Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet waardering onroerende zaken en het Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008.

Besluit:

Vast te stellen:

De 3e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

die luidt als volgt.

Artikel I. Wijziging

Artikel 36a, lid 2, van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2016 komt als volgt te luiden:

2. Aan een verzoek van (een) andere (lokale) overhe(i)d(en) dan de deelnemers wordt alleen tegemoetgekomen indien het samenwerkingsverband met deze andere (lokale) over-he(i)d(en) een dienstverleningsovereenkomst (DVO) sluit voor de uit te voeren ta(a)k(en). Een te sluiten DVO geeft de ta(a)k(en) -en bijbehorende bevoegdheden- weer die het samen-werkingsverband zal gaan uitvoeren voor de andere (lokale) overhe(i)d(en), vermeldt de duur van de overeenkomst én de afspraken over de vergoeding voor de taakuitvoering door het samenwerkingsverband. Een te sluiten DVO mag nimmer een langere looptijd hebben dan vier (4) jaren. Indien het sa-menwerkingsverband en de betrokken (lokale) overhe(i)d(en) de dienstverlening wensen te continueren na deze periode van vier (4) jaren, zal de betrokken (lokale) overheid als deelnemer dienen toe te treden tot het samenwerkingsverband met toepassing van hetgeen daarover is geregeld in deze Regeling.

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van BSOB van 21 december 2023.

De voorzitter, De secretaris,

G.T. Buter E.M. van der Reijden