Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2024

Geldend van 18-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2024

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit;

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18.6 van de Omgevingswet, artikel 82 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 9.1 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet;

en gelet op de Archiefwet 1995;

BESLUIT

Aanwijzing toezichthouders

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de volgende functionarissen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen:

 • 1.

  Toezichthouders belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens Omgevingswet, Wet Milieubeheer, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de daarop gebaseerde algemene regels van het waterschap zijn:

  • Afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken (Afdelingshoofd B)

  • Teamleider Handhaving (Teamleider B)

  • Medewerker Handhaving (Medewerker VTH A)

  • Medewerker Handhaving (Medewerker VTH B)

  • Medewerker Handhaving (Medewerker VTH C)

  • Medewerker Handhaving (Medewerker VTH D)

  • Waterkeringbeheerder (Medewerker BTO A)

 • 2.

  Toezichthouders belast met het onderling toezicht op rioolwaterzuiveringsinstallaties (toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet) zijn:

  Toezichthouders in dienst bij Rijn-Oost waterschappen (Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland) en Rijkswaterstaat die zijn belast met onderling toezicht op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Aanwijzing leden (klachten)meldpunt aanbesteden

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de adviseurs juridische zaken (B en C) als leden van het (klachten)meldpunt aanbesteden als bedoeld in de Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden waterschappen Waterkracht Waterschap Drents Overijsselse Delta aan te wijzen.

Voor de duur van hun arbeidsovereenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta de adviseurs juridische zaken (B en C) als (plaatsvervangend) secretaris van de bezwarencommissie van het waterschap Drents Overijsselse Delta aan te wijzen.

Aanwijzing waterschapsarchivaris en beheerder archiefbewaarplaats

De heer @@, geboren @@, als waterschapsarchivaris en beheerder van de archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 37 van de Archiefwet 1995 ,respectievelijk artikel 4 van de Archiefverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023, aan te wijzen en dit besluit terug te laten werken tot 1 oktober 2023.

Inwerkingtreding en overige bepalingen

 • 1.

  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 30 juni 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Aanwijzingsbesluit toezichthouders en overige functionarissen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de vergadering van 19 december 2023.

D.S. Schoonman

dijkgraaf

E.M. van Grol

secretaris-directeur