Vaststelling Reglement Bestuurlijke Adviescommissie Noordwest

Geldend van 26-01-2024 t/m heden

Intitulé

Vaststelling Reglement Bestuurlijke Adviescommissie Noordwest

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

BESLUITEN:

 • I.

  vast te stellen het hierna volgende Reglement Bestuurlijke Adviescommissie Noordwest;

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Vaststelling Reglement Bestuurlijke Adviescommissie Noordwest

Artikel 1, Toepassing

Dit reglement is van toepassing op de door Gedeputeerde Staten van Drenthe in te stellen Bestuurlijk Adviescommissie Noordwest (hierna te noemen BAC), ex artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2, Taak

De BAC wordt belast met de advisering aan Gedeputeerde Staten. Zij adviseert over besluiten met betrekking tot het realiseren van de doelen binnen het deelgebied Noordwest (Programma Natuurlijk Platteland). Zij heeft als primaire taak om in samenhang te adviseren over de te realiseren opgaven en verschillen te overbruggen met de partners op bestuurlijk niveau.

Artikel 3, Samenstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen voor de BAC een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  De overige leden van de BAC worden door Gedeputeerde Staten benoemd op voordracht van daartoe uitgenodigde, representatief geachte organisaties.

 • 3.

  Op voordracht van Prolander voegen GS aan de Commissie een secretaris toe.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen aan de Commissie één of meerdere adviserend leden toevoegen.

Artikel 4, Zittingsperiode

 • 1.

  De leden van de BAC worden voor een periode van vijf jaar benoemd. Een lid kan na afloop van zijn zittingsperiode terstond, maar maximaal eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vijf jaar. Bij zwaarwegende redenen kunnen Gedeputeerde Staten ertoe besluiten om een lid voor een derde periode te herbenoemen.

 • 2.

  Degene die in de BAC de plaats inneemt van een lid wiens zittingsduur nog niet verstreken was, heeft zitting tot het einde van die duur.

Artikel 5, Schorsing en beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  GS kunnen leden van de BAC schorsen en ontslaan.

 • 2.

  De periode van schorsing bedraagt maximaal zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de BAC eindigt op eigen verzoek van het betrokken lid of door:

  • a.

   het ontbinden van de BAC;

  • b.

   het eindigen van een periode waarvoor het lid is benoemd;

  • c.

   overlijden;

  • d.

   ontslag door Gedeputeerde Staten;

  • e.

   de instelling van een DPLG-commissie;

  • f.

   de beëindiging van de functie van het lid bij de vertegenwoordigde organisatie.

Artikel 6, Besluitvorming

 • 1.

  Voor zover geen consensus wordt bereikt, adviseert de BAC bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Wanneer de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 3.

  De leden van de BAC stemmen zonder last of ruggespraak.

 • 4.

  Een lid van de BAC neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger persoonlijk betrokken is.

 • 5.

  De BAC kan geen besluiten nemen.

 • 6.

  De BAC heeft de mogelijkheid tot het instellen van één of meer subcommissies. Deze subcommissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden.

 • 7.

  Adviezen van de BAC worden vastgelegd in een verslag.

Artikel 7, Werkwijze

 • 1.

  De BAC vergadert zo dikwijls als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld, alsmede wanneer ten minste twee leden van de BAC hierom schriftelijk vragen.

 • 2.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodigingen en agenda's, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste vijf werkdagen voor de dag van de vergadering aan de leden worden toegezonden.

 • 3.

  De BAC vergadert in beginsel met gesloten deuren, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt dat de vergadering in het openbaar wordt gehouden.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten worden door de voorzitter op de hoogte gesteld van het bestaan van stukken waaromtrent door de BAC geheimhouding op grond van artikel 84 Provinciewet is opgelegd en krijgen desgewenst daarin inzage.

Artikel 8, Planning

 • 1.

  De BAC stelt jaarlijks een planning vast.

 • 2.

  Deze planning wordt door Prolander opgenomen in de provinciale prestatie overeenkomst (PPO) met Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  De planning mag geacht worden te zijn goedgekeurd als over de provinciale prestatie overeenkomst overeenstemming tussen Gedeputeerde Staten en Prolander is bereikt.

Artikel 9, Budget/financiële bepalingen

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kennen aan Prolander, ten behoeve van de BAC, een budget voor proces- en vergaderkosten toe.

 • 2.

  Deze budgettoewijzing wordt opgenomen in de provinciale prestatie overeenkomst tussen Gedeputeerde Staten en Prolander.

 • 3.

  De verantwoordelijkheid voor het budgetbeheer berust bij Prolander.

Artikel 10, Inlichtingen

 • 1.

  Prolander rapporteert per kwartaal via de provinciale prestatie overeenkomst verantwoording (PPOV) over de voortgang van de werkzaamheden van de BAC en over het budget.

 • 2.

  Op verzoek verstrekt de BAC aan Gedeputeerde Staten meer uitgebreide inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.

Artikel 11, Taken secretaris

 • 1.

  De secretaris van de BAC is, behalve met de voorbereiding van de vergaderingen, belast met de terugkoppeling van de adviezen aan Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor archiefvorming.

Artikel 12, Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de BAC ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 2.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De voorzitter en de leden ontvangen reis- en verblijfskostenvergoeding overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3.

  Leden van op grond van artikel 6, zesde lid, ingestelde subcommissies hebben overeenkomstig het eerste en tweede lid recht op een vergoeding.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 23 januari 2024

Kenmerk 4.1/2024000051

Uitgegeven: 25 januari 2024

Ondertekening