Privacyreglement kentekenparkeren

Geldend van 24-01-2024 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement kentekenparkeren

Het college van burgemeester en wethouders,

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Katwijk overgaat naar kentekenparkeren om de handhaving op parkeerbelasting efficiënter te maken;

 • -

  parkeerbelasting op drie verschillende wijzen kan worden voldaan, door middel van een verleende vergunning of op andere wijze zoals bijvoorbeeld het giraal betalen aan de parkeerautomaat of met mobiel parkeren via diverse applicaties;

 • -

  het voorefficiënte handhaving noodzakelijk is dat het kenteken en in sommige gevallen een locatie wordt opgegeven;

 • -

  deze gegevens worden verwerkt in onder andere het Nationaal Parkeer Register van de coöperatieve vereniging Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten;

 • -

  voordat de gegevens bij het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten worden geregistreerd mogelijk gebruik zal worden gemaakt van databanken van overige externe partijen;

 • -

  het wenselijk is dat door middel van dit privacyreglement wordt vastgesteld dat de gemeente Katwijk op een zorgvuldige en transparante wijze met deze gegevens omgaat,

gelet op de Algemene Verordening Gegevensbeschermingenartikel 168 van de Gemeentewet

Besluit:

 • I.

  Vast te stellen het “privacyreglement kentekenparkeren”.

 • II.

  Dat dit besluit met ingang van 19 oktober 2020 in werking treedt.

 • III.

  Dat dit reglement wordt gepubliceerd op www.overheid.nl

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 begrippen

 • a.

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • b.

  Awr: Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • c.

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in dit privacyreglement is de betrokkene de kentekenhouder of vergunninghouder

 • d.

  boa: buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • e.

  college: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk;

 • f.

  fiscaal parkeren: het gebied waarvoor parkeerbelasting dient te worden voldaan om na het opgeven van het betreffende kenteken of voldoen van parkeerbelasting door gebruik te maken van een parkeervergunning die aan een kenteken is gekoppeld een parkeerrecht te verkrijgen;

 • g.

  kentekenparkeren: het voldoen van parkeerbelasting door middel van een parkeerrecht dat wordt verkregen na het opgeven van het betreffende kenteken of voldoen van parkeerbelasting door gebruik te maken van een parkeervergunning die aan een kenteken is gekoppeld;

 • h.

  Mulderfeit: op alle niet-fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen vindt handhaving plaats via de administratiefrechtelijke weg (“Wet Mulder”).

 • i.

  naheffingsaanslag parkeerbelasting: aanslag parkeerbelasting welke wordt uitgeschreven wanneer er voor een voertuig niet (voldoende) betaald is;

 • j.

  Nationaal Parkeer Register (NPR): databank waarin parkeerrechten en scanberichten worden opgeslagen in het kader van handhaving betaald parkeren;

 • k.

  parkeercontroleur: controleur belast met de uitvoering van fiscale handhaving;

 • l.

  parkeerrecht: het recht gedurende een aaneengesloten periode te doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • m.

  parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeer- en of belanghebbendenparkeerplaatsen op basis van de Verordening parkeerbelasting gemeente Katwijk;

 • n.

  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • o.

  RDW: Rijksdienst voor het Wegverkeer;

 • p.

  scanvoertuig: een scooter met een camera-unit op de achterzijde. Met de camera scant het voertuig het kenteken van geparkeerde auto’s en controleert of deze heeft voldaan aan het betalen van de parkeerbelasting;

 • q.

  suspect: Voertuig (kenteken) dat is gescand, waarvoor na de eerste bevraging van de NPR geen parkeerrecht is gevonden, maar waarvoor nog geen overtreding is geconstateerd door een parkeercontroleur;

 • r.

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • s.

  wachtlijst: lijst met aanvragen voor een parkeervergunning die ontstaat wanneer er sprake is van de volledige uitgifte tot een vastgesteld plafond van parkeervergunningen in een bepaald reguleringsgebied.

Artikel 2 reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van kenteken- en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en handhaving van digitaal kentekenparkeren alsmede de administratiefrechtelijke handhaving op slordig en foutparkeren in het gereguleerd gebied binnen reguleringstijden conform de “Wet Mulder” in de gemeente Katwijk.

Artikel 3 verantwoordelijkheid

 • a.

  het college is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de taken ter uitvoering en handhaving voortvloeiend uit het digitaal kentekenparkeren alsmede de administratiefrechtelijke handhaving op slordig en foutparkeren conform de “Wet Mulder”.

 • b.

  de heffings- en invorderingsambtenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de taken ter uitvoering van de heffing en invordering van parkeerbelasting.

Paragraaf 2 Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 4 grondslag

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de publieke taken op grond van artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet.

Artikel 5 doel verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de belastinginning en de handhaving op kentekenparkeren in de gemeente Katwijk heeft tot doel:

 • a.

  de controle op het betalen van parkeerbelasting;

 • b.

  de heffing en invordering van parkeerbelasting inclusief het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting;

 • c.

  aanvragen, toetsen, het verlenen, wijzigen of intrekken van parkeervergunningen en andere parkeerrechten;

 • d.

  afhandelen van bezwaar- en beroepszaken tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting en besluiten over parkeervergunningen;

 • e.

  de controle op slordig en foutparkeren en het opleggen van aankondigingen van beschikking (“Wet Mulder”);

 • f.

  het afhandelen van klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders;

 • g.

  het opstellen van managementinformatie in niet tot personen herleidbare vorm;

 • h.

  statistische en andere overzichten ten behoeve van monitoring en/of evaluatie van beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden inzake (betaald) parkeren en/of mobiliteitsbeleid in niet tot personen herleidbare vorm.

Artikel 6 doelgroepen gegevensverwerking

In het kader van de uitvoering en handhaving van digitaal kentekenparkeren in de gemeente Katwijk worden kenteken- dan wel persoonsgegevens bewaard van:

 • a.

  klanten welke digitaal kentekenparkeren;

 • b.

  kentekenhouders met een naheffingsaanslag parkeerbelasting;

 • c.

  kentekenhouders met een aankondiging van beschikking vanwege slordig of foutparkeren (“Wet Mulder”);

 • d.

  aanvragers en/of rechthebbenden van een parkeervergunning en andere parkeerrechten en wachtlijsten;

 • e.

  bezoekers van rechthebbenden van een parkeervergunning;

 • f.

  bezwaarden en eisers in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures;

 • g.

  klagers.

Artikel 7 verwerking gegevens

Ten aanzien van de in artikel IV genoemde categorieën van betrokkenen kunnen ten hoogste de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • a.

  NAW-gegevens, geboortedatum, kenteken, en betaalgegevens van parkeervergunninghouders en van kentekenhouders op de wachtlijst;

 • b.

  parkeerrecht, kenteken, betaalgegevens, tariefgebied, datum en tijdstip;

 • c.

  NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip;

 • d.

  NAW-gegevens indiener van een bezwaar of beroep tegen een opgelegde naheffingsaanslag, gekoppeld aan een of meerdere van bovengenoemde gegevens;

 • e.

  NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip;

 • f.

  NAW-gegevens indiener van een klacht, gekoppeld aan een of meerdere van bovengenoemde gegevens;

 • g.

  beeldmateriaal gemaakt door het scanvoertuig, de parkeercontroleurs en de boa's.

Artikel 8 verstrekken persoonsgegevens aan derden

(Bijzondere) persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij

 • a.

  met uitdrukkelijke en in vrijheid gegeven toestemming van de betrokkene;

 • b.

  de wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het openbaar ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Artikel 9 proces van gegevens bij fiscaal parkeren

Het proces van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot parkeren in het fiscale gebied verloopt als volgt:

 • a.

  Het verkrijgen van een parkeerrecht geschiedt door het betalen van parkeerbelasting. Een parkeerrecht wordt uitgegeven op basis van het kenteken, waarbij de registratie op de volgende manieren plaats kan vinden:

  • 1.

   invoer van het kenteken via de parkeerautomaat;

  • 2.

   invoer van het kenteken via een mobiel parkeren provider telefonisch of digitaal via een app;

  • 3.

   invoer van het kenteken via een bezoekersvergunning, telefonisch of digitaal;

  • 4.

   bij het aanschaffen van een parkeervergunning;

 • b.

  Parkeerrechten worden opgeslagen in het NPR waarbij de gegevens van het kenteken, de locatie (parkeerzone) waarvoor de parkeerbelasting is voldaan en de starttijd en eindtijd van het parkeerrecht waarvoor de parkeerbelasting is voldaan worden opgeslagen.

 • c.

  Bij fiscale handhaving vindt controle door de boa’s plaats waarbij een scanvoertuig door de straten in gebieden met betaald parkeren rijdt en een scan(foto) van het kenteken van alle voertuigen die geparkeerd staan wordt gemaakt. Het scanvoertuig is uitgerust met een zeer nauwkeurig GPS-systeem zodat de locatie kan worden bepaald. Fiscale handhaving kan ook door een parkeercontroleur plaats vinden zonder dat een scanvoertuig wordt gebruikt.

 • d.

  Door middel van een automatische bevraging van een gescand kenteken aan het NPR, wordt gecontroleerd of voor die locatie op het moment van controleren een parkeerrecht aanwezig is.

 • e.

  Wanneer wordt geconstateerd dat een voertuig geen geldig parkeerrecht heeft, worden scans van het kenteken opgeslagen en worden de gegevens (kenteken, locatie en tijdstip) van de ‘suspect’ naar de parkeercontroleur gestuurd. Tevens worden tijdens het scannen van voertuigen situatiescans gemaakt. De situatiescans worden alleen van suspects door het scanvoertuig verstuurd naar de handhaafapplicatie. De situatiescans worden maximaal 48 uur in de handhaafapplicatie bewaard op een tijdelijke server die alleen toegankelijk is voor de leverancier in geval van onderhoud en storingen.

 • f.

  De opvolging van suspects gebeurt door een parkeercontroleur. Deze controleert ter plekke of het voertuig belastingplichtig is (of dat bijvoorbeeld sprake was van laden/lossen of in-/uitstappen) en controleert of alsnog een geldig parkeerrecht aanwezig is. Tevens wordt gecontroleerd of het kenteken juist is gescand en of de locatie op een juiste wijze is doorgevoerd.

 • g.

  Wanneer wordt geconstateerd dat het betreffende voertuig daadwerkelijk staat geparkeerd en er niet voor een parkeerrecht betaald is, wordt door de parkeercontroleur door middel van een activering aangegeven dat een naheffingsaanslag kan worden opgelegd. De situatiescans worden doorgestuurd en bewaard in een digitaal dossier, behorend bij de naheffing. De situatiescans worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling van bezwaar en beroep (zie artikel 6 onder f).

 • h.

  Het digitaal dossier behorend bij de naheffing wordt verrijkt met de NAW-gegevens behorende bij het kenteken die worden opgevraagd bij de RDW. De gegevens van het voertuig, de gegevens van de eigenaar, de scans (als bewijsmateriaal), locatie en tijdstip waarop de controle heeft plaats gevonden worden opgeslagen en bewaard conform artikel 7 en artikel 18 van dit reglement.

 • i.

  Het kenteken wordt niet meteen uit het parkeerrecht verwijderd omdat soms een persoon een naheffingsaanslag parkeerbelastingen krijgt, terwijl deze wel is betaald en de persoon hiertegen in bezwaar gaat. In dat geval is het noodzakelijk dat een medewerker die het bezwaar behandelt de betaling nog kan vinden in de parkeerrechtendatabase. De gegevens worden versleuteld opgeslagen.

 • j.

  In het geval dat beroep wordt aangetekend wordt alle onnodige informatie, zoals gezichten en kentekens van andere voertuigen, onherkenbaar gemaakt.

 • k.

  Na de bewaartermijn conform artikel 18 worden de gegevens verwijderd.

Artikel 10 proces van gegevens Wet Mulder

Het proces van gegevensverwerking van persoonsgegevens met betrekking tot parkeren waar niet of alleen met een geldige vergunning mag worden geparkeerd werkt als volgt:

 • a.

  De boa controleert ter plekke of sprake is van slordig of foutparkeren. Het kan hier gaan om situaties als (niet uitputtend):

  • -

   parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats zonder een geldige gehandicaptenparkeerkaart;

  • -

   parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met een voertuig dat een ander kenteken heeft - op de stoep parkeren of buiten de vakken parkeren;

  • -

   parkeren op een parkeerplaats met laadvoorziening waarbij niet van de laadvoorziening gebruik wordt gemaakt;

  • -

   parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt.

 • b.

  Bij constatering van fout of slordig parkeren legt de boa een aankondiging van beschikking op. Hiertoe worden beelden gemaakt van het voertuig met kenteken en de situatie ter plaatse. Deze beelden worden bewaard gedurende de periode genoemd in artikel 18 van dit reglement.

 • c.

  De aankondiging van beschikking wordt doorgestuurd/overgedragen naar het CJIB voor verdere afhandeling. De overtreder krijgt hiertoe een boete op basis van de Wet Mulder van het CJIB thuisgestuurd.

 • d.

  Na de bewaartermijn conform artikel bewaartermijnen worden de gegevens verwijderd.

Paragraaf 3 Rechten van betrokkenen

Artikel 11 uitoefening van de rechten

 • a.

  Betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Katwijk om het recht op inzage, een afschrift, correctie, dataportabiliteit en vergetelheid te krijgen in zijn persoonsgegevens welke verwerkt worden in het kader van het digitaal kentekenparkeren;

 • b.

  De betrokkene kan bezwaar aantekenen tegen de besluiten genomen in het kader van de hierna volgende rechten.

 • c.

  Betrokkene kan te allen tijde bij de gemeente Katwijk schriftelijk verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van het digitaal kentekenparkeren in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een goede uitvoering van een publiekrechtelijke taak dan wel een gerechtvaardigd belang;

 • d.

  Ter uitoefening van de rechten richt betrokkene zich tot de gemeente Katwijk, via het online contactformulier met behulp van DigiD op de website www.katwijk.nl of schriftelijk naar:

  Gemeente Katwijk

  ter attentie van de unit Inkoop en Juridische Zaken

  postbus 589

  2220 AN Katwijk.

Artikel 12 recht op inzage en afschrift

 • a.

  Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in de door de verantwoordelijken over hem verwerkte persoonsgegevens te verzoeken. Het recht op inzage betekent ook dat de betrokkene, als hij daarom vraagt, recht heeft op een afschrift (kopie) van de gegevens die hij mag inzien.

 • b.

  Het college draagt er zorg voor dat de betrokkene binnen vier weken schriftelijk inzage heeft in de gevraagde documenten of een afschrift daarvan ontvangt tenzij de privacybelangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad.

Artikel 13 recht op rectificatie en aanvulling

 • a.

  De betrokkene kan het college verzoeken persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

 • b.

  Het college beslist binnen vier weken schriftelijk over het verzoek en zal een weigering van het verzoek motiveren.

 • c.

  Het college draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 14 recht op vergetelheid

 • a.

  De betrokkene heeft het recht om het college te verzoeken de gegevens die op hem betrekking hebben te vernietigen. De bewaarde gegevens van betrokkene worden binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van betrokkene vernietigd.

 • b.

  Dit geldt niet voor zover het verzoek tot vernietiging gaat over informatie en documenten waarvan de bewaring noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken, alsmede voor zo ver het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

 • c.

  Het college beslist binnen vier weken schriftelijk over het verzoek en zal een weigering van het verzoek motiveren.

 • d.

  Vernietiging van de gegevens vindt plaats door deze uit het systeem te verwijderen of zo te anonimiseren dat de informatie niet tot personen herleidbare gegevens bevat. De verwerker draagt er zorg voor dat de vernietiging definitief is.

Artikel 15 klachten

Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Katwijk, wordt aangemerkt als een gedraging van de gemeente Katwijk. De behandeling van klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van medewerkers van de gemeente Katwijk. Klachten kunnen digitaal (via www.katwijk.nl) of schriftelijk (Gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk) worden ingediend.

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de gemeente Katwijk zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen en welke verband houdt met het verwerken van persoonsgegevens in het kader gebruik van kentekenparkeren in de gemeente Katwijk, een klacht in te dienen bij de gemeente Katwijk

Paragraaf 4 Organisatorische en technische informatie en maatregelen

Artikel 16 geheimhouding

Personen voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 17 beheer en toegang gegevens

 • a.

  De persoonsgegevens worden voor en volgens instructie van de directeur van de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (hierna: BSGR) verwerkt, die sinds 2014 de bevoegdheid gemandateerd heeft gekregen tot het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Met de BSGR zijn afspraken gemaakt omtrent het veilig verwerken van persoonsgegevens in de dienstverleningsovereenkomst.

 • b.

  De directeur der BSGR en het college van de gemeente Katwijk zullen alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met het bepaalde in de AVG en uitsluitend voor zover er sprake is van een wettelijke plicht.

 • c.

  Toegang tot de gegevens hebben slechts;

  • -

   Werknemers aangesteld door het college van de gemeente Katwijk en personen in dienst van de gemeente Katwijk die persoonsgegevens verwerken in het kader van hun functie. Hieronder vallen in ieder geval de medewerkers betrokken bij de behandeling van uitgifte van parkeervergunningen en de medewerkers betrokken bij de behandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

  • -

   Verwerkers die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de directeur der BSGR en het college van de gemeente Katwijk;

  • -

   De gemeentelijke accountant;

  • -

   Het openbaar ministerie en/of politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten indien de wet hiertoe verplicht c.q. een dwangbevel uitgevaardigd wordt.

Artikel 18 bewaartermijnen

De in artikel 7 genoemde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. De volgende termijnen worden in acht genomen:

 • a.

  De wettelijke bewaartermijn van de dossiers is zeven jaar. Deze termijn begint te lopen direct na het laatste contact met betrokkene(n) dat heeft geleid tot het sluiten van het dossier.

 • b.

  Deze bewaartermijn kan worden verlengd als dat voor een zorgvuldige taakuitoefening noodzakelijk wordt geacht. Het college neemt gemotiveerd het besluit tot verlenging in verband met een zorgvuldige taakuitoefening. Dit besluit wordt door het college vastgelegd in het dossier van betrokkene.

 • c.

  Met betrekking tot de handhaving worden kentekens gecontroleerd bij het NPR. Blijkt dat:

  • -

   voldoende betaald is, dan wordt de registratie van het kenteken binnen 48 uur verwijderd uit het NPR;

  • -

   onvoldoende of niet betaald is, dan blijft de registratie van het kenteken bewaard gedurende een periode van 13 weken, voor het doorlopen van procedures van naheffing en bezwaar en ingeval van beroep voldoende lang om beroepsprocedures af te handelen.

Artikel 19 overgangs- en slotbepalingen

 • a.

  Het privacyreglement treedt in werking na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders en publicatie in het Gemeenteblad. Het privacyreglement geldt in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen de gemeente Katwijk en de bewerkers, tenzij de aard en werkwijze wezenlijk wijzigt en het reglement niet langer betrekking heeft op, of strookt met, de door de bewerkers uit te voeren werkzaamheden of tenzij andere ontwikkelingen aanleiding zijn voor aanpassing van het reglement.

 • b.

  Het reglement kan door een ieder worden geraadpleegd op de internetsite van de gemeente Katwijk en op de website www.overheid.nl.

 • c.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Privacy reglement kentekenparkeren gemeente Katwijk” en vervangt alle eerder opgemaakte privacyreglementen of protocollen voorfiscaal parkeren.

 • d.

  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college in de hoedanigheid van beheerder van de onder zijn organisatie vallende gegevensverwerkingen.

Artikel 20 functionaris gegevensbescherming

De gemeente Katwijk heeft een functionaris gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld welke toezicht houdt op de toepassing en naleving van verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente Katwijk en een onafhankelijke positie binnen de gemeente Katwijk inneemt. Deze FG fungeert tevens als aanspreekpunt op het gebied van gegevensverwerking en -bescherming in het kader van digitaal kentekenparkeren binnen de gemeente Katwijk. Contact kan worden opgenomen met Annerine Blufpand, Functionaris Gegevensbescherming van Katwijk, via 071 - 4065676 of via het email adres fg@katwijk.nl.

Ondertekening

Katwijk, 1 oktober 2020,

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser