Nadere regels Subsidie 80 Jaar Vrijheid

Geldend van 25-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Subsidie 80 Jaar Vrijheid

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

overwegende dat:

Provinciale Staten bij besluit van 8 november 2023 budget beschikbaar hebben gesteld voor het lustrumjaar 80 jaar Vrijheid;

voor dit lustrumjaar in samenwerking met partijen uit het WO2 werkveld (genaamd het Veldberaad), het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vertegenwoordigers van de provincies een narratief is opgesteld. Met dit narratief is rekening gehouden bij het opstellen van deze nadere regels Subsidie 80 jaar Vrijheid;

Gedeputeerde Staten hieraan uitvoering willen geven door het in het leven roepen van een subsidiemogelijkheid;

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023 een procedureel kader geeft voor subsidiering van activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van subsidie voor het lustrumjaar 80 jaar Vrijheid, lopende van september 2024 tot en met augustus 2025, deze nadere regels Subsidie 80 jaar Vrijheid vast te stellen;

in artikel 4, eerste lid van de ASF Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid hebben toegekend om deze nadere regels vast te mogen stellen.

Gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023,

BESLUITEN:

De volgende nadere regels vast te stellen:

Nadere regels Subsidie 80 Jaar Vrijheid

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASF 2023: De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023.

 • b.

  herdenkings- of vieringsactiviteit: een activiteit die plaatsvindt in het lustrumjaar lopende van september 2024 tot en met augustus 2025 en gericht is op het herdenken van (de doorwerking van) de Tweede Wereldoorlog, of het vieren van onze vrijheid en democratische waarden in het licht van de Tweede Wereldoorlog. Deze activiteiten kunnen bestaan uit: educatieve projecten, tentoonstellingen/exposities, publicaties, theater- of muziekvoorstellingen of documentaires.

 • c.

  ongeoorloofde staatssteun: er is sprake van ongeoorloofde staatssteun als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • 1.

   de subsidie komt ten goede aan bepaalde ondernemingen;

  • 2.

   de subsidie levert een onderneming voordeel op die deze niet langs de normale weg zou hebben verkregen;

  • 3.

   de subsidie vervalst de mededinging of dreigt deze te vervalsen; en

  • 4.

   de subsidie heeft een ongunstige invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten.

 • d.

  stichting of vereniging: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting of vereniging zonder winstoogmerk. Als een stichting of vereniging wordt beschouwd; de groep of fiscale eenheid waartoe de aanvrager behoort.

 • e.

  subsidieregeling: Nadere regels Subsidie 80 jaar Vrijheid.

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is om via het subsidiëren van initiatieven in het kader van 80 jaar Vrijheid de bewustwording onder Flevolanders rond de Tweede Wereldoorlog, en het bewustzijn over vrijheid en de democratische rechtsstaat, een impuls te geven.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een stichting of vereniging die een activiteit organiseert die bijdraagt aan de verwezenlijking van het in artikel 2 genoemde doel van de subsidie.

Artikel 4. Subsidievorm

Gedeputeerde Staten kunnen op grond van deze subsidieregeling een éénmalige subsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000.

 • 2. Er kan maximaal één subsidieaanvraag per subsidieaanvrager worden ingediend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 100.000.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Subsidieaanvragen kunnen tussen 01-02-2024 tot en met 01-09-2024 worden ingediend.

Artikel 8. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op de in te dienen gegevens op grond van artikel 15 van de ASF 2023, dient in het bij de aanvraag in te dienen inhoudelijke plan te worden aangeven:

 • -

  hoe de activiteit invulling geeft aan het stimuleren van de bewustwording van inwoners van provincie Flevoland rond de Tweede Wereldoorlog en onze vrijheid en democratische waarden;

 • -

  een onderbouwing waaruit blijkt dat er draagvlak voor de activiteit is binnen de samenleving.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12 eerste lid van de ASF 2023, wordt een subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd wanneer:

 • a.

  de aanvraag niet voldoet aan deze subsidieregeling;

 • b.

  voor dezelfde activiteit al een subsidie op grond van deze subsidieregeling of een andere provinciale regeling is verstrekt;

 • c.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • d.

  sprake is van ongeoorloofde staatssteun;

 • e.

  de aanvrager een overheidsinstelling betreft;

 • f.

  De activiteit een festival of monument betreft.

Artikel 10. Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd voldoen aan de volgende subsidiecriteria:

 • a.

  De activiteit sluit aan bij het doel van de subsidieregeling zoals vermeld in artikel 2.

 • b.

  De activiteit is gericht op de provincie Flevoland en komt ten goede aan ingezetenen van de provincie of dient op andere wijze het belang van de provincie.

 • c.

  De activiteit betreft een eenmalig project dat in het kader van 80 jaar Vrijheid wordt georganiseerd tijdens het lustrumjaar.

 • d.

  De activiteit wordt georganiseerd in de provincie Flevoland;

 • e.

  De vierings- en herdenkingsactiviteiten zijn gratis toegankelijk.

 • f.

  Er is draagvlak voor de activiteit binnen de samenleving.

Artikel 11. Subsidiabele kosten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor de kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de ontwikkeling en realisatie van de subsidiabele activiteit.

Artikel 12. Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

 • a.

  De reguliere exploitatiekosten, waaronder beheer- en onderhoudskosten, reserveringen voor vervanging e.d.

 • b.

  Kosten in de projectvoorbereiding en het opstellen van een projectplan ten behoeve van de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd.

 • c.

  Kosten die voortvloeien uit dan wel te maken hebben met personele inzet van medewerkers die werkzaam zijn voor de overheid.

 • d.

  De kosten zoals benoemd in artikel 9 van de ASF 2023.

 • e.

  Doorbelaste kosten van andere ondernemingen/instellingen/burgers die uit één of meer dezelfde bestuursleden/eigenaren bestaan.

Artikel 13. Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van ontvangst.

 • 3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4. Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 14. Subsidievaststelling en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen de subsidie direct vast.

 • 2. Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

Artikel 15. Verplichtingen subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 20 tot en met 24 van de ASF 2023 is de subsidieontvanger verplicht:

 • a.

  aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

 • b.

  medewerking te verlenen aan een daartoe bevoegd persoon die in opdracht van de provincie Flevoland ter plaatse vaststelt of de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

 • c.

  Binnen het lustrumjaar 80 Jaar Vrijheid - lopend van september 2024 tot en met augustus 2025 - de subsidiabele activiteit te hebben uitgevoerd.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze subsidieregeling wanneer er aanleiding is om te verwachten dat, gelet op het doel en de strekking van deze subsidieregeling, toepassing van deze subsidieregeling kan leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 17. Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking één dag na publicatie in het Provinciaal Blad en vervallen bij besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 18. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als nadere regels ‘Subsidie 80 jaar Vrijheid’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 16 januari 2024.

secretaris,

voorzitter,