Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 26-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester en wethouders van Gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Gelet op afdeling 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam (ASV);

Overwegende dat Gemeente Hardinxveld-Giessendam met het besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal van 26 januari 2023 verantwoordelijk is voor de lokale uitvoering van het SMS Kinderfonds. Om deze reden wenst het college een nadere subsidieregeling vast te stellen ter uitvoering van het SMS Kinderfonds.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam

Artikel 1. Begripsbepaling

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • ASV: Algemene subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam

 • SMS Kinderfonds: fonds ter investering in de participatie en ontwikkeling van Hardinxveld-Giessendamse kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen.

 • Financieel kwetsbare gezinnen: gezinnen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

 • Kindtegoed: budgetten die verstrekt worden en direct ten goede komen aan de kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen.

Artikel 2. Algemeen

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn gebaseerd op:

  • a.

   De Algemene wet bestuursrecht, afdeling 4.2.;

  • b.

   De Algemene Subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam;

 • 2.

  Bij vaststelling van vervangende kaders zoals opgenomen onder artikel 2 lid a. en b. zullen deze van toepassing worden verklaard op de Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam.

Artikel 3. Doel

De subsidie op basis van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt voor het ten uitvoering brengen van het SMS Kinderfonds door de deelname en/of beoefening van en aan school-, sport-, culturele en/of sociaal maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in financieel kwetsbare gezinnen en woonachtig zijn in de Gemeente Hardinxveld- Giessendam.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan één organisatie voor uitvoering van het SMS Kinderfonds binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • 2.

  Een aanvraag moet schriftelijk dan wel digitaal worden ingediend door middel van het hiervoor bestemde aanvraagformulier en voorzien zijn van een activiteitenplan en een begroting.

 • 3.

  De ingediende begroting biedt ten minste inzicht in de uit de subsidie te dekken personele lasten, huisvestinglasten, kindtegoed en overige kosten.

 • 4.

  Een aanvraag wordt tussen 15 september en 1 oktober ingediend voor het daaropvolgende jaar.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks bepaald bij vaststelling van de begroting en betreft de in de begroting opgenomen middelen voor het SMS Kinderfonds.

Artikel 6. Beoordeling en verdeelsleutel

 • 1.

  Een subsidie op basis van deze subsidiebeleidsregel wordt slechts aan één aanvrager toegekend.

 • 2.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag, wordt de aanvraag getoetst door een beoordelingscommissie.

 • 3.

  De beoordelingscommissie beoordeelt de subsidieaanvraag allereerst op de minimale eisen om in aanmerking te komen voor subsidie. Te weten: minimaal 3 jaar ervaring en kennis van en met de doelgroep financieel kwetsbare gezinnen.

 • 4.

  Aanvragen die niet voldoen op de in het tweede lid gestelde minimale eisen komen niet in aanmerking voor subsidie en worden afgewezen.

 • 5.

  Aanvragen die voldoen aan de in het tweede lid genoemde minimale eisen worden vervolgens door de beoordelingscommissie getoetst aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in artikel 7.

 • 6.

  De beoordelingscommissie geeft voor de aanvraag een score van 0 t/m 10 per toetsingscriterium.

 • 7.

  De volgende scores worden gehanteerd:

  • a.

   Uitmuntend (10): de aanvraag voldoet uitstekend aan het toetsingscriterium.

  • b.

   Goed (8): de aanvraag voldoet grotendeels aan het toetsingscriterium.

  • c.

   Voldoende (6): de aanvraag voldoet in voldoende mate aan het toetsingscriterium.

  • d.

   Onvoldoende (4): de aanvraag voldoet in onvoldoende mate aan het toetsingscriterium.

  • e.

   Slecht (2): de aanvraag voldoet nauwelijks aan het toetsingscriterium.

  • f.

   Geen (0): de aanvraag voldoet geheel niet aan het toetsingscriterium.

 • 8.

  Aanvragen die minder dan 6 punten scoren per toetsingscriterium komen niet voor subsidie in aanmerking en worden afgewezen.

 • 9.

  De toetsing door de beoordelingscommissie levert een score, een advies en een onderbouwing van beide op. Aanvragen worden in volgorde geplaatst van hoogste naar laagste totaal score. De aanvraag met de hoogste totaal score komt in aanmerking voor subsidieverlening. De andere aanvragen worden afgewezen.

 • 10.

  Wanneer subsidieaanvragen met een gelijke totaal score eindigen, bepaalt de beoordelingscommissie de rangschikking van deze aanvragen op basis van loting.

Artikel 7. Toetsingscriteria

Het college beoordeelt de subsidieaanvraag op de volgende toetsingscriteria:

 • a.

  Kwaliteit: in de aanvraag wordt op een duidelijke en concrete wijze beschreven hoe de totale doelgroep wordt bereikt, hoe toeleiding naar aanpalende voorzieningen wordt georganiseerd en op welke manier lokale samenwerking en deelneming wordt gestimuleerd. Uit de aanvraag blijkt waarom de voorgestelde werkwijze succesvol is.

 • b.

  Continuïteit: in de aanvraag wordt op duidelijke en concrete wijze beschreven in welke de mate waarin inwoners gebruik kunnen blijven maken van het SMS Kinderfonds bij overgang van de opdracht.

 • c.

  Kosten efficiëntie: in de aanvraag wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen de totale kosten en de omvang van de direct te leveren financiële ondersteuning aan de doelgroep. Daarbij wordt op een duidelijke en concrete wijze beschreven hoe aanvrager er voor zorgt dat een zo groot mogelijk deel van het subsidiebedrag wordt besteed aan de direct te leveren financiële ondersteuning aan de doelgroep.

 • d.

  Flexibiliteit: in de aanvraag wordt op een duidelijke en concrete wijze beschreven wat de mogelijkheden zijn voor het verstrekken van aanvullende opdrachten aan de uitvoerende organisatie en de mogelijkheid tot het aanpassen van de werkwijze.

Artikel 8. Aanvullende weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 7, ASV kan de subsidieverlening worden geweigerd of gedeeltelijk geweigerd als de aanvragende partij belangen nastreeft of activiteiten uitvoert die ten koste gaan van de kwaliteit, continuïteit, kostenefficiëntie en/of flexibiliteit van de uitvoerende dienstverlening van het SMS Kinderfonds.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van deze subsidieregeling.

 • 1.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

 • 2.

  Het college handelt in overeenstemming met deze subsidieregeling, tenzij dat voor belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn in verhouding tot deze subsidieregeling.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. Deze beleidsregel wordt aangehaald als Subsidieregeling SMS Kinderfonds Hardinxveld-Giessendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 5 december 2023.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

De loco-secretaris, De burgemeester,

mevr. S.M. van der Stel dhr. D.A. Heijkoop