Besluit aanwijzing toezichthouders

Geldend van 11-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe ;

Gelet op

 • -

  Artikel 18.6 Omgevingswet;

 • -

  Artikel 5.11 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 82 lid 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • -

  Artikel 3.1 Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe.

 • -

  Artikel 85 Waterschapswet;

overwegen dat:

het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Onderhoudsverordening;

het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing van de overtreding van bij Keur/Waterschapsverordening/ Wet op de economische delicten strafbaar gestelde feiten.

b e s l u i t e n :

het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders’ vast te stellen als volgt:

Artikel 1

Als toezichthouders zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen:

alle medewerkers van het team Toezicht en Handhaving (grijs) en team Toezicht en Handhaving (groen).

Artikel 2

Als ambtenaren belast met de opsporing van de overtredingen bij Keur/Waterschapsverordening/Wet op de economische delicten strafbaar gestelde feiten zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit aangewezen: ambtenaren met de functie:

 • -

  Waterschapsinspecteur A

 • -

  Waterschapsinspecteur B

Artikel 3

De aanwijzing tot toezichthouder/opsporingsambtenaar geschiedt tot opzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 4

Het ‘Besluit tot aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht en opsporing ’ van 17 september 2013 wordt ingetrokken, maar van toepassing blijft op toezichtshandelingen/opsporingshandelingen voor zover deze toezien op activiteiten die zijn verricht voor 1 januari 2024 of betrekking hebben op vergunningen/meldingen/maatwerkvoorschriften onder het oude recht, zoals dat voor 1 januari 2024 gold.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Ondertekening

Apeldoorn, 22 december 2023

Namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe,

drs. K.J. (Katrien) Bijl

concernmanager