Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022

Geldend van 17-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Borger-Odoorn;

overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid, met name inkomensvoorzieningen, met de gemeente Emmen is overeengekomen dat de uitvoering daarvan door de gemeente Emmen zal plaatsvinden;

overwegende dat ter uitvoering van de daartoe afgesloten deelovereenkomst Uitvoering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Borger-Odoorn en Emmen d.d. …… [datum] de daarmee samenhangende bevoegdheden gemandateerd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen;

gelezen het collegevoorstel d.d. 07-09-2022 met kenmerk 80652-2022:684741;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, artikel

7 lid 4 van de Participatiewet, artikel 34 lid 3 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

besluiten:

vast te stellen het volgende:

Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In dit besluit wordt voor verstaan onder:

  • a.

   machtiging: de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders of de burgemeester feitelijke handelingen te verrichten;

  • b.

   mandaat: de bevoegdheid om namens burgemeester en wethouders of de burgemeester besluiten te nemen;

  • c.

   volmacht: de bevoegdheid om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 2. Voor wat betreft de overige begripsbepalingen verwezen naar de definiëring van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Artikel 2 Mandaatoverzicht bevoegdheden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn mandateert aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen de uitvoering van de taken die zijn genoemd in bijgaand Mandaatoverzicht Borger-Odoorn – Emmen sociale zaken 2022.

 • 2. Voor de toepassing van dit besluit en bijgaand mandaatoverzicht wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van machtiging en volmacht.

Artikel 3 Ondermandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen de in artikel 10:9 van de Awb vereiste toestemming om voor de in artikel 2 bedoelde uitvoering ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

Artikel 4 Instructies

Ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden opgenomen in het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Mandaatoverzicht Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022 gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  bij afwezigheid van de (onder)mandaathouder wordt de bevoegdheid, indien noodzakelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en gelet op de aard van de bevoegdheid, uitgeoefend door de medewerker die hem normaliter vervangt of kan vervangen; één en ander ter beoordeling van de direct-leidinggevende van de betrokken (onder)mandaathouder;

 • 2.

  het besluit moet passen binnen het bestaande beleid c.q. binnen de wettelijke regels;

 • 3.

  de met het te nemen besluit c.q. de te verrichten handeling gemoeide kosten moeten passen binnen het beschikbare budget;

 • 4.

  de mandaathouder informeert periodiek het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan over de genomen besluiten c.q. de verrichte handelingen, voor zover het om de bevoegdheden in het Mandaatoverzicht Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022 gaat. Over de vorm en de frequentie maakt de (onder)mandaathouder afspraken met het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 5 Ondertekening

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Namens het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

Functie (onder)mandaathouder,

Handtekening

Naam (onder)mandaathouder

Artikel 6 Beheer

 • 1. Bij de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning, cluster Visie, Strategie en Ondersteuning van de gemeente Borger-Odoorn wordt dit besluit en de in de artikel 3 genoemde (onder)mandaten ingeschreven en beheerd.

 • 2. De afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning, cluster Visie, Strategie en Ondersteuning van de gemeente Borger-Odoorn evalueert het mandaatbesluit en het mandaatoverzicht en doet voor zover nodig voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders voor aanpassing daarvan.

Artikel 7 Overig

Ingeval van ondermandaat en als in concrete gevallen een apart mandaatbesluit wordt genomen, zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel en intrekking

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen sociale zaken 2018 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 20 september 2022;

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn

de burgemeester

mr. J. Seton

de secretaris

drs. D.C. Rensen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen stemt hierbij d.d. <invullen> ingevolge artikel 10:4 Awb in met de opgedragen bevoegdheden.

Burgemeester en wethouders van Emmen

de burgemeester

H.F. van Oosterhout

de secretaris

M. Plantinga-Leenders

Bijlage 1: Mandaatoverzicht Borger-Odoorn – Emmen inkomensvoorzieningen 2022 (behorend bij het Mandaatbesluit Borger-Odoorn – Emmen 2022)

Nr.

Omschrijving

Mandaatgever

Ondermandaat

1.

Het nemen van besluiten inzake de aanspraak op uitkering bij of krachtens de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Hieronder worden eveneens begrepen:

 • a.

  het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten;

 • b.

  het opleggen van verplichtingen die aan deze besluiten worden verbonden.

B&W

Ja

2.

Alle overige handelingen en bevoegdheden ingevolge de Awb, Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de deelovereenkomst Uitvoering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Borger-Odoorn en Emmen.

B&W

Ja

3.

Het afstemmen van de uitkering ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en de daarop gebaseerde gemeentelijke regelgeving.

B&W

Ja

4.

Het nemen van besluiten inzake het terugvorderen/invorderen van uitkering, subsidie of kosten van voorzieningen die bij of krachtens de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004, werden toegekend. Hieronder wordt eveneens begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten, inclusief het nemen van herziening- intrekking- en beëindigingsbesluiten die aan de terugvordering/invordering ten grondslag liggen.

B&W

Ja

5.

De afhandeling van verhaal op grond van de onder 1 genoemde wetten en bijbehorende regelgeving. Hieronder worden tevens gerechtelijke procedures verstaan.

B&W

Ja

6.

Het handhaven van de onder 1 genoemde wetten en bijbehorende regelgeving. Hieronder valt ook het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. Hieronder wordt ook begrepen het verrichten van alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten tot het opleggen van een boete.

B&W

Ja

7.

Het tekenen van akten tot het verlenen van bijstand in de vorm van geldleningen onder verband van hypotheek c.q. verpanding, alsmede het geven van volmacht inzake algehele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen t.b.v. de gemeente, die verband houden met de verlening van bijstand.

B&W

Ja

8.

Het doen van aangifte van valsheid in geschrifte in het geval van fraude met uitkeringsgelden ingevolge de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 op grond van artikel 160, lid 1, onder f Gemeentewet en de richtlijn Sociale zekerheidsfraude.

B&W

Ja

9.

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Awb en het inzetten van de specifieke bevoegdheden die aan de sociale recherche zijn toegekend.

B&W

Ja