Gemeentelijke subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen met energielabel D, E, F of G

Geldend van 24-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gemeentelijke subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen met energielabel D, E, F of G

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen: Gemeentelijke subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen met energielabel D, E, F of G.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

Woning: uitsluitend een binnen de gemeente Oldenzaal gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.

Artikel 2 Doelstelling

Het klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze subsidieregeling stimuleert woningeigenaren in Oldenzaal om maatregelen te nemen die de woning isoleren. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. Het isoleren van de woning wordt voor de komende jaren gezien als noodzakelijke, realistische stap naar een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.

Artikel 3 Voorwaarden aanvrager

 • a.

  Om de isolatiesubsidie te kunnen aanvragen bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie.

 • b.

  Heeft uw woning aantoonbaar een (voorlopig) energielabel van D, E, F of G.

 • c.

  Mocht uw woning geen aantoonbaar (voorlopig) energielabel hebben dan kunt u ook een aanvraag indienen uw woning een bouwjaar van 1974 of eerder heeft en deze nog niet verduurzaamd is tot een hoger energielabel dan D.

 • d.

  De woning heeft een WOZ waarde van € 336.000 of lager.

Artikel 4 subsidieplafond en subsidie periode

 • a.

  Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2024.

 • b.

  De uiterste aanvraagdatum is 1 november 2026 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond is bereikt.

 • c.

  Het subsidieplafond is €176.000.

 • d.

  Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.oldenzaal.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie kan alleen aangevraagd worden door de woningeigenaar.

 • b.

  Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor een isolatiemaatregel of isolatiemaatregelen die op of na 1 november 2023 zijn uitgevoerd.

 • c.

  Subsidie kan alleen aangevraagd worden voor het hoofdgebouw.

 • d.

  1 isolatiemaatregel is voldoende om subsidie te verkrijgen.

 • e.

  Er moet voldaan worden aan de aanvullende criteria die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende Subsidielijst.

 • f.

  De vaststelling van de subsidie moet voor 1 december 2026 zijn aangevraagd. Dit betekent dat voor deze datum de maatregelen moeten zijn uitgevoerd en zijn betaald door de aanvrager.

 • g.

  Maximale subsidie is € 750 per woning.

Artikel 6 weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien één of meerdere van onderstaande punten van toepassing is:

 • a.

  Indien de maatregel voor 1 november 2023 is uitgevoerd.

 • b.

  Indien het een nieuwbouwwoning betreft of een noch te realiseren uitbreiding.

 • c.

  Indien de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen).

 • d.

  Indien de aanvraag een maatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw.

 • e.

  Indien bij een aanvraag voor dakisolatie het dak asbest bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de dakisolatie wordt verwijderd.

 • f.

  Indien er geen gebruik gemaakt wordt van het aanvraagformulier of niet volledig is ingevuld.

 • g.

  Het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.

Artikel 7 Subsidiebedragen

In de bij deze regeling behorende Subsidielijst zijn per maatregel de subsidiebedragen opgenomen.

Artikel 8 Aanvraag, vaststelling en uitbetaling

 • 1. De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend door middel van een door het college beschikbaar gestelde formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   offerte maatregelen.

 • 2. Vaststelling van de subsidie vraagt u aan na uitvoering van de maatregel(en), dit doet u met het door het college vastgestelde formulier, vergezeld van:

  • a.

   kopie factuur;

  • b.

   kopie betalingsbewijs (zoals bankafschrift);

  • c.

   foto’s van de uitvoering.

 • 3. Uitbetaling van de subsidie is binnen 4 weken na vaststelling van de subsidie.

Artikel 9 wijze van toekenning

 • a.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanvragen.

 • b.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van volledige aanvraag of de subsidie aan u wordt verleend. Dit is een voorlopig besluit en het bedrag wordt voor u gereserveerd. Dit besluit wordt per brief aan u kenbaar gemaakt. De beslissing kan met maximaal 4 weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

 • c.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van een volledige vaststellingsaanvraag of de subsidie aan u wordt toegekend. Dit besluit wordt per brief aan u kenbaar gemaakt. De beslissing kan met maximaal 4 weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en hierbij word de bestaande subsidieregeling “De gemeentelijk subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen.” (INTB-22-5663 d.d. 8 november 2022) ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Subsidielijst behorende bij Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen

Naast de genoemde voorwaarden in de Subsidieregeling voor isolatie van eigen woningen zijn de criteria van deze Subsidielijst van toepassing

Deze subsidieregeling sluit aan bij de ISDE subsidie van het rijk (ISDE: Isolatiemaatregelen wo-ningeigenaren (rvo.nl). Het RVO heeft een maatregelenlijst waarin alle voorkomende materialen staan waarvoor u ISDE-subsidie kunt ontvangen. Dit zijn ook de materialen waarvoor u deze ge-meentelijke subsidie voor kunt ontvangen. Op de lijst staat een per materiaal een meldcode, u bent verplicht dit ook aan te geven op het gemeentelijk aanvraagformulier. Deze meldcode kunt u vin-den op de site van het RVO, zoekt u op maatregelenlijst isolatie of maatregelenlijst hoogrende-mentsglas. Vraag uw isolatiebedrijf de meldcode op de offerte te zetten, zo hoeft u zelf niet te zoeken.

Algemeen

 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.

 • De uitvoering moet door een bouwbedrijf worden uitgevoerd, om voor subsidie in aanmer-king te komen mag u dit niet zelf doen.

Spouw-, dak- en vloerisolatie

Indien u kiest bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakiso-latie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel;

In onderstaande tabel vindt u de subsidie bedragen, isolatiewaarden en minimale en maximale hoeveelheden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

 

Subsidiebedrag per m2

Minimaal vereiste m2

Maximaal m2

Minimale Rd-waarde 

Gevelisolatie

€ 19,00

10

170

3,5

Spouwmuurisolatie

€ 4.00

10

170

1,1

dakisolatie

€ 15,00

20

200

3,5

Zolder/vlieringvloer

€ 4,00

20

130

3,5

Vloerisolatie

€ 5,50

20

130

3,5

bodemisolatie

€  3,00

20

130

3,5

Rd-waarde is de warmteweerstand van een specifiek (isolatie)materiaal, afgegeven door de fabri-kant.

Hoogrendementsglas

Voor hoogrendementsglas gelden de volgende aanvullende criteria:

 • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8 m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++ glas en Triple glas kiest voor een com-binatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt jet aantal m2 dan bij het glas op.

 • Bij de toepassing van HR++ glas of triple glas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.

 • Bij toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isole-rende kozijnen met een U-warde van ten hoogste 1,5 W/m2K.

In onderstaande tabel vindt u de subsidie bedragen, isolatiewaarden en minimale en maximale hoeveelheden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

 

Subsidiebedrag per m2

Minimaal vereiste m2

Maximaal m2

Maximaal U-waarde 

HR++ glas

U ≤ 1,2

€ 23,00

8

45

1,2

Panelen in kozijn

U ≤ 1,2

€ 10,00

8

45

1,2

Isolerende deur

Ud ≤ 1,5

€ 23,00

8

45

1,5

Triple glas

U ≤ 0,7

€ 65,00

8

45

0,7

Panelen in kozijn

U ≤ 0,7

€ 45,00

8

45

0,7

Isolerende deur

Ud ≤ 1.0

€ 65,50

8

45

1

U-waarde is de totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangs-weerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar de lucht.