Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025

Geldend van 22-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-10-2023

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025

Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025

Besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn tot vaststelling van de Subsidieregeling Klimaatadaptieve Maatregelen Bestaande Woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025

Het College van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

overwegende dat:

 • de Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023 op 7 oktober 2023 is vervallen

 • het gemeentebestuur klimaatadaptieve maatregelen aan bestaande woningen wil blijven stimuleren

gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

gelet op artikel 4:23, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht

gelet op de evaluatie van de Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2021-2023"

B E S L U I T vast te stellen:

Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025

Artikel 1: Begripsbepaling

afwerking, aanverwante materialen en tuinaanpassingen:

hieronder wordt mede verstaan nieuw aan te leggen daken, overkappingen, weghalen van boomstronken en verleggen van tuinpaden, regenpijponderdelen, buizen en ringen;

Asv:

Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

bestaande woningen:

een voor bewoning bestemd gebouw, dat ook permanent bewoond wordt;

college:

het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn;

hemelwater:

regen, hagel, sneeuw;

groen dak:

een dak op een gebouw dat tenminste bestaat uit een wortelwerende, een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag;

klimaatadaptieve maatregelen:

het aanpassen van de bebouwde omgeving aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken;

nieuwbouw:

woningen die op het moment van aanvragen minder dan twee jaar geleden zijn opgeleverd. Indien er sprake is van uitbouw van een woning, geldt de uitbouw niet als nieuwbouw;

onderlagen:

hieronder wordt mede verstaan tuinaarde, bemeste tuinaarde en zand;

planten:

planten, bomen, struiken, zaden met uitzondering van graszaden en bollen;

verharding:

hieronder wordt verstaan tegels en stenen. hieronder wordt in ieder geval niet verstaan vlonders, grind en kunstgras;

waterafvoer vertragen:

het vergroten van de tijd tussen het vallen van het hemelwater en het moment dat dit een afvoersysteem voor hemelwater zoals riool of oppervlaktewater bereikt;

waterbuffering:

tijdelijk opvangen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat voorheen werd afgevoerd door middel van een regenpijp;

waterdoorlatende halfverharding:

natuurlijke materialen die ter vervanging van tegels in de tuin worden gelegd. Hieronder wordt mede verstaan grind, split en grasbetontegels. Kunstgras wordt hieronder niet verstaan;

wateropslagcapaciteit

ook wel waterretentie: de hoeveelheid water die wordt opgeslagen om de waterafvoer te vertragen, uitgedrukt in liter per vierkante meter voor groene daken en in liter voor waterbuffering en regentonnen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020

De Asv 2020 is van toepassing op deze subsidieregeling, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3: Doel subsidieregeling

Het stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen bij bestaande woningen, die een bijdrage leveren aan vertraging van de toevoer van regenwater naar het watersysteem.

Artikel 4: Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren en huurders van bestaande woningen in Alphen aan den Rijn.

Artikel 5: Activiteiten

 • 1.

  De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Het aanleggen van een groen dak met een oppervlakte van minimaal 5 vierkante meter en een wateropslagcapaciteit van minimaal 25 liter per vierkante meter.

  • b.

   Het vervangen van minimaal 10 vierkante meter tegels en stenen door:

   • i.

    planten;

   • ii.

    gras;

   • iii.

    waterdoorlatende halfverharding.

  • c.

   Het aanleggen van minimaal 200 liter waterbuffering.

  • d.

   Het plaatsen van een regenton van minimaal 200 liter in combinatie met het afkoppelen van de regenpijp.

Artikel 6: Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn kosten die direct verband houden met de subsidiabele activiteiten voor:

  • 1.

   materiaal;

  • 2.

   uitvoering;

  • 3.

   draagkrachtberekeningen tot een maximum van € 200 per aanvraag;

  • 4.

   planten;

  • 5.

   onderlagen;

  • 6.

   bladroosters;

  • 7.

   daklijstgrind;

  • 8.

   afvoer van vervangen tegels en stenen.

 • 2.

  Niet subsidiabel zijn kosten voor:

  • a.

   vervanging van bestaande maatregelen;

  • b.

   klimaatadaptieve maatregelen die reeds op andere wijze worden gesubsidieerd;

  • c.

   activiteiten als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, voor zover deze activiteiten worden uitgevoerd in aan een nieuwbouw woning;

  • d.

   eigen arbeid;

  • e.

   advies;

  • f.

   vergunningen;

  • g.

   onderhoud;

  • h.

   parkeerkosten;

  • i.

   aanschaf of huur gereedschap;

  • j.

   verzendkosten;

  • k.

   afwerking, aanverwante materialen en tuinaanpassingen;

  • l.

   kunstgras;

  • m.

   vlonders;

  • n.

   activiteiten die zijn betaald voordat de aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Onderdeel n is niet van toepassing voor de aanschaf van regentonnen

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • 1.

  Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.000 per woning.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid bedraagt een subsidie voor:

  • a.

   een groen dak, maximaal € 45 per vierkante meter indien de vierkante meter voor meer dan 50% bestaat uit planten anders dan sedum;

  • b.

   een groen dak, maximaal € 30 per vierkante meter indien de vierkante meter voor 50 % of minder bestaat uit planten anders dan sedum;

  • c.

   verharding vervangen door planten, maximaal € 30 per vierkante meter;

  • d.

   verharding vervangen door gras, maximaal € 10 per vierkante meter;

  • e.

   verharding vervangen door waterdoorlatende halfverharding, maximaal € 8 per vierkante meter;

  • f.

   waterbuffering, maximaal € 0,50 per liter.

Artikel 8: Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 280.000.

 • 2.

  Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9: Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 van de ASV worden bij een subsidieaanvraag de volgende gegevens overlegt:

  • a.

   naam aanvrager;

  • b.

   adres;

  • c.

   kopie bankpas of kopie bankafschrift ;

  • d.

   een offerte waaruit blijkt:

   • i.

    voor de aanleg van een groen dak: per vierkante meter het percentage planten anders dan sedum inclusief opgave van het soort planten;

   • ii.

    voor de aanleg van een groen dak of het vervangen van verharding: het aantal vierkante meters dat wordt aangelegd of vervangen;

   • iii.

    de wateropslagcapaciteit van het groene dak, de waterbuffering of regenton;

  • e.

   bij de aanleg van een groen dak of het vervangen van verharding een kleurenfoto van het bestaande dak of de te vervangen verharding.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid overlegt een VvE een rechtsgeldig VvE-besluit tot het uitvoeren van de activiteiten.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid overlegt een huurder een toestemmingsverklaring van de verhuurder.

 • 4.

  Bij het indienen van de aanvraag maakt de aanvrager gebruik het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente.

Artikel 10: Betaling

Betaling van de subsidie vindt plaatst nadat de subsidie is vastgesteld.

Artikel 11: Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 van de Asv kan het college een subsidieaanvraag deels of volledig weigeren voor zover:

 • a.

  de activiteit is uitgevoerd of betaald voordat subsidie is aangevraagd;

 • b.

  de ingediende offerte niet marktconform is;

 • c.

  in de afgelopen twee jaar niet voldaan is aan verplichtingen voortvloeiend uit een subsidieverlening van het college;

 • d.

  de voor het uitvoeren van de activiteiten benodigde vergunningen niet zijn verkregen of verkregen kunnen worden.

Artikel 12: Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd artikel 19 van de Asv gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  de activiteiten moeten binnen 6 maanden zijn voltooid;

 • b.

  de getroffen maatregelen moeten minimaal vijf jaar goed onderhouden in stand blijven;

 • c.

  de ontvanger van een direct vastgestelde subsidie stuurt een kleurenfoto van de uitgevoerde maatregel;

 • d.

  de subsidieontvanger werkt mee aan steekproefsgewijze controle.

Artikel 13: Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Subsidieaanvragen tot € 250 kunnen door het college direct worden vastgesteld.

 • 2.

  Uiterlijk 4 weken na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend doet de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot vaststelling worden de volgende gegevens overlegt:

  • a.

   facturen;

  • b.

   betaalbewijzen;

  • c.

   kleurenfoto’s waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn uitgevoerd.

Artikel 14: Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen uit deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15: Inwerkingtreding en looptijd

De subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 7 oktober 2023 en vervalt op 7 oktober 2025.

Artikel 15: Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2023-2025.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College 16-01-2024

de burgemeester de secretaris,

Toelichting

Artikel 3

Tot de doelgroep behoren niet

 • Woningcorporaties.

 • Ondernemingen.

 • Maatschappelijk vastgoed

Artikel 5

Tot bestaande maatregelen worden ook gerekend de maatregelen die zijn getroffen in het kader van Operatie Steenbreek.