Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling energiebesparing accommodaties sport, cultuur en buurthuizen Dijk en Waard 2024

Geldend van 26-01-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing accommodaties sport, cultuur en buurthuizen Dijk en Waard 2024

Het college besluit:

 • 1.

  De ‘Subsidieregeling energiebesparing accommodaties sport, cultuur en buurthuizen Dijk en Waard 2024’ vast te stellen.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast te stellen op € 150.000,--.

Het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard;

Overwegende dat:

Het gewenst is maatregelen te stimuleren die leiden tot energiebesparing of een hoger aandeel van duurzame energiebronnen van bestaande accommodaties voor sport, cultuur en buurthuizen;

Gelet op de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022

besluit vast te stellen de volgende regeling:

‘Subsidieregeling energiebesparing accommodaties sport, cultuur en buurthuizen Dijk en Waard 2024’

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde maatregelen.

Artikel 2 Maatregelen

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen voor energiebesparing of het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen van bestaande accommodaties voor sport, cultuur en buurthuizen in Dijk en Waard. De maatregel moet bijdragen aan de energietransitie door het verminderen van CO2-uitstoot.

 • 2. De aanvraag voor energiebesparing of verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen kan onder andere betrekking kan hebben op de aanleg of aansluiting van een of meer van de volgende maatregelen en voorzieningen:

  • a.

   Ledverlichting

  • b.

   Warmte koude-terugwinning

  • c.

   Warmtepomp

  • d.

   Warmte terugwinning uit douchewater

  • e.

   Infrarood verwarmingspaneel met bewegingssensoren en thermostaat

  • f.

   HR-glas

  • g.

   Isolatie wand, vloer en dak

  • h.

   Zonnecollectorsysteem

  • i.

   Zonnepanelen of flexibel PV voor elektriciteitsopwekking

  • j.

   Zonnewarmtecollector voor sportvelden

  • k.

   Slimme meter met een energieverbruiksmanager/ Energieregistratie-en bewakingssysteem voor elektriciteit, aardgas en/of warmte

  • l.

   Energiezuinige koeling van eten en drinken

 • 3. De maatregel dient tussen 1 oktober 2022 en twaalf maanden na subsidieverlening te zijn gerealiseerd.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid die eigenaar of vaste huurder zijn van een accommodatie voor sport, cultuur of een buurthuis binnen de gemeente Dijk en Waard.

 • 2. Onder accommodaties voor sport, cultuur of buurthuizen wordt verstaan: accommodaties waar gemiddeld meerdere keren per week activiteiten plaatsvinden van sportieve, culturele, recreatieve of kunstzinnige aard en buurthuisactiviteiten, primair gericht op de lokale gemeenschap, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Artikel 4 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen of subsidie van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de maatregel als bedoeld in artikel 2.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie per aanvraag

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag.

 • 2. Indien de aanvrager voor dezelfde maatregel bijdragen of subsidie van derden ontvangt, wordt de subsidie zodanig berekend dat het totale bedrag niet meer bedraagt dan 100% van de kosten van de maatregel.

Artikel 6 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Indien het subsidiebedrag, voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende volledige aanvragen, het subsidieplafond overtreft, geldt de verdeling in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Indien bij toepassing blijkt dat het resterende budget dient te worden verdeeld tussen twee of meer aanvragers van wie de volledige aanvraag op dezelfde datum zijn ontvangen, waarbij het budget ontoereikend is om deze volledige aanvragen volledig te honoreren, dan wordt het budget naar rato van de in beginsel te verlenen subsidie verdeeld over de betreffende volledige aanvragen.

 • 3. Wanneer de aanvrager krachtens art 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag kan worden ingediend met ingang van de dag na die van de bekendmaking van deze subsidieregeling tot 1 oktober 2024.

 • 2. Artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022 is niet van toepassing.

 • 3. Een aanvrager kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen.

 • 4. Een vaste huurder van een accommodatie kan alleen met toestemming van de eigenaar van het pand subsidie aanvragen voor maatregelen waarvoor toestemming van de eigenaar is vereist op grond van de huurovereenkomst.

Artikel 8 Verantwoording van subsidie

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde maatregelen zijn verricht, een volledige aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2. Voor maatregelen die zijn verricht tussen 1 oktober 2022 en de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, geldt dat de volledige aanvraag voor subsidievaststelling uiterlijk 13 weken na de datum van inwerkingtreding moet zijn ingediend.

 • 3. De aanvraag bevat een overzicht van de gesubsidieerde maatregelen en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, inclusief:

  • -

   Een verklaring van belangrijke verschillen tussen de begroting en realisatie.

  • -

   Kopieën van door de subsidieontvanger verstrekte opdrachten die aan de facturen ten grondslag liggen (offertes) en waaruit de relatie van de kosten met de maatregelen blijkt.

  • -

   Bij een maatregel geldt dat het van belang is om vanuit de begroting en de uiteindelijke realisatie middels facturen voldoende inzicht te verkrijgen in het subsidiabele gedeelte van deze lasten. De opgenomen lasten dienen voor ons toetsbaar te zijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn verleend.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparing accommodaties sport, cultuur en buurthuizen Dijk en Waard 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 januari 2024.

De burgemeester,

De secretaris,