Besluit college aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Oldenzaal

Geldend van 26-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit college aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal,

gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

b e s l u i t :

Artikel 1

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden aangewezen de ambtenaren van de Domeinen Ruimte, Dienstverlening en Bedrijfsvoering van de gemeente Oldenzaal met de functie:

 • a.

  handhaver;

 • b.

  toezichthouder;

 • c.

  opzichter team buitenbeheer;

 • d.

  opzichter civiel;

 • e.

  civieltechnisch projectmedewerker;

 • f.

  medewerker geo-informatie/landmeten/bgt beheer;

 • g.

  groentechnisch medewerker;

 • h.

  bomenconsulent;

 • i.

  uitvoerder team buitenbeheer;

 • j.

  beleidsmedewerker team ontwikkeling;

 • k.

  medewerker vergunningverlening;

 • l.

  senior (juridisch) medewerker;

 • m.

  (juridisch) beleidsmedewerker

 • n.

  juridisch adviseur;

 • o.

  adviseur vastgoed;

 • p.

  teamleider van de afdeling;

 • q.

  domeinmanager van de afdeling.

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in per 1 januari 2024.

Artikel 3

Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld op 16 januari 2024.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester