Beleidsregels reglement IKC-Commissie

Geldend van 19-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels reglement IKC-Commissie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Leeuwarden;

Overwegende dat het van belang is dat de IKC-commissie over de aanvragen op regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ adviseert;

Gelet op en ter nadere uitwerking van:

 • van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 (ASVL) en de Regeling subsidie Kansen voor Kinderen;

 • de ASVL artikel 2;

 • de Gemeentewet artikel 84;

 • artikel 1:3 lid 4 en Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluiten

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregels reglement IKC-commissie

Beleidsregels reglement IKC-Commissie

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden;

 • 2.

  IKC: een integraal kindcentrum conform de definitie in het Uitvoeringsprogramma Kansen voor Kinderen 2, vastgesteld d.d. 28 september 2021;

 • 3.

  Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’: de jaarlijks door het college vastgestelde subsidieregeling ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma Kansen voor Kinderen 2;

 • 4.

  De commissie: het door het college ingestelde orgaan dat het college over de aanvragen op de regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’ adviseert.

Artikel 2 Taak

 • 1.

  De commissie brengt advies uit aan het college met betrekking tot de ingediende

 • subsidieaanvragen op grond van de van toepassing zijnde Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’. Dit doet zij naar aanleiding van de aanvraag, de presentatie over de aanvraag en het daaropvolgende gesprek.

 • 2.

  De commissie toetst aanvragen op subsidievoorwaarden en -criteria zoals benoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 en de van toepassing zijnde Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’.

 • 3.

  Voor 1 mei ontvangen aanvragers het advies van de commissie aan het college.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 6 leden, namelijk:

  • a.

   een afgevaardigde van:

   • i.

    Proloog, PCBO Leeuwarden en de BMS gezamenlijk;

   • ii.

    SKF;

   • iii.

    Sinne;

   • iv.

    De overige schoolbesturen (KyK, Elan, CBO NWF, Noorderbasis, LSV), tenzij er bestuurlijk wordt afgesproken dat ook deze afgevaardigde van Proloog, PCBO of de BMS is;

  • b.

   Een onafhankelijk deskundige op het gebied van pedagogiek of onderwijskunde of aanverwant gebied;

  • c.

   Een voorzitter.

 • 2.

  De leden worden door het college benoemd.

 • 3.

  De leden van de commissie worden geacht zonder last en ruggespraak op te treden.

Artikel 4 Zittingsperiode

 • 1.

  De zittingsperiode van de commissieleden bedraagt 4 jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nogmaals 4 jaar. De commissie stelt een rooster van aftreden op.

 • 2.

  In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien, op voordracht van schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Leeuwarden.

 • 3.

  De leden blijven hun functie uitoefenen totdat hun opvolgers zijn benoemd, tenzij omstandigheden zich daartegen verzetten.

 • 4.

  Het college kan het lidmaatschap van een lid van de commissie opzeggen indien deze door handelen of nalaten in ernstige mate afbreuk doet aan het functioneren van de commissie. Ook wanneer het benoemde lid niet meer behoord tot de in artikel 3 sub a van dit reglement genoemde doelgroep kan het college het lidmaatschap van een lid opzeggen.

Artikel 5 Voorzitter en ambtelijk secretaris

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering van de commissie en het vertegenwoordigen van de commissie. De voorzitter streeft naar consensus of een breed draagvlak met betrekking tot de advisering over de ingediende plannen. De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2.

  De commissie heeft een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het controleren van de aanvragen op volledigheid, het verzamelen en rondsturen van de stukken, de verslaglegging van de adviezen en de subsidieafhandeling. De ambtelijk secretaris draagt er ook zorg voor dat de uitnodiging voor commissievergaderingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste een week voor de dag van de vergadering aan de leden wordt toegezonden.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De Commissie vergadert voor zoveel er nodig is voor het adviseren over de subsidieaanvragen. Daarnaast is er in ieder geval een voorbespreking.

 • 2.

  De presentaties van de subsidie aanvragen worden gehouden in de periode februari-maart-april.

Artikel 7 Quorum

 • 1.

  Bij de presentaties en bespreking van de aanvragen is minimaal 1 afgevaardigde van de schoolbesturen van het primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden, 1 afgevaardigde van de kinderopvangorganisaties, de voorzitter en de deskundige aanwezig. Afwezige commissieleden kunnen hun advies, via de ambtelijk secretaris schriftelijk kenbaar maken.

 • 2.

  Indien leden zijn verhinderd doen zij daar tijdig melding van aan de ambtelijk secretaris. Als tijdig wordt beschouwd uiterlijk 5 werkdagen voor het tijdstip van de vergadering.

 • 3.

  Als er niet genoeg leden aanwezig zijn, wordt de vergadering voor zover mogelijk naar een ander tijdstip verzet. Deze nieuwe vergadering, die maximaal 1 week later is, vindt plaats ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

 • 4.

  Indien verplaatsen niet mogelijk blijkt, vindt de vergadering plaats op het afgesproken tijdstip met de dan aanwezige leden.

Artikel 8 Adviezen

 • 1.

  Adviezen worden geformuleerd op basis van de afwegingsfactoren en weigeringsgronden benoemd in de van toepassing zijnde Regeling subsidie ‘Kansen voor Kinderen’.

 • 2.

  De commissie bepaalt hoe zij de advisering in de vergadering vormgeeft.

Artikel 9 Ethiek en onpartijdigheid

 • 1.

  De leden van de commissie en de ambtelijk secretaris gaan vertrouwelijk om met de inhoud van de stukken en met de inhoud van de beraadslaging ter vergadering.

 • 2.

  Indien er sprake is van belangenverstrengeling of morele bezwaren beslist de commissie met meerderheid of het desbetreffende lid al dan niet meedoet aan de behandeling van de aanvraag.

Artikel 10 Financiën

 • 1.

  De besturen van de leden van de commissie kunnen elk een vergoeding van € 35,00 per behandelde aanvraag vragen.

 • 2.

  De leden ontvangen, indien woonachtig buiten de gemeente Leeuwarden, een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding betreft € 0,19 per kilometer indien van de auto gebruik gemaakt wordt. Reiskosten worden vergoed op basis van gemaakte bus- of treinkosten (2e klas).

 • 3.

  Op de deskundige is artikel 10, lid 1, niet van toepassing. Hij/zij krijgt een vergoeding op basis van offerte.

 • 4.

  Op de voorzitter is artikel 10, lid 1, niet van toepassing. Hij/zij krijgt een vergoeding op basis van offerte. Indien de voorzitter een ambtenaar is die inhoudelijk niet bij Kansen voor Kinderen 2 is betrokken, wordt de eventuele financiering intern geregeld.

Artikel 11 Wijziging of intrekking van het reglement

 • 1.

  Op verzoek van de commissie of door het college kan het reglement worden gewijzigd of ingetrokken. Een besluit tot intrekking van dit reglement kan niet eerder worden genomen dan na overleg met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de commissie.

 • 2.

  Het reglement van de IKC-Commissie d.d. 14-12-2021 wordt ingetrokken.

Artikel 12 Tot slot

In alle zaken de commissie betreffende, waarin dit reglement niet voorziet, neemt het college een besluit, nadat het college de commissie, de schoolbesturen van het primair onderwijs en de kinderopvangbesturen gehoord heeft. Deze beleidsregels treden in werking op de dag, volgend op de dag waarop het college deze beleidsregels op de gebruikelijke wijze bekend heeft gemaakt.

Artikel 13 Citeerwijze

Deze Beleidsregels worden aangehaald als ‘Reglement IKC-Commissie’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 9 januari 2024

De burgemeester,

……………………,

De secretaris,

…………….