Voorbereidingsbesluit Zonneparken 2024

Deze tijdelijke regeling hoort bij Omgevingsplan gemeente Oldenzaal.
Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Voorrangsbepaling

In aanvulling op en/of in afwijking van de bepalingen in het omgevingsplan van de gemeente gelden de navolgende voorbeschermingsregels. Voor zover deze voorbeschermingsregels afwijken van de regels van het omgevingsplan gelden alleen de voorbeschermingsregels.

Hoofdstuk 1 Voorbeschermingsregels

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

bestaand bebouwd gebied

de gronden binnen steden en dorpen die benut worden voor stedelijke functies op grond van een geldend omgevingsplan en op grond van een (voor)ontwerp, voor zover de provincie daarover een positief advies heeft uitgebracht in het kader van het vooroverleg

Hoofdstuk 2 Voorbeschermingsregels vanwege provinciale instructieregels zonnevelden

Artikel 2.1 Zonnevelden

  • 1.

    Het is verboden om op gronden buiten het bestaand bebouwd gebied een grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie op te richten of uit te breiden.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het verbod als bedoeld in het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor een grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie buiten het bestaand bebouwd gebied, als voor de datum van inwerkingtreding van deze voorbeschermingsregels daarvoor een ontvankelijke aanvraag is ingediend.

  • 3.

    Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het verbod als bedoeld in het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor een grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie buiten het bestaand bebouwd gebied, als de beoogde ontwikkeling in overeenstemming is met het voorgenomen ruimtelijk beleid voor grondgebonden zonne-installaties dat op 11 oktober 2023 door Gedeputeerde Staten is gepubliceerd.

Artikel 2.2 Inwerkingtreding voorbeschermingsregels

Deze voorbeschermingsregels treden in werking op 3 januari 2024.