Besluit van de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland houdende Besluit aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2024

Geldend van 13-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit van de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland houdende Besluit aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 2024

Besluit van de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland van 2 januari 2024 tot het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht voor taken en bevoegdheden welke door de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten gelegen in de provincie Zeeland en het college van gedeputeerde staten van Zeeland aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland zijn gemandateerd dan wel in onder mandaat zijn verleend.

De directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

gelet op

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Borsele

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Hulst

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Goes

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Kapelle

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Middelburg

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Noord-Beveland

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Reimerswaal

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Schouwen-Duiveland

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Sluis

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Terneuzen

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Tholen

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Veere

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gemeente Vlissingen

 • het mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 gedeputeerde staten provincie Zeeland

en

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing toezichthouders Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2024

Artikel 1

 • 1.

  Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten en verordeningen:

  • Omgevingswet

  • Omgevingsverordening Zeeland

  • Omgevingsplan

  • Wet milieubeheer

  • Luchtvaartverordening Zeeland

  • Wet luchtvaart

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005

 • worden aangewezen de personen die werkzaam zijn binnen de afdeling Toezicht en Handhaving van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland in de functie:

  • a.

   Beleidsmedewerker Handhaving

  • c.

   Inspecteur A

  • d.

   Inspecteur B

  • e.

   Inspecteur C

  • f.

   Inspecteur D

  • g.

   Juridisch medewerker A

  • h.

   Juridisch medewerker B

  • i.

   Administratief juridisch medewerker

 • 2.

  Aangewezen als toezichthouders zijn eveneens de personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere ‘externe’ basis, werkzaam zijn voor de RUD-Zeeland in de onder lid 1 genoemde functies.

Artikel 2

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband of overeenkomst, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 3

De in artikel 1 aangewezen toezichthouders dienen de bevoegdheden uit te oefenen met in achtneming van het mandaatbesluit van het betreffende bevoegd gezag.

Artikel 4

De personen die bij dit besluit als toezichthouder zijn aangewezen in het kader van de tenuitvoerlegging van dit besluit wordt een document ter identificatie op grond van artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht verstrekt.

Artikel 5

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2024.

 • 2.

  Alle besluiten tot aanwijzing van toezichthouders Regionale uitvoeringsdienst Zeeland welke gebaseerd zijn op de mandaatbesluiten RUD Zeeland 2014 van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten binnen Zeeland en gedeputeerde staten van Zeeland worden met ingang van de in lid 1 genoemde datum van inwerkingtreding ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit aanwijzing toezichthouders Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2024”.

Ondertekening

Terneuzen, 2 januari 2024

Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle,

Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en

Vlissingen en gedeputeerde staten van Zeeland,

namens dezen, en namens het DB van RUD Zeeland,

Plaatsvervangend directeur,

Mw. mr. ing. I. Jansen

Hoofd afdeling Vergunningen