Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024

Geldend van 08-01-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024

Het college van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen,

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024;

B E S L U I T:

 • 1.

  In te trekken Uitvoeringsbesluit (revisie 2018) Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2014.

 • 2.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024

Artikel 1. Begrippen

Voor een definitie van dit Uitvoeringsbesluit gebruikte begrippen wordt verwezen naar en aangesloten bij de definities zoals weergegeven in de Wet milieubeheer en verwezen naar en aangesloten bij de Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024.

Artikel 2. Aanwijzing van de inzameldienst

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening 2024 wordt aangewezen Reinigingsdienst Waardlanden gevestigd te Gorinchem, mede conform de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden, vastgesteld in 2013, voor het laatst herzien in 2019.

Artikel 3. Regulering van andere inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid sub a, van de Afvalstoffenverordening 2024 wordt aangewezen:

 • Textiel: Avres voor de inzameling van textiel;

Artikel 4. Aanwijzing van inzamelplaats

 • 1.

  In de gemeente Vijfheerenlanden zijn twee plekken aangewezen waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kunnen worden: Milieustraat Leerdam, Handelstraat 15, 4132 HT Leerdam en Milieustraat Vianen, Sportlaan 4, 4131 NN Vianen.

 • 2.

  In de gemeente Gorinchem is een plek aangewezen waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kan worden: Milieustraat Gorinchem, Boezem 3, 4206 CA Gorinchem.

 • 3.

  In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is een plek aangewezen waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kan worden: Milieustraat Hardinxveld-Giessendam, Schrank 10, 3371 KJ Hardinxveld-Giessendam.

 • 4.

  In de gemeente Molenlanden zijn twee plekken aangewezen waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kunnen worden: Kringloopplein Nieuw-Lekkerland, Ambachtsweg 2, 2957 ST Nieuw-Lekkerland en Ecopark Groot-Ammers, Transportweg 3, 2964 LP Groot-Ammers.

 • 5.

  Het is inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden, Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam toegestaan hun huishoudelijke afvalstoffen achter te laten op alle in lid 1 t/m lid 4 genoemde inzamelplaatsen van de inzameldienst.

Artikel 5. Vrijstelling gescheiden aanbieden

Krachtens artikel 7, derde lid van de Afvalstoffenverordening 2024 worden blik, drankenkartons en plastic verpakkingen niet afzonderlijk maar gezamenlijk met het huishoudelijk restafval in de aangewezen inzamelvoorzieningen ingezameld. Dit geldt alleen:

 • Bij de hoogbouw. Dit geldt voor alle gemeenten;

 • In de stadscentra waar huishoudens geen ruimte hebben voor een inzamelmiddel (mini-container). Dit is alleen van toepassing in de gemeente Vijfheerenlanden en de gemeente Gorinchem.

Artikel 6. Afvalscheiding

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 7, eerste lid Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024 de locatie van inzameling en de frequentie van de bestanddelen van huishoudelijk afvalstoffen als volgt vast:

  Huishoudelijke afvalstof

  Locatie en Inzamelfrequentie

  Bij een perceel

  Nabij een perceel

  Op de inzamelplaats

  Afvalhout (hout A en B)

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Asbest en asbesthoudend afval

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Banden

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Brandblussers

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Dak afval (dakleer)

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Drankenpakken

  Een keer per twee weken kernen

  Een keer per vier weken buitengebied

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Elektrische en elektronische apparatuur

  Op afroep

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  EPS/piepschuim

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Gasflessen

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Gips

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats

  Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (bio-afval)

  Een keer per twee weken

  Al naar gelang de vulgraad dat vereist

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats). Geldt alleen voor grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder groente-, fruit- en tuinafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout.

  Grof huishoudelijk afval

  Op afroep

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Grof tuinafval

  Op afroep en

  tweemaal per jaar

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Grond

  Grond wordt niet geaccepteerd

  Harde kunststoffen

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Huishoudelijk restafval

  Een keer per vier weken

  Al naar gelang de vulgraad dat vereist

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Kadavers

  Kadavers worden niet geaccepteerd

  Klein chemisch afval

  Tijdens openingstijden milieustraten. Voor de milieustraat Nieuw-Lekkerland geldt dat alleen op de tweede en laatste zaterdag van de maand ingeleverd mag worden tussen 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor de milieustraat Leerdam geldt dat klein chemisch afval op tweede en de laatste zaterdag van de maand tussen 13:00 uur en 15:00 uur ingeleverd worden.

  Matrassen

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Metalen Verpakkingen

  Een keer per twee weken kernen

  Een keer per vier weken buitengebied

  Al naar gelang de vulgraad dat vereist

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Metalen

  Een keer per twee maanden

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Oud papier en karton

  Voormalig Vianen een keer per vier weken.

  Hardinxveld-Giessendam een keer per drie weken.

  Een keer per maand.

  Al naar gelang de vulgraad dat vereist

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Plantaardig of dierlijk vet (bakolie) en frituurolie

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Plastic verpakkingen

  Een keer per twee weken kernen

  Een keer per vier weken buitengebied

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Puin

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Textiel

  Vier maal per jaar

  Vier maal per jaar

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Verduurzaamd hout (hout c)

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Verpakkingsglas

  Al naar gelang de vulgraad dat vereist

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

  Vlak glas

  Tijdens openingstijden milieustraten (inzamelplaats)

Artikel 7. Tijdstip van aanbieding

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 9 Afvalstoffenverordening 2024 vast dat:

 • a.

  inzamelmiddelen op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in het ophaalschema van de inzamelaar om 7:30 uur gereed moeten staan voor de inzameling;

 • b.

  de inzamelmiddelen zo spoedig mogelijk na lediging en uiterlijk voor einde van de vastgestelde inzameldag uit de openbare ruimte moeten zijn verwijderd;

 • c.

  inzamelmiddelen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur aangeboden mogen worden;

 • d.

  metalen, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur op afroep worden ingezameld. Deze categorieën mogen mits goed gebundeld en ordelijk aangeboden de avond voor de afgesproken inzameldag vanaf 20.00 uur aangeboden worden;. De inzameling start om 7.30 uur en op dit tijdstip moet het opgegeven afval gereed staan voor de inzameldienst;

 • e.

  om geluidhinder en buurtoverlast te voorkomen, mogen inzamelvoorzieningen alleen tussen 7.00 en 22.00 gebruikt worden;

 • f.

  de openingstijden van de inzamelplaatsen vastgesteld worden door de inzamelaar en uitsluitend tijdens deze openingstijden bestanddelen van huishoudelijk afvalstoffen op de inzamelplaats achtergelaten kunnen worden;

 • g.

  het, ter voorkoming van overlast, verboden is om afvalstoffen op zon- en feestdagen in te zamelen of in te zamelen voor 7.00 uur ‘s morgens en na 22.00 uur ‘s avonds; en

 • h.

  het vermelde verbod in lid g niet geldt voor de inzameling van oud papier en karton, voor de inzameling tijdens of na evenementen, voor de inzameling gedurende het van kracht zijn van het hitteprotocol van de inzameldienst en voor de inzameling bij calamiteiten.

Artikel 8. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 Afvalstoffenverordening 2024 de wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen als volgt vast:

  • a.

   huishoudelijk restafval in inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers);

  • b.

   in afwijking van lid a bieden percelen in het buitengebied huishoudelijk restafval aan in inzamelmiddelen (minicontainers). De inzamelaar maakt via de afvalkalender bekend welke percelen onder het buitengebied vallen;

  • c.

   groente-, fruit- en tuinafval in een inzamelmiddel (minicontainer) of in een inzamelvoorziening (verzamelcontainer). Zie voor tuinafval ook sub h, m, p;

  • d.

   oud papier en karton in een inzamelmiddel (minicontainer) of in een inzamelvoorziening (verzamelcontainer);

  • e.

   verpakkingsglas – met deksel, dop of restjes- in een inzamelvoorziening (verzamelcontainer). Indien het verpakkingsglas niet door het inwerpgat van de inzamelvoorziening past dient deze afzonderlijk ter inzameling op de inzamelplaats aangeboden te worden;

  • f.

   textiel - in een afgesloten zak, droog en vrij van motten, schoenen per paar gebundeld - in een inzamelvoorziening (verzamelcontainer).

  • g.

   plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en drankpakken in een inzamelmiddel (minicontainer). Zie voor de uitzonderingen artikel 5.

  • h.

   voor groente-, fruit- en tuinafval, voor oud papier en karton en voor plastic verpakkingen, metalenverpakkingen en drankpakken kan gratis een tweede inzamelmiddel (minicontainers) verkregen worden;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar dient in een deugdelijke verpakking persoonlijk overhandigd te worden aan de beheerder van de inzamelplaats;

  • j.

   apotheken, gevestigd in het verzorgingsgebied van de inzameldienst, kunnen medicijnafval gratis inleveren bij de inzamelplaatsen in Vianen, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Zo nodig is er bij de inzamelplaatsen ook verpakkingsmateriaal verkrijgbaar;

  • k.

   van koel- en vriesapparatuur mogen de leidingen van het koelsysteem niet beschadigd zijn en mag de koelvloeistof niet zijn afgetapt;

 • apparaten moeten leeg en schoon zijn en mogen niet vergrendeld zijn;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, (grote) elektrische en elektronische apparatuur en metaal vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mag bij het overdragen op de inzamelplaats geen groter volume hebben dan totaal 2 m3, of mag bij het op afroep aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • n.

   afvalstoffen die op afroep worden aangeboden (aan de weg) dienen op een afstand van meer dan 10 meter van een inzamelvoorziening te worden geplaatst; en

  • o.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval, grof tuinafval of metaal dienen in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden te worden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,25 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder mag zijn dan 25 kilogram.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 Afvalstoffenverordening 2024 voor inzamelmiddelen vast dat:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst bevoegd is om de inzamelmiddelen te voorzien van een elektronische chip waarop staat vermeld: de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam etc. In een privacyverklaring is het verwerken van (persoons)gegevens verder uitgewerkt. Deze privacyverklaring staat op de website van de gemeente en de inzameldienst.

  • c.

   de namens de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen bij een perceel behoren;

  • d.

   de gebruiker van een perceel zich tot de klantenservice van de inzameldienst dient te wenden indien bij een verhuizing naar een ander perceel geen of een kapot door of namens de inzameldienst te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, en ook bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een namens de inzameldienst te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen eigendom blijven van de inzameldienst en bij normale slijtage voor rekening van de inzameldienst technisch onderhouden en vervangen worden;

  • f.

   de gebruiker verantwoordelijk is voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   het verboden is wijzigingen aan de inzamelmiddelen aan te brengen of de inzamelmiddelen en anderszins te veranderen waardoor het legen hiervan niet meer op de door de inzameldienst toegepaste methode mogelijk is;

  • h.

   de gebruiker verplicht is de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • i.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen (minicontainers) ordelijk dient te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, in een rechte lijn met 20 centimeter tussenruimte, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • j.

   de locaties voor het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen (minicontainers) binnen een cirkel met een straal van 200 meter liggen vanuit de betrokken percelen;

  • k.

   een inzamelmiddel op een inzameldag slechts éénmaal mag worden aangeboden;

  • l.

   inzamelmiddelen (minicontainers) goed gesloten dienen te zijn wanneer deze op de openbare weg ter lediging worden aangeboden en er geen afval naast de inzamelmiddelen mag worden gezet;

  • m.

   uit de inzamelmiddelen (minicontainers) geen afval mag steken;

  • n.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van het ter lediging aangeboden inzamelmiddel (minicontainer) in zijn totaliteit niet zwaarder mag zijn dan 60 kilogram; en

  • o.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein gevaarlijk afval per keer niet meer mag zijn dan 50 kilogram.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 Afvalstoffenverordening 2024 voor inzamelvoorzieningen vast dat:

  • a.

   het beheer van de inzamelvoorzieningen berust bij de inzameldienst.

  • b.

   de inzameldienst bevoegd is om de inzamelvoorzieningen te voorzien van een toegangscontrolesysteem (toegankelijk via een milieupas);

  • c.

   het beheer van de milieupas berust bij de inzameldienst;

  • d.

   het verboden is wijzigingen aan de inzamelvoorzieningen aan te brengen of de inzamelvoorzieningen anderszins te veranderen waardoor het legen hiervan niet meer op de door de inzameldienst toegepaste methode mogelijk is;

  • e.

   de locaties van de inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) binnen een cirkel met een straal van 200 meter liggen vanuit de betrokken percelen;

  • f.

   inzamelingvoorzieningen (verzamelcontainers) na gebruik goed gesloten moeten worden;

  • g.

   het anderen dan de gemeente niet toegestaan is het uiterlijk van de inzamelvoorzieningen en van de inzamellocatie te wijzigen door bijvoorbeeld het aanbrengen van plakwerk of graffiti dan wel door het aanbrengen van beplanting rondom de voorziening;

  • h.

   uit de inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) geen afval mag steken;

  • i.

   huishoudelijke restafvalstoffen alleen in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde inzamelvoorzieningen (verzamelcontainers) gedeponeerd mogen worden en er geen afval naast de inzamelvoorzieningen mag worden gezet.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 Afvalstoffenverordening 2024 voor inzamelplaatsen vast dat:

  • a.

   een inzamelplaats alleen toegankelijk is met een milieupas.

  • b.

   het beheer van de milieupas berust bij de inzameldienst;

  • c.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een inzamelplaats de acceptatie- en aanbiedvoorwaarden van de inzameldienst van toepassing zijn; en

  • d.

   de ontdoener van afvalstoffen zich bij of op een inzamelplaats moet kunnen legitimeren en de ontdoener de aanwijzingen van de beheerder dient op te volgen;

  • e.

   de inzameldienst is bevoegd om voor het innemen van bepaalde afvalstoffen op de inzamelplaats - conform de door het bestuur van de inzameldienst vastgestelde tarieven - kosten in rekening te brengen bij de ontdoener van de afvalstof;

  • f.

   aan het begin van het kalenderjaar stelt de inzameldienst de bedragen voor de onder lid 4 sub e genoemde afvalstoffen vast. Deze bedragen worden gecommuniceerd op de website van de inzameldienst.

 • 5.

  In aanvulling op het derde en vierde lid gelden voor inzamelvoorzieningen en de inzamelplaats de volgende regels:

  • a.

   inzamelvoorzieningen die worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen en gft zijn voorzien van een elektronisch systeem waarvoor een milieupas vereist is;

  • b.

   de inzameldienst verstrekt per huishouden een milieupas. Deze pas geeft bepaalde huishoudens toegang tot inzamelvoorzieningen die worden gebruikt voor de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen en gft. Daarnaast geeft de milieupas alle huishoudens toegang tot de inzamelplaatsen van de inzameldienst;

  • c.

   de milieupas is en blijft eigendom van de inzameldienst en wordt in bruikleen gegeven;

  • d.

   iedere milieupas is voorzien van een elektronische chip die de bepaalde gegevens registreert zoals: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats. In een privacyverklaring is het verwerken van (persoons)gegevens verder uitgewerkt. Deze privacyverklaring staat op de website van de gemeente en de inzameldienst;

  • e.

   de houder van een milieupas mag deze niet uitlenen aan personen buiten het eigen huishouden;

  • f.

   de milieupas mag niet worden doorboord of op andere wijze worden beschadigd;

  • g.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van de milieupas is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een en ander buiten zijn schuld is gebeurd;

  • h.

   als de gebruiker van een perceel geen huurder of eigenaar meer is van de woning waar een milieupas voor is uitgereikt, moet deze de pas achterlaten in de woning;

  • i.

   wanneer bij het definitief verlaten van de woning de milieupas niet wordt achtergelaten blijft de verantwoordelijkheid voor zowel de pas als het gebruik daarvan bij de vorige gebruiker liggen.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 Afvalstoffenverordening 2024 vast dat voor wat betreft het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in bijzondere gevallen geldt dat:

  • a.

   in geval de reguliere aanbiedplaats voor inzamelmiddelen of een inzamelvoorziening niet bereikbaar is voor gebruikers van een perceel of voor de inzameldienst, bijvoorbeeld door wegopbrekingen of andere werkzaamheden in de openbare ruimte, gebruikers tijdig geïnformeerd worden over een gewijzigde inzamelvoorziening en de duur van deze wijziging;

  • b.

   als, in geval van storingen of schade aan een inzamelvoorziening, de inzamelvoorziening niet gebruikt kan worden om afvalstoffen ter inzameling aan te bieden, de gebruiker van een perceel het afval ter inzameling aan dient te bieden in de eerstvolgende inzamelvoorziening voor de betreffende afvalstroom dan wel de afvalstof tijdelijk te bewaren totdat de voorziening weer operationeel is dan wel de afvalstof op de inzamelplaats ter inzameling aan te bieden; en

  • c.

   ter voorkoming van calamiteiten inzamelvoorzieningen afgesloten of verwijderd kunnen worden op de laatste werkdag voor de jaarwisseling en op de eerste werkdag na de jaarwisseling teruggeplaatst of geopend.

Artikel 9. Klantenservice inzameldienst

 • 1.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden:

  • a.

   indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen;

  • b.

   indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas niet wordt aangetroffen;

  • c.

   voor het uitzetten van extra container(s);

  • d.

   voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning;

  • e.

   bij verdwijning of vermissing van een container;

  • f.

   na verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een milieupas;

  • g.

   ingeval van een kapotte container;

  • h.

   voor het op afroep ophalen van bijv. grof huishoudelijk afval, tuinafval;

 • 2.

  de inzameldienst is bevoegd om voor onderstaande zaken een kostendekkend bedrag bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen, conform de door het bestuur van de inzameldienst vastgestelde tarieven:

  • a.

   het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval;

  • b.

   het op afroep ophalen van tuinafval (m.u.v. de twee gratis takkenronden);

  • c.

   het op verzoek uitzetten van een extra restafvalcontainer;

  • d.

   het op verzoek openen van een inzamelvoorziening (bijv. als een gebruiker zijn/haar sleutelbos in de inzamelvoorziening laat vallen).

 • 3.

  Aan het begin van het kalenderjaar stelt de inzameldienst de bedragen voor de onder lid 2 genoemde zaken vast. Deze bedragen worden gecommuniceerd op de website van de inzameldienst.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Eerdere Uitvoeringsbesluiten vervallen op deze dag. Er is geen overgangsbepaling.

Artikel 11. Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024.

Ondertekening