Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2024

Geldend van 05-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2024

De raad van de gemeente Oisterwijk;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 1 november 2023;

gelet op de artikelen 81k en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2024 vast te stellen per 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2014;

Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Rekenkamer: de gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   Raad: de gemeenteraad van de gemeente Oisterwijk;

  • d.

   Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer;

  • e.

   Lid: een lid van de rekenkamer.

Artikel 2 De rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer;

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3 Herbenoeming

 • 1. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 4 Ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris;

 • 2. De ambtelijk secretaris is rechtspositioneel ondergebracht bij de griffie.

Artikel 5 Begeleidingsgroep

 • 1. De rekenkamer heeft een begeleidingsgroep;

 • 2. De begeleidingsgroep bestaat uit raads- en commissieleden;

 • 3. Per onderzoek kan elke raadsfractie een afgevaardigde aanwijzen.

Artikel 6 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken;

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen die krachtens artikel 7 van deze verordening zijn toegekend aan de leden van de rekenkamer;

  • b.

   onderzoekskosten door externe partijen die door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • c.

   onderzoekskosten door een lid van de rekenkamer tegen een vastgesteld uurtarief;

  • d.

   de mogelijke overige uitgaven die de rekenkamer nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak;

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding;

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter 30% en voor een lid 25% van de vergoeding voor raadsleden;

 • 3. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden;

 • 4. De vergoedingen, genoemd in het tweede lid, zijn inclusief reis-, verblijf- en overige kosten en alle voorkomende werkzaamheden buiten directe onderzoekskosten.

 • 5. Het tarief voor onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door een lid van de rekenkamer wordt uitgevoerd is bepaald op € 77,20 per uur en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 6. Voor onderzoek door een lid van de rekenkamer dient vooraf een offerte te worden opgemaakt welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de rekenkamer.

Artikel 8 Monitoring aanbevelingen

 • 1. De griffie verstrekt de raad jaarlijks bij de jaarstukken een overzicht van de aan de raad gedane aanbevelingen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

 • 2. Het college verstrekt de raad jaarlijks bij de jaarstukken een overzicht van de aan het college gedane aanbevelingen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de ‘Verordening rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk 2014’, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. De ‘Verordening rekenkamercommissie gemeente Oisterwijk 2014’ wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer gemeente Oisterwijk 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van de gemeente Oisterwijk op 14 december 2023

De griffier,

D. Robijns – Van de Wiel

De voorzitter,

H. Janssen