Aanwijzingsbesluit Weesfietsen 2023 gemeente Leiden

Geldend van 13-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Weesfietsen 2023 gemeente Leiden

Burgemeester en Wethouders van Leiden,

Overwegende dat:

 • Gelet op artikel 3.4.7.11, Verordening Fysieke Leefomgeving Leiden 2020 (hierna te noemen: VFL) en artikel 160 Gemeentewet het college gebieden kan aanwijzen waar het niet toegestaan is een fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel langer dan de door het college vastgestelde periode onafgebroken te stallen in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen;

 • Lang gestalde fietsen, bromfietsen en vergelijkbare vervoermiddelen die ongebruikt op dezelfde plaats blijven een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte veroorzaken;

 • Vanwege de hoeveelheid weesfietsen de schaarse beschikbare stallingscapaciteit onnodig wordt bezet;

 • Deze overlast in de gehele gemeente Leiden voorkomt.

BESLUITEN:

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Weesfietsen 2023 gemeente Leiden.

Artikel 1 Aanwijzing gebied weesfietsen

Als gebied waar het op grond van artikel 3.4.7.11 VFL, niet toegestaan is een fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen aan te wijzen:

 • A.

  De gehele stad of gemeente Leiden: in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen in gemeente Leiden;

 • B.

  Met uitzondering van de omgeving station Leiden Centraal en de gebieden omschreven in artikel 2 van dit besluit.

Artikel 2 Uitzonderingsbepaling

Als gebied waar het op grond van artikel 3.4.7.11 VFL, niet toegestaan is een fiets, bromfiets of vergelijkbaar vervoermiddel in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen langer dan 14 dagen onafgebroken te stallen, aan te wijzen:

 • A.

  Omgeving station de Vink: bestaande uit alle in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen in het gebied omsloten door het spoor, de Dobbedreef, Alexandrine Tinneplein, zoals aangegeven in bijlage B.

 • B.

  Omgeving station Lammenschans: bestaande uit alle in de openbare ruimte dan wel in of buiten de openbare fietsparkeervoorzieningen omsloten door het gebied beginnend onder de Lammenschansviaduct, de Lammenschansweg, de Sitterlaan, de Kamerlingh Onnesplein, de Melchior Treublaan en het spoor, zoals aangegeven in bijlage C.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Weesfietsen 2023 gemeente Leiden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Leiden op 12 december 2023.

Burgemeester en Wethouders van Leiden,

de Secretaris, de Burgemeester

Bijlage A

afbeelding binnen de regeling

Bijlage B

afbeelding binnen de regeling

Bijlage C

afbeelding binnen de regeling