Projectplan deelgebieden – Kampen, Kampereilanden en Mastenbroek

Geldend van 17-01-2024 t/m heden

Intitulé

Projectplan deelgebieden – Kampen, Kampereilanden en Mastenbroek

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*)

Zwolle, 18 december 2023

H. Kruiter

(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit van 28 juni 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl in het Waterschapsblad van 7 juli 2016, jaargang 2016, nr. 5483. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.)

Leeswijzer

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is het projectplan “INRICHTINGSMAATREGELEN T.B.V. PROJECT WATERSCHAPSZORG DEELGEBIEDEN – KAMPEN, KAMPEREILANDEN EN MASTENBROEK Project KWK” vastgesteld.

Voor deelgebieden Kampereilanden (deelgebied 11), Mastenbroek (deelgebied 12) en Kampen (deelgebied 13), zijn eerder Projectplannen Waterwet vastgesteld voor de werkzaamheden die gerelateerd waren aan de statuswijzigingen van de watergangen. De daarbij behorende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

In dit projectplan staan werkzaamheden beschreven die nodig zijn om kleine waterhuishoudkundige knelpunten (KWK) op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. De werkzaamheden die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet.

Het betreft onder andere de volgende maatregelen op diverse locaties:

 • -

  aanleggen van dam met duiker;

 • -

  vervangen van dam met duiker;

 • -

  Verwijderen van dam met duiker;

 • -

  Verplaatsen van dam met duiker;

 • -

  Stuw verwijderen;

 • -

  Stuw aanpassen;

 • -

  Stuw verplaatsen;

 • -

  Aanbrengen overstortput.

Het projectplan met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken ter inzage in het kantoor van het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. U kunt het projectplan digitaal inzien of een afspraak maken tijdens kantooruren voor het inzien van het projectplan op kantoor van het waterschap . Het projectplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op de officielebekendmaking.nl. De documenten hangen als “Bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom). Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap (Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle) zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het is mogelijk het verzoek digitaal te doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie?

Voor vragen over het projectplan of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/23/058174

DEEL I - PROJECTBESCHRIJVING

1.Aanleiding en doelen

2.Aanleiding

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan.

Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. het verplaatsen van afrastering, het weghalen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en inzaaien van voormalige onderhoudspaden.

De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebieden Kampen (deelgebied 13), Kampereilanden (deelgebied 11) en Mastenbroek (deelgebied 12) zijn eerder Projectplannen Waterwet vastgesteld en zijn de werkzaamheden inmiddels uitgevoerd. In de projecten worden ook werkzaamheden meegenomen die nodig zijn om kleine waterhuishoudkundige knelpunten (KWK) op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang. De werkzaamheden die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet.

3.Doelen

Doel van de maatregelen die beschreven zijn in dit Projectplan is:

 • Oplossen kleine waterhuishoudkundige knelpunten in de deelgebieden Kampen, Kampereilanden en Mastenbroek.

4.Plangebied

Deelgebieden Kampen, Kampereilanden en Mastenbroek liggen westelijk in het beheergebied van WDODelta. De gebieden liggen ten noordwesten van de plaats Zwolle. In deze deelgebieden zijn de volgende organisatie / gemeenten betrokken: De Staat (Infrastructuur & Waterstaat), Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel en gemeente Kampen. Dit betreffen dan ook belanghebbenden in dit deelgebied.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1 – Kaartje ligging deelgebieden 11, 12 en 13.

5.Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project Waterschapszorg.

3.1 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen

In de volgende tabel staan de werkzaamheden die nodig zijn om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Dit zijn knelpunten die geconstateerd worden in het gebied, maar niet gerelateerd zijn aan een wijziging van status van een watergang.

Een overzichtskaart met de locaties van de maatregelen is opgenomen in bijlage 1.1.

Doel

Kleine waterhuishoudkundige knelpunten oplossen

 

Maatregelen

Locatie

Knelpunt 246 en 247

 • Twee dammen en duikers verplaatsen zodat er een tussen ruimte ontstaat van 10m en beschoeiing vervangen.

Ten zuiden van Kampen, aan de Leidijk. Code watergang KV0520-KV4575. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 250

 • Verwijderen dam met duiker.

Ten zuiden van Kampen en ten noorden van de Wittensteinseallee. Code watergang KV1060-KV1070. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 251

 • Verwijderen dam met duiker.

Ten zuiden van Kampen en ten noorden van de Wittensteinseallee. Code watergang KV0750-KV0790. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 282

 • Twee dammen en duikers verplaatsen zodat er een tussen ruimte ontstaat van 10m en beschoeiing vervangen.

Ten zuiden van Kampen, aan de Leidijk. Code watergang KV0510-KV0520. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 571

 • Dam met duiker verplaatsen.

Ten noorden van Kampen, langs de Stikkenpolderweg. Code watergang 544296. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 648

 • Stuw verwijderen.

Ten noordwesten van Kampen, langs de N50. Code watergang RV0370-RV0390. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 649

 • Stuw aanpassen.

Ten noordwesten van Kampen, langs de N50. Code watergang RV0215-RV0225. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 650

 • Stuw vervangen.

Ten noordwesten van Kampen, nabij Rechtenveld weg. Code watergang RV0200-RV0260. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 889 en 890

 • Twee duikers met dammen vervangen.

Ten westen van Kampen, nabij de Schansdijk. Code watergang RB3632-RB3634. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 930

 • Duiker vervangen en aanbrengen overstortput

Ten westen van Kampen, nabij de Kardoezenweg. Code watergang 545257. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 944

 • Stuw vernieuwen.

Ten westen van Kampen, nabij de Kardoezenweg. Code watergang RV0370-RV0390. Zie bijlage 1.2

Knelpunt 246 en 247

Watergang KV0520-KV4575 bevindt zich langs de Leidijk ten zuiden van Kampen. Hier liggen twee duikers dichtbij elkaar, waardoor de watergang tussen de dammen met duikers niet goed onderhouden kan worden. De twee duikers worden verplaatst zodat er een tussenruimte ontstaat van 10m.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Bronbemaling toepassen.

 • Twee dammen met duikers (KV.140.2-D73 en KV.140.2-D72) verwijderen en afvoeren.

 • Twee nieuwe duikers plaatsen in de A-watergang, conform aanlegcatalogus. Diameter 500mm PE ribbel en lengte 12 meter. BOK zelfde als bestaande. Met een tussenruimte van 10m.

 • Leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duikers

 • Beschoeiing vervangen en aansluiten op bestaande beschoeiing. Rekening houden met 26 m1 lengte nieuwe beschoeiing.

 • Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

 • Grond aanbrengen in het land zodat de dam op hoogste punt wordt aangelegd.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 246 en 247, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 250

Watergang KV1060-KV1070 bevindt zich ten zuiden van Kampen en ten noorden van de Wittensteinseallee. De aanwezige dam met duiker is overbodig en kan verwijderd worden, vanuit het oogpunt van efficiënt onderhoud.

Beschrijving werkzaamheden

 • Aanwezige paal en draad verwijderen, in opslag.

 • Afdammen van de watergang.

 • Open bemaling toepassen.

 • Grond/ zand verwijderen en afvoeren.

 • Stampbeton verwijderen en afvoeren.

 • Betonnen duiker KV-D14, 800 mm, verwijderen en afvoeren.

 • Taluds bijwerken, zodat deze aansluit bij naastgelegen taluds.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein. (Inclusief afvoeren bodemvreemd materiaal).

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Paal en draad terugplaatsen.

 • Inzaaien talud dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 250, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 251

Watergang KV0750-KV0790 bevindt zich ten zuiden van Kampen en ten noorden van de Wittensteinseallee. De aanwezige dam met duiker is overbodig en kan verwijderd worden, vanuit het oogpunt van efficiënt onderhoud.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen watergang aan weerszijden.

 • Openbemaling toepassen.

 • Grond afgraven uit bestaande dam, verwerken op naastgelegen perceel of afvoeren.

 • Verwijderen betonnen duiker KV-D20, 500 mm.

 • Talud opzetten zodat het een doorlopend talud wordt.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 251, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 282

Watergang KV0510-KV0520 bevindt zich langs de Leidijk ten zuiden van Kampen. Hier liggen twee duikers dichtbij elkaar, met een dwarssloot die er ook via een duiker op afwaterd, waardoor de watergang tussen de dammen met duikers niet goed onderhouden kan worden. De twee duikers worden verplaatst zodat er een tussenruimte ontstaat van 10m.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Bronbemaling toepassen.

 • Twee dammen en duikers (KV.140.2-D70 en KV.140.2-D71) verwijderen en afvoeren.

 • Twee nieuwe duikers plaatsen in de A-watergang, conform aanlegcatalogus. Diameter 500mm PE ribbel en lengte 12 meter. BOK zelfde als bestaande. Met een tussenruimte van 10m.

 • Grond aanbrengen in het land zodat de dam op hoogste punt wordt aangelegd.

 • Het leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duiker

 • Aansluiten op bestaande beschoeiing. Rekening houden met 26 m1 lengte nieuwe beschoeiing.

 • Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 282, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 571

Watergang 544296 bevindt zich ten noorden van Kampen, langs de Stikkenpolderweg. De aanwezige dam met duiker moet worden verplaatst.

Beschrijving werkzaamheden

 • Bestaand hekwerk demonteren.

 • Afdammen van de watergang.

 • Bronbemaling toepassen.

 • Bestaande duiker vrij graven.

 • Dam en duiker (SP.5.4-D29) verwijderen. Dit betreft een duiker beton met een diameter van 400mm.

 • Nieuwe dam en duiker (PE ribbel, rond en met een diameter van 500mm) plaatsen op de hoek van het perceel. Buislengte 10m en bovenbreedte +/- 8m.

 • Het leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duiker.

 • Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus

 • Bestaande hekwerk terugplaatsen incl. afrastering en afschuining.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 571, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 648

Watergang RV0370-RV0390 bevindt zich ten noordwesten van Kampen, langs de N50. De aanwezige stuw is niet meer in gebruik en kan verwijderd worden. Daarnaast zijn de peilgrenzen al gewijzigd met peilbesluit.

Beschrijving werkzaamheden

 • Route vanaf het land is akkoord, wanneer het in een natte periode is dit uitvoeren met rijplaten. Uitgaan van rijplaten 200m.

 • Afdammen van de watergang.

 • Openbemaling toepassen.

 • Verwijderen stuw (RV.5.2-S16).

 • Talud opzetten zodat het een doorlopend talud wordt.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 648, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 649

Watergang RV0215-RV0225 bevindt zich ten noordwesten van Kampen, langs de N50. In bepaalde periodes is er geen constante doorstroming. Door een buis met een klep of afsluiter kan dit gerealiseerd worden. Grootste probleem is dat deze watergang in een C-watergang aanwezig is die in eigendom is van de Staat. De Staat onderhoud deze watergang langs de N50 maar eens per jaar. Hierdoor is er op bepaalde periodes veel begroeiing aanwezig en werkt de vlotter niet meer optimaal, die aanwezig is in de PE bak naast de stuw (RV.20-S14). Door een inlaat naast de stuw te plaatsen kan er wel genoeg water worden aangevoerd.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Openbemaling toepassen.

 • Stuwklep verwijderen

 • Afsluiter aanbrengen, conform aanlegcatalogus. Waterpeil is -0,4 en -1,0. Onderkantbuis op -0,7m NAP.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 649, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 650

Watergang RV0200-RV0260 bevindt zich ten noordwesten van Kampen, nabij Rechterveld weg. De aanwezige stuw (RV-S1) is toe aan renovatie.

Beschrijving werkzaamheden

 • Watergang afdammen aan weerszijden stuw.

 • Aanbrengen bronbemaling.

 • Damwand verwijderen.

 • Stuwbak verwijderen inclusief klep verwijderen.

 • Storten werkvloer L-wand.

 • Plaatsen L-wand met sparing, conform aanlegcatalogus.

 • Grond aanvullen en verdichten

 • Loopplaat van beton prefab plaatsen of ter plekke storten, zie aanlegcatalogus.

 • Stuwklep plaatsen.

 • Verwijderen bronbemaling.

 • Verwijderen afdamming.

 • Rijplaten post (375m) aanvoeren en afvoeren.

Een kaart met de locatie van knelpunt 650, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 889 en 890

Watergang RB3632-RB3634 bevindt zich ten westen van Kampen, nabij de Schansdijk. De twee aanwezige duikers liggen te hoog, waardoor het gemaal niet optimaal functioneert. Daarnaast zijn de duikers te klein gedimensioneerd. De twee duikers met dammen worden vervangen.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Bronbemaling toepassen.

 • Asfalt verwijderen.

 • Gebroken puinverharding verwijderen.

 • Grond/ zand verwijderen.

 • Duikers (RB.5.2-D434 en RB.5.2-D433, beide PVC met een diameter van 1000mm, verwijderen en afvoeren.

 • Funderingswerkzaamheden t.b.v. plaatsen duiker.

 • Nieuwe duikers plaatsen, rond 1500mm, kunststof, conform aanlegcatalogus.

 • Het leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duiker.

 • Stortebed/ stampbeton met ijzeren mat aan in en uit stroomzijde plaatsen.

 • Grond/ zand aanvullen.

 • Gebroken puinverharding aanbrengen.

 • Verdichten.

 • 5 a 10 cm zand aanbrengen.

 • Verdichten.

 • Blokverband dicht straten.

 • Asfalt aanbrengen (na een halfjaar) pakt de gemeente zelf op.

 • Bovenkant van de dam zelfde afmeting als bestaand.

 • Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 889 en 890, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 930

Watergang 545257 bevindt zich ten westen van Kampen, nabij de Kardoezenweg. De aanwezige duiker is een muilduiker waarvan al één element mist aan de uitstroomzijde. Deze duiker dient vervangen te worden.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Bronbemaling toepassen.

 • Boom verwijderen en afvoeren.

 • Asfaltstrook zagen verwijderen en afvoeren.

 • Duiker verwijderen en afvoeren.

 • Een nieuwe duiker, PE-ribbel en 800mm, onder de weg door realiseren.

 • Weg weer funderen zoals oude situatie.

 • Dichtblokken met BKK stenen.

 • Asfalt wordt door de gemeente meegenomen in jaarlijks onderhoud.

 • Leveren en aanbrengen KOP-KOS overstortput.

 • Beschoeiing damwand plaatsen, 6m lengte in totaal, 3m aan beide zijden. Beide zijden van de KOP-KOS overstortput.

 • Het leveren, aanvullen en laagsgewijs verdichten van het zand rondom de duiker.

 • Grond aanbrengen op kopse kanten en bovenkant.

 • Aanbrengen stortebed aan de uitstroomzijde van de duiker.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel.

Een kaart met de locatie van knelpunt 930, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

Knelpunt 944

Watergang RV0370–RV0390 bevindt zich ten westen van Kampen, nabij de Kardoezenweg. De aanwezige stuw betreft een stuw met klep. De status van deze stuw is in zeer slechte staat. Daarnaast is het peil nagenoeg niet te regelen. De stuw vernieuwen.

Beschrijving werkzaamheden

 • Afdammen van de watergang.

 • Stuw (RB.5.90-S2) vernieuwen. Stortebed en betonnen stuwbak handhaven. Houten damwanden vervangen.

 • Talud herstellen.

 • Aanbrengen stapelzoden op de kopse kanten van de duiker conform aanlegcatalogus.

 • Egaliseren voorafgaande aan het zaaien van het werkterrein, bodemvreemd materiaal verwijderen.

 • Verkruimelen, inzaaien en rollen.

 • Inzaaien kopse kanten en bovenkant dam met BG11 zaadmengsel

Een kaart met de locatie van knelpunt 944, en een detaillering van werkzaamheden, is te vinden in bijlage 1.2.

6.Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd)

Na vaststelling van dit Projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het eerste en tweede kwartaal van 2024. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voorafgaand aan de uitvoering zal vanuit het waterschap afstemming plaatsvinden met de eigenaren, aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken overheden en nutsbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd.

WDODelta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

7.Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen

5.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Het realiseren van maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan heeft geen nadelige gevolgen voor belanghebbenden of aanliggend eigenaren.

5.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.

5.3Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

8.Legger, Beheer en Onderhoud

De definitieve leggers voor deze betrokken deelgebieden zijn reeds eerder door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Hierin staan de nieuwe indelingen van watergangen in deze deelgebieden die door de vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand zijn gekomen.

DEEL II – VERANTWOORDING

1.Wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:

 • a)

  Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

 • b)

  Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

 • c)

  Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).

Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig op de legger worden opgenomen.

WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.

2.Beleid

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren.

Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. Daarnaast stopt het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

De werkzaamheden zijn getoetst aan onze algemene beleidsregels over dam met duikers, vergraven watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers. De beschreven werkzaamheden zijn niet in afwijking van deze beleidsregels.

Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid ‘Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat’ (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.

3.Projectkeuzes

De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de watergang goed moet kunnen onderhouden (maaien / schoon maken) en dat het waterpeil in de watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. Na realisatie van de inrichtingsmaatregelen worden de aanpassingen aan waterstaatswerken vastgelegd in de Legger van het waterschap.

4.Vergunningen, ontheffingen en meldingen

4.1 Vergunningenscan

Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is deze bij de betreffende gemeente aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningenscan is in bijlage 1.4 van dit projectplan opgenomen.

4.2 Natuurtoets

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd (inclusief toetsing aan regelgeving m.b.t. Natura 2000). Op basis hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt conform wet- en regelgeving.

4.3 Algemene zorgplicht voor natuur

De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien van Flora en Fauna.

4.4 Stikstof

Na uitspraak van de Raad van State 2 november jl. is de bouwvrijstelling voor projecten komen te vervallen. Dit betekent dat de invloed van stikstof uitstoot per werk inzichtelijk gemaakt moet worden. Dit gebeurd met behulp van een Aerius-berekening. Als blijkt dat de uitvoering van werkzaamheden een significant negatief effect heeft op omliggende natuurgebieden (straal van 25 kilometer) is vervolgactie nodig. Er kan eerst gekeken worden naar passende (uitvoerings-)maatregelen die de uitstoot van stikstof voorkomen of verminderen. Als uitstoot niet kan worden voorkomen zal hiervoor een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd moeten worden bij het bevoegd gezag.

De Aerius-berekeningen worden apart van dit projectplan opgesteld.

DEEL III – RECHTSBESCHERMING

1.Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0

2.Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

3.Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

4.Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek onder “Beroep”.

DEEL IV – BIJLAGEN

1.Kaarten en tekeningen

1.1 Overzichtskaart locaties kleine waterhuishoudkundige knelpunten

1.2 Detailtekeningen kleine waterhuishoudkundige knelpunten.

1.3 Vergunningenscan

Ondertekening

Bijlage 1.1

Overzichtskaart locaties kleine waterhuishoudkundige knelpunten

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1.2

Detailtekeningen kleine waterhuishoudkundige knelpunten

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1.3

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling