Subsidieregeling Groene Stranden Goeree-Overflakkee

Geldend van 17-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Groene Stranden Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende Subsidieregeling Groene Stranden Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Groene Stranden: het Groene strand Kwade Hoek en het Groene strand Westhoofd, zoals aangeduid op de Strandkaart Goeree-Overflakkee;

 • Strandkaart Goeree-Overflakkee: de strandkaart opgenomen in bijlage 1 bij de Strandnota (Gemeenteblad 2023, nr. 314223).

Artikel 2 Doel

Op grond van deze regeling kan een prestatiesubsidie worden verstrekt met het doel vrijwilligers te stimuleren om als strandcommunity te zorgen voor schone Groene Stranden en natuureducatie rondom de Groene Stranden, teneinde de natuur en de natuurbeleving op de Groene Stranden te versterken.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  Scholing en opleiding van eigen vrijwilligers;

 • b.

  Verzorgen natuureducatie aan derden;

 • c.

  Zwerfafval opruimen;

 • d.

  Natuurbescherming;

 • e.

  Jaarvergadering, afstemming en evaluatie;

 • f.

  Aansturen vrijwilligers.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee wordt de subsidie voor een kalenderjaar aangevraagd voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan dit kalenderjaar.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. In afwijking van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 worden bij dit formulier een jaarplan en begroting gevoegd, alsmede een de-minimisverklaring.

Artikel 6 Prestaties

In het jaarplan als bedoeld in artikel 5 wordt in ieder geval opgenomen: het als strandcommunity voor de Groene Stranden verrichten van de volgende activiteiten.

 • a.

  Handmatig schoonmaken van het strand (tenminste achter keer per jaar), waarvan het effect voor de gemeente bij schouwrondes en in haar meldingensysteem waarneembaar moet zijn;

 • b.

  verzorgen van natuureducatie met een educatiekar (ten minste vier keer per jaar);

 • c.

  organiseren van pop-up natuureducatie (ten minste tien keer per jaar);

 • d.

  monitoren van natuurwaarden en hoeveel afval er wordt opgehaald op de Groene Stranden en hierover rapporteren aan de gemeente.

Artikel 7 Subsidie, subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. De subsidie bedraagt per kalenderjaar € 3.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt per kalenderjaar € 3.000,-.

 • 3. Subsidie en subsidieplafond worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de index die wordt gebruikt bij het opstellen van de begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 • 4. Indien meer dan een aanvraag wordt ontvangen waardoor het plafond zou worden overschreden, wordt de subsidie verleend aan de eerste aanvrager van wie de aanvraag compleet is ingediend.

Artikel 8 Verantwoording

Gelet op de hoogte wordt de subsidie direct bij verlening vastgesteld. Controle achteraf vindt plaats op basis van een steekproef. Dit volgt uit artikel 12 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en de Beleidsregel steekproefsgewijze controle subsidies tot en met € 25.000,- Goeree-Overflakkee.

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid/hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Groene Stranden Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 9 januari 2024 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman