Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Geldend van 26-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n-de dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge van een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.4, artikel 1.17 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   paragraaf 1.7, artikel 1.25.a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   paragraaf 1.9, artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2023’ van 20 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, derde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. Het in titel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de Tarieventabel 2024 behorende bij deze verordening genoemde normbladen NEN en UAV worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Lopik alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 19 december 2023.

de griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1 Tarieventabel 2024 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1 Tarieven burgerlijke stand

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

a. maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 373,70

b. zaterdag en op tijdstippen buiten de hiervoor onder a. bedoelde uren

€ 850,20

c. een verkorte ceremonie van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot en met 12.00 uur

€ 176,65

d. in afwijking op het gestelde onder a. op maandag en woensdag 09.00 uur

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

€ 35,30

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

vervallen

Op een door het bruidspaar zelf gekozen locatie van maandag tot en met vrijdag

vervallen

Een verkorte ceremonie van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot en met 12.00 uur

vervallen

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

vervallen

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een buitengewoon ambtenaar (niet in dienst van de gemeente) van de burgerlijke stand te benoemen

€ 160,75

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

vervallen

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen, uitgezonderd bijzondere omstandigheden

€ 107,15

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a. een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 38,40

b. een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 58,45

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.11 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a. van een nationaal paspoort:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

b. van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

c. van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

d. van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

Artikel 1.12 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

a. van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

b. van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a. voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen

€ 57,05

b. voor het bezorgen van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.11 en 1.12 en onder a genoemde bedragen

€ 18,00

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.14 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

Artikel 1.15 Modaliteiten

 

1. Het tarief genoemd in artikel 1.14 wordt:

 

a. bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Artikel 1.16 Definities

 

Voor de toepassing van artikel 1.17 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

Voor de toepassing van artikel 1.18 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

 

Artikel 1.17 Verstrekkingen over in de basisregistratie opgenomen personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 16,20

Artikel 1.18 Verstrekkingen over niet in de basisregistratie opgenomen personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a. tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 31,20

b. in afwijking van de voorgaande onderdelen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen, per verstrekking

€ 8,80

c. voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,00

d. tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens

€ 16,20

Artikel 1.19 Papieren verstrekking

€ -

In afwijking van de artikelen 1.17 en 1.18 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,95

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.21 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a. een afschrift van de gemeentebegroting

€ 60,15

b. een afschrift van de gemeenterekening

€ 47,05

Artikel 1.22 Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

a. de stukken behorende bij de raads- en commissievergaderingen

€ 65,20

b. voor een tussentijds af te sluiten abonnement op raads- en commissiestukken zoveel twaalfden van het jaarabonnementstarief, als er nog volle maanden in het aanvangsjaar zijn

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.21, onderdeel b:

 

a. in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 13,10

b. per hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat per kadastrale kaart, per object, uitgedraaid op A4-formaat

€ 13,10

c. het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 13,85

Artikel 1.24 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a. de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 13,10

Artikel 1.25 Informatie uit adressenbestanden

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.27 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a. tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

b. tot het legaliseren van een handtekening

€ 15,05

c. tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap

€ 15,05

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.28 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,85

Artikel 1.29 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

1. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 13,50

Het oud-archief van Lopik wordt beheerd door het Regionaal Historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, dat een eigen legesverordening heeft.

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.31 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1. een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 23,65

2. indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 150,00

3. het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. inschrijving als woningzoekende

€ 20,00

b. verlenging inschrijving als woningzoekende

€ 7,00

4. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in Artikel 41 van de Huisvestingswet

€ 206,90

Artikel 1.32 Leegstandswet

 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 93,55

Artikel 1.33 Wet op de kansspelen

 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

€ 22,50

per aanvraag voor twee of meer kansspelautomaten vermeerderd met

€ 34,00

c. voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

d. voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, per kansspelautomaat

€ 90,50

per aaanvraag voor twee of meer kansspelautomaten vermeerderd met

€ 136,00

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 31,65

Artikel 1.35 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 41,20

b. een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 41,20

c. verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 48,85

d. voor het afgeven van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

€ 48,85

e. bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart wordt het tarief, als bedoeld in artikel 1.35.c verhoogd met de kosten van de medische keuring. Mocht achteraf blijken dat geen medische keuring noodzakelijk is, dan wordt het in rekening gebrachte bedrag van de medische keuring gerestitueerd.

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.36 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,55

b. een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,65

c. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,60

d. afschriften, doorslagen, kopieën van stukken, tekeningen en digitale verstrekkingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1. in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,05

2. in formaat A3, per bladzijde

€ 1,35

3. in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 7,60

Artikel 1.37 Kinderopvang

€ -

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk register Kinderopvang:

 

a. bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau

€ 1.898,75

 

HOOFDSTUK 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 

1. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2. In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit; een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in eht omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijk deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4. In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a: omgevingsoverleg;

 

b: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c: een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d: toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e: een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f: intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g: wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h: een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1. De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2. Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5. Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6. In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

1. Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 752,65

2. het op grond van het eerstel lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

0,6%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300

b: over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

0,6%

van de bouwkosten;

 

c: over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

0,5%

van de bouwkosten;

 

d: over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

0,45%

van de bouwkosten;

 

e: over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

0,4%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 600.000

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 752,65

1: als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingsweten hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 225,80

2: als de omgevingsplanactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 150,55

3: als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 225,80

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 3.010,50

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 11.289,45

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 301,05

b: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 301,05

c: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 451,60

 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van Verordening gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit Lopik 2022 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingswetbesluit;

€ 301,05

a.1.voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 301,05

a.2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 301,05

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

b.. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 301,05

b.2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 301,05

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

c.1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 301,05

c.2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 301,05

2. Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 301,05

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 301,05

b: voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 301,05

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingswetbesluit;

€ 301,05

b: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 301,05

c: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 451,60

2.Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.11.1 Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten;

€ -

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

€ -

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ -

a: voor één milieubelastende activiteit:

€ -

b: voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

c: voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor één milieubelastende activiteit:

€ -

b: voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3

€ -

c: voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor één milieubelastende activiteit:

€ -

b: voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

c: voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor één milieubelastende activiteit:

€ -

b: voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

c: voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ -

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor één milieubelastende activiteit:

€ -

b: voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

c: voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ -

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ -

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1. Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,10

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,10

 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, zoals bedoeld in het tijdelijk omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

2. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, zoals bedoeld in het tijdelijk omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

3. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied, zoals bedoeld in het tijdelijk omgevingsplan, bedraagt het tarief, omverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten;

€ 301,05

4. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, zoals bedoeld in het tijdelijk omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

5. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. zoals bedoeld in het tijdelijk omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

6. De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 451,60

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het: a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, b. indrijven van voorwerpen, c. ophogen van de grond, of d. verharden van de grond, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 301,05

b: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 451,60

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het tijdelijk omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het tijdelijke omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 301,05

b: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 451,60

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 752,65

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 752,65

b: voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 3.010,50

c: voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 11.289,45

 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

n.v.t.

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, waarvoor op grond van de provinciale verordening afwijkend moet worden beoordeeld in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.10, 4.15 en 5.7 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 752,65

b: als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 1.505,25

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a: als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 75,25

b: als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 75,25

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a. betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 301,05

b. betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ -

b.1 voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 301,05

b.2 voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 451,60

b.3 betreft een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 451,60

 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a: voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

€ 451,60

b: in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 451,60

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.36.1 Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a: één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ -

b: twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, (in afwijking van artikel 2.3, tweede lid)

€ -

c: vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, [in afwijking van artikel 2.3, tweede lid]:

€ -

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ -

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 451,60

 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1. Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a: een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 150,55

b: een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 150,55

c: een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 150,55

d: een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 150,55

2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 150,55

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 752,65

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 150,55

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 75,25

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit.

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 11.289,45

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 451,60

 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

0%

2.47.1 met een maximum van:

€ 0

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a: als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.257,90

b: als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.257,90

c: als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2.257,90

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ -

b: voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ -

c: voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ -

d: voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ -

e: voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ -

f: voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ -

g: voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ -

Artikel 2.50 Advies

 

1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a: voor een advies van de gemeenteraad:

€ 752,65

b: voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit Lopik 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

zie tarieventabel

c: voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke Commissie Ruimtelijke kwaliteit Lopik 2022 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

zie tarieventabel

d: voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2. Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 

1. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

2.a: voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

2.b: in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

2.c: binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

3. Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 

a: bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

b: bij 10 tot 15 activiteiten:

15%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

c: bij 15 of meer activiteiten:

18%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a: bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b: bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c: bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a: bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b: bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c: bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a: Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b: Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan €100 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING WAAROP DE DIENSTENRICHTLIJN VAN TOEPASSING IS

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a. een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 211,15

b. een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 158,35

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a. een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 554,25

b. een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 64,05

c. een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 153,10

d. een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 153,10

e. een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 100,30

f. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het aanbrengen van reclames

€ 199,55

g. een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 211,15

h. de verhoging indien dit ook geldt voor een terras

€ 147,80

i. het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een wijziging van de exploitatievergunning in verband met de exploitatie van (een niet eerder in de exploitatievergunning opgenomen) terras

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

vervallen

 

Artikel 3.4 Wijziging vergunning seksbedrijf

 

vervallen

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 133,00

b. wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing

€ 133,00

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of melding voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

a. een A-evenement; evenement met laag risico

€ 79,20

b. een B-evenement; evenement met een verhoogd risico

€ 369,50

c. een C-evenement; risicovol evenement

€ 607,05

d. een meerjaren vergunning (A/B), verhoging met

€ 131,95

e. het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van artikel 4:6 van de APV (overige geluidshinder)

€ 100,30

f. een evenement georganiseerd door een organisatie zonder winstoogmerk

€ 30,95

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

vervallen

 

Paragraaf 3.5 Marktstandplaatsen

 

Artikel 3.8 Vergunningen op markt

 

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. een vaste-standplaatsvergunning

€ 268,15

b. een dagplaatsvergunning die leidt tot vergunningverlening

€ 134,10

c. een standplaatsvergunning voor één dag

€ 19,65

d. een standplaatsvergunning voor één week

€ 27,80

e. een standplaatsvergunning voor één maand

€ 22,20

Artikel 3.9 Overige administratieven dienstverlening markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. overschrijving van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander

€ 134,10

b. toestemming met vervanging van een vergunninghouder

€ 134,10

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

vervallen

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 607,05

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 607,05

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 607,05

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 607,05

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 607,05

Zie hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Lopik, versie 1 januari 2022

 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

vervallen

 

Paragraaf 3.7 Collectevergunning

 

Artikel 3.17 Collectevergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het houden van een collecte in de gemeente

€ 30,95

Paragraaf 3.8 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 30,95

Paragraaf 4 Kabels en leidingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvaaag in verband het met doen van een melding en het verkrijgen van een vergunning of een instemmingsbesluit, al bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering werkzaamheden;

 

4.1 indien het betreft tracés vanaf 25 m1 tot 250 m¹

€ 361,25

4.2 indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m¹

€ 467,50

4.3 indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m¹

€ 552,50

4.4 indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,17

4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

€ 85,00

4.6 Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het hierboven genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 382,50

4.7 Bij projecten met meer dan 10.000 m1 tracélengte is het college, vanwege redenen van algemeen belang, bevoegd afwijkende tariefafspraken te maken.

 

Tarieventabel per 1 januari 2024, exclusief BTW

(((bouwsom/1.000)*2) + € 20,00)

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

bouwsom

excl. btw

0

69,00

 
 
 
 
 
 
 
 

500

69,00

30.500

81,00

60.500

141,00

90.500

201,00

120.500

261,00

1.000

69,00

31.000

82,00

61.000

142,00

91.000

202,00

121.000

262,00

1.500

69,00

31.500

83,00

61.500

143,00

91.500

203,00

121.500

263,00

2.000

69,00

32.000

84,00

62.000

144,00

92.000

204,00

122.000

264,00

2.500

69,00

32.500

85,00

62.500

145,00

92.500

205,00

122.500

265,00

3.000

69,00

33.000

86,00

63.000

146,00

93.000

206,00

123.000

266,00

3.500

69,00

33.500

87,00

63.500

147,00

93.500

207,00

123.500

267,00

4.000

69,00

34.000

88,00

64.000

148,00

94.000

208,00

124.000

268,00

4.500

69,00

34.500

89,00

64.500

149,00

94.500

209,00

124.500

269,00

5.000

69,00

35.000

90,00

65.000

150,00

95.000

210,00

125.000

270,00

5.500

69,00

35.500

91,00

65.500

151,00

95.500

211,00

125.500

271,00

6.000

69,00

36.000

92,00

66.000

152,00

96.000

212,00

126.000

272,00

6.500

69,00

36.500

93,00

66.500

153,00

96.500

213,00

126.500

273,00

7.000

69,00

37.000

94,00

67.000

154,00

97.000

214,00

127.000

274,00

7.500

69,00

37.500

95,00

67.500

155,00

97.500

215,00

127.500

275,00

8.000

69,00

38.000

96,00

68.000

156,00

98.000

216,00

128.000

276,00

8.500

69,00

38.500

97,00

68.500

157,00

98.500

217,00

128.500

277,00

9.000

69,00

39.000

98,00

69.000

158,00

99.000

218,00

129.000

278,00

9.500

69,00

39.500

99,00

69.500

159,00

99.500

219,00

129.500

279,00

10.000

69,00

40.000

100,00

70.000

160,00

100.000

220,00

130.000

280,00

10.500

69,00

40.500

101,00

70.500

161,00

100.500

221,00

130.500

281,00

11.000

69,00

41.000

102,00

71.000

162,00

101.000

222,00

131.000

282,00

11.500

69,00

41.500

103,00

71.500

163,00

101.500

223,00

131.500

283,00

12.000

69,00

42.000

104,00

72.000

164,00

102.000

224,00

132.000

284,00

12.500

69,00

42.500

105,00

72.500

165,00

102.500

225,00

132.500

285,00

13.000

69,00

43.000

106,00

73.000

166,00

103.000

226,00

133.000

286,00

13.500

69,00

43.500

107,00

73.500

167,00

103.500

227,00

133.500

287,00

14.000

69,00

44.000

108,00

74.000

168,00

104.000

228,00

134.000

288,00

14.500

69,00

44.500

109,00

74.500

169,00

104.500

229,00

134.500

289,00

15.000

69,00

45.000

110,00

75.000

170,00

105.000

230,00

135.000

290,00

15.500

69,00

45.500

111,00

75.500

171,00

105.500

231,00

135.500

291,00

16.000

69,00

46.000

112,00

76.000

172,00

106.000

232,00

136.000

292,00

16.500

69,00

46.500

113,00

76.500

173,00

106.500

233,00

136.500

293,00

17.000

69,00

47.000

114,00

77.000

174,00

107.000

234,00

137.000

294,00

17.500

69,00

47.500

115,00

77.500

175,00

107.500

235,00

137.500

295,00

18.000

69,00

48.000

116,00

78.000

176,00

108.000

236,00

138.000

296,00

18.500

69,00

48.500

117,00

78.500

177,00

108.500

237,00

138.500

297,00

19.000

69,00

49.000

118,00

79.000

178,00

109.000

238,00

139.000

298,00

19.500

69,00

49.500

119,00

79.500

179,00

109.500

239,00

139.500

299,00

20.000

69,00

50.000

120,00

80.000

180,00

110.000

240,00

140.000

300,00

20.500

69,00

50.500

121,00

80.500

181,00

110.500

241,00

140.500

301,00

21.000

69,00

51.000

122,00

81.000

182,00

111.000

242,00

141.000

302,00

21.500

69,00

51.500

123,00

81.500

183,00

111.500

243,00

141.500

303,00

22.000

69,00

52.000

124,00

82.000

184,00

112.000

244,00

142.000

304,00

22.500

69,00

52.500

125,00

82.500

185,00

112.500

245,00

142.500

305,00

23.000

69,00

53.000

126,00

83.000

186,00

113.000

246,00

143.000

306,00

23.500

69,00

53.500

127,00

83.500

187,00

113.500

247,00

143.500

307,00

24.000

69,00

54.000

128,00

84.000

188,00

114.000

248,00

144.000

308,00

24.500

69,00

54.500

129,00

84.500

189,00

114.500

249,00

144.500

309,00

25.000

70,00

55.000

130,00

85.000

190,00

115.000

250,00

145.000

310,00

25.500

71,00

55.500

131,00

85.500

191,00

115.500

251,00

145.500

311,00

26.000

72,00

56.000

132,00

86.000

192,00

116.000

252,00

146.000

312,00

26.500

73,00

56.500

133,00

86.500

193,00

116.500

253,00

146.500

313,00

27.000

74,00

57.000

134,00

87.000

194,00

117.000

254,00

147.000

314,00

27.500

75,00

57.500

135,00

87.500

195,00

117.500

255,00

147.500

315,00

28.000

76,00

58.000

136,00

88.000

196,00

118.000

256,00

148.000

316,00

28.500

77,00

58.500

137,00

88.500

197,00

118.500

257,00

148.500

317,00

29.000

78,00

59.000

138,00

89.000

198,00

119.000

258,00

149.000

318,00

29.500

79,00

59.500

139,00

89.500

199,00

119.500

259,00

149.500

319,00

30.000

80,00

60.000

140,00

90.000

200,00

120.000

260,00

150.000

320,00

bouwsom excl. btw

bouwsom excl. btw

bouwsom excl. btw

150.500 321,00

180.500 381,00

210.500 441,00

151.000 322,00

181.000 382,00

211.000 442,00

151.500 323,00

181.500 383,00

211.500 443,00

152.000 324,00

182.000 384,00

212.000 444,00

152.500 325,00

182.500 385,00

212.500 445,00

153.000 326,00

183.000 386,00

213.000 446,00

153.500 327,00

183.500 387,00

213.500 447,00

154.000 328,00

184.000 388,00

214.000 448,00

154.500 329,00

184.500 389,00

214.500 449,00

155.000 330,00

185.000 390,00

215.000 450,00

155.500 331,00

185.500 391,00

215.500 451,00

156.000 332,00

186.000 392,00

216.000 452,00

156.500 333,00

186.500 393,00

216.500 453,00

157.000 334,00

187.000 394,00

217.000 454,00

157.500 335,00

187.500 395,00

217.500 455,00

158.000 336,00

188.000 396,00

218.000 456,00

158.500 337,00

188.500 397,00

218.500 457,00

159.000 338,00

189.000 398,00

219.000 458,00

159.500 339,00

189.500 399,00

219.500 459,00

160.000 340,00

190.000 400,00

220.000 460,00

160.500 341,00

190.500 401,00

220.500 461,00

161.000 342,00

191.000 402,00

221.000 462,00

161.500 343,00

191.500 403,00

221.500 463,00

162.000 344,00

192.000 404,00

222.000 464,00

162.500 345,00

192.500 405,00

222.500 465,00

163.000 346,00

193.000 406,00

223.000 466,00

163.500 347,00

193.500 407,00

223.500 467,00

164.000 348,00

194.000 408,00

224.000 468,00

164.500 349,00

194.500 409,00

224.500 469,00

165.000 350,00

195.000 410,00

225.000 470,00

165.500 351,00

195.500 411,00

 

166.000 352,00

196.000 412,00

166.500 353,00

196.500 413,00

167.000 354,00

197.000 414,00

167.500 355,00

197.500 415,00

168.000 356,00

198.000 416,00

168.500 357,00

198.500 417,00

169.000 358,00

199.000 418,00

169.500 359,00

199.500 419,00

170.000 360,00

200.000 420,00

170.500 361,00

200.500 421,00

171.000 362,00

201.000 422,00

171.500 363,00

201.500 423,00

172.000 364,00

202.000 424,00

172.500 365,00

202.500 425,00

173.000 366,00

203.000 426,00

173.500 367,00

203.500 427,00

174.000 368,00

204.000 428,00

174.500 369,00

204.500 429,00

175.000 370,00

205.000 430,00

175.500 371,00

205.500 431,00

176.000 372,00

206.000 432,00

176.500 373,00

206.500 433,00

177.000 374,00

207.000 434,00

177.500 375,00

207.500 435,00

178.000 376,00

208.000 436,00

178.500 377,00

208.500 437,00

179.000 378,00

209.000 438,00

179.500 379,00

209.500 439,00

180.000 380,00

210.000 440,00

(((bouwsom - 225.000)/1.000) * 1,5) + 470)

bouwsom

excl. btw

250.000

507,50

275.000

545,00

300.000

582,50

325.000

620,00

350.000

657,50

375.000

695,00

400.000

732,50

425.000

770,00

450.000

807,50

((((bouwsom - 450.000)/1.000) * 0,44) + 807,5)

bouwsom

excl. btw

500.000

829,50

600.000

873,50

700.000

917,50

800.000

961,50

900.000

1.005,50

1.000.000

1.049,50

1.100.000

1.093,50

1.200.000

1.137,50

1.300.000

1.181,50

1.400.000

1.225,50

1.500.000

1.269,50

1.600.000

1.313,50

1.700.000

1.357,50

1.800.000

1.401,50

1.900.000

1.445,50

2.000.000

1.489,50

2.100.000

1.533,50

2.200.000

1.577,50

2.250.000

1.599,50

((((bouwsom - 2.250.000)/1.000) * 0,11) + 1.599,5)

bouwsom

excl. btw

2.500.000

1.627,00

3.000.000

1.682,00

3.500.000

1.737,00

4.000.000

1.792,00

4.500.000

1.847,00

5.000.000

1.902,00

5.500.000

1.957,00

6.000.000

2.012,00

6.500.000

2.067,00

7.000.000

2.122,00

7.500.000

2.177,00

8.000.000

2.232,00

8.500.000

2.287,00

9.000.000

2.342,00

9.500.000

2.397,00

10.000.000

2.452,00

10.500.000

2.507,00

11.000.000

2.562,00

11.500.000

2.617,00

12.000.000

2.672,00

12.500.000

2.727,00

€ 69,00

per principe

 

en handhavingsadvies