Delegatiebesluit aanwijzen huis der gemeente en tot het vaststellen van beleidsregels

Geldend van 05-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2004

Intitulé

Delegatiebesluit aanwijzen huis der gemeente en tot het vaststellen van beleidsregels

De gemeenteraad van Vlaardingen,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023;

Gelet op artikel 108, artikel 147, tweede lid, en artikel 156 Gemeentewet jo. artikel 1:63 Burgerlijk

Wetboek;

Overwegende dat

 • 1.

  in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een huwelijk in het openbaar in het gemeentehuis moet worden voltrokken;

 • 2.

  onder huwelijk ook een geregistreerd partnerschap wordt verstaan;

 • 3.

  de raad bevoegd is daarnaast andere locaties aan te wijzen als huis der gemeente zodat op deze locaties huwelijken kunnen worden voltrokken zoals bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek;

 • 4.

  het wenselijk is de bevoegdheid tot aanwijzing van andere trouwlocaties dan de thans aangewezen locaties als huis der gemeente over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

 • 5.

  het wenselijk is de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels voor deze andere trouwlocaties over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen.

Besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente en tot het vaststellen van beleidsregels voor vaste en eenmalige trouwlocaties met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

 • 2.

  Dit besluit aan te halen als: Delegatiebesluit aanwijzen huis der gemeente en tot het vaststellen van beleidsregels.

 • 3.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie en terug te laten werken tot en met 1 januari 2004.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 14 december 2023

De griffier,

I.L.J.C. Konings LLM MA

De voorzitter,

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen