Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Zeewolde 2023

Geldend van 20-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Zeewolde 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van team Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning d.d. 12 december 2023;

gelet op artikel 2 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012;

overwegende dat:

 • -

  het gewenst is om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlagen;

 • -

  de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 van toepassing zijn, voor zover er in deze regeling niet iets expliciet over is bepaald;

 • -

  de beschikking “Middelen aanpak energiearmoede” van het Ministerie van BZK d.d. 29 juni 2022 hiermee in aanmerking is genomen;

Besluit

vast te stellen de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Zeewolde 2023.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Zeewolde, in een woning die bij inwerkingtreding van deze regeling in gebruik is genomen als zelfstandige woning zoals bedoeld in artikel 7:234 BW en volgens het bestemmingsplan of het omgevingsplan bestemd is voor permanente bewoning en die recht heeft op de energietoeslag en een aanvraag heeft ingediend voor een witgoedvoucher;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • d.

  energiearmoede: er is sprake van energiearmoede als de kosten van energie te hoog zijn voor het inkomen van de bewoner.

 • e.

  energietoeslag: een compensatie van de rijksoverheid voor hoge energiekosten voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm;

 • f.

  witgoedvoucher: een financiële bijdrage die uitsluitend besteed wordt aan een nieuwe witgoedapparaat met een energiezuinig label en besteed kan worden bij lokale ondernemers, waarbij het oude witgoedapparaat van minimaal 10 jaar oud ingeruild moet worden. Het gaat om een

  • -

   koelkast met label A t/m E

  • -

   of een koel-vriescombinatie met label A t/m E

  • -

   of een nieuwe vriezer met label A t/m E

  • -

   of een nieuwe wasmachine met label A.

 • g.

  kwetsbaar huishouden: een huishouden waarbij energiearmoede kan leiden tot het aangaan van schulden;

 • h.

  lokale ondernemers: de ondernemers gevestigd in de gemeente Zeewolde die de samenwerkingsovereenkomst voor het inwisselen van de witgoedvoucher ondertekend hebben en waar de witgoedvoucher kan worden ingewisseld onder de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 6. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met deze ondernemers;

 • i.

  samenwerkingsovereenkomst: Samenwerkingsovereenkomst inwisselen witgoedvoucher gemeente Zeewolde, die ondertekend is door lokale ondernemers waar de witgoedvoucher kan worden ingewisseld onder de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 6.

Artikel 2. Doel

De subsidie wordt verleend om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlagen.

Artikel 3. Doelgroep

De inwoner die recht heeft op de energietoeslag van de gemeente Zeewolde.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. In aanvulling op artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 kunnen aanvragen ingediend worden op elke dag van het jaar tot 1 oktober 2024.

 • 2. Bij de aanvraag moeten worden ingediend een bewijs dat de energietoeslag is ontvangen:

  • -

   beschikking van Meerinzicht of

  • -

   het aanvraagbewijs uitbetaling van Meerinzicht.

Paragraaf 2: Subsidie voor het omruilen van witgoed van minimaal 10 jaar oud voor een energiezuinige exemplaar met een energiezuinig label.

Artikel 5. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de vorm van het omruilen van energie onzuinig witgoed voor een energiezuinig exemplaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een witgoedvoucher ter waarde van maximaal € 500,00, die onder voorwaarden ingewisseld kan worden voor de betreffende activiteit.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 5 bedoelde activiteit.

 • 2. De voucher wordt besteed bij de in bijlage 1 genoemde ondernemer(s).

 • 3. De voucher heeft een waarde van € 500,00 en kan alleen gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe koelkast, koel-vriescombinatie, vriezer of wasmachine, zoals omschreven in het achtste lid van dit artikel. De aanvrager overhandigt de voucher aan de ondernemer waar het nieuwe apparaat besteld wordt en waar het oude gelijksoortig apparaat wordt ingeruild.

 • 4. De kosten van het nieuwe apparaat tot € 500,00 worden door gemeente Zeewolde rechtstreeks overgemaakt aan de ondernemer waarbij de voucher is ingewisseld, na ontvangst van de factuur, de voucher en de bevestiging dat het oude apparaat is ingeleverd.

 • 5. Als de prijs van het nieuwe apparaat hoger is dan € 500,00, zal de aanvrager de meerkosten boven € 500,00 rechtstreeks bijbetalen aan de ondernemer.

 • 6. Als de prijs van het nieuwe apparaat lager is dan € 500,00, zal de ondernemer op grond van zijn factuur het werkelijke bedrag ontvangen van gemeente Zeewolde.

 • 7. Het om te ruilen apparaat is minimaal 10 jaar oud; dit wordt beoordeeld door de ondernemer waarbij de voucher wordt ingewisseld.

 • 8. het nieuwe apparaat heeft minimaal een label:

  • -

   koelkast A t/m E

  • -

   koel-vriescombinatie A t/m E

  • -

   vriezer A t/m E

  • -

   wasmachine A.

 • 9. Met de witgoedvoucher kan worden aangeschaft: 1-deurs koelkast, koel-vriescombinatie, tafelmodel koelkast of inbouwkoelkast, of een wasmachine.

 • 10. De aanschaf van een model Amerikaanse koelkast is uitgesloten van deze subsidieregeling.

 • 11. De voucher is maximaal 3 maanden geldig na de dag van uitgifte.

 • 12. Per huishouden wordt maximaal één witgoedvoucher verstrekt.

 • 13. Een persoon die bijstand, IOAW of IOAZ ontvangt van gemeente Zeewolde, zal de ontvangst van een witgoedvoucher op grond van deze subsidieregeling melden aan zijn of haar klantmanager.

 • 14. Bij constatering van fraude, zal de voucher worden ingetrokken. Het recht op een financiële bijdrage vervalt daarmee.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidie voor het omruilen van energie onzuinige witgoed voor een energiezuinig exemplaar is € 100.000,00 incl. btw.

 • 2. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, van de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 weigert het college een subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling als:

 • a.

  de aanvrager niet tot de doelgroep behoort, zoals omschreven in artikel 3;

 • b.

  niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 6;

 • c.

  het subsidieplafond, genoemd in artikel 7, is bereikt.

Artikel 9. Intrekkingsgronden

Het college trekt een verleende subsidie in voor de activiteiten genoemd in artikel 5 van deze subsidieregeling als de witgoedvoucher niet is ingeleverd bij de in bijlage 1 genoemde ondernemer binnen drie maanden na uitgifte van de witgoedvoucher.

Artikel 10. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. Overeenkomstig artikel 16 van de Asv 2012 vindt de verantwoording plaats met het opsturen door de ondernemer van de factuur, de witgoedvoucher en de bevestiging dat het oude witgoed is ingeleverd.

 • 2. Verantwoording vindt plaats maximaal vier weken na aflevering van het nieuwe witgoed.

 • 3. De vaststelling vindt plaats maximaal acht weken na ontvangst van de verantwoording van de ondernemer.

Paragraaf 3: Slotbepalingen

Artikel 11. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 12. Inwerkingtreding en beoogde looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 oktober 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze subsidieregel wordt aangehaald als Subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor huishoudens met energiearmoede Zeewolde 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde d.d. 19 december 2023.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

Bijlage 1.

Lokale ondernemer(s) waarbij de witgoedvoucher kan worden ingewisseld, Expert Zeewolde B.V., Raadhuisstraat 30, 3891 EB Zeewolde

Toelichting

Algemeen

Van de Rijksoverheid is een bijdrage ontvangen met als doel om kwetsbare huishoudens met energiearmoede te ondersteunen om op korte termijn de energierekening te verlagen.

Deze maatregelen komen bovenop diverse landelijke en lokale maatregelen voor CO2-beperkende maatregelen.