Voorbereidingsbesluit Windenergie Overijssel 2024

Deze tijdelijke regeling hoort bij Omgevingsplan gemeente Oldenzaal.
Geldend van 18-01-2024 t/m heden

Voorrangsbepaling

In aanvulling op en/of in afwijking van de bepalingen in het omgevingsplan van de gemeente gelden de navolgende voorbeschermingsregels. Voor zover deze voorbeschermingsregels afwijken van de regels van het omgevingsplan gelden alleen de voorbeschermingsregels.

Hoofdstuk 1 Voorbeschermingsregels

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

programmeringsafspraken windenergie

Bestuurlijke afspraken tussen de provincie Overijssel en gemeenten over onder meer het ambitieniveau voor de verduurzaming van de energievoorziening, de benodigde hoeveelheid opgesteld vermogen aan windenergie, het aantal windturbines dat daarvoor minimaal gerealiseerd moet worden binnen de provincie en de verdeling daarvan over de verschillende regio's en de bijbehorende programmeringsdocumenten, zoals voor een aangegeven periode zijn gemaakt.

windturbine

Een door wind aangedreven bouwwerk waarmee energie wordt opgewekt, niet zijnde een erfmolen. Een erfmolen is een kleine windturbine op het erf van een (agrarisch) bedrijf waarmee energie wordt opgewerkt voor eigen gebruik.

Hoofdstuk 2 Voorbeschermingsregels vanwege provinciale instructieregels windenergie

Artikel 2.1 Programmeringsafspraken windenergie

  • 1.

    Het is verboden om een windturbine op te richten als dit ertoe leidt dat er in Overijssel jaarlijks in totaal meer dan 2 TWh aan windenergie geproduceerd wordt.

  • 2.

    Het is verboden om een windturbine op te richten voor zover het oprichten van deze windturbine niet past binnen de programmeringsafspraken windenergie.

  • 3.

    Als er voor de gemeente geen programmeringsafspraken windenergie gelden, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om vast te stellen wat het maximum is van het opgesteld vermogen om windenergie op te wekken en het daarvoor benodigde aantal windturbines dat daarvoor binnen een gemeente opgericht mag worden.

Artikel 2.2 Inwerkingtreding voorbeschermingsregels

Deze voorbeschermingsregels treden in werking op 18 januari 2024.