Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE

Geldend van 26-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

gelet op het verzoek van 9 januari 2024 namens Gedeputeerde Staten van Groningen;

overwegende dat:

 • -

  uit het oogpunt van doelmatig bestuur en om de administratieve lastendruk te verminderen het wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten te mandateren, alsmede machtiging te verstrekken voor het uitvoeren van deze besluiten;

 • -

  Provinciale Staten op 20 december 2023 een investeringsbijdrage van maximaal € 22.994.000,-- beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de vergoeding van de kosten voor Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) in de periode 2024-2033;

BESLUITEN:

het Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE vast te stellen.

Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE

Artikel 1 Toepassingsbereik

Gedeputeerde Staten van Groningen wordt mandaat en machtiging verleend om op verzoek van Groningen Airport Eelde te besluiten tot subsidieverstrekking voor de NEDAB-kosten tot en met 2026.

Artikel 2 Mandaat en machtiging

 • 1.

  Mandaat en machtiging wordt, na vooraf (ambtelijke) afstemming gezocht te hebben, verleend voor:

  • a.

   het nemen van besluiten tot verlening, intrekking, wijziging of weigering van subsidie;

  • b.

   het nemen van besluiten tot verlening van voorschotten;

  • c.

   het nemen van besluiten tot subsidievaststelling;

  • d.

   het nemen van besluiten op grond van de artikelen 4:5 en 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • e.

   het betalen van voorschotten overeenkomstig de besluiten;

  • f.

   het betalen van het subsidiebedrag overeenkomstig de subsidievaststelling, onder verrekening van betaalde voorschotten;

  • g.

   het nemen van besluiten tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten;

  • h.

   het nemen van besluiten op bezwaar en besluiten tot instellen van beroep of indienen van een verweerschrift in beroepsprocedures;

  • i.

   vertegenwoordiging van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe bij de behandeling van bezwaren, beroepen en hogere beroepen en omvat zowel het schriftelijke gedeelte van de procedure als de mondelinge behandeling ter zitting.

 • 2.

  Onder de in het eerste lid vermelde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 • 3.

  Voor behandeling van een bezwaarschrift tegen een besluit als vermeld in het eerste lid wordt gebruik gemaakt van de Adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de provincie Groningen.

Artikel 3 Ondermandaat

Gedeputeerde Staten van Groningen zijn bevoegd om voor het aan hen gegeven mandaat en de machtiging, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, ondermandaat en ondermachtiging te verlenen.

Artikel 4 Informatie

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Groningen doen periodiek verslag van de besluiten krachtens dit mandaatbesluit genomen.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid verschaffen Gedeputeerde Staten van Groningen desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 5 lnwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging subsidieverstrekking NEDAB-kosten GAE.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 23 januari 2024

Kenmerk 4.2/2024000053

Uitgegeven: 25 januari 2024

Ondertekening