Financieel Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Financieel Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet;

Besluit:

vast te stellen het Financieel besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2024.

Inleiding

In de Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2024 (dan wel de verordening die deze vervangt, verder te noemen: “VSD”) wordt de hulp die de gemeente indien nodig vanuit de Wmo aan inwoners verleent onderverdeeld in 4 thema’s. Die thema’s zijn:

 • 1.

  Gezond en veilig opgroeien;

 • 2.

  Wonen in een veilige en gezonde omgeving;

 • 3.

  Participatie;

 • 4.

  Inkomensondersteuning en schulden.

Dit besluit heeft alleen betrekking op de thema’s 1, 2 en 3.

Die hulp kan de gemeente geven in de volgende vormen:

1. Zorg in natura;

In de VSD zijn regels opgenomen over de zorg in natura. De gemeente zorgt ervoor dat de hulp wordt ingezet. Dit kan in de vorm van een dienst zijn maar het is ook mogelijk dat er een product (hulpmiddel, woonvoorziening, woningaanpassing) wordt gegeven. De tarieven zijn vastgelegd in overeenkomsten met aanbieders en leveranciers.

2. Hulp in de vorm van geld, een financiële tegemoetkoming of een onkostenvergoeding;

Het is soms mogelijk een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van bijvoorbeeld een noodzakelijke verhuizing of voor de aanschaf van een sportrolstoel. In de VSD Aalten zijn diverse regels opgenomen over hulp in de vorm van geld. De tarieven voor deze vormen van hulp zijn in dit besluit vastgelegd.

3. Hulp in de vorm van een Persoonsgebonden budget (verder te noemen: “Pgb”).

De VSD bevat regels over het Pgb, onder meer over hoe de hoogte of het tarief van een Pgb wordt vastgesteld. Daarnaast heeft het college voor het Sociaal Domein beleidsregels vastgelegd. Een deel daarvan heeft specifiek betrekking op het Pgb. De tarieven hiervoor zijn in dit besluit vastgelegd.

In dit besluit, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld, is de actuele hoogte of het actuele tarief voor een aantal soorten hulp op basis van de Wmo vastgelegd. Alle bedragen zijn excl. Btw. Omdat de gemeente bij zorg in natura de hulp niet in financiële vorm verschaft komt zorg in natura in dit besluit verder niet meer aan de orde.

Voor de in dit besluit voorkomende begrippen geldt de betekenis die daaraan in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en/of de Jeugdwet en/of de Verordening Sociaal Domein van de gemeente Aalten en/of Beleidsregels Pgb wordt gegeven.

Hoofdstuk 1: Voorzieningen per thema: Gezond en veilig opgroeien

In dit hoofdstuk worden per thema (Gezond en veilig opgroeien, Wonen in een veilige en gezonde omgeving en Participatie) de actuele bedragen en tarieven per beschikbare vorm van hulp vermeld.

1.1 Hulp in de vorm van een Pgb

Een aantal vormen van hulp-op-maat kan in de vorm van een Pgb worden verstrekt. De maximale tarieven voor de segmenten Integrale ambulante Jeugdhulp (IAJ), Gezins- en Woonvormen (GWV) en voor hulp uit het sociaal netwerk zijn uitgewerkt in de onderstaande tabellen.

1.1.1. Pgb segment Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub a en sub c VSD)

Subsegment

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/2024

Eenheid

Behandeling

Behandeling Individueel

45P02

€ 104,40

uur

Behandeling Groep

41P02

€ 126,64

dagdeel

Generalistische GGZ

54P01

€ 103,02

uur

Specialistische GGZ

54P02

€ 117,60

uur

Ondersteuning

Ondersteuning Individueel

45P01

€ 63,60

uur

Ondersteuning Groep

41P01

€ 57,17

dagdeel

Logeren

44P01

€ 182,18

etmaal

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging

40P01

€ 73,80

uur

Vervoer

Vervoer jeugd

42P01

€ 21,91

etmaal

Sociaal netwerk

45P09

€ 18,13

uur

1.1.2 Pgb segment Gezins- en woonvormen (GWV)

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub a VSD)

Subsegment

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/2024

Eenheid

Pleegzorg

Pleegzorg

43P01

€ 52,19

etmaal

Deeltijdpleegzorg

€ 53,40

etmaal

Gezinshuiszorg

Gezinshuiszorg

43P02

€ 186,58

etmaal

Verblijf Groep

Verblijf Groep

43P04

€ 256,31

etmaal

Wonen gericht op zelfstandigheid

Wonen gericht op zelfstandigheid

43P03

€ 123,13

etmaal

1.2 Hulp in de vorm van een financiële tegemoetkoming/onkostenvergoeding

1.2.1 Financiële tegemoetkoming / onkostenvergoeding bij informele hulp vanuit het sociaal netwerk

(Zie artikel 7.2.1 VSD)

Voor deze vorm van tegemoetkoming / onkostenvergoeding gelden de volgende tarieven:

 • 1.

  Per maand een vastgesteld bedrag uit te betalen voor de gemaakte kosten van:

 • Levensmiddelen: kinderen tot 13 jaar € 7,08 per dag. Vanaf 14 jaar € 8,50 per dag (NIBUD berekening);

 • Reiskosten: € 0,23 per kilometer (belastingdienst);

 • Kleding en schoonmaakkosten. Op basis van een budgetplan en de in redelijkheid gemaakte kosten op basis van declaratie.

 • 2.

  De totale tegemoetkoming / onkostenvergoeding als bedoeld in lid 1 mag per persoon niet meer bedragen dan € 141,00 per kalendermaand.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen per thema: Wonen in een veilige en gezonde omgeving

2.1 Pgb Wonen en logeren

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub a VSD)

Naast de verstrekking hulp-op-maat in natura is het ook mogelijk hulp-op-maat te verstrekken in de vorm van Pgb.

2.1.1 Pgb segment WMO Wonen

Subsegment

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/2024

Eenheid

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen inclusief

15P04

€ 172,76

etmaal

Beschermd Wonen exclusief

15P06

€ 104,91

etmaal

Beschut Wonen

Beschut wonen inclusief

15P02

€ 146,37

etmaal

Beschut wonen exclusief

15P03

€ 86,61

etmaal

Beschermd Thuis

Beschermd Thuis

15P01

€ 36,44

etmaal

2.1.2 Pgb segment WMO Logeren

Subsegment

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/24

eenheid

Logeren

Logeren (exclusief daginvulling)

04P01

€ 99,26

etmaal

Logeren (inclusief daginvulling)

04P03

€ 145,11

etmaal

2.2 Pgb Huishoudelijke Ondersteuning

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub b en c VSD).

De tarieven voor de verschillende vormen van huishoudelijke ondersteuning zijn in de tabel hierna aangegeven.

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/24

Eenheid

HO1 opdrachtgever/ niet gecontracteerd

01A04

€ 30,78

uur

HO2 opdrachtgever niet gecontracteerd

01A05

€ 30,78

uur

Particulier HO/ZZP

1102

€ 19,80

uur

Sociaal netwerk

45P09

€ 19,80

uur

2.3 Pgb Woonvoorzieningen

2.3.1 Pgb Traplift en douchestoel

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub d VSD)

De maximale hoogte van het Pgb voor de verschillende varianten van een traplift is in de tabel hierna opgenomen.

Trapliften en Douchestoelen

Type hulpmiddel

Prijs

Traplift

Rechte Trap

€ 3060,00

Trap met 1 bocht

€ 3.380,00

Trap met 2 of meer bochten

€ 3.610,00

Douchestoel

Verrijdbare douchestoel

€ 700,00

2.4 Hulp in de vorm van een financiële tegemoetkoming of onkostenvergoeding

2.4.1 Financiële tegemoetkoming / onkostenvergoeding bij informele hulp vanuit het sociaal netwerk

(Zie artikel 7.2.1 VSD)

Voor deze vorm van tegemoetkoming / onkostenvergoeding gelden de volgende tarieven:

 • 1.

  Per maand een vastgesteld bedrag uit te betalen voor de gemaakte kosten van:

  • Levensmiddelen: kinderen tot 13 jaar € 7,08 per dag. Vanaf 14 jaar € 8,50 per dag (NIBUD berekening);

  • Reiskosten: € 0,23 per kilometer (belastingdienst);

  • Kleding en schoonmaakkosten. Op basis van een budgetplan en de in redelijkheid gemaakte kosten op basis van declaratie.

 • 2.

  De totale tegemoetkoming / onkostenvergoeding als bedoeld in lid 1 mag per persoon niet meer bedragen dan € 141,00 per kalendermaand.

2.4.2 Financiële tegemoetkoming voor vervangende woonruimte en verhuis- en inrichtingskosten

(Zie artikel 4.2.1 lid 1 en 2 VSD)

Voor een aantal bijkomende kosten in het kader van het wonen in een veilige en gezonde omgeving kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Dit is een vast bedrag dat eenmalig wordt uitgekeerd.

Soort tegemoetkoming

Maximaal bedrag per

1-1-24

Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten

€ 2.600

Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting niet zelfstandige woonruimte

€ 2.500

Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting zelfstandige woonruimte

€1.260

Hoofdstuk 3 Voorzieningen per thema: Participatie

3.1 Pgb Integrale Ondersteuning Wmo (Wmo IO)

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub a VSD)

Het is mogelijk om hiervoor hulp-op-maat te verstrekken in de vorm van een Pgb. De maximale tarieven voor het segment Wmo IO zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel:

Subsegment

Dienstverlening

code

Tarief per 1/1/2024

Eenheid

Ondersteuning

Individuele ondersteuning

02P03

€ 60,00

uur

Groepsondersteuning

07P01

€ 40,83

dagdeel

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging

03P01

€ 57,60

uur

Vervoer

Vervoer Wmo

08P01

€ 21,99

etmaal

Sociaal Netwerk

02P09

€ 23,23

uur

3.2 Pgb Vervoershulpmiddel en rolstoel

(Zie artikel 7.4.1 lid 2 sub d VSD)

De maximale tarieven voor een rolstoel/vervoershulpmiddel zijn uitgewerkt in de onderstaande tabel:

Categorie

Code

Omschrijving product

Tarief per 1-1-24

Eenheid

Rolstoelen

11

11A03

Rolstoel incidenteel gebruik

€ 550

Eenmalig

11

11A03

Rolstoel (semi) permanent gebruik

€ 1.600

Eenmalig

11

11A03

Verblijfsrolstoel langdurig/permanent gebruik

€ 2.600

Eenmalig

11

11101

Handbewogen rolstoel kinderen

€ 1.000

Eenmalig

11

11101

Rolstoel (semi) permanent gebruik kinderen

€ 1.700

Eenmalig

11

11A02

Eenvoudige elektrische rolstoel

€ 10.300

Eenmalig

11104

Elektrische aandrijving op handrolstoel

€ 1.400

Eenmalig

Vervoershulpmiddelen

12

12A05

Scootmobiel standaard

€ 3.500

Eenmalig

12

12A05

Scootmobiel extra geveerd

€ 4.100

Eenmalig

12

12A11

Driewielfiets zonder elektrische ondersteuning

€ 3.200

Eenmalig

12

12101

Driewielfiets met elektrische ondersteuning

€ 6.000

Eenmalig

12

12A11

Driewielfiets met extra zitondersteuning

€ 4.000

Eenmalig

12

12101

Driewielfiets met zit- en elektrische ondersteuning

€ 7.000

Eenmalig

12

11105

Handbike zonder elektrische ondersteuning

€ 4.100

Eenmalig

12

11105

Handbike met elektrische ondersteuning

€ 7.500

Eenmalig

Voor een onderhoudscontract geldt maximaal het tarief van €304,-/jaar.

Voor de te volgen werkwijze bij het toekennen van (vervoers-)hulpmiddelen en rolstoelen, een overzicht van de voor de diverse woonvoorzieningen geldende productcodes en de doorgaans in de vorm van zorg in natura verstrekte woonvoorzieningen wordt verwezen naar de “Bundel beleidsregels en werkprocessen Sociaal Domein”.

3.3 Collectief vervoer / ZOOV op Maat

(Zie artikel 5.2.3. VSD)

De reizigers betalen een eigen bijdrage per kilometer. Daarnaast betalen zij jaarlijks een bijdrage van € 65,-.

3.4 Hulp in de vorm van een financiële tegemoetkoming of onkostenvergoeding

3.4.1 Financiële tegemoetkoming sportrolstoel

(Zie artikel 5.2.4 lid 2 VSD)

Voor de aanschaf van een sportrolstoel is eens in de 3 jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 2.600.

De afschrijvingstermijn voor een sportrolstoel bedraagt 3 jaar. Uitkering van de tegemoetkoming vindt plaats nadat een factuur is overgelegd.

3.4.2 Financiële tegemoetkoming / onkostenvergoeding bij informele hulp vanuit het sociaal netwerk (45P09)

(Zie artikel 7.2.1 VSD)

Voor deze vorm van tegemoetkoming / onkostenvergoeding gelden de volgende tarieven:

 • 1.

  Per maand een vastgesteld bedrag uit te betalen voor de gemaakte kosten van:

  • Levensmiddelen: kinderen tot 13 jaar € 7,08 per dag. Vanaf 14 jaar € 8,50 per dag (NIBUD berekening);

  • Reiskosten: € 0,23 per kilometer (belastingdienst);

  • Kleding en schoonmaakkosten. Op basis van een budgetplan en de in redelijkheid gemaakte kosten op basis van declaratie.

 • 2.

  De totale tegemoetkoming / onkostenvergoeding als bedoeld in lid 1 mag per persoon niet meer bedragen dan € 141,00 per kalendermaand.

 • Uitkering van de tegemoetkoming vindt plaats nadat een factuur is overgelegd.

Hoofdstuk 4 Eigen bijdrage

(Zie artikel 7.4.2 VSD)

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de hulp-op-maatvoorzieningen die worden verstrekt in het kader van de thema’s “Wonen in een veilige en gezonde omgeving” en “Participatie”.

De hoogte van de eigen bijdrage per maand komt overeen met het op basis van de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 toegestane maximumbedrag. In 2024 is de eigen bijdrage € 20,60 per maand voor de inwoner of een gezamenlijk huishouden. De eigen bijdrage wordt opgelegd zolang de dienst wordt geleverd dan wel gedurende de periode waarvoor de voorziening wordt verstrekt.

Voor een aantal hulp-op-maatvoorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Dit zijn:

 • a.

  Rolstoelen;

 • b.

  Collectief vervoer;

 • c.

  Tegemoetkoming in de kosten;

 • d.

  Voor de zorg aan een inwoner die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met uitzondering van een woningaanpassing;

 • e.

  Als de gemeente van oordeel is dat de eigen bijdrage nadelige gevolgen heeft voor de doelstelling van een integrale dienstverlening of persoonsgerichte aanpak van een inwoner die gericht is op het zich kunnen handhaven in de samenleving, het zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven of de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en int deze voor de gemeente.

Er wordt een eigen bijdrage geïnd gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van de voorziening en zolang deze niet de totale kostprijs van de voorziening inclusief onderhoud overstijgt.

Hoofdstuk 5 Overgangsregeling en inwerkingtreding

5.1 Overgangsregeling.

Aanpassing van de tarieven voor zorg in natura kan aanleiding zijn om lopende Pgb’s aan te passen. Om lopende Pgb’s op een verantwoorde wijze aan te passen is voor deze segmenten de volgende overgangsregeling van toepassing:

 • 1.

  Voor het aanpassen van al toegekende budgetten is een afbouwregeling van toepassing. Het verschil tussen het lopende budget en het nieuwe budget is het afbouwbedrag.

 • 2.

  De afbouwperiode start op het moment dat de indicatie van de inwoner eindigt. De afbouwperiode duurt 3, 6 of 12 maanden:

 • a.

  Tot een totaal afbouwbedrag van € 250,- per maand of € 3.000 per jaar geldt een afbouwperiode van een 3 maanden. De verrekening vindt plaats per maand in gelijke delen.

 • b.

  Voor een totaal afbouwbedrag vanaf € 250,- tot € 833 per maand en voor een totaal afbouwbedrag vanaf € 3.000, - tot € 10.000, - per jaar geldt een afbouwperiode van een half jaar. De verrekening vindt plaats per maand in gelijke delen.

 • c.

  Voor een totaal afbouwbedrag vanaf € 833,- per maand of € 10.000, - per jaar geldt een afbouwperiode van een jaar. De verrekening vindt plaats per maand in gelijke delen.

5.2 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit kan worden aangehaald als “Financieel Besluit Sociaal Domein gemeente 2024”.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024. Met ingang van die datum wordt het Besluit Sociaal domein gemeente Aalten 2023 ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld op 19 december 2023 in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,

De secretaris,

drs. A.J.M. Gildhuis,

De burgemeester,

mr. A.B. Stapelkamp