BESLUIT INZAKE MANDAATVERLENING AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

BESLUIT INZAKE MANDAATVERLENING AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GELDERLAND-ZUID

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Druten en

de burgemeester van de gemeente Druten,

gelet op de artikelen 10:3, 10:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

BESLUITEN

Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, van de aangekruiste bevoegdheden genoemd in het bijgevoegde mandaatregister,

met inachtneming van de volgende bepalingen:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

b. ondermandaat: de figuur dat de gemandateerde op zijn beurt mandaat verleent aan een ander.

Artikel 2

Elk mandaat wordt slechts verleend, voor zover de uitoefening van de bevoegdheden samenhangt met de taken van de brandweer.

Artikel 3

De algemeen directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan andere ambtenaren die werkzaam zijn bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel 4

Omdat sprake is van mandaat aan een niet-ondergeschikte, behoeft de mandaatverlening de instemming van de algemeen directeur en het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Artikel 5

Indien bezwaar of enig ander rechtsmiddel wordt ingesteld tegen een besluit dat in mandaat is genomen, blijft het college bevoegd tot afhandeling.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 15 januari 2013
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten,

De secretaris de burgemeester,

mr. J.J. Driessen drs. L.J.E.M. van Riswijk

Aldus vastgesteld d.d. 15 januari 2013 door de burgemeester van Druten,

drs. L.J.E.M. van Riswijk

burgemeester