Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Stadskanaal 2024-2026

Geldend van 19-01-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Stadskanaal 2024-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

Overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

Overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie wordt beschreven;

Overwegende dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeente Stadskanaal een specifieke uitkering heeft toegekend om huishoudens met slechte energielabels te ondersteunen bij het nemen van isolerende maatregelen;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV 2018);

b e s l u i t e n :

de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Stadskanaal 2024-2026 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

aanvraag:

het verzoek dat de aanvrager volgens een vastgesteld formulier indient, en dat ziet op energiebesparende maatregelen aan de woning, zoals hier verder in deze regeling verwoord.

aanvrager:

de in de gemeente Stadskanaal woonachtige natuurlijke persoon (eigenaar/bewoner) die in een koopwoning een huishouden voert.

ASV:

Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

mede-uitvoerder:

Regionaal Energieloket Projecten BV

subsidieontvanger:

de aanvrager die de subsidie ontvangt.

subsidieplafond:

het hoogst beschikbare bedrag voor de verstrekking van subsidies zoals dat in de ASV 2018 reeds is bepaald of dat met deze regeling beschikbaar is.

uitvoerend gezag

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

voorziening:

de activiteit of maatregel die aan de woning wordt uitgevoerd en die gericht is op de isolatie van woning.

WOZ-waarde:

de waarde die een woning op grond van de Wet waardering onroerende zaken toegekend heeft gekregen

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wil het college stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van isolerende maatregelen of voorzieningen (opgenomen in bijlage 1 Lijst met isolatiemaatregelen).

Hoofdstuk 2 Doelgroep en aanvraagprocedure

Artikel 2.1 Wie kunnen aanvragen?

De aanvrager dient:

 • a.

  eigenaar-bewoner te zijn van een koopwoning in de gemeente Stadskanaal met een WOZ-waarde van maximaal € 441.000, peiljaar 2023, en

 • b.

  waarvan de woning slecht geïsoleerd is. Hiervan is sprake als

  • i.

   de woning een (voorlopig) energielabel D, E, F of G heeft, of:

  • ii.

   de woning geen (voorlopig) energielabel heeft en minimaal 2 of meer bouwdelen als bedoeld in bijlage 2 niet of slecht zijn geïsoleerd.

Artikel 2.2 Wat kan worden aangevraagd?

 • 1.

  Maatregelen en/of voorzieningen die voor subsidie in aanmerking komen, zijn benoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  De maatregelen en/of voorzieningen dienen bij te dragen aan de realisatie van de hierover in deze regeling opgenomen doelstelling.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen en voorzieningen.

Artikel 2.3 Procedurele bepalingen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV kunnen subsidieaanvragen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de woning van de aanvrager.

 • 3.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorziening(en). De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier.

 • 4.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte worden in behandeling genomen.

 • 5.

  De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2026. Nadien vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die tot en met 31 december 2026 zijn ingediend. Aanvragen ingediend na 31 december 2026 worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken te completeren.

 • 7.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Hoofdstuk 3 Subsidieplafond, verlening, vaststelling en verantwoording

Artikel 3.1 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 1.876.000,00.

 • 2.

  Voor de koopwoning waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie maximaal € 2.000,00.

Artikel 3.2 Subsidiecriteria

 • 1.

  De subsidie wordt alleen verstrekt aan de aanvrager.

 • 2.

  De subsidie wordt éénmalig verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de “Lijst met isolatiemaatregelen” in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

 • 3.

  De subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorziening wordt toegepast aan een woning op het grondgebied van de gemeente Stadskanaal.

 • 4.

  De subsidie zal worden verstrekt tot het moment dat het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Artikel 3.3 Bepalingen omtrent collectieve acties

 • 1.

  Het college of het uitvoerend gezag kan eigenaar-bewoners aanschrijven als deze mogelijk gebruik kunnen maken van een collectieve actie die voldoet aan de criteria als bedoeld in artikel 3 van deze nadere regels.

 • 2.

  Eigenaar-bewoners die deel wensen te nemen aan de collectieve actie als bedoeld in het eerste lid, schrijven zich in bij de mede-uitvoerder. Deze inschrijving wordt beschouwd als een aanvraag voor subsidie.

 • 3.

  De mede-uitvoerder is door het college gemandateerd om bij beschikking subsidie te verlenen aan de eigenaar-bewoners die zich hebben ingeschreven voor een collectieve actie als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  In afwijking van artikel 3.8, derde lid gaat de betaling bij collectieve acties als volgt: het college stort de subsidiegelden op een zakelijke beheerrekening van de mede-uitvoerder. De mede-uitvoerder keert de verleende subsidie als bedoeld in het derde lid zonder tussenkomst van de gemeenten uit vanuit de zakelijke beheerrekening aan de partij die de maatregelen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b heeft uitgevoerd na het treffen van de maatregelen en bijkomende kwaliteitscontroles. De eigenaar-bewoner hoeft met deze wijze van betalen de maatregelen niet voor te financieren.

Artikel 3.4 Subsidieverlening

 • 1.

  Op basis van artikel 15, lid 1, van de ASV worden de subsidies direct door het college verleend en vastgesteld.

 • 2.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan één maal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met drie weken worden verlengd.

 • 3.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4.

  Ingeval de aanvraag incompleet is geweest en de aanvrager is verzocht om aanvullende gegevens aan te leveren, dan geldt in afwijking van het vorige lid de dag van ontvangst als de dag waarop de aanvraag is aangevuld, zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst.

 • 5.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen bepalend voor toekenning, waarbij de eerst ingediende aanvragen voorrang krijgen op de later ingediende aanvragen.

Artikel 3.5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel/voorziening technisch uitvoerbaar is en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen zijn verkregen voor het uitvoeren van de maatregel/voorziening.

 • 2.

  De gerealiseerde maatregel/voorziening dient uiterlijk 12 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door de aanvrager zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 3.6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aangevraagde voorziening voor 1 januari 2024 al is gerealiseerd.

 • b.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 2.1 en artikel 3.2.

 • c.

  voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van € 1.876.000,00 is bereikt.

Artikel 3.7 Verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 11 van de ASV worden subsidies vrijgesteld van verantwoording.

 • 2.

  Een aanvrager toont, indien het college dit wenst, door middel van facturen aan welke kosten zijn gemaakt. Deze facturen moeten 5 jaar worden bewaard vanaf de factuurdatum.

 • 3.

  Als de aanvrager middels facturen niet kan bewijzen welke kosten zijn gemaakt, kan de aanvrager middels foto’s plus een betaalbewijs en/of een verklaring van de uitvoerder van de maatregelen verduurzaming of isolatie bewijzen dat deze zijn uitgevoerd.

 • 4.

  Als het college niet middels de in lid 3 aangedragen middelen kan vaststellen of de maatregelen verduurzaming of isolatie zijn uitgevoerd, kan het middels een huisbezoek vaststellen of deze maatregelen zijn uitgevoerd.

Artikel 3.8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist en stelt het subsidiebedrag vast na het indienen van het daartoe bestemde declaratieformulier.

 • 2.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieregeling, te weten maximaal € 2.000,00.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld nadat het declaratieformulier is ingediend, en aansluitend betaalbaar gesteld.

 • 4.

  Ingeval de maatregelen en voorzieningen definitief niet voor de termijn, als bedoeld in artikel 3.5, lid 2, plaats hebben gevonden, vindt terugvordering plaats van de verstrekte en vastgestelde subsidie.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Stadskanaal 2024-2026.

Artikel 4.4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2026.

 • 2.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 3.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger)beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4.5 Bijlagen

Bijlagen 1 en 2 bij deze regeling maken integraal onderdeel uit van deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024.

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Lijst met isolatiemaatregelen

1. Dakisolatie (Rd ≥ 3,5 m² K/W)

2. Vloerisolatie (Rd ≥ 3,5 m² K/W)

3. Spouwmuurisolatie (Rd ≥ 1,1 m² K/W)

4. Paneelisolatie (Rd ≥ 3,5 m² K/W)

5. Isolatie massieve muur (Rd ≥ 3,5 m² K/W)

6. Bodemisolatie (Rd ≥ 3,5 m² K/W)

7. HR++glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m²)

8. HR+++glas (Uglas ≤ 0,7 W/ m²)

Toelichting

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem (punt 1,2,3,4,5 en 6): In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rd-waarden vermeld. De Rc-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de Rd-waarde hoe beter de isolatie. De hier vereiste minimale waarden betreffen de isolatiewaarden van de toegepaste isolatiematerialen.

De U-waarde HR++glas (punt 7) wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouw tussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien het voor de plaatsing van HR++- of triple glas wenselijk is nieuwe ramen of kozijnen te plaatsen en/of gedeeltelijke aan te passen, of aanpassing nodig is van reeds aanwezige gevelbekleding, dan vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

Bijlage 2 Beoordeling slecht geïsoleerde woningen

Op basis van tabel 1 wordt beoordeeld of een bouwdeel slecht is geïsoleerd.

Tabel 1: beoordeling isolatie bouwdelen

Bouwdeel

Omschrijving wanneer aan te pakken

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Geen, slechte of matige isolatie

Rd ≤ 2,5

Dak, zolder-/vlieringisolatie

Geen zolder-/vlieringisolatie aanwezig

Rd ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Gevel: Rd ≤ 2,5

Spouw: Rd ≤ 1,3

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodenisolatie aanwezig

Rd ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas

Ug-waarde ≥ 1,6