Beleidsregels Bibob Breda 2024

Geldend van 16-01-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Bibob Breda 2024

Besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Breda tot vaststelling van de Beleidsregels Bibob Breda 2024

Burgemeester en wethouders van Breda;

Burgemeester van Breda;

gelet op het bepaalde in de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsook de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Omgevingswet, de Huisvestingswet en geldende Huisvestingsverordening, de geldende Algemene plaatselijke verordening, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de geldende gemeentelijke Horecaverordening, de geldende Algemene subsidieverordening, de Wet op de Kansspelen, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat:

het doel van de Wet Bibob het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten is;

op basis van de uitkomsten van een Bibob-onderzoek beschikkingen kunnen worden verleend onder voorwaarden, geweigerd of ingetrokken of de gemeente kan besluiten om geen opdracht te verstrekken aan een partij of geen vastgoedtransactie aan te gaan;

de Wet Bibob het bestuursorgaan een eigen beleidsruimte geeft bij de toepassing van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

de gemeente Breda alleen zaken wil doen met integere partijen;

in deze beleidsregels de beleidsuitgangspunten worden geformuleerd van gevallen waarin een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd;

besluiten, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, de volgende beleidsregels vast te stellen:

Beleidsregels Bibob Breda 2024

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Definities

 • 1. De definities in paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels.

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • APV: geldende Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Breda.

  • Bibob-onderzoek: de wijze waarop de gemeente Breda in beginsel toepassing geeft aan artikel 7a van de Wet Bibob, waarbij onderzoek wordt gedaan naar feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, eerste tot en met zesde lid, en artikel 9, tweede en derde lid van de Wet Bibob.

  • Bibob-vragenformulier: een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a vijfde lid van de Wet Bibob.

  • Bouwwerk met de functie wonen: onder andere, maar niet uitsluitend: woningen, wooncomplexen, woon-zorgcomplexen/centra, appartementencomplexen, verbouwen van een pand tot meerdere zelfstandige wooneenheden en bouwprojecten bestaande uit meerdere woningen.

  • Gemeente: gemeente Breda.

  • Landelijk Bureau Bibob (verder LBB): Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet Bibob.

  • RIEC: Regionaal Informatie- en Expertisecentrum; het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28, tweede lid, onder d van de Wet Bibob.

  • Toegelaten woningcorporatie: woningcorporatie die is toegelaten door de minister van Volkshuisvesting conform artikel 19 Woningwet middels een daartoe verleende vergunning.

  • Wet Bibob: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 3. Waar in deze beleidsregels “de gemeente” wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan (de burgemeester of burgemeester en wethouders) als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Hoofdstuk 2 Uitzonderingen

Artikel 2.1 Uitzonderingen

De gemeente zal in beginsel niet overgaan tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek ten aanzien van:

 • a.

  overheidsinstanties;

 • b.

  semi-overheidsinstanties;

 • c.

  toegelaten woningcorporaties;

 • d.

  daartoe door het bevoegd gezag bij besluit aangewezen aanvragers of partijen;

 • e.

  rechtspersonen met een overheidstaak;

 • f.

  rechtspersonen met een wettelijke taak;

 • g.

  terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten of Brabants Landschap.

Hoofdstuk 3 Signalen

Artikel 3.1 Signalen

In deze beleidsregels staan een aantal gevallen benoemd waarin de gemeente een Bibob-onderzoek kan uitvoeren of gevallen waarin de gemeente in beginsel niet tot een onderzoek zal overgaan. In die gevallen zal de gemeente in ieder geval wel overgaan tot het uitvoeren van een Bibob-onderzoek als:

 • a.

  er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC die hier aanleiding toe geeft.

 • b.

  door het LBB een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob.

 • c.

  een tip als bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob is ontvangen van de officier van justitie of een ander bestuursorgaan of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet.

Hoofdstuk 4 Weigeren (volledig) invullen Bibob-vragenformulier

Artikel 4.1 Aanvragen om beschikkingen

 • 1. Als de gemeente een aanvrager van een beschikking verzoekt om het Bibob-vragenformulier in te vullen, terug te sturen en zo nodig aanvullende documenten aan te leveren, maakt het Bibob-vragenformulier inclusief de bijbehorende documenten onderdeel uit van de aanvraag.

 • 2. Als het Bibob-vragenformulier inclusief de bijbehorende documenten niet of niet volledig wordt ingediend, is het bepaalde in Afdeling 4.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 3. Bij herhaaldelijk niet of niet volledig aanleveren van de gegevens als bedoeld in dit artikel wordt de gevraagde beschikking buiten behandeling gesteld ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4.2 Verleende beschikkingen

 • 1. Een weigering om bij een verleende beschikking, op verzoek van de gemeente, het Bibob-vragenformulier inclusief de bijbehorende documenten volledig ingevuld terug te sturen zal op grond van artikel 4, eerste lid van de Wet Bibob worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.

 • 2. Als er sprake is van een situatie zoals bedoeld in het vorige lid kan de gemeente besluiten om de verleende beschikking in te trekken.

Artikel 4.3 Nieuwe vastgoedtransacties of overheidsopdrachten

Een weigering door de wederpartij bij een vastgoedtransactie of een overheidsopdracht om, op verzoek van de gemeente, het volledig ingevulde Bibob-vragenformulier inclusief de bijbehorende documenten terug te sturen en indien nodig aan te vullen, zal leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst of het niet gunnen van de overheidsopdracht.

Hoofdstuk 5 Alcoholwet, huisvestingsvergunningen en vergunningen APV

Artikel 5.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een vergunning

 • 1. De gemeente zal een Bibob-onderzoek uitvoeren bij elke aanvraag voor een:

  • a.

   Alcoholwetvergunning;

  • b.

   exploitatievergunning op grond van de APV;

  • c.

   huisvestingsvergunning.

 • 2. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren:

  • a.

   als een Alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning wordt aangevraagd door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

  • b.

   bij het bijschrijven van een leidinggevende op het aanhangsel van een vergunning zoals genoemd in het voorgaande lid, onder a en b;

  • c.

   bij een aanvraag voor een evenementenvergunning als bedoeld in de geldende APV.

Hoofdstuk 6 Omgevingswet

Artikel 6.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een omgevingsvergunning

 • 1. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij:

  • a.

   aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 4.19b, eerste lid van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan op aanvraag);

  • b.

   aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef, onder a van de Omgevingswet (omgevingsplanactiviteit);

  • c.

   aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder a van de Omgevingswet (bouwactiviteit);

  • d.

   aanvragen voor een beschikking als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef, onder b van de Omgevingswet (milieubelastende activiteit).

 • 2. De gemeente zal een Bibob-onderzoek uitvoeren bij aanvragen zoals bedoeld in het vorige lid, onder d, waarbij sprake is van één of meerdere risicocategorieën genoemd in Bijlage 1 of als het een locatie betreft die gelegen is binnen een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied.

 • 3. De gemeente zal een Bibob-onderzoek uitvoeren bij aanvragen zoals bedoeld in het eerste lid, onder c, in de volgende gevallen:

  • a.

   Bouwwerken met de functie wonen

   Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit met de functie wonen waarvan de bouwkosten € 500.000 (excl. btw) of meer bedragen.

   De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de geldende Legesverordening . In het geval van een bouwproject bestaande uit meerdere woningen zijn de totale bouwkosten van het gehele project bepalend voor de vraag of een Bibob-onderzoek zal plaatsvinden.

  • b.

   Risicocategorieën

   Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ten behoeve van een bedrijfsmatige activiteit waarvan de bouwkosten € 50.000,- (excl. btw) of meer bedragen en er sprake is van één of meer van de risicocategorieën zoals genoemd in Bijlage 1 van deze beleidsregels. De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de geldende Legesverordening.

  • c.

   Risicogebied

   Een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als het een locatie betreft die gelegen is binnen een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied.

  • d.

   Illegaal gestarte bouwactiviteit

   Als al is gestart met de realisatie van een vergunningplichtig bouwwerk, zonder dat de daarvoor benodigde vergunning is verleend en de bouwkosten € 50.000,- of meer bedragen. De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de geldende Legesverordening.

 • 4. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren als een aanvrager in een tijdvak van drie jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag, vier aanvragen (of meer) indient voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit met de functie wonen, waarbij de bouwkosten € 50.000,- of meer maar minder dan € 500.000,- (excl. btw) per aanvraag bedragen. Het Bibob-onderzoek kan uitgevoerd worden vanaf de vierde aanvraag. De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de geldende Legesverordening.

Artikel 6.2 Uitzonderingen

De gemeente kan afzien van een Bibob-onderzoek als:

 • a.

  een aanvrager in een tijdvak van drie jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag, meerdere aanvragen voor eenzelfde omgevingsvergunning bouwactiviteit indient; en

 • b.

  er sprake is van ongewijzigde omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag zoals in ieder geval de bedrijfsstructuur, de financiering, de zakelijke partners; en

 • c.

  er sprake is van een positieve uitkomst van het Bibob-onderzoek op de eerdere aanvraag.

Hoofdstuk 7 Reeds verleende beschikkingen

Artikel 7.1 Bibob-onderzoek bij verleende beschikkingen

 • 1. De gemeente zal een Bibob-onderzoek uitvoeren bij verleende beschikkingen als sprake is van:

  • a.

   een melding als bedoeld in artikel 5.37, tweede lid van de Omgevingswet en de activiteit(en) waar deze beschikking op ziet in Bijlage 1 zijn aangewezen als een risicocategorie en/of als deze vallen binnen een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied;

  • b.

   een van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 3 van deze beleidsregels.

 • 2. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij een verleende beschikking als:

  • a.

   de verleende beschikking betrekking heeft op een activiteit die op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verlening van de beschikking in Bijlage 1 is aangewezen als risicocategorie;

  • b.

   de locatie waarop de verleende beschikking betrekking heeft, is gelegen binnen een gebied dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verlening van de beschikking valt binnen een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied.

Hoofdstuk 8 Subsidies

Artikel 8.1 Bibob-onderzoek bij subsidies

De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij elke aanvraag om subsidie of een reeds verstrekte subsidie zoals bedoeld in de geldende algemene subsidieverordening als sprake is van:

 • a.

  een of meer van de gevallen zoals benoemd in hoofdstuk 3 van deze beleidsregels;

 • b.

  een subsidie die betrekking heeft op een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied.

Hoofdstuk 9 Vastgoed

Artikel 9.1 Bibob-onderzoek bij vastgoedtransacties

 • 1. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.

 • 2. De gemeente zal een Bibob-onderzoek uitvoeren bij vastgoedtransacties als:

  • a.

   het een overeenkomst of andere rechtshandeling betreft over een onroerende zaak met als doel het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom (artikel 1, eerste lid, begripsbepaling ‘vastgoedtransactie’, sub 1 Wet Bibob) met uitzondering van transacties met een aan- of verkoopwaarde lager dan of gelijk aan € 25.000,- (exclusief de wettelijk daarover verschuldigde omzet- en/of overdrachtsbelasting);

  • b.

   sprake is van een vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsbepaling ‘vastgoedtransactie’ sub 1, 2, 3 en 5 van de Wet Bibob, niet zijnde een vastgoedtransactie als bedoeld onder a, voor zover:

   • voor het gebruik, een vergunning als bedoeld in deze beleidsregels nodig is;

   • het een locatie betreft die gelegen is in een door burgemeester en wethouders aangewezen risicogebied;

   • het een pand betreft met een specifieke (voormalige) overheidsfunctie.

 • 3. Bij de start van de onderhandelingen, zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure en dat de gemeente advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 derde lid van de Wet Bibob. Een negatieve uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst.

 • 4. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen op basis waarvan kan worden overgegaan tot de ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

Hoofdstuk 10 Overheidsopdrachten

Artikel 10.1 Bibob-onderzoek bij overheidsopdrachten

 • 1. De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub 2 en vierde lid van de Wet Bibob.

 • 2. In (aanbestedings)documenten zal worden opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente, alvorens tot definitieve gunning wordt overgegaan, een Bibob-onderzoek kan starten en advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 tweede lid van de Wet Bibob.

 • 3. In de aanbestedingsdocumenten wordt een integriteitsclausule opgenomen op basis waarvan kan worden overgegaan tot uitsluiting van de inschrijvende partij als zich een van de situaties zoals bedoeld in artikel 9 tweede lid van de Wet voordoet of als er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze beleidsregels.

 • 4. In de conceptovereenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst kan worden ontbonden als een van de situaties zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Wet Bibob zich voordoet.

Hoofdstuk 11 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11.1 Intrekking

De Beleidslijnen:

 • Bibob-Beleidslijn Horeca- en exploitatievergunningen 2013

 • Bibob-beleidslijn B5 Wabo (bouwen en wonen)

 • Bibob-Beleidslijn subsidies gemeente Breda

worden ingetrokken.

Artikel 11.2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2024.

Artikel 11.3 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Bibob Breda 2024".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Breda op 5 december 2023

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Breda op 5 december 2023

, burgemeester

Bijlage 1: risicocategorieën

 • 1.

  Afvalbewerkings-, afvalverwerkings- en afvalrecyclingbedrijven

 • 2.

  Autodemontagebedrijven

 • 3.

  Autohandel en/of autoverhuur

 • 4.

  Beauty-, wellness- en saunabedrijven

 • 5.

  Coffeeshops, smartshops en headshops

 • 6.

  Bedrijven in de seksindustrie (waaronder darkrooms, erotische massagesalons, escortbedrijven, prostitutiebedrijven, seksbioscopen, sekswinkels, etc.)

 • 7.

  Energiemaatschappijen en energieproducenten (waaronder vergisters, windmolens, zonneparken, etc.)

 • 8.

  Fitnessbedrijven, sportscholen, sporthallen en sportcomplexen

 • 9.

  Speelautomatenhallen en gamecenters

 • 10.

  Horeca-inrichtingen zoals gedefinieerd in de APV

 • 11.

  Huisvesting arbeidsmigranten

 • 12.

  Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto’s, tank- of bulkcontainers

 • 13.

  Inrichtingen voor:

  • a.

   Het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen;

  • b.

   Het vervaardigen, bewerken, opslaan of overslaan van anorganische meststoffen.

 • 14.

  Im- en exportbedrijven

 • 15.

  Kamerverhuurbedrijven

 • 16.

  Ondernemingen die handelen in (beschermde) diersoorten

 • 17.

  Recreatieparken en jachthavens

 • 18.

  Religieuze instellingen

 • 19.

  Scholen

 • 20.

  Sloopbedrijven

 • 21.

  Tattooshops, kappers en nagelstudio’s

 • 22.

  Belwinkels, internetcafés en dergelijke

 • 23.

  Transformatie kantoorpanden

 • 24.

  Transportondernemingen

 • 25.

  Vuurwerkbranche

 • 26.

  PGB-bureaus, zorgbureaus, zorgaanbieders en reïntegratiebedrijven

 • 27.

  Niet-geregistreerde uitzendbureaus