Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsdelta 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta;

besluit

vast te stellen "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsdelta 2024."

Artikel 1. Bedragen Eigen Bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage die geldt voor het abonnementstarief is gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 2.1.4 lid 3 en 2.1.4a lid 4 Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen en percentages die gelden voor een eigen bijdrage die niet onder het abonnementstarief vallen worden bepaald aan de hand van de kaders in de verordening.

Artikel 2. Verhuiskostenvergoeding.

 • 1.

  Het bedrag voor de verhuiskostenvergoeding bedraagt maximaal € 2.500,-

 • 2.

  Het bedrag waarboven het primaat van verhuizing wordt gehanteerd, bedraagt € 2.500,-

Artikel 3. Sportvoorziening.

Het bedrag voor een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.500,-

Artikel 4. Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

  • a.

   Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

  • b.

   Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

  • c.

   Stabagrooster: € 300,-

 • 2.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

 • 3.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

  • a.

   afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

  • b.

   afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

  • c.

   afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

  • d.

   afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

  • e.

   afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 5. Collectief vervoer

Het tarief voor collectief vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer per kilometer zoals dat wordt gepubliceerd door het OV Bureau Groningen Drenthe op https://www.ovbureau.nl/ .

Artikel 6. Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 37,- per uur

 • 2.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 37,- per uur

 • 3.

  Het maximum pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning is gelijk aan 50-80% van het gestelde uurtarief voor HO ZIN voor niet-gecontracteerde aanbieders (18,50 - € 29,60)

 • 4.

  Het maximum pgb tarief Huishoudelijke ondersteuning plus is gelijk aan 50-80% van het gestelde uurtarief voor HO plus ZIN voor niet-gecontracteerde aanbieders (18,50- € 29,60)

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het eigen netwerk gelden afwijkende bedragen zoals vastgesteld in artikel 8.

Artikel 7. Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, niet zijnde inzet uit het sociale netwerk

Wmo code

ZiN tarief 2024

Ondersteuning

Min-max

70%- 100% van de ondergrens van het ZiN tarief 2022 kleine zorgaanbieder per categorie

Ambulante Begeleiding /Begeleiding Individueel

Basis

klokuur

€ 57,45

€ 40,22- 57,45

Plus

Klokuur

€ 66,04

€ 46,28-66,04

Begeleiding groep: belevingsgericht

Basis

Dagdeel van vier klokuren

€30,91

€21,64-30,91

Plus

Dagdeel van vier klokuren

€49,-

€ 34,30-49

Begeleiding groep: participatiegericht

Basis

Dagdeel van vier klokuren

€30,91

€21,64-30,91

Plus

Dagdeel van vier klokuren

€49,-

€ 34,30-49

Opslag HBO module

Dagdeel van vier klokuren

€ 3,99

€ 2,80-3,99

Kortdurend verblijf planbaar

Verblijfscomponent inclusief Begeleiding all-in

Etmaal (24 uur)

€ 144,39

€ 101,07-144,39

Vervoer dagbesteding professioneel

Nibud middenklasse

Per kilometer

Maximaal € 1,00

Maximaal € 1,00

Begeleiding zintuiglijke beperking

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55- € 110,-

Revaliderende Begeleiding (ZG)

uur

€ 71,55- € 83,09

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 41,54

Gespecialiseerde begeleiding visueel

uur

€ 100,02

Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden

uur

€ 110,-

Begeleidersvoorziening Doofblinden

uur

€ 45,-

Maatschappelijke opvang

Begeleiding middelzwaar

uur

€ 47,50

Begeleiding zwaar

uur

€ 69,-

Dagactiviteit middelzware begeleiding

Dagdeel

€ 46,-

Dagactiviteit zware begeleiding

Dagdeel

€ 57,50

Productnaam Beschermd Wonen Zorg in natura

ZIN-tarief 2024

Eenheid

Verblijf met 24 uurs toezicht

€ 174,89

Per etmaal

Verblijf met toezicht nabij en op afroep

€ 160,90

Per etmaal

Woonbegeleiding Complex

€ 78,87

Per uur

Activering en participatie

€ 39,40

Per dagdeel

Vervoer Activering en participatie (bij verblijf)

€ 9,33

Stuks (retour)

Vervoer met rolstoel Activering en participatie (bij verblijf)

€ 24,25

Stuks (retour)

Thuis Plus: bandbreedte 1 t/m 3 uur per week

€ 35,87

Etmaal

Thuis Plus: bandbreedte 4 t/m 6 uur per week

€ 67,58

Etmaal

Thuis Plus: bandbreedte 7 t/m 10 uur per week

€ 105,38

Etmaal

Woonbegeleiding complex (bij Thuis Plus)

€ 84,80

Per uur

Activering en participatie (bij Thuis Plus) alleen Arbeidsmatige activiteiten

€ 39,40

Per dagdeel

Vervoer Activering en Participatie (bij Thuis Plus)

€ 9,33

Stuks (retour)

Vervoer rolstoel Activering en participatie (bij Thuis Plus)

€ 24,25

Stuks (retour)

Productnaam Beschermd Wonen Pgb

PGB-tarief 2024

PGB-tarief 2024 voor ZZP

Eenheid

Verblijf met 24 uurs toezicht (met wooncomponent)

€ 174,89

€ 148,66

Per etmaal

Verblijf met 24 uurs toezicht (zonder wooncomponent)

€ 140,53

€ 119,45

Per etmaal

Verblijf met toezicht nabij en op afroep (met wooncomponent

€ 160,90

€ 136,76

Per etmaal

Verblijf met toezicht nabij en op afroep (zonder wooncomponent

€126,53

€ 107,55

Per etmaal

Woonbegeleiding Complex (bij Thuis Plus)

€ 84,80

€ 72,08

Per uur

Activering en participatie (bij Thuis Plus) alleen arbeidsmatige activiteiten

€ 39,40

€ 33,49

Per dagdeel

Vervoer Activering en participatie (bij verblijf)

€ 9,33

€ 9,33

Stuks (retour)

Vervoer met rolstoel Activering en participatie (bij verblijf)

€ 24,25

€ 24,25

Stuks (retour)

Thuis Plus ambulant: bandbreedte 1 t/m 3 uur per week

€ 35,87

€ 30,49

Etmaal

Thuis Plus ambulant: bandbreedte 4 t/m 6 uur per week

€ 67,58

€ 57,45

Etmaal

Thuis Plus ambulant: bandbreedte 7 t/m 10 uur per week

€ 105,38

€ 89,57

Etmaal

Woonbegeleiding complex

€ 78,87

€ 67,04

Per uur

Activering en participatie

€ 39,40

€ 33,49

Per dagdeel

Vervoer Activering en Participatie (bij Thuis Plus)

€ 9,33

€ 9,33

Stuks (retour)

Vervoer rolstoel Activering en participatie (bij Thuis Plus)

€ 24,25

€ 24,25

Stuks (retour)

Informele tarieven Beschermd Wonen

Begeleiding/ondersteuning

uur

€ 20,-

Artikel 8. Inzet uit het sociale netwerk.

 • 1.

  Voor het bedrag voor inzet van een pgb-uitvoerder die geen professional is, en er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan volgen we de tariefstelling zoals vermeld op de website van de SVB.

 • 2.

  Voor het bedrag voor inzet van een pgb-uitvoerder die geen professional is, volgen we de volgende tariefstelling :

HBH 5

FWG 30 periodiek 10

Vanaf januari 2024

€ 19,80

€23,23

Vanaf maart 2024

€ 20,39

€ 23,82

Vanaf oktober 2024

€ 20,99

€ 24,42

 • 3.

  Het bedrag voor vervoer naar de dagbesteding uitgevoerd door een pgb-uitvoerder die geen professional is, bedraagt € 7,72 per etmaal

Artikel 9. Tegemoetkoming en onkostenvergoeding uit sociaal netwerk (HUS)

 • 1.

  De tegemoetkoming voor inzet vanuit het sociale netwerk bedraagt:

  • a.

   voor respijtzorg / kortdurend verblijf € 32,50 per etmaal

  • b.

   voor dagbesteding € 15,- per dag.

 • 2.

  De onkostenvergoeding voor inzet vanuit het sociale netwerk voor vervoer bedraagt € 7,50 per etmaal voor respijtzorg/kortdurend verblijf en € 7,50 per dag bij dagbesteding.

Artikel 10. No show tarief (para)medische advisering.

Het bedrag voor no-show of te late afzegging bij een thuisbezoek van de arts/ergotherapeut bedraagt € 30,-

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsdelta 2024.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2024 wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemsdelta 2023 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 5 december 2023

Ben Visser , burgemeester.

Ronald Koch, secretaris.

Toelichting

De wetgever heeft een maximale eigen bijdrage bepaald voor de meeste voorzieningen op grond van de Wmo. Voor die voorzieningen waarvoor de raad vast mag stellen hoe de eigen bijdrage wordt berekend, stelt het college in dit besluit de concrete uitwerking daarvan vast.

De in dit besluit gehanteerde tarieven voor Zorg in natura zijn gebaseerd op de bedragen van de aanbesteding Wmo en het kostprijsonderzoek reële tarieven Wmo. Bij deze tarieven is rekening gehouden met onder ander de gangbare cao-lonen, vakantiegeld en doorbetaling, eindejaarsuitkeringen en sociale lasten voor de werkgever. Daarnaast is er bij de opbouw van de tarieven rekening gehouden met een opslag voor indirect werkzaamheden zoals overleg, afstemming, administratie en bijwerken dossier. Ook zijn overhead en reiskosten meegenomen. De tarieven die zijn opgenomen in het besluit komen uit de meest recente aanbesteding. Het Besluit wordt daarom regelmatig aangepast.

De gemeenteraad heeft in de verordening vastgelegd hoe de pgb-tarieven worden berekend. In dit besluit staat de concrete uitwerking daarvan.

Voor Beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt tussen een formeel en informeel tarief. Met het formele tarief wordt het tarief voor professionals bedoeld en met het informele tarief het tarief voor het sociale netwerk.

Het Pgb-tarief is maximaal het ZIN-tarief exclusief de huisvestingscomponent. Onder omstandigheden ingeval van door ouders opgezette gezamenlijke woon-initiatieven kan het Pgb tarief formeel beschermd wonen worden opgehoogd met een bedrag voor de wooncomponent tot een maximum van € 3600,– per jaar.

Naast een formeel tarief is er ook een informeel tarief voor Pgb Beschermd wonen mogelijk. Het informele tarief biedt een cliënt de mogelijkheid om naasten en andere informele hulp, die voorbij gaat aan wat we van mantelzorgers mogen vragen, te compenseren uit het Pgb. Het informele tarief bestaat uit de componenten 24-uurstoezicht, begeleiding/persoonlijke verzorging en eventueel dagbesteding. Voor vakantie/respijtzorg kan een bedrag worden toegevoegd (1/12 deel).

Op basis van de verordening en de nadere regels kan het toe te kennen persoonsgebonden budget hoger zijn dan de in dit Besluit vastgelegde tarieven. Het pgb wordt opgebouwd op basis van de tarieven in dit Besluit én noodzakelijk bijkomende kosten.

Tot slot bevat dit besluit ook de tarieven voor de tegemoetkoming en de onkostenvergoeding. Op 1 mei 2019 is de landelijke regeling in artikel 2ab van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in werking getreden. Deze regeling zorgt ervoor dat de Sociale verzekeringsbank (Svb) een symbolisch bedrag per kalendermaand kan uitbetalen aan personen die hulp vanuit het sociaal netwerk verlenen aan een houder van een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om net als voor de inwerkingtreding van deze landelijke regeling, deze tegemoetkoming voor informele hulp in de vorm van respijtzorg / kortdurend verblijf toe te staan. Daarnaast staat de gemeenteraad ook een tegemoetkoming toe voor dagbesteding waarbij nadrukkelijk is toegelicht dat het moet gaan om andere dagbesteding dan vrijwilligerswerk, hobby, sport, of (andere) algemeen gebruikelijke dagbesteding.

In de landelijke regeling is een maximaal bedrag per maand vastgesteld voor de tegemoetkoming. Bij inwerkingtreding van de regeling is dat € 141,- per maand. Het college heeft nu een bedrag vastgesteld per etmaal voor kortdurend verblijf/respijtzorg en per dag voor dagbesteding. Dit bedrag kan slechts worden toegekend tot bedrag dat is vastgesteld in de landelijke Uitvoeringsregeling Wmo. Wanneer er bijvoorbeeld meer dan vier etmalen per maand worden toegekend, wordt de maximale tegemoetkoming toegekend. De onkostenvergoeding voor vervoer kan wel ongelimiteerd per etmaal per maand worden toegekend en zou dus wel vaker dan vier keer per maand kunnen worden toegekend. Zoals de raad in haar verordening echter al heeft aangegeven, moet er bij een zodanige zorgbehoefte echter goed onderzocht worden of er niet (ook) een maatwerkvoorziening moet worden toegekend.

Zowel de tegemoetkoming als de onkostenvergoeding wordt bij beschikking toegekend en mag voor een langere periode maandelijks worden toegekend. Op grond van de landelijke regeling is het overigens niet mogelijk om een tegemoetkoming toe te kennen aan iemand die ook een maatwerkvoorziening levert op grond van een pgb aan dezelfde client.

In artikel 5 wordt een link gegeven naar het OV bureau Groningen Drenthe. Het bedrag is ook te downloaden met zoekopdracht tarieven op www.ovbureau.nl.

Artikel 8 lid 1: Het pgb-tarief voor het sociaal netwerk is gebaseerd op het wettelijk minimumloon zoals bepaald door de gemeenteraad. Daarbij wordt het wettelijk minimumloon gehanteerd dat vermeld wordt op de website van de SVB op basis van een werkweek van 36-uur inclusief vakantiegeld en vakantie uren.

Artikel 8 lid 2:De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalt dat gemeenten bij het vaststellen van het bedrag voor een pgb voor de inhuur van iemand uit het sociale netwerk moeten uitgaan van de volgende tarieven:

Bij huishoudelijke hulp: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

Bij begeleiding: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

De tarieven per uur, zoals weergegeven in de tabel in dit artikel, omvatten zowel 8% vakantietoeslag als 237 verlofuren, berekend op basis van een fulltime dienstverband volgens de cao vvt. Deze bedragen moeten als bruto bedragen worden vermeld in de beschikking. De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor het aftrekken van lasten, zoals werkgeverslasten, zodat de zorgverlener uiteindelijk een netto bedrag ontvangt. 

Artikel 8 lid 3: het bedrag is gebaseerd op de vergoeding zoals gegeven door de NZa gebaseerd op een vaste vergoeding per etmaal Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 0 voor 2021