Evenementenbeleidsregels Gemeente Maashorst

Geldend van 10-01-2024 t/m heden

Intitulé

Evenementenbeleidsregels Gemeente Maashorst

1 Inleiding

1.1 Inleiding

In de gemeente Maashorst wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd. Deze evenementen zijn een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven binnen de gemeente Maashorst. Evenementen brengen echter ook de nodige risico’s met zich mee voor de fysieke en sociale veiligheid. In deze beleidsregels gaan we nader in op verschillende aspecten die allemaal, in meer of mindere mate, van belang zijn bij het houden en organiseren van evenementen binnen de gemeente Maashorst.

1.2 Doelstelling

Het doel van de beleidsregels is ten eerste duidelijkheid verschaffen aan alle stakeholders binnen de gemeente Maashorst over de mogelijkheden tot het houden van evenementen, de randvoorwaarden waaronder deze kunnen plaatsvinden en de medewerking die de gemeente kan verlenen. Ten tweede wil de gemeente evenementen binnen de gemeente Maashorst bevorderen en ten derde moeten de mogelijke negatieve aspecten van evenementen worden beperkt. In de onderstaande beleidsregels wordt deze drieledige doelstelling verder uitgewerkt.

1.3 Ambitie gemeente Maashorst

De gemeente Maashorst maakt de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk om in te wonen, verblijven en recreëren. Dit betekent dat de gemeente niet alleen voor inwoners van de gemeente Maashorst op de kaart staat maar dat Maashorst ook haar regionale functie versterkt. Het voorzieningenaanbod van winkels is reeds bovenregionaal wat ook merkbaar is aan het aantal bezoekers. Uit een in 2019 gehouden enquête onder alle inwoners van de gemeente Maashorst blijk dat men het organiseren van evenementen in de gemeente Maashorst belangrijk dan wel heel belangrijk vindt. Bovendien bevestigt het onderzoek het belang van de genoemde evenementen en zien respondenten onder andere Festyland, Uden on Ice, carnaval, kermissen etc. als meest gewaardeerde evenementen in de gemeente.

1.3.1 Economie

Naast een kwantificeerbare ambitie als het aantal bezoekersstromen heeft Maashorst de ambitie een gemeente te blijven waarin veel mogelijk is. De gemeente heeft hierin de taak om zo goed mogelijk te faciliteren. Evenementen spelen een belangrijke rol voor de levendigheid in de gemeente Maashorst. Met Uden als grootste kern vervult het een belangrijke regionale functie met publiekstrekkende evenementen als bijvoorbeeld de megakermis Uden en Festyland. Deze evenementen kunnen ervoor zorgen dat Maashorst een trekpleister blijft voor de regio om te bezoeken. Het vergroten van de bezoekersstromen is vanuit economisch oogpunt aantrekkelijk doordat er geld wordt uitgegeven. Hier kan het lokale bedrijfsleven op inspelen en van profiteren.

1.3.2 Welzijn

Evenementen spelen een belangrijke rol in de beleving van de gemeente. Evenementen fungeren als ontmoetingsgelegenheden voor mensen die dynamiek en samenhang binnen een gemeente nastreven. Het publiek wordt door de organisatie van een evenement vermaakt. Door middel van evenementen worden mensen op een laagdrempelige manier in aanraking gebracht met de levendigheid van Maashorst. Mits dit in harmonie gaat met de beleving van rustig wonen, verhoogt het aanbod aan evenementen het welzijn van de bevolking.

1.3.3 Promotie

Maashorst moet in de regio op de kaart komen te staan als gemeente waar ‘het gebeurt’ en mensen moeten op tijd weten ‘dat het gebeurt’. Samen met lokale verenigingen, stichtingen en bedrijven moet een aanbod aan evenementen worden uitgedacht en neergezet. Deze evenementen zijn zoveel mogelijk samenhangend. Hiervoor is een strategie noodzakelijk waarbij wordt uitgegaan van het imago en de ambitie van de gemeente.

1.4 Verantwoordelijkheden en rolverdeling

1.4.1 Organisator

Primair is de organisator verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement. Hij is degene voor wiens rekening en risico een evenement plaatsvindt. Ook beperkt en voorkomt de organisator overlast en andere effecten in de omgeving van een evenement zoveel mogelijk. Na afloop van een evenement moeten de bezoekers ordelijk en niet luidruchtig het evenement(enterrein) verlaten. De organisator van het evenement moet hierop toezien. Dit geldt voor activiteiten op een openbaar terrein en binnen een inrichting. Vergunningen en ontheffingen van het bevoegde gezag zijn belangrijke instrumenten om eisen te stellen aan de organisator bij een (dreigende) aantasting van onder andere de openbare orde en veiligheid.

1.4.2 Gemeente Maashorst

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In dat kader is de burgemeester belast met de coördinatie op het gebied van evenementen en is bevoegd om vergunningen te verlenen of te weigeren. Ook wanneer een aanvraag te laat is ingediend, beslist de burgemeester of deze nog in behandeling wordt genomen. Voor overige vergunningen of ontheffingen geldt, dat afhankelijk van het soort vergunning of ontheffing, op een aanvraag wordt beslist door de burgemeester of door het college van burgemeester en wethouders. Dit is nader behaald in de van toepassing zijnde regelgeving.

1.5 Tot slot

Mede door de gemeentelijke harmonisatie moet de faciliterende rol van de gemeente gezicht krijgen. Hernieuwde samenwerking met organisatoren van evenementen houdt in: kwalitatief hoogstaande evenementen in Maashorst behouden. Dit draagt bij aan structurele verhoging van het bezoekersaantal in Maashorst. De binding van grote evenementen aan Maashorst levert een vooraf (deels) gevulde evenementenkalender op waardoor er in een vroeg stadium duidelijkheid is. De duidelijkheid komt ten goede aan planning van andere activiteiten, geeft mogelijkheden voor communicatiecampagnes en werkt samenwerking en afstemming in de hand. Dit biedt voordelen voor de ambtelijke organisatie als het gaat om afhandeltermijnen van vergunningen en de betrokkenheid van hulpdiensten als de brandweer en politie. Uiteindelijk levert dit een betere organisatie en dus een beter evenement op.

2. Kaders evenement

2.1 Lokale wet- en regelgeving

2.1.1 Een evenement

Een evenement is een publiek toegankelijke gebeurtenis. Het vindt plaats op een vooraf bekende en afgebakende locatie. Evenementen kunnen (incidenteel) zowel in de openlucht als binnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen deze georganiseerd worden op openbaar of particulier terrein. Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle evenementen. Wel is er een aantal speciale evenementen waarvoor geen vergunning nodig is. Deze evenementen zijn opgenomen in paragraaf 2.4 (de kermis; besloten feesten en (onder voorwaarden) evenementen in (horeca)inrichtingen.

2.1.2 Algemene plaatselijke verordening Maashorst

In de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst (hierna APV) is een evenement als volgt gedefinieerd: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoop- en theatervoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en de Verordening Fysieke Leefomgeving;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;

 • g.

  een volgens de Kermisverordening gemeente Maashorst aangewezen algemene kermis;

 • h.

  sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid

 • b.

  een braderie

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging op of aan de weg als bedoeld in artikel 2:3 van de APV

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue op één dag

 • f.

  een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of gala’s.

2.1.3 Beleidsregels evenementen

Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de artikelen 2:24 en 2:25 van de APV Maashorst. Aan de hand van de motieven, neergelegd in de weigeringsgronden, kan de burgemeester beleidsregels vaststellen.

Het doel van de beleidsregels is enerzijds het vastleggen van wat er met betrekking tot evenementen in een gemeente wordt nagestreefd in relatie tot de APV en onder welke voorwaarden dit is toegestaan. Anderzijds omvatten de beleidsregels de afstemming van processen binnen de vergunningverlening, zodat deze zo efficiënt en goedkoop mogelijk kan plaatsvinden

In bijzondere omstandigheden kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van de bepalingen, uitgangspunten en voorschriften van deze beleidsregels.

2.2 Landelijke relevante regelgeving

Op grond van de APV is het verboden om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. Daarnaast zijn er bepalingen uit andere regelgeving, welke eveneens voor organisatoren van evenementen van belang zijn. De belangrijkste bepalingen zijn:

 • a.

  Artikel 35 van de Alcoholwet, het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken bij evenementen

 • b.

  De Wegenverkeerswet

 • c.

  Omgevingsplannen, ten aanzien van gebruik

 • d.

  Zondagswet

 • e.

  Natuurbeschermingswet, bijvoorbeeld bij activiteiten in bossen

 • f.

  Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, voor bijvoorbeeld tenten, podia en tribunes

 • g.

  Wet milieubeheer

 • h.

  Omgevingswet

 • i.

  Gemeentewet, toezicht openbare samenkomsten, relatie tot openbare orde

 • j.

  Algemene wet bestuursrecht, rechten voor belanghebbenden in de procedure

 • k.

  Overige bepalingen van de APV.

De relevante regelgeving waar een organisator van een evenement mogelijk mee te maken kan krijgen, is omvangrijk en veelal niet eenvouding. Evenementen kunnen cultureel, financieel en sociaal-maatschappelijk aantrekkelijk zijn, maar brengen een grote verantwoordelijkheid voor organisatoren met zich mee. Verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van deelnemers, bezoekers en de omgeving.

2.3 Categorieën evenementen

Er bestaat grote diversiteit in de aard en omvang van evenementen. Het aantal verschillende evenementen is eindeloos. Om duidelijkheid te geven aan organisatoren en andere belanghebbenden hoe om te gaan met de verschillende soorten evenementen worden deze ingedeeld in categorieën.

De gemeente Maashorst heeft ervoor gekozen vier categorieën te benoemen, waarbinnen ieder evenement te classificeren is. Uitgangspunt hierbij is de belasting van een evenement op de directe woon- en leefomgeving, het risicoprofiel of de aard en het karakter van het evenement. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • 1.

  0-evenement

 • 2.

  A-evenement

 • 3.

  B-evenement

 • 4.

  C-evenement

Deze indeling in categorieën heeft verschillende consequenties voor eisen aan de organisatie van een evenement, op te nemen voorschriften in de vergunning en de aanvraagprocedure van de evenementenvergunning en de geluidsnormen. Meer hierover in hoofdstuk 3, 4 en 5.

2.3.1 O-evenement

Veel van de evenementen die jaarlijks worden georganiseerd, worden gekenmerkt door een kleinschalig karakter. Vanwege de aard en geringe omvang ervan, noemen wij dit 0-evenement. Deze activiteiten veroorzaken nauwelijks hinder en leggen geen belasting op de directe omgeving en vinden op 1 dag plaats. Risico’s zijn gering en maatwerkvoorschriften zijn niet nodig. Onder de gestelde voorwaarden is geen vergunning nodig. Volstaan kan worden met een melding aan de gemeente. De melding is nodig, zodat de gemeente kan voorkomen dat de veiligheid om externe redenen alsnog in het geding is.

2.3.2 A-evenement

A-evenementen zijn evenementen die niet grootschalig of risicovol zijn, maar voldoen niet aan de voorwaarden voor een 0-evenement. Bijvoorbeeld omdat er meer mensen aanwezig zijn, of dat een straat moet worden afgesloten. Voor een A-evenement is een vergunning nodig. In het draaiboek levert de organisatie gegevens aan over bijvoorbeeld locatie, alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen e.d.

2.3.3 B-evenement

Een B-evenement heeft een gemiddeld risico, waarbij sprake is van een grotere impact op de directe omgeving en/of gevolgen heeft voor het verkeer. Hiervoor is altijd een vergunning nodig. In het draaiboek levert de organisatie gegevens aan over locatie, alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen, beveiliging, calamiteiten e.d.

2.3.4 C-evenement

Een C-evenement heeft een hoog risicoprofiel ten aanzien van openbare orde en veiligheid, waarbij sprake is van een grote impact op de gemeente en/of regionale gevolgen voor het verkeer. Hiervoor is altijd een vergunning nodig.

Deze evenementen zijn gericht op een breed publiek en op vermaak voor de hele gemeenschap (gemeente of kern), trekt een voor Maashorst zeer groot aantal bezoekers en/of deelnemers , en is uniek of heeft een onderscheidend karakter met promotionele meerwaarde voor de gemeente. In het draaiboek levert de organisatie gegevens aan over locatie, alcoholverstrekking, verkeersmaatregelen, beveiliging, calamiteiten e.d.

2.4 Speciale evenementen

Er zijn evenementen met een speciaal karakter of aparte kaders. Deze evenementen worden in deze paragraaf besproken.

2.4.1 Carnaval

Carnaval is een volksfeest vol tradities en kent in de gemeente Maashorst een prominente plaats in het maatschappelijk en verenigingsleven. Dit wordt gezien als een lokaal evenement. Het is een meerdaags evenement dat in het teken staat van optochten en diverse andere activiteiten. Optochten dienen een vermakelijk karakter. Voorschriften en voorwaarden ten aanzien van de organisatie van optochten vindt in overleg met de gemeente plaats.

2.4.2 Kermis

Ieder jaar vindt in iedere kern een algemene kermis plaats. Kermis is een volksfeest bedoeld voor alle leeftijden. Dit is een lokaal evenement. De gemeente Maashorst kent een eigen verordening voor algemene kermissen op haar grondgebied; de Kermisverordening gemeente Maashorst en een kermisregeling waarin de regels voor de algemene kermissen zijn opgenomen. Deze algemene kermissen vallen dan ook niet onder deze beleidsregels en het aanvragen van een evenementenvergunning daarvoor is niet aan de orde. Tegenwoordig zijn muziekevenementen tijdens de kermis een goed gebruik in de gemeente Maashorst geworden. Deze muziekevenementen dienen als aanvulling op de algemene kermis en zorgen voor meer levendigheid en verbondenheid in de kernen. Deze randactiviteiten dienen wel een evenementenvergunning aan te vragen.

2.4.3 Circus

Een circus is een voorstelling (eventueel) met dieren gericht op menselijk vermaak. Het gebruik van wilde zoogdieren in circussen is sinds september 2015 landelijk verboden. De gemeente Maashorst staat positief tegenover circusvoorstellingen. Wel vinden wij dat het aantal circussen per jaar niet onbeperkt vergund kan worden. Dit vanwege de belasting op de terreinen en het overmatig aanbod van circusvoorstellingen. De gemeente Maashorst streeft naar één circus per kern per jaar. Aanvragen dienen voorafgaand aan het evenementenjaar voor 1 november te zijn ingediend. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt bekeken welk circus waar terecht kan. Bij te veel aanvragen worden drie circussen geselecteerd op basis van omvang en aanbod. Bij selectie wordt gerouleerd. Locaties: In Uden Bevrijdingspark en Sportpark. In Schaijk is dat de Louwstraat.

2.4.4 Vechtsportevenement

Vechtsportevenementen zijn in het verleden risicovol gebleken. Daarom is besloten hiervoor specifieke voorschriften vast te stellen om openbare orde en veiligheid te waarborgen. Denk hierbij aan voorschriften omtrent geldstromen, alcohol en aanvullende veiligheidsmaatregelen. Vechtsportevenementen dienen plaats te vinden onder auspiciën van een bond of federatie van bonden die, eventueel via genoemde federatie, erkend is door NOC*NSF. Regionaal zijn hierover afspraken gemaakt en is er een handreiking uitgebracht. Organisatoren van deze evenementen worden verplicht om voorafgaand aan het indienen van een aanvraag in overleg te gaan met de gemeente.

2.4.5 Besloten feesten

Een besloten feest is een activiteit die niet algemeen voor publiek toegankelijk is. Dat wil zeggen: toegang is alleen voor genodigden. Er kunnen geen toegangskaarten worden gekocht en ook mag er geen reclame worden gemaakt. Er zijn verschillende soorten besloten feesten. Dit kan een privéfeest zijn, zoals een verjaardagsfeest, een bruiloft of anderszins. Deze feesten op eigen terrein hoeven niet gemeld te worden. Vaak wordt bij deze feesten een tent of overkapping geplaatst. We stellen voorwaarden aan deze tent zodat hij constructief en brandveilig is. Om het feest veilig te laten verlopen, is het van belang de locatie brandveilig in te richten. Hiervoor zijn brandveiligheidstips opgesteld. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Maashorst. Daarnaast is het van belang dat de organisator van het feest ervoor zorgt dat de omgeving zo weinig mogelijk overlast ondervindt van het feest. De Verordening Fysieke Leefomgeving regelt dat voor de omgeving geen geluidsoverlast mag worden veroorzaakt.

Daarnaast kan een besloten feest een ander karakter hebben, zoals een bedrijfsfeest of buurtfeest. Afhankelijk van de locatie en omvang van de activiteiten kunnen verschillende vergunningen nodig zijn. Zo is een evenementenvergunning nodig voor een feest op een openbaar terrein (behalve indien het een 0-evenement betreft in de zin van de APV). Indien een tent geplaatst wordt, is een er melding op grond van het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen nodig. In sommige gevallen kan een incidentele ontheffing van de geluidsvoorschriften aangevraagd moeten worden. Bijvoorbeeld voor het laten spelen van een band. Besloten feesten zijn altijd incidenteel.

2.4.6 Festiviteiten in een (horeca)inrichting

Festiviteiten die worden gehouden in horecagelegenheden en die behoren tot de normale bedrijfsvoering hebben geen evenementenvergunning nodig. Het merendeel van de horecabedrijven valt onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit geeft algemene voorschriften waaraan de horecabedrijven zich moeten houden. Een onderdeel van het Activiteitenbesluit betreft de geluidsvoorschriften. Het afwijken van de normen van het Activiteitenbesluit (hogere geluidsproductie) kan worden toegestaan via de zogenaamde twaalfdagenregeling.

Deze regeling is uitgewerkt in artikel 7.1.1. van de Verordening Fysieke Leefomgeving Maashorst en het aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten. Zij omvat per jaar een aantal collectief aangewezen dagen voor festiviteiten die niet aan één inrichting gebonden zijn, zoals de carnavals- en kermisdagen, plus twaalf incidentele festiviteiten die specifiek aan een inrichting zijn verbonden.

2.4.7 Wegwedstrijden

Wanneer er sprake is van een wegwedstrijd, moet ontheffing aangevraagd worden van het verbod op het houden van wedstrijden op de weg op grond van de Wegenverkeerswet. Als de wegen van het evenement allemaal binnen de gemeente Maashorst liggen, moet deze ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente. Er moet dan eveneens een evenementenvergunning aangevraagd worden voor het inrichten van de start- en finishlocatie en eventuele andere deellocaties waar aan het evenement gerelateerde activiteiten plaatsvinden.

Wanneer de wedstrijd gemeentegrensoverschrijdend plaatsvindt, dan wel de weg in beheer is van een ander overheidsorgaan, moet de ontheffing aangevraagd worden bij de Gedeputeerde Staten van de provincie; dit kan via de website van de provincie Noord-Brabant. Van een ontheffing van de provincie kan alleen gebruik gemaakt worden wanneer de colleges van B&W van alle betrokken gemeenten schriftelijk hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de wegen binnen hun gemeente. Het verzoek om deze verklaring van geen bezwaar wat betreft de gemeente Maashorst moet gericht worden aan het Team Verkeer.

3 Procedure vergunningverlening

3.1 Vergunningsvrije evenementen

Voor de 0-evenementen is het doen van een melding d.m.v. het door de burgemeester vastgestelde meldingsformulier uiterlijk veertien dagen voor het evenement voldoende en is geen vergunning nodig.

In de APV zijn de voorwaarden bepaald waaronder een activiteit een 0-evenement is.

Onder de volgende voorwaarden is voor een 0-evenement geen vergunning vereist:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;

 • b.

  het evenement tussen 08:00 uur en 01:00 uur plaatsvindt;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht op:

  • o

   zondag tot en met donderdag tussen 23:00 uur en 08:00 uur de dag daarop volgend

  • o

   vrijdag en zaterdag tussen 01:00 uur en 08:00 uur.

 • d.

  alleen achtergrondmuziek is toegestaan of het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 50 dB(A) en 62 dB(C);

 • e.

  het niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • f.

  het geen extra politiecapaciteit vergt;

 • g.

  er een organisator is.

De gemeente Maashorst is van mening dat, indien een organisator zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, er redelijkerwijs geen hinder voor de omgeving te verwachten is en daarom alleen het doen van een melding van het evenement voldoende is. Een melding wordt gedaan met het daarvoor bestemde meldingsformulier te vinden op de website van de gemeente Maashorst.

Voor het gebruik van een tent, podium of tribune moet een melding Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen worden gedaan. Deze melding kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl.

3.2 Evenementenkalender

Een organisator van een evenement moet zijn evenement vóór 1 november van het betreffende jaar melden bij de team Veiligheid van de gemeente Maashorst voor plaatsing op de evenementenkalender. De melding kan verstuurd worden naar: evenementen@gemeentemaashorst.nl.

In de e-mail moet de organisator de volgende punten vermelden:

 • de naam van het evenement;

 • de omschrijving van het evenement;

 • de exacte locatie van het evenement;

 • de datum of data en de op- en afbouwdagen.

Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die de evenementenkalender biedt op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag. Dat betekent dat evenementen die op de kalender staan voorrang hebben op evenementen die later aangemeld worden.

Doel is om in een vroegtijdig stadium een overzicht van evenementen te kunnen publiceren en ook vroegtijdig te kunnen sturen op de evenementenplanning voor het komende kalenderjaar. Dat geeft duidelijkheid aan onze inwoners, en de hulpdiensten vragen daarom: zij kunnen hun personeelsplanning erop aanpassen.

Na vaststelling van de evenementenkalender is de datum voor het betreffende evenement in principe gereserveerd. Wel moeten organisatoren tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag indienen voor het evenement. Met andere woorden: de plaatsing van een evenement op de evenementenkalender betreft alleen de reservering van dat evenement voor die specifieke datum en locatie en geeft geen verdere rechten.

3.3 Evenementenoverleg

Het evenementenoverleg wordt gebruikt om strategisch de lijnen uit te zetten. Om de beschreven ambitie te halen wordt er vroegtijdig ingespeeld op de evenementenkalender van het komende seizoen. Eens per jaar, in november, wordt de kalender globaal ingevuld en wordt besloten welke grootschalige evenementen de gemeente ondersteunt. Dit gaat in samenspraak met de organisatoren en belanghebbenden, politie en de hulpdiensten en wordt aan het college voorgelegd. Op deze manier verzekert de gemeente zich van een goed gevulde en afgestemde evenementenkalender.

Daarnaast vindt er periodiek een evenementenoverleg plaats waarbij gemeente, politie, handhaving en brandweer aanwezig zijn. De stand van zaken rondom komende en recent gehouden evenementen worden besproken. Aansluitend hierop worden grote evenementen geëvalueerd met de betrokken organisaties en worden voorbesprekingen gehouden met komende grote evenementen.

De overleggen worden aangewend om zowel de interne afwikkeling van aanvragen en informatievoorziening naar organisatoren op orde te houden. Zowel de gemeente als de organisaties hebben profijt van meer communicatie voor- en achteraf.

3.4 Concurrerende aanvragen

Het kan gebeuren dat meerdere aanvragen voor het houden van een evenement worden ingediend voor dezelfde locatie, datum en tijd. We spreken dan over samenlopende en/of concurrerende aanvragen.

Bij samenlopende en/of concurrerende aanvragen dient de burgemeester te besluiten of de betreffende evenementen zonder problemen op grond van de openbare orde en veiligheid beide vergund kunnen worden of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is. Als dit niet het geval is wordt hiervoor het afwegingskader in de procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen gebruikt.

Ook kan het voorkomen dat er meer evenementen tijdig zijn aangemeld dan het toegestane maximum per locatie dat volgens hoofdstuk 6 is toegestaan. Dan zijn de procedureregels schaarse vergunningen van toepassing. Zowel de procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen , als de procedureregels voor schaarse evenementen zijn te vinden in hoofdstuk 9.

3.5 Aanvraag evenementenvergunning

Voor het houden van alle A-,B of C, evenementen is een vergunning van de burgemeester vereist. Overeenkomstig de APV is in ieder geval een evenementenvergunning nodig. Indien er luide muziek ten gehore wordt gebracht (harder dan achtergrondmuziek), verkeersmaatregelen nodig zijn of alcoholhoudende dranken buiten een horecabedrijf worden verkocht, dan zijn aanvullende ontheffingen nodig.

Het aanvragen van de vergunning moet digitaal worden gedaan. Hiervoor is DigiD (personen) of e-Herkenning (bedrijven/verenigingen) nodig. Indien het niet mogelijk is de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met de vergunningverlener van evenementen. Ook als u twijfelt onder welke categorie uw evenement valt kunt u kijken op onze website of eventueel contact met ons opnemen.

3.6 Indieningstermijn

Per categorie evenement (0-, A-, B- of C-evenement) is bepaald wanneer de aanvraag met bijlagen uiterlijk ingediend moet worden.

In onderstaande tabel staan deze termijnen op een rij:

0-evenement

Minimaal 14 werkdagen voor aanvang evenement

A-evenement

Minimaal 12 weken voor aanvang evenement

B-evenement

Minimaal 12 weken voor aanvang evenement

C-evenement

Minimaal 16 weken voor aanvang evenement

De aanvraag is ontvankelijk als het formulier volledig is ingevuld en de gevraagde documenten zijn bijgevoegd. Een overzicht van de in te dienen bijlagen kunt u vinden op de website van de gemeente Maashorst.

3.7 Toetsing aanvraag

Zodra een aanvraag om een vergunning voor een evenement is ingediend, wordt uiterlijk binnen twee weken beoordeeld of de aanvraag ontvankelijk is. Bekeken wordt of alle gevraagde relevante informatie aangereikt is bij de gemeente voor een goede beoordeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van de precieze invulling van het evenement.

3.7.1 Ontvankelijkheid

Een ontvankelijke aanvraag betekent eigenlijk een toelaatbare aanvraag. Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden zodra deze ontvankelijk is. Want dan pas bestaat de aanvraag uit genoeg informatie, op basis waarvan er een beoordeling kan plaatsvinden. Om te zorgen dat een organisator een ontvankelijk aanvraag indient zijn er indieningsvereisten opgenomen. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.

3.7.2 Beoordeling en advies

Indien een volledige vergunningaanvraag is ontvangen, wordt beoordeeld tot welke categorie het evenement hoort (A, B of C) door bepaling van het risicoprofiel. Dit wordt gedaan aan de hand van drie profielen: het activiteitenprofiel, het publieksprofiel en het ruimtelijk profiel. De risicomatrix van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het door de organisatie ingevulde en ingediende aanvraagformulier ondersteunen deze beoordeling.

Activiteitenprofiel

Voor het bepalen van de categorie is het geheel van activiteiten van belang. Wat voor soort evenement is het en in welk kader vindt het plaats? Wordt er muziek gespeeld, vinden er wedstrijden plaats? Welk doel dienen de activiteiten? Zijn er activiteiten die risicovol zijn en specifieke maatregelen vereisen? De antwoorden op deze vragen leiden tot een inschatting van het activiteitenprofiel en geven inzicht in de mogelijke belasting en risico’s als gevolg van de activiteiten.

Publieksprofiel

Het publieksprofiel van een evenement gaat over de samenstelling van het publiek. Denk hierbij aan het aantal bezoekers, het aantal deelnemers, de leeftijdsopbouw, kwetsbaarheid, spreiding van het aantal bezoekers in tijd en plaats. Maar ook bijvoorbeeld het verwachte gebruik van alcohol of drugs speelt een rol in de beoordeling van het publieksprofiel. Inzicht in de samenstelling van het publiek draagt bij aan de inschatting van de mate van risico’s en de belasting voor de omgeving.

Ruimtelijk profiel

Het ruimtelijk profiel gaat over de plaats en tijdstip van het evenement. Op wat voor soort en hoeveel locaties vindt het evenement plaats? Wat is de toegankelijkheid van de locatie? Welke verkeersstromen worden verwacht? Is er voldoende ruimte voor het verwachte aantal bezoekers? Hoe gevoelig is de gekozen locatie voor slechte weersomstandigheden? Antwoorden op deze vragen laten zien in welke mate een locatie geschikt is voor een evenement en wat dit betekent voor de veiligheid van de bezoekers en de mogelijke hinder in de nabijheid van het evenement.

Als het risicoprofiel is bepaald, wordt een adviesaanvraag aan interne afdelingen gedaan. Afhankelijk van de risico-inschatting wordt ook bij de politie, brandweer en GHOR om advies gevraagd. Bij evenementen met een hoog risico wordt een traject ingegaan waarbij multidisciplinair (gemeente, Politie, GHOR, Brandweer en organisator) overleg en afstemming plaatsvindt.

Een advies van een betrokken gemeentelijke afdeling en externe partij kan positief, positief onder voorwaarden of negatief zijn. Met behulp van de ontvangen adviezen wordt bekeken of een evenementenvergunning al dan niet onder voorwaarden kan worden verstrekt. Ook kunnen aanpassingen of aanvullingen in de organisatie van het evenement nodig zijn, voordat een vergunning verleend kan worden. De vergunningsaanvrager wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

3.7.3 Bibob-toets

Op 1 juni 2003 is de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Uitvoering van de Bibob-toets kan plaatsvinden bij een aanvraag voor een evenementenvergunning op grond van de beleidsregel wet Bibob gemeente Maashorst.

Met de Wet Bibob wordt de gemeente in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico, dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd middels het verlenen van vergunningen, subsidies en het gunnen van opdrachten bij aanbestedingen. De Wet Bibob is bedoeld als aanvulling op de bestaande mogelijkheden om een vergunning te weigeren of in te trekken. Bij de toepassing van de Wet Bibob worden naast de integriteit van de ondernemer en leidinggevenden ook de bij de aanvraag betrokken zakelijke partners beoordeeld.

3.7.4 Omgevingsplan

Het omgevingsplan vormt geen weigeringsgrond voor de evenementenvergunning op grond van artikel 1:8 van de APV.

Het kan wel zijn dat het omgevingsplan het houden van een evenement niet toestaat.

In een omgevingsplan zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot activiteiten die toegestaan zijn op een bestemming. Dit kan worden nagekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als een evenement voorzien is op een locatie waar het omgevingsplan dat niet toestaat, zijn er verschillende opties:

 • -

  bij een eenmalig evenement hoef je niet naar het omgevingsplan te kijken, dat wordt niet gezien als strijd met het omgevingsplan;

 • -

  als het een terugkerend evenement is, of op de locatie worden vaker evenementen georganiseerd, dan moet je ofwel per evenement een vergunning verlenen (Omgevingswet), ofwel het omgevingsplan aanpassen. Een ander evenement kan geen gebruik maken van die vergunning. Wel kan een vergunning voor meerdere jaren worden verleend, maar dan alleen voor hetgeen is aangevraagd.

Bij iedere aanvraag moeten de relevantie ruimtelijke aspecten worden onderbouwd en beoordeeld.

Die zijn per evenement verschillend. Bij een omgevingsplan wordt uitgegaan van een worst-case benadering. Het zwaarste evenement dat mogelijk wordt gemaakt in de planregels is maat voerend voor de (milieu)onderzoeken.

3.7.5 Weigeringsgronden

Het is mogelijk dat er gronden zijn welke zich verzetten tegen een bepaald evenement of de wijze waarop deze wordt georganiseerd. Op grond van artikel 1:8 van de APV kan een evenementenvergunning worden geweigerd in het belang van de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en ter bescherming van het milieu. Indien de veiligheid of gezondheid van deelnemers, bezoekers of personen in de omgeving niet kan worden gewaarborgd, dan is de openbare orde, de veiligheid of volksgezondheid in het geding. Het milieu is kwetsbaar en een evenement kan het milieu zwaar belasten. Ook als voldoende bescherming van het milieu niet kan worden gewaarborgd, kan een vergunning worden geweigerd.

3.8 Bekendmaking en bezwaar en beroep

Een verleende evenementenvergunning treedt in werking zodra deze bekend is gemaakt via de lokale krant en www.overheid.nl. Informatie over de ontvangen aanvragen kan worden ingewonnen bij de gemeente. Tegen de verleende vergunning staat (6 weken) bezwaar en beroep open. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor de vergunning. In geval van spoed kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

3.9 Melding/klacht over een evenement

Het is van belang dat adequaat wordt ingegrepen indien blijkt dat omwonenden onaanvaardbare overlast ondervinden van een evenement. Hiertoe dient de klachtregistratie op orde te zijn. Daarbij vinden we wel dat inwoners en organisatoren en horecaondernemers elkaar vooral ook weten te vinden. Bij klachten vanuit inwoners zal eerst worden gevraagd of men ook zelf de organisator of ondernemer heeft benaderd. Klachten komen tijdens een groter evenement binnen op een speciaal meldnummer.

Melding/klacht over een evenement;

Heeft u een melding of klacht over een evenement? Dan kunt u dit melden via;

 • a.

  de gemeentelijke toezichthouders bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maashorst 0413-281911

 • b.

  de website van de gemeente Maashorst

 • c.

  www.s@men.nl

4 Voorwaarden evenementenvergunning

Aan de evenementenvergunning en bijbehorende ontheffingen worden voorwaarden verbonden. Deze hebben als doel de veiligheid, gezondheid en openbare orde te beschermen. Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement worden standaardvoorwaarden of maatwerkvoorwaarden verbonden aan de vergunning. De onderwerpen waarop deze voorwaarden betrekking zijn uiteenlopend. De belangrijkste voorwaarden worden hieronder beknopt toegelicht.

4.1 Tent of ander (tijdelijk) bouwwerk

Uitgangspunt is dat constructies veilig zijn voor publiek en omgeving. Dat houdt in dat tijdelijke bouwwerken van enige omvang en die ruimtelijk zijn begrensd technisch en constructief worden getoetst. Toestemming onder voorschriften en voorwaarden worden onder reikwijdte van de evenementenvergunning gebracht.

Voor tenten, tribunes en podia zijn bij de aanvraag ook de gegevens brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen nodig. Zie hiervoor paragraaf 4.6 Brandveiligheid van deze beleidsregels.

4.2 Geluid

Geluid is een heel omvangrijk en belangrijk onderwerp als het om het houden van evenementen gaat. Daarom is hier een apart hoofdstuk over opgenomen in de beleidsregels. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

4.3 Begin- en eindtijden

Gelet op de inbreuk op het woon- en leefklimaat van omwonenden en mogelijke risico’s voor gezondheid, openbare orde en veiligheid zijn duidelijke begin- en eindtijden van belang.

Begintijden

De begintijden van evenementen moeten rekening houden met het maatschappelijk leven. Evenementen dienen niet onevenredig veel inbreuk te maken op de rust van omwonenden.

Voor het starten op zondag wordt in beginsel aansluiting gezocht bij de Zondagswet. Dat houdt in dat een geluid belastend onderdeel van het betreffende evenement op zondag niet mag starten voor 13:00 uur.

Eindtijden

Voor wat de eindtijden van evenementen betreft, wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen in openbare inrichtingen waarvoor de sluitingstijden op grond van de APV gelden, en evenementen op andere openbare plaatsen in de openlucht, tent of anderszins. Bij meerdaagse evenementen kunnen vroegere sluitingstijden worden aangehouden. De evenementen in de buitenlucht of tent kennen een uitloop van een half uur. Dat betekent dat op de gestelde eindtijd de muziek en drankverstrekking moeten zijn beëindigd en dat de bezoekers een half uur de gelegenheid hebben het evenemententerrein te verlaten. In onderstaande tabel staan de eindtijden weergegeven.

Tabel 1: Eindtijden voor evenementen naar dag en locatie

Dagen

Openlucht, tent e.a.

 

Eindtijd muziek en drankverstrekking

Locatie gesloten

Vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag

01:00 uur

01:30 uur

Overige dagen

00:00 uur

00:30 uur

4.4 Verkeer en vervoer

Een organisator van een evenement is verantwoordelijk voor het opstellen en deugdelijk laten uitvoeren van verkeersplannen en bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen. De organisator is verantwoordelijk dat verkeersmaatregelen tijdelijk geplaatst worden en ook weer snel na het evenement verwijderd worden. De omvang en inhoud hebben invloed op de grootte van het verkeersplan. Wat de indieningsvereisten voor het verkeersplan zijn, wordt onderverdeeld per categorie evenement. De verdeling maken we op basis van A-evenement en B-/C-evenement. Over het algemeen hebben deze categorie evenementen dezelfde soort omvang; zodat we uit kunnen gaan van bepaalde vereisten voor het verkeersplan. Het verkeerplan maakt onderdeel uit van de aanvraag en moet bij de aanvraag voor de evenementenvergunning worden gevoegd.

4.4.1 Indieningsvereisten verkeersplan 0/A-evenement

Voor een 0- en A-evenement is een klein verkeersplan nodig, behalve als er geen verkeersmaatregelen genomen worden. Indien het evenementen bijvoorbeeld een buurtbbq op een speelveld is, dan is er geen verkeersplan nodig. Het verkeersplan bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • -

  Een beschrijving van het evenement.

 • -

  Data en op- en afbouwtijden van het evenement.

 • -

  Een kaart met daarop de locatie, indeling, omvang en routes van het evenement. Hieronder vallen ook (fiets)parkeerplekken en welke wegen en straten tijdens het evenement gebruikt worden.

 • -

  Een beschrijving van de verkeersstromen van en naar het evenement.

 • -

  Een beschrijving van de nodige verkeersmaatregelen (borden, hekken, verkeersregelaars).

 • -

  Een beschrijving van de benodigde materialen van de gemeente.

 • -

  Een beschrijving van de communicatie richting omwonenden van het evenement.

 • -

  Bereikbaarheid hulpdiensten.

4.4.2 Indieningsvereisten verkeersplan B-/C-evenement

Voor een B-/C-evenement dient de organisator een uitgebreid verkeersplan in te dienen. Dit verkeersplan kan/mag ook door een bedrijf geschreven en uitgevoerd worden dat gespecialiseerd en gecertificeerd is in de verkeersbegeleiding bij evenementen. De organisator blijft het aanspreekpunt vanuit de gemeente en blijft verantwoordelijk voor het opstellen en deugdelijk uit laten voeren van het verkeersplan. Het verkeersplan bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • -

  Een beschrijving van het evenement.

 • -

  Data en op- en afbouwtijden van het evenement.

 • -

  Een kaart met daarop de locatie, indeling, omvang en routes van het evenement. Hieronder vallen ook (fiets)parkeerplekken en welke wegen en straten tijdens het evenement gebruikt worden.

 • -

  Het verkeersplan bevat een tekening van de te nemen verkeersmaatregelen en te plaatsen verkeersborden, inclusief vooraankondigingen op straat met gele borden.

 • -

  Het verkeersplan bevat een tekening met calamiteiten- en omleidingsroutes. Calamiteitenroutes zijn minimaal 3,5 meter breed en hebben minimaal 4,2 meter vrij in hoogte.

 • -

  Een beschrijving van de verkeersstromen van en naar het evenement.

 • -

  Een beschrijving van de nodige verkeersmaatregelen (borden, hekken, verkeersregelaars).

 • -

  Een beschrijving van de benodigde materialen van de gemeente.

 • -

  Een beschrijving van de communicatie richting omwonenden van het evenement.

4.4.3 Uitzonderingen

Voor bepaalde evenementen geldt de uitzondering dat de gemeente Maashorst wil bijdragen aan de uitvoering van het verkeersplan. De organisator blijft verantwoordelijk voor het opstellen van het verkeersplan, maar in overleg met de gemeente draagt de gemeente Maashorst bij aan de uitvoering van het plan. Dit kan door middel van inzet van de buitendienst of eventueel door inzet van een extern bedrijf. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een evenement te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • -

  Het evenement heeft een niet-commercieel doeleinde.

 • -

  Het evenement valt onder een volks cultureel evenement. Zoals bijvoorbeeld:

  • o

   Carnaval

  • o

   Koningsdag

  • o

   Kermissen

  • o

   Sinterklaasintochten

4.4.4 Afsluiten wegen

Afsluiten van wegen voor evenementen is niet vanzelfsprekend. Evenementen worden zoveel mogelijk georganiseerd op locaties waar het verkeer er geen hinder van ondervindt. Het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, moet zoveel mogelijk in alle vrijheid, zonder beperkingen of omleidingen, van de openbare weg gebruik kunnen maken. Daarom worden wegafsluitingen slechts gedoseerd toegestaan. Minimale voorwaarden voor een akkoord van een wegafsluiting zijn dat:

 • -

  Het evenement geen gebiedsontsluitingswegen afsluit. Voorbeelden van gebiedsontsluitingswegen zijn de Kastanjeweg in Uden of de Bergmaas in Zeeland.

 • -

  Het evenement geen openbaar vervoer routes afsluit, tenzij er tijdig akkoord is van de vervoerder.

 • -

  Het evenement geen verkeersmaatregelen treft op provinciale- of rijkswegen, tenzij het bevoegde gezag tijdig akkoord is.

Indien er wel een weg wordt afgesloten geschiedt dat met dranghekken voorzien van een verkeersbord C1 uit bijlage 1 van het ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’. Dit bord geeft aan dat de weg in beide richtingen niet gebruikt mag worden door voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee. Het is verboden om op de weg te parkeren, stil te staan of te rijden.

Als de afzetting na zonsondergang nog aanwezig is, moet deze verlicht zijn. Als achterliggende woonstraten slechts via een omweg bereikt kunnen worden, moet bij de afzetting duidelijk een omleidingsroute worden aangegeven.

4.4.5 Andere wegbeheerders

Het kan zijn dat een evenement gebruik maakt van wegen waar de gemeente geen beheerder van is, zoals provinciale- of rijkswegen. Dan heeft de organisator te maken met de Provincie en/of Rijkswaterstaat. Deze partijen hebben hun eigen termijnen voor verkeersmaatregelen. Hiervoor geldt dat de organisator minimaal 8 weken van te voren een aanvraag bij deze partijen moet indienen. De exacte indieningstermijn kan per wegbeheerder verschillen. Tijdig aanvragen is een verantwoordelijkheid van de organisator.

4.4.6 Verkeersregelaars

Voorafgaand aan een evenement kan het nodig zijn dat evenementenorganisaties een vergunning aanvragen bij de wegbeheerder. In samenspraak met de politie en gemeente wordt het aantal in te zetten evenementenverkeersregelaars bepaald en desgewenst opgenomen in de vergunning. Tevens wordt bepaald of het gaat om voor bepaalde tijd benoemde of eenmalige evenementenverkeersregelaars. Organisatoren worden verwezen naar de Stichting Verkeersregelaars Nederland om te zorgen voor bevoegde verkeersregelaars.

4.5 Beveiliging

Het getuigt van een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef van de organisator van een evenement, indien deze er zelf voor kiest om gecertificeerde beveiligingsmedewerkers in te zetten. Beveiliging is primair de eigen verantwoordelijkheid van de organisator.

De burgemeester kan via een vergunningvoorschrift de inzet van beveiligingspersoneel verplicht stellen, bijvoorbeeld als de aard van het evenement (o.a. gelet op de doelgroep) daartoe aanleiding geeft. Inzet van gecertificeerd personeel is in ieder geval verplicht bij evenementen met een bezoekersaantal van 1000 of meer. De richtlijn voor inzet van het aantal beveiligers is 1 per 250 bezoekers (afhankelijk van het risicoprofiel kunnen meer beveiligers vereist zijn).

4.6 Brandveiligheid

Wanneer het evenement of feest in een tent of loods of anderszins in een ruimtelijk begrensde locatie wordt gehouden, is de brandveiligheid en constructieve veiligheid (conform Bouwbesluit) van belang.

Evenementen in bestaande gebouwen: gebruiksmelding Bouwbesluit

Als het evenement in een gebouw plaatsvindt, moet een gebruiksmelding op grond van het Bouwbesluit 2012 worden gedaan via www.omgevingsloket.nl.

Evenementen in de open lucht open terrein of in een tijdelijk bouwsel (bijv. tent): gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Een gebruiksmelding op grond van dit Besluit is in deze gevallen verplicht als een activiteit georganiseerd wordt en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:

 • o

  in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden wordt aan meer dan 10 personen

 • o

  in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden wordt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

 • o

  een tijdelijke verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen

 • o

  alle gevallen dat een activiteit op een plaats georganiseerd worden en de organisator de brandveiligheid op een andere manier wil regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit.

In artikel 2:25, tweede lid, van de APV is bepaald dat de organisator de gegevens voor deze gebruiksmelding tegelijkertijd indient met de aanvraag voor de evenementenvergunning. Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning voorziet hier in.

Nadat een aanvraag is ingediend, wordt advies van de brandweer gevraagd. De goedgekeurde tekening maakt onderdeel uit van de vergunning. De brandweer heeft informatiebladen opgesteld, waar de regelgeving duidelijk is uitgelegd.

Tenslotte is het mogelijk dat er voorafgaand aan het evenement of feest een brandveiligheidscontrole wordt uitgevoerd.

4.7 EHBO

Bij evenementen kan inzet van EHBO noodzakelijk zijn om snel en adequaat hulp te kunnen verlenen bij ongevallen. Tot 1000 bezoekers of deelnemers wordt uitgegaan van verantwoord gastheerschap. Dat wil zeggen dat de organisator zelf een inschatting maakt van het vereiste aantal aanwezige EHBO’ers. Afhankelijk van het soort evenement/activiteit kan de burgemeester via een vergunningvoorschrift de aanwezigheid van twee EHBO’ers verplicht stellen als er minder dan 1000 bezoekers aanwezig zijn.

Tussen 1000 en 2000 aanwezigen dienen minimaal twee gediplomeerde EHBO’ers aanwezig te zijn. Evenementen met meer dan 2000 bezoekers vereisen maatwerk. Inzet (aantal en type hulpverleners) is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement. Naast de standaard- en maatwerkvoorwaarden heeft de GHOR ook informatiebladen over gezondheid en (technische) hygiëne.

4.8 Gezondheid en welzijn

Zorg voor gezondheid en welzijn is een belangrijk onderwerp bij het houden van evenementen. In samenwerking met de GHOR wordt bekeken welke medische en hygiënische voorzieningen noodzakelijk zijn. Zo is onder andere aandacht voor de bereikbaarheid van hulpdiensten, weersomstandigheden, EHBO, drinkwater- en toiletvoorzieningen van belang voor het organiseren van een evenement. Welke eisen precies worden gesteld aan de organisatie is verschillend per evenement.

Er zijn verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid en welzijn van belang bij het houden van evenementen. Hieronder zullen nog wat verschillende onderwerpen worden toegelicht.

4.8.1 Voorkomen van misbruik alcohol en drugs

Evenementen zorgen voor ontspanning en vermaak voor deelnemers en bezoekers. Zoals gezegd, brengen evenementen ook risico’s met zich mee. Alcohol- en drugsgebruik zijn ook oorzaken van het ontstaan van allerlei risico’s. Door het gebruik ervan tijdens evenementen in combinatie met de samenkomst van grote groepen mensen en potentieel gevaarlijke objecten (stellages, vuurwerk, voertuigen), kunnen evenementen extra risicovol zijn. Mensen vertonen onder invloed van alcohol of drugs eerder risicovol en agressief gedrag. Bovendien is overmatig gebruik zowel op korte als lange termijn schadelijk voor de gezondheid. Om deze redenen wil de gemeente Maashorst het thema alcohol en drugs bij evenementen zorgvuldig benaderen.

Voor organisatoren van evenementen ziet Maashorst een grote verantwoordelijkheid voor het voorkomen van misbruik van alcohol en drugs. Bij de organisatie van een evenement moet daarom aandacht zijn voor specifieke maatregelen om dit misbruik tegen te gaan. Bij de aanvraag van een evenement wordt gevraagd of er risico’s zijn ten aanzien van drugs en alcohol en welke maatregelen de organisator zal treffen om misbruik te voorkomen. In ieder geval zal bij evenementen gericht op de doelgroep jongeren tot en met 24 jaar, met een activiteitenprofiel die aanleiding geeft tot alcohol- en drugsgebruik, gevraagd worden om een plan waaruit blijkt op welke wijze misbruik zal worden tegengegaan. Het plan zal door de gemeente worden getoetst. Bekeken zal worden of het belang van gezondheid voldoende is gewaarborgd. Bij grote evenementen kan tevens een overleg worden gepland tussen de gemeente en organisatie om de invulling van het evenement goed af te stemmen in relatie tot de vergunningverlening. Er worden zo nodig extra voorwaarden verbonden aan de evenementenvergunning.

4.8.2 Gehoorschade

Bezoekers van evenementen kunnen gehoorschade oplopen als het geluid te hard is, en/of als zij een langere periode aan hard geluid worden blootgesteld. De GHOR adviseert maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. Initiatiefnemers dienen zich daarom zoveel mogelijk in te zetten om gehoorschade bij de bezoekers te voorkomen. Gemeente Maashorst stimuleert daarom in overleg met initiatiefnemers dat zij hun verantwoordelijkheid op het gebied van gehoorschade nemen, bijvoorbeeld door bezoekers te wijzen op deze risico’s, door zorgvuldige afstelling én afscherming van de geluidsbronnen, door het inlassen van geluidsluwe ruimtes of tijden en door het verstrekken (eventueel te koop aanbieden) van oordopjes.

4.9 Natuur

De gemeente Maashorst ligt tegen een natuurgebied aan, namelijk de Maashorst. In dit gebied staan we alleen sportieve, recreatieve activiteiten toe. Geluid belastende evenementen worden in dit gebied niet toegestaan. Voor natuurgebied De Maashorst worden aparte regels opgesteld door het Programmabureau De Maashorst. Dit zijn uniforme regels voor zowel de gemeente Maashorst, Oss en Bernheze.

Een kaart van Natuurgebied De Maashorst is bijgevoegd in bijlage 3 van deze beleidsregels.

4.9.1 Stiltegebied

Voor het stiltegebied is bepaald dat daarbinnen geen versterkte muziek ten gehore gebracht mag worden. Ook het afsteken van vuurwerk is niet toegestaan. Dergelijke evenementen zijn niet toegestaan, omdat deze indruisen tegen de doelstelling van het stiltegebied en kunnen leiden tot blijvende schade. Voor meer informatie wordt verwezen naar de interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

Een kaart van het stiltegebied is bijgevoegd in bijlage 3 van deze beleidsregels.

4.10 Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een centrale rol in zowel de Omgevingswet als in onze gemeentelijke missie. De transitie naar een duurzame(re) samenleving is een belangrijke aanleiding van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie van de gemeente Maashorst zijn strategische doelen voor duurzame ontwikkeling geformuleerd. Ook evenementen kunnen daar een bijdrage aan leveren door maatregelen te treffen ten behoeve van een minimale milieubelasting. Behalve dat het goed is voor de leefomgeving, kan het kostenbesparend werken én zorgt het voor een positieve uitstraling en bewustwording bij de bezoekers. Wij hechten daarom belang aan het inzetten op duurzaamheid bij de organisatie van evenementen. Het kan daarbij gaan om onder andere afvalpreventie, mobiliteitsmanagement, energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen en bescherming van flora en fauna.

De organisatie van een evenement is verantwoordelijk voor het nemen van voldoende maatregelen, waardoor zowel het terrein waar het evenement wordt gehouden als de directe omgeving schoon wordt opgeleverd. Gestreefd moet worden om het afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Bijvoorbeeld: papier, plastic (bekers en flesjes), metalen (blikjes) en andere. Uitgangspunt is dat de organisatie van een evenement zelf en op eigen kosten het afval afvoert en laat verwerken. Indien het terrein niet volledig is opgeruimd, zal de gemeente dit doen op kosten van de organisatie. Vanaf 1 januari 2024 zijn voor consumptie op locatie wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten geheel verboden. Dit verbod geldt ook voor evenementen. Het gebruik van glaswerk is in verband met de veiligheid van bezoekers niet gewenst, een alternatief is het gebruik van veiligheidsglas en/of hardcups. Het is verplicht om duurzame en veilige materialen te gebruiken.

4.11 Verzekeringen

Evenementen brengen risico’s met zich mee. Om hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, wordt verwacht dat organisatoren zich verzekeren tegen relevante risico’s. Verzekeringen kunnen bescherming bieden tegen aansprakelijkheid, materiaal, medische kosten, ongevallen of vernieling. Ten behoeve van behandeling van een aanvraag om een evenementenvergunning dient een dergelijke verzekering onderdeel uit te maken van de aanvraag. Deze verplichting is afhankelijk van het profiel van het evenement.

4.12 Vuurwerk

Tijdens een evenement mag alleen professioneel vuurwerk worden afgestoken. Het afsteken van (professioneel) vuurwerk valt onder het bevoegd gezag van de provincie. Voor het ontbranden van professioneel vuurwerk moet er een ontbrandingstoestemming worden aangevraagd of volstaat een melding. De aanvraag of melding kan alleen worden gedaan door iemand aan wie een toepassingsvergunning is verleend volgens het Vuurwerkbesluit. In geval van een ontbrandingstoestemming kan de burgemeester van de gemeente waar het ontbranden plaatsvindt, verklaren bedenkingen te hebben met het oog op de veiligheid. In de praktijk kan het gebeuren dat om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld bij (langdurige) droogte, het vuurwerk alsnog verboden wordt.

Het is in een stiltegebied verboden vuurwerk tot ontbranding te brengen.

5 Geluid

Geluid is vaak een bepalende factor bij evenementen. Geluid bepaalt de sfeer van een evenement. Ook kan het geluid van een evenement voor anderen als storend of hinderlijk ervaren worden. Het geluidsniveau is voor de omgeving vaak bepalend voor de mate van overlast. Niet is vast te stellen vanaf welke waarde sprake is van geluidsoverlast. Dat is van diverse factoren afhankelijk en is subjectief van aard. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de belangenafweging plaatsvindt tussen enerzijds de behoefte aan evenementen en anderzijds het voorkomen en beperken van overlast. Ook neemt de gemeente in deze belangenafweging mee dat er steeds meer gehoorschade bij bezoekers van evenementen voorkomt. Het bepalen van een goede geluidsnorm en het nemen van geluidsmaatregelen kan gehoorschade voorkomen/verminderen.

5.1 Voorkomen of beperken van geluidsoverlast

Het houden van een evenement brengt diverse vormen van geluidsoverlast met zich mee. Bij de beoordeling van evenementen moet rekening worden gehouden met deze belangen. De omwonenden van een evenement zullen een zekere mate van overlast kunnen ondervinden. Een zekere tolerantie ten aanzien van geluidshinder tijdens evenementen mag van omwonenden ook worden verwacht. Dit moet echter wel binnen acceptabele grenzen blijven. In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is één getal als absolute grenswaarde voor een gemeenschappelijk aanvaardbaar geluidsniveau vast te stellen. Uit klachten van omwonenden in het verleden blijkt namelijk dat niet zozeer het aantal decibellen in dB(C) de zwaarste factor is bij de mate van overlast.

Medebepalend voor het ervaren van overlast is namelijk het heersende geluidsniveau dat onder normale omstandigheden in de omgeving aanwezig is, het tijdstip, duur van evenement en type geluid. De grens tussen hinderlijk, zeer hinderlijk of hard en heel hard wordt steeds moeilijker vast te stellen. Ook de lage bastonen gemeten in dB(C) vormen vaak een belangrijke bron voor hinder en overlast. De trillingen dreunen door, wat erg onaangenaam kan zijn.

5.2 Geluidsnormen

Door de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn afgelopen jaren metingen uitgevoerd tijdens een aantal muziekevenementen in Maashorst. In de uitgewerkte normen is nog niet gedifferentieerd naar locatie. Op dit moment zijn nog weinig metingen bekend, de informatie is dan ook onvoldoende om daar al per locatie conclusies aan te verbinden. De aankomende jaren willen we allereerst de geluidsbelasting bij evenementen beter monitoren met hulp van de Omgevingsdienst. Zo krijgen we steeds duidelijker welke geluidsnorm passend is voor welke locatie

Uit de metingen blijkt wel dat de meeste van de gemeten muziekevenementen een geluidbelasting op woningen veroorzaakt tussen 75 en 80 dB(A). Een enkel evenement veroorzaakte niet meer dan 70 dB(A). Maar er is ook een evenement gemeten met waarden tot 85 dB(A en tot 100 dB(C). Op de meeste locaties is een dB(C) waarde rond 95 dB(C) gemeten.

Uit resultaten van vele metingen bij evenementen in Maashorst, in andere gemeenten en gesprekken met omwonenden blijkt dat bij een verschil tussen dB(A) en dB(C) vanaf 15 dB, ongeacht de werkelijk gemeten waarden, mensen wel aangeven muziekgeluid hinderlijk te vinden.

In paragraaf 3.1 staat beschreven dat de gemeente Maashorst ervoor gekozen heeft evenementen in te delen in vier categorieën: 0-evenementen, A-evenementen, B-evenementen en C-evenementen. Deze indeling wordt eveneens gebruikt voor het bepalen van het maximaal toelaatbare geluidsniveau.

Categorie 1: 0-evenementen

Geluidsbelasting tot maximaal 50 dB (A) en 62 dB (C). Hier is sprake van achtergrondmuziek. Er is geen sprake van een professionele geluidsinstallatie en er mag geen mechanisch versterkte live-muziek ten gehore worden gebracht.

Categorie 2: A-evenementen

Geluidsbelasting tot maximaal 70 dB(A) en 80 dB(C) op de gevel van de woningen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een professionele geluidsinstallatie en er mag mechanisch versterkte live-muziek ten gehore worden gebracht.

Categorie 3: B-evenementen

Geluidsbelasting tot maximaal 75 dB(A) en 90 dB(C) op de gevel van woningen. De organisatie dient haar verantwoordelijkheid te nemen bij het naleven van de voorschriften. De organisatie moet zelf het toegestane geluidsniveau onder de grenswaarde houden.

Categorie 4: C-evenementen

Geluidsbelasting tot maximaal 85dB(A) en 100 dB(C) gedurende aangewezen periodes dag/avond op de gevel van woningen. Deze verruiming van de normen wordt situationeel bepaald, rekening houdend met de specifieke lokale omstandigheden. Vergunningverlening is hierdoor beperkt in aantal en voorschriften blijven maatwerk. Hierbij kan gedacht worden aan de opstelling van het podium, de luidsprekers, het verplichten van een tijdens het evenement aanwezige geluidstechnicus of een geluidsbegrenzer. Ook kan een geluidsplan vooraf worden vereist. Ook kan gekozen worden om tijdens het evenement een zogenaamde real-time-geluidsmeting uit te laten voeren. Dit betekent dat als de geluidsnormen worden overschreden, de organisatie en/of geluidstechnicus een melding hiervan krijgen, zodat meteen het geluidsniveau kan worden verminderd.

Activiteit

geluidsnorm

Categorie 1: 0-evenementen

50 dB(A) - 62 dB (C)

Categorie 2: A- evenementen

70 dB(A) - 80 dB(C)

Categorie 3: B-evenementen

75 dB(A) - 90 dB(C)

Categorie 4: C-evenementen

85 dB(A) - 100 dB(C)

De meeste evenementen voldoen al aan deze normen. Als dit niet het geval is betekent dit dat het geluidmanagement voor evenementen beter op orde moet komen. Er zijn voldoende technische en organisatorische mogelijkheden om geluidniveaus te reduceren en te richten. Maatregelen zullen voor elk evenement anders zijn, onder andere afhankelijk van locatie, omvang, afstand tot woningen e.d.

Organisatoren zullen dus bij de aanvraag om een evenementenvergunning aandacht moeten hebben voor de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om de geluidbelasting van de omgeving te beperken.

Het zal mogelijk voorkomen dat niet in alle gevallen het geluidsniveau verlaagd kan worden tot de grenswaarden. Na het evenement zal een evaluatie uitgevoerd worden over de aanvaardbaarheid van het evenement, en onder welke voorwaarden een volgende editie van het evenement kan plaatsvinden.

5.3 Afwijken van grenswaarden

Het stellen van één norm kan niet altijd passend zijn voor een evenement of een locatie. Toch is er voor gekozen om één basisnorm als uitgangspunt te hanteren. Maatwerk in een vergunning kan gemotiveerd worden geleverd. Het is aan de organisator om dit te motiveren, met een akoestisch onderzoek.

Indien uit een akoestisch onderzoek voorafgaand aan het evenement (rapport bij de aanvraag) blijkt dat sprake is van een normoverschrijding veroorzaakt door het evenement op de gewenste locatie dan kan verzocht worden om hogere niveaus toe te staan. In het onderzoek moet uitgebreid aandacht zijn besteed aan maatregelen om het geluid in de omgeving van het evenement zo veel mogelijk te beperken.

Denk daarbij onder andere aan:

 • Locatie

 • Niet elke locatie is geschikt voor elk type evenement. Beoordeel of de gewenste locatie het evenement mogelijk kan maken.

 • Speelrichting

 • Plaats podia en speakers in de meest gunstige richting (van geluidsgevoelige gebouwen af). Richt speakers op het publiek, hang speakers zo laag mogelijk.

 • Geluidniveaus

 • Houdt het bronniveau van de speakers zo laag mogelijk.

 • Electro-akoestische maatregelen

 • Denk hierbij aan maatregelen zoals het toepassen van:

  • -

   Een line-arrays systeem. Met dit systeem kan het geluid beter worden gericht.

  • -

   Point-sources. Het richten van het geluid is minder goed met dit systeem. Speakers staan wel vaker laag bij de grond en zullen minder ver uitstralen. Het bronvermogenniveau zal hoger zijn.

  • -

   Cardioïde subwoofers en sub-arrays. Hiervoor zijn verschillende technieken met eigen prestaties. Het doel is om de basgeluiden vooral daar te brengen waar deze nodig is, richting het publiek. Hiermee wordt de uitstraling naar andere zijden beperkt.

 • Af-filteren

 • Dat betekent dat het geluidsniveau onder een bepaalde frequentie verminderd wordt.

 • Hiervoor wordt een filter gebruikt die naarmate de frequentie lager wordt het geluidniveau steeds verder reduceert.

 • Inpakken en afscherming

 • Het is mogelijk om boxen/podia in te pakken of te voorzien van een afscherming tussen de bron en de woningen. Hoe dichter bij de bron de voorziening wordt getroffen, hoe beter het effect.

 • Communicatie

 • Betrek omwonenden bij het evenement. Maakt goede afspraken en laat ze participeren. Dit verlaagt niet direct het geluidniveau maar draagt zeer goed bij aan de acceptatie van het evenement.

5.4 Meerdere podia

Voor (muziek)evenementen met meerdere podia of locaties verspreid over een gebied kan per podia of locatie een norm worden gesteld. Eén locatie kan mogelijk een bepaalde activiteit beter verdragen dan een ander locatie. Het is aan organisatoren om de juiste activiteit op de juiste locatie te plaatsen.

5.5 Monitoring van muziekgeluid voor, tijdens en na het evenement

Voorafgaand het evenement.

Vooraf door het zorgen voor een goede aanvraag (activiteiten/tekening/maatregelen/ e.d.), goede communicatie met gemeente en omgeving (tijdig aanvragen/overleg/participatie) en eventueel een geluidonderzoek vooraf. Het is ook gewenst om vooraf met een soundcheck de geluidbelasting te bepalen en als nodig daarop te handelen. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van organisator.

Tijdens het evenement.

Tijdens het evenement kan de organisator zelf meten of de geluidbelasting de normen overschrijdt. Ook is het belangrijk voor organisator bereikbaar te zijn. De Omgevingsdienst Brabant Noord communiceert direct met de organisator van het betreffende evenement met geautomatiseerde sms-berichten op basis van real-time metingen. Zij krijgen zo de kans om de overtreding van de geluidsnorm ongedaan te maken door het geluid naar beneden (binnen de norm) bij te stellen.

Een onbemand meetsysteem op een beoordelingspunt kan bijdragen aan de sturing van het geluid naar de omgeving. Een dergelijk systeem wordt voorafgaand aan het evenement geïnstalleerd. Vanaf de installatie is er direct inzichtelijk wat de geluidbelasting op het meetpunt is. Inzicht kan worden gegeven aan vertegenwoordigers van gemeente, de omgevingsdienst, de politie, organisatoren, omwonenden en andere betrokkenen. Daarnaast heeft een dergelijk systeem diverse functies die kunnen bijdragen aan het bewaken van het geluidniveau.

Het is gewenst om tijdens het evenement een goede samenwerking tussen gemeente en organisatie te realiseren om het evenement door te laten gaan en hinder voor de omgeving aanvaardbaar te houden. In het evenementenoverleg kunnen hierover afspraken gemaakt worden met organisatoren.

Na het evenement.

Een evaluatie na het evenement zal altijd worden gehouden bij constatering van overschrijdingen of als er klachten zijn ingediend. Met de organisator worden geconstateerde overtredingen besproken. Afspraken/maatregelen/consequenties voor een volgende editie van het evenement zullen worden vastgelegd in een verbeterplan. Waar nodig volgt een sanctie (hoofdstuk 8).

6 Locaties

Evenementen vinden op verschillende locaties plaats. Voorbeelden van locaties waar veel evenementen worden gehouden zijn de volgende:

Uden: Markt, Brabantplein, Mondriaanplein, Bevrijdingspark, Sportpark, Moleneind

Volkel; Schakelplein

Odiliapeel: plein Oudedijk

Zeeland: Reekseweg/Kreitsberg, Kerkplein/Kerkstraat, Inca-terrein

Schaijk: Pastoor van Winkelstraat, Europaplein, De Louwstraat.

Evenementen kunnen plaatsvinden op openbare plaatsen, maar incidenteel ook op particulier terrein (mits toestemming van de eigenaar). Het organiseren van een evenement is niet op iedere locatie wenselijk. Een locatie kan gelet op de openbare orde en veiligheid niet geschikt blijken. De locatie is onderdeel van beoordeling van de evenementenaanvraag. Indien evenementen op particulier terrein worden gehouden, is schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.

Afsluiting van wegen is niet vanzelfsprekend. Evenementen worden zoveel mogelijk georganiseerd op locaties waar het verkeer er geen hinder van ondervindt. Het verkeer, inclusief het openbaar vervoer, moet zo veel mogelijk in alle vrijheid, zonder beperkingen of omleidingen, van de openbare weg gebruik kunnen maken. Daarom worden wegafsluitingen slechts gedoseerd toegestaan.

6.1 Aantal evenementen per locatie

Een van de uitgangspunten van de beleidsregels is dat er in een jaar per gebied of kern op populaire locaties voor evenementen een maximum aantal evenementen zijn toegestaan. Er is gekozen voor de indeling per kern omdat de inwoners van een kern ook de belasting van een evenement ervaren. Uitgangspunt zijn de grenzen van de bebouwde kom. De beperking tot een maximum aantal is ingegeven vanuit het principe dat de overlast moet worden beheerst. NB: Er kunnen ook evenementen gehouden worden op andere locaties dan in deze paragraaf genoemd, alleen voor deze specifieke/populaire locaties is gekozen om een maximering van het aantal evenementen per jaar aan te brengen.

Indien er meer aanvragen tijdig zijn binnengekomen op de evenementenkalender dan het toegestane maximum zijn de procedureregels schaarse vergunningen van toepassing 9.2.

Tabel maximaal aantal vergunningplichtige evenementen per kern/ gebied per jaar

evenementengebieden kernen:

Aantal evenementen per jaar

Uden; Markt

10

Uden; Brabantplein

2

Uden; Mondriaanplein

4

Uden; Sportpark

4

Uden; Bevrijdingspark

6

Uden; Moleneind

4

Odiliapeel; plein Oudedijk

4

Volkel; Schakelplein

4

Schaijk; Pastoor van Winkelstraat

4

Schaijk; de Louwstraat

3

Schaijk; Europaplein

4

Zeeland; Reekseweg/Kreitsberg

1

Zeeland; Kerkplein/Kerkstraat

4

Zeeland; Inca-terrein

3

Het buitengebied van iedere kern in de gemeente Maashorst

4 per kern

6.2 Spreiding naar tijd

Spreiding van evenementen is wenselijk om elk evenement tot zijn recht te laten komen. Ook moet de gemeente borgen dat er geen overkill aan evenementen is en dat er een te grote druk op omwonenden en op toezichthoudende instanties ontstaat. Bij het verlenen van de vergunning wordt de evenwichtigheid in spreiding en soort evenement per locatie gemonitord.

Met de bovenstaande normeringen wordt een maximale afstemming tussen mogelijke overlast en veel dynamiek binnen de gemeente geborgd. Maashorst blijft bekend staan als een gemeente waar op evenementengebied veel mogelijk is maar de rust voor omwonenden wordt ook beschermd. Uiteraard blijft het mogelijk voor de burgemeester van bovenstaande normeringen af te wijken in speciale gevallen. Voorbeeld hiervan kan de viering van carnaval zijn waarbij weinig tot geen klachten te verwachten zijn.

6.3 Duur evenementen

Om (te veel) hinder te voorkomen, worden in de regel niet meer dan 3 avonden achter elkaar toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn kermis en carnaval en Uden on Ice. Voorts worden er 3 rustweekenden ingebouwd voor en na B- en C-evenementen ongeacht de locatie gelegen binnen dezelfde kern. De rustweekenden zijn bedoeld om op een specifieke locatie de omwonenden niet te zwaar te belasten.

7 Voorzieningen

Vanuit de gemeente Maashorst worden verschillende voorzieningen beschikbaar gesteld voor het organiseren van een evenement. Hieronder worden deze materialen/voorzieningen beschreven.

7.1 Nutsvoorzieningen / water

De organisator is verantwoordelijk voor voldoende stroom- en watervoorzieningen. Er kan gebruik worden gemaakt van de stroomvoorzieningen van de gemeente Maashorst, indien elektriciteitskasten beschikbaar zijn op de locatie waar het evenement gehouden wordt. Ook kan er vanuit diverse gemeentegebouwen elektriciteit worden afgenomen. De kosten van het elektriciteitsverbruik worden in rekening gebracht bij de gebruikers, na afloop ontvangt de organisator hier de rekening van.

In de kernen Zeeland, Schaijk en Reek beschikt de gemeente niet of nauwelijks over geschikte waterpunten. Het is een eigen verantwoordelijkheid van de organisator van een evenement om te zorgen voor water. In overleg met de gemeente kan bezien worden hoe op eenvoudige wijze gezorgd kan worden voor water. In enkele gevallen zijn praktische oplossingen te vinden. Het lozen van afvalwater kan in sommige gevallen op een bestaande kolk als dit eenvoudig te realiseren is. In andere gevallen zal het afvalwater opgevangen moeten worden.

7.2 Uitleen materialen

De gemeente Maashorst beschikt over verschillende materialen die geleend kunnen worden, zoals dranghekken, verkeersborden en containers. Uitgangspunt is dat organisatoren zoveel mogelijk zelf zorgen voor de materialen die nodig zijn, maar indien nodig en indien beschikbaar kunnen er (kosteloos) materialen geleend worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Medewerkers van de gemeente Maashorst komen de materialen brengen en weer ophalen.

 • Als materiaal kapotgaat of kwijtraakt, moet hiervoor een vergoeding worden betaald.

 • Als er niet voldoende materialen voorhanden zijn, kunt u materialen huren bij een particulier bedrijf. Verkeersborden moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn door het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

8 Toezicht en handhaving

8.1 Strategie

De strategie van de gemeente Maashorst is dus voornamelijk gericht op preventie. Dat betekent dat geïnvesteerd wordt in de voorbereidingsfase om te voorkomen dat voorwaarden en voorschriften worden overtreden. Verwachtingen worden gedeeld en er wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd bij de organisator van een evenement. De gemeente gaat in beginsel uit van het zelfregulerend vermogen van een organisator.

Daarnaast conformeert de gemeente Maashorst zich aan de Landelijke handhavingsstrategie, ook voor evenementen en de horeca. Deze strategie is ontwikkeld door alle bij de handhaving betrokken instanties zoals gemeenten, waterschappen, provincie, politie en OM. De aanpak kent een combinatie van de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke kant. Hierdoor is er een goede afstemming nodig tussen de gemeente en de politie om overtredingen te kunnen beëindigen. De betrokken instanties hebben afgesproken uniform te handhaven, waardoor de rechtsgelijkheid beter wordt gewaarborgd.

Als gevolg van de strategie zijn er vier afwegingsmomenten:

 • 1.

  is handhaving aan de orde

 • 2.

  op welke wijze dient de overtreding te worden gehandhaafd

 • 3.

  in welke categorie valt de overtreding bestuurlijk

 • 4.

  vindt de strafrechtelijke handhaving plaats, zo ja hoe.

Overeenkomstig het sanctiebeleid wordt opgetreden tegen geconstateerde overtredingen.

8.2 Toezicht

Voor risicovolle evenementen vindt vooraf multidisciplinair overleg plaats. Hier worden maatwerkafspraken gemaakt. Afhankelijk van aard, omvang en locatie wordt bepaald wat voor soort toezicht vereist is.

Verschillende organisaties zijn betrokken bij het toezicht op evenementen. Zo zien de brandweer en de GHOR, zelfstandig of op verzoek, toe op respectievelijk brandveiligheids- en gezondheidsaspecten.

Kerntaak van de politie is het handhaven van de openbare orde. De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ziet erop toe dat deze niet in het geding komt en treedt op indien nodig. Uitgangspunt bij evenementen is dat organisatoren zonder politie een evenement organiseren. In beveiliging voorziet de organisator zelf indien nodig.

Buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen worden ingezet om toe te zien op alcoholmisbruik en toezicht in algemene zin in de openbare ruimte. Ook kunnen buitengewoon opsporingsambtenaren worden ingezet om de inzet van beveiligers te controleren op de vergunningsvoorschriften. Of ter controle van de uitvoering van het verkeersplan.

De gemeente Maashorst kan ervoor kiezen ook zelf fysiek toezicht te organiseren op het naleven van specifieke vergunningsvoorschriften. Controle voorafgaand aan evenementen (na opbouwen) of het verrichten van geluidsmetingen zijn hier voorbeelden van.

8.3 Sanctiebeleid

Ook het sanctiebeleid is ingericht overeenkomstig de Landelijke handhavingsstrategie.

In de interventiematrix wordt aangegeven wat de (mogelijke) gevolgen zijn van het gedrag van de overtreder. In bijlage 3 van deze beleidsregels vindt u de interventiematrix.

Evenementen kennen een bijzonder karakter, omdat deze tijdelijk van aard zijn. Daarom kunnen hersteltermijnen zeer kort zijn of juist van toepassing zijn op een volgende editie van het evenement. Herhaaldelijk niet naleven van vergunningvoorschriften kan leiden tot een weigering van de evenementenvergunning voor een volgende editie. Immers, met vergunningvoorschriften wordt beoogd te zorgen voor openbare orde, veiligheid, gezondheid of milieu. Als geconstateerd wordt dat een vergunninghouder zich herhaaldelijk niet houdt aan de voorschriften, bestaat vrees voor herhaling van overtreding en is het belang voor openbare orde, veiligheid, gezondheid of milieu in het geding. Dat leidt vervolgens tot het weigeren van de aanvraag.

Procesmatig ziet handhaving bij terugkerende evenementen er als volgt uit:

 • 1.

  eerste constatering overtreding vergunningvoorschriften leidt tot aanschrijving organisator ten behoeve van volgende editie. De organisator dient een verbeterplan te maken en dit ter goedkeuring aan de gemeente voor te leggen;

 • 2.

  een volgende constatering afwijking van de vergunningvoorschriften leidt tot een formele handhavingsprocedure (last onder dwangsom);

 • 3.

  bij aanvraag volgende editie wordt, afhankelijk van de ernst, de evenementenvergunning geweigerd.

9 Procedureregels evenementen

9.1 procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen bij evenementen

In deze procedureregels wordt bepaald op welke wijze door de burgemeester een selectie wordt gemaakt bij concurrerende vergunningaanvragen.

Onder concurrerende vergunningaanvragen wordt verstaan: aanvragen voor evenementenvergunningen die betrekking hebben op eenzelfde dag, tijd en locatie.

Selectieprocedure

De burgemeester past de volgende selectieprocedure toe indien er sprake is van twee of meer concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen.

Systematiek

Bij elke stap in de selectieprocedure kunnen evenementen afvallen:

 • a.

  Plaatsing op evenementenkalender

 • Een organisator van een evenement moet zich vóór 1 november van het voorafgaande jaar melden bij team Veiligheid van de gemeente Maashorst voor plaatsing op de evenementenkalender. Dit moet door verzending van een mail naar de postbus: evenementen@gemeentemaashorst.nl. in de mail moet de organisator de volgende punten vermelden:

  • Naam van het evenement;

  • Een (korte) omschrijving van het evenement;

  • De exacte locatie van het evenement en;

  • De datum of data en de op- en afbouwdagen van het evenement.

 • Indien er twee of meer concurrerende evenementen zijn, vallen de evenementen af waarvan de organisator het evenement niet vóór 1 november van het voorafgaande jaar bij de gemeente heeft aangemeld voor de evenementenkalender. Deze organisator(en) moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken. Een terugblik op de evenementenkalenders van de afgelopen jaren leert dat sommige dagen/periodes een eigen thema kennen. Voorbeelden daarvan: Uden on Ice, carnaval en Koningsdag. Deze thema’s hangen soms samen met specifieke locaties. Bij concurrerende aanvragen zal een evenement passend in het thema voorrang krijgen boven een andere aanvraag die niet binnen het thema past.

 • b.

  Samenwerken

 • Aanvragers worden met elkaar in contact gebracht om na te gaan of er samengewerkt, geschoven of anderszins een oplossing gevonden kan worden. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen nadat de aanvragers met elkaar in contact zijn gebracht, dient door de betrokken aanvragers schriftelijk of via de elektronische weg aangegeven te worden of samenwerken mogelijk is en op welke wijze. Bij de beoordeling van deze stap is niet van belang welke aanvrager verantwoordelijk is voor het niet tot stand komen van de samenwerking. Uitsluitend van belang is of een zodanige samenwerking tussen de concurrerende aanvragers tot stand is gekomen dat één aanvraag resteert. Indien dit niet het geval is wordt overgegaan naar stap c.

 • c.

  Tijdig indienen van aanvraag

 • De aanvraag die tijdig is ingediend binnen de door de APV gestelde termijnen, krijgt voorrang. De andere organisator(en) moet(en) een andere locatie/datum zoeken.

 • d.

  Afweging

  • Algemene toets

   De kwaliteit van de planvorming van concurrerende aanvragen wordt getoetst. Hierbij worden het draaiboek, verkeersplan, veiligheidsplan en calamiteitenplan betrokken voor zover die gelet op de aard van het evenement worden vereist. Het oordeel van ketenpartners, zoals politie, veiligheidsregio, zo nodig de GHOR en andere gemeentelijke afdelingen, speelt hierbij een rol. De burgemeester beslist in vervolg op een ambtelijk advies of de gebrekkige kwaliteit van de planvorming er aanleiding toe kan geven om een organisator af te laten vallen. Die bepaalde organisator moet een andere locatie en/of datum zoeken.

  • Ervaringen in de afgelopen drie jaar met evenementen georganiseerd door de aanvrager

   Het gaat hier om de ervaringen met door de aanvrager georganiseerde evenementen:

   • hoe is in de afgelopen drie jaar het traject van vergunningverlening verlopen (waren aanvragen op tijd en volledig, wat was de kwaliteit van de planvorming),

   • hoe zijn in de afgelopen drie jaar de evenementen verlopen (waren er klachten van derde-belanghebbenden zoals omwonenden of bezoekers/deelnemers, waren er meldingen van incidenten vanuit handhaving of van externe ketenpartners)

  • De burgemeester beslist in vervolg op een ambtelijk advies of ervaringen uit het verleden of er aanleiding bestaat om een organisator af te laten vallen. Die bepaalde organisator moet een andere locatie en/of datum zoeken.

  • Toegevoegde waarde evenement

   Mede aan de hand van het totaalprogramma van de voorgenomen activiteiten en de eventuele muzieksoort worden de aanvragen op inhoud tegen elkaar afgewogen. Of evenementen een (bijzondere) toegevoegde waarde hebben voor Maashorst speelt een rol in de afweging (bijvoorbeeld evenementen voor doelgroepen waarvoor nog geen of beperkt evenementen plaatsvinden of een soort evenement waarvan er nog geen is).

 • e.

  Historie evenementen

 • Indien een evenement de afgelopen vijf jaar traditioneel op de betreffende locatie en/of in dezelfde periode, minstens tweemaal, met succes is georganiseerd, wordt dit meegewogen. De andere organisator(en) moet(en) een andere locatie en/of datum zoeken. De historie met de organisatie van het evenement wordt twee selectieprocedures meegewogen.

 • f.

  Loten

 • Wanneer bovenstaande afwegingen er in resulteren dat er nog steeds concurrerende evenementen zijn, dan wordt via loting een keuze gemaakt tussen de resterende evenementen.

9.2 Procedureregels voor schaarse evenementenvergunningen

In deze procedureregels wordt bepaald op welke wijze door de burgemeester een selectie wordt gemaakt bij schaarse evenementenvergunningen.

Onder schaarse evenementenvergunningen wordt verstaan: vergunningen voor evenementen waarvoor het aantal te houden evenementen is beperkt op grond van een wettelijk voorschrift of beleidsregels.

Selectieprocedure

De burgemeester past deze selectie toe indien het aantal aanvragen/kennisgevingen voor de organisatie van evenementen in een jaar op een bepaalde locatie, het aantal dat daar is toegestaan op grond van het overzicht evenementengebieden kernen in paragraaf 6.1 van de beleidsregels, overstijgt.

Systematiek

 • a.

  Plaatsing op de evenementenkalender

 • Een organisator van een evenement moet zich vóór 1 november van het voorafgaande jaar melden bij team Veiligheid van de gemeente Maashorst voor plaatsing op de evenementenkalender. Dit moet door verzending van een mail naar de postbus: evenementen@gemeentemaashorst.nl. in de mail moet de organisator de volgende punten vermelden:

  • Naam van het evenement;

  • Een (korte) omschrijving van het evenement;

  • De exacte locatie van het evenement en;

  • De datum of data en de op- en afbouwdagen van het evenement.

 • b.

  Aantal evenementen per organisator

 • Indien blijkt dat het aantal evenementen dat is gemeld op de wijze zoals omschreven onder a, het aantal, op grond van het overzicht ‘evenementengebieden kernen in de beleidsregels’, toegestane evenementen overstijgt, dan geldt een maximering van het aantal evenementen per organisator. Het aantal toegestane evenementen wordt gelijk onder de gegadigden verdeeld. Indien dit geen uitkomst biedt (bijvoorbeeld in verband met oneven aantallen of meer organisatoren dan beschikbare evenementen) dan wordt er geloot onder toezicht van de burgemeester. Ook bij deze loting is een zo gelijk mogelijke verdeling van evenementen onder de gegadigden het uitgangspunt. De afgevallen organisator(en) moet(en) een andere locatie zoeken.

 • c.

  Evenementen op de kalender hebben voorrang

 • Indien een organisator een evenementenvergunning aanvraagt of een melding indient op grond van artikel 2:25 van de APV en zich niet op de onder a beschreven wijze heeft gemeld, na aftrek van de wel gemelde evenementen, dan geldt het volgende.

 • Er is slechts ruimte voor dit evenement indien op grond van het overzicht ‘evenementengebieden kernen in de beleidsregels’, na aftrek van de wel gemelde evenementen, nog ruimte biedt. De afgevallen organisator(en) moet(en) een andere locatie zoeken.

10. Financiën

10.1 Subsidie

Het verstrekken van een evenementensubsidie is mogelijk conform de subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst. Een aanvraag hiervoor is in te dienen via de website van de gemeente Maashorst.

10.2 Leges

Voor het in behandeling nemen van aanvragen om diverse vergunningen en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor het organiseren van een evenement zoals een evenementenvergunning, omgevingsvergunning, geluidsontheffing, ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken en dergelijke zijn leges verschuldigd. Voor de melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen worden geen leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges is vastgesteld in de Legesverordening gemeente Maashorst. De actuele Legesverordening met bijbehorende legestabel is te raadplegen op www.overheid.nl. Voor het in behandeling nemen van een aanvragen met een ideëel doel worden overeenkomstig de Legesverordening geen leges in rekening gebracht voor bepaalde vergunningen of ontheffingen.

10.3 Waarborgsommen

De gemeente Maashorst kan waarborgsommen vragen ten behoeve van mogelijke schade en opruimwerkzaamheden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, worden de waarborgen terugbetaald aan de organisator. Een waarborgsom zal gevraagd worden indien de gemeente gegronde vrees heeft dat door het evenement haar voorzieningen beschadigd worden. Deze gegronde vrees kan bijvoorbeeld voortkomen uit ervaringen uit het verleden.

Afwijkingsbevoegdheid

Deze beleidsregels hebben de juridische status als bedoeld in artikel 1:3 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In beginsel volgt de gemeente de beleidsregels. Het kan echter voorkomen dat dit vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig is in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. In dat geval mag van de regels worden afgeweken. De burgemeester en/of burgemeester en wethouders behouden het recht om van deze beleidsregels af te wijken in het kader van openbare orde, veiligheid en bij zaken die niet zijn voorzien bij het opstellen van deze beleidsregels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Maashorst, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Bijlage 1: Ontvankelijkheid aanvraag evenementenvergunning

Zoals hiervoor gesteld, dient voor een A of B evenement minimaal 12 weken en voor een C-evenement minimaal 16 weken voor de aanvang van het evenement een ontvankelijke aanvraag te zijn ingediend.

Hiermee wordt bedoeld, dat het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld en dat de benodigde bijlagen volledig en juist worden ingediend.

Hieronder worden de indieningsvereisten genoemd:

 • volledig en juist ingevuld aanvraagformulier

 • draaiboek

 • veiligheidsplan

 • gebruiksmelding conform het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (zie voor het toepassingsbereik art. 2.1 Besluit BGBOP) bij de aanvraag (2:25 APV).

 • verkeersplan

 • een situatieschets met noordpijl;

 • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.

Bij een bouwsel, als genoemd in het Bouwbesluit, met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:

 • o

  de voor personen beschikbare oppervlakte

 • o

  de gebruiksbestemming;

 • o

  de opstelling van inventaris en inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:

 • o

  brand- en rookwerende scheidingsconstructies

 • o

  vluchtroutes;

 • o

  draairichting van doorgangen

 • o

  nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;

 • o

  vluchtrouteaanduidingen;

 • o

  noodverlichting;

 • o

  brandblusvoorzieningen,

 • o

  brandweeringang

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, indien deze norm daarin voorziet.

Bijlage 2: Interventiematrix handhaving

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3: Regels voor Natuurgebied De Maashorst

Aandachtspunten voor evenementen in De Maashorst

In De Maashorst kun je het oergevoel beleven door te voet, te fiets of te paard er op uit te trekken. Ook door het bijwonen of het zelf organiseren van een evenement kunnen velen Natuurgebied De Maashorst ervaren. Veiligheid en respect voor mens en dier staan daarbij voorop. Dat bereiken we door onderstaande regels na te leven. Zo laten we samen zien dat iedereen kan blijven genieten van al het moois dat Natuurgebied De Maashorst te bieden heeft.

U heeft een vergunning aangevraagd voor uw evenement.

Maar waar moet u nog meer op letten?

 • 1.

  U moet rekening te houden met:

  • u heeft een zorgplicht ten aanzien van de Wet Natuurbescherming (art 1.11):

   “Graag attenderen wij u er op dat bij de organisatie van een evenement in de natuur de Wet Natuurbescherming geldt. Deze wet zegt dat iedereen voldoende zorg in acht dient te nemen voor in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving.

   Daarnaast moet iedereen, die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten, maatregelen nemen. Dit houdt dus ook in dat vermoedelijk mogelijke verstoring in een ecologische QuickScan dient te worden uitgesloten of dat er mitigerende of compenserende maatregelen dienen te worden getroffen aan de hand van deze scan.’’

  • u kunt een ecologisch onderzoek (QuickScan) laten doen een erkend adviesbureau of door de Stichting Natuurorganisaties van De Maashorst.

  • u houdt rekening met het broedseizoen die loopt van het vroege voorjaar tot het late najaar: februari-november. Het broedseizoen van vogels is soort specifiek, de datagrenzen liggen per soort vast in de wet.

  • u kunt controleren of uw evenement (deels) in het stiltegebied plaatsvindt: dat is het overgrote deel van het begrazingsgebied (de natuurkern) met uitzondering van Herperduin (zie kaart)

  • u kunt eveneens controleren of uw evenement in het begrazingsgebied plaatsvindt (zie kaart)

 • 2.

  U maakt gebruik van de reeds aanwezige paden en respecteert daarbij medegebruikers, planten en dieren:

  • wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart

  • voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers

  • durf een ander aan te spreken op zijn gedrag

  • blijf op de paden en geef natuur de ruimte

  • lijn je hond altijd aan (m.u.v. de hondenlosloopgebieden)

  • neem je afval mee uit het gebied

 • 3.

  Wanneer het evenement door het begrazingsgebied gaat, betekent dit:

  • dat u gebruik maakt van de bestaande poortjes in het raster

  • dat de poorten geopend en gesloten moeten worden door een poortwachter die vanuit de organisatie van het evenement wordt geleverd

  • dat u minimaal 50 meter afstand bewaart en de grazers niet doorkruist, niet aait en niet voert

  • dat de precieze route op de dag zelf enigszins aangepast kan worden bij aanwezigheid van de kudde op of nabij de uitgezette route

  • dat de beheerders van het gebied het wenselijk of noodzakelijk kunnen vinden dat Maashorstrangers toezicht houden op de kudde grazers en de deelnemers aan het evenement. De kosten hiervoor komen voor rekening van uw organisatie.

 • 4.

  Eventueel afzetlint, bewegwijzering e.d. moet direct na het evenement door uw organisatie worden opgeruimd.

 • 5.

  Het uitzetten/uitpijlen van de route op bomen in het natuurgebied mag niet met spijkers, schroeven, punaises e.d. maar alleen met touw of iets dergelijks.

 • 6.

  Wij gaan uit van goed gedrag van de organisatie en deelnemers aan het evenement. Mochten er toch meldingen binnenkomen dan koppelen wij deze met u terug en zetten deze om naar verbeteringen voor een volgende keer.

Bijlagen bij regels voor natuurgebied de Maashorst;

Kaart begrenzing Natuurgebied De Maashorst

afbeelding binnen de regeling

Stilte en kwetsbaar Natuurgebied De Maashorst

afbeelding binnen de regeling