Mandaatbesluit inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren 2024

Geldend van 11-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren

Gelet op het bepaalde in de Huisvestingswet 2014

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelezen het bepaalde in de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren 2024

Overwegende dat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren op het terrein van volkshuisvesting intensief samenwerken en hun volkshuisvestelijk beleid met elkaar afstemmen in nauwe samenspraak en overleg met de woningcorporaties die actief zijn op de regionale woningmarkt;

Overwegende dat de gemeente Wijdemeren de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 heeft vastgesteld ingaande 1 januari 2024

Overwegende dat de voorbereiding en de uitoefening van een aantal bevoegdheden in de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren 2024 aan functionarissen binnen de woningcorporaties actief op de regionale woningmarkt binnen de Regio Gooi en Vechtstreek moet worden toebedeeld.

Besluit:

 • 1.

  De uitoefening van de navolgende bevoegdheden en de uitvoering van de navolgende taken van het college op grond van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren 2024:

  • a.

   het bijhouden van een uniform inschrijfsysteem van woningzoekenden als bedoeld in artikel 3.4;

  • b.

   de bekendmaking van het aanbod van woonruimte als bedoeld in artikel 3.1;

  • c.

   de verlening van de vergunning tot het in gebruik nemen van vergunningplichtige woonruimte als bedoeld in artikel 2.1;

  • d.

   de bevoegdheid woningen van een bepaalde aard of grootte specifiek aan te merken als bedoeld in artikel 3.3 lid a. t/m f.;

  • e.

   de bevoegdheid tot het –mede op advies van betrokken zorgpartijen- om aan een vergunning bijzondere voorwaarden en voorschriften te verbinden als bedoeld in artikel 2.5;

  • f.

   de bevoegdheid om (potentieel) woningzoekenden -voor een maximale periode van één of drie jaar- uit te sluiten van een vergunning als bedoeld in artikel 2.6 lid 1. en lid 2.;

  • g.

   De bevoegdheid om woningzoekende huishoudens van meer dan twee personen uit te sluiten van een huisvestingsvergunning voor een twee kamerwoning als bedoeld in artikel 2.6 lid 3.;

  • h.

   De bevoegdheid om woningzoekenden tot 23 jaar uit te sluiten van een huisvestingsvergunning bij een ontoereikend inkomen voor een maandelijkse huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens voor de tot 23 jarigen als bedoeld in artikel 2.6 lid 4.;

  • i.

   de bevoegdheid tot het intrekken van de huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 2.7

  • j.

   de bevoegdheid de passendheid van de woning in het kader van de spoedzoekregeling te bepalen als bedoeld in artikel 5.2.1.;

 • toe te kennen aan de directeuren van de woningcorporaties

 • 2.

  Ten aanzien van de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheden de navolgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Huisvestingswet 2014

 • b.

  Regio: het openbaar lichaam “ Regio Gooi en Vechtstreek”

 • c.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders besluiten te nemen;

 • d.

  Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt

Artikel 2 Algemeen

Bij de uitoefening van de bevoegdheden in mandaat wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, verordeningen, regelingen, besluiten, aanwijzingen en richtlijnen, hoe ook genaamd, van Europese, rijks, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid

De uitoefening van de bevoegdheden in mandaat vindt plaats in naam en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

 • 1. De verlening van de bevoegdheden in mandaat geschiedt in de ruimste zin des woords

 • 2. De gemandateerde is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, bekendmaking en uitvoering van een door hem krachtens mandaat genomen besluit.

 • 3. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met inachtneming van het ter zake geldende recht, specifiek met inachtneming van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Ondertekening

In de ondertekening van de besluiten dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

“namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

de directeur/bestuurder van woningcorporatie:

handtekening en naam

Artikel 6 Ondermandaat

 • 1. Ondermandaat is toegestaan.

 • 2. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit door de oorspronkelijke gemandateerde. De oorspronkelijke gemandateerde blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 3. Bij ondermandaat geschiedt de ondertekening op de wijze als bepaald in artikel 5, waarbij voor gemandateerde ontvanger de naam en functie van de ondergemandateerde moet worden ingevuld.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024 door plaatsing in het Gemeenteblad.

 • 2. Het mandaatbesluit Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek gemeente Wijdemeren 2023 wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als mandaatbesluit huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren op 19 december 2023

de secretaris,

mw. mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot