Toetsingskader stikstofproblematiek bij Omgevingsvergunning-aanvragen Dijk en Waard

Geldend van 05-01-2024 t/m 30-05-2024

Intitulé

Toetsingskader stikstofproblematiek bij Omgevingsvergunning-aanvragen Dijk en Waard

Sinds de uitspraak van de Raad van State rondom de stikstof-problematiek is het verplicht dat de gemeente bij Omgevingsvergunning-aanvragen toetst of er sprake is van een mogelijk effect op beschermde soorten of gebieden als gevolg van de neerslag van stikstof afkomstig uit de bouwfase èn de gebruiksfase van de aangevraagde vergunning (depositie van stikstof).

De manier om te toetsen of er sprake is van depositie van stikstof, is het maken van een

zogeheten Aerius-berekening. Dit moet door de aanvrager worden gedaan. Om kleinere, particuliere en bedrijfsmatige bouwaanvragen uit te sluiten van de noodzaak om een eigen stikstofonderzoek uit te voeren, heeft gemeente Dijk en Waard Aerius berekeningen laten uitvoeren. Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van deze berekeningen, welke als bijlagen zijn bijgevoegd.

De stikstof-gevoelige gebieden zijn voor de gemeente Dijk en Waard de Natura2000-gebieden Schoorlse Duinen en Eilandspolder. Er zijn twee varianten doorgerekend. Een variant met als uitgangspunt dat er Stage III materiaal wordt ingezet. De tweede variant gaat uit van het inzetten van Stage IV materiaal. De berekeningen zijn gebaseerd op initiatieven tot 11 woningen (een eerdere berekening was gebaseerd op initiatieven tot 2 woningen) of bedrijfsuitbreidingen tot 1300m3. De depositie blijft voor het grootste gedeelte van Dijk en Waard beneden de O. OOmol/ha/jaar/activiteit, zoals de kaarten uitwijzen.

Helaas geldt voor het grondgebied van Koedijk dat op basis van deze berekeningen er nog steeds depositie is van stikstof bij de bouw van 1 of meer woningen (oranje op de kaarten gemarkeerd). Voor initiatieven in dit grondgebied zal er door de initiatiefnemer extra maatregelen moeten worden genomen om depositie van stikstof te voorkomen.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard 11 april 2023

Om initiatieven voor maximaal 11 woningen of bedrijfsuitbreidingen tot 1300m3 tegemoet te komen, heeft de gemeente Dijk en Waard Aerius berekeningen laten. Initiatiefnemers die in gemeente Dijk en Waard een omgevingsvergunning aanvragen voor maximaal 11 woningen of bedrijfsuitbreidingen tot 1300m3, kunnen naar deze berekeningen verwijzen. Uitgezonderd zijn aanvragen voor het grondgebied Koedijk (oranje op de kaart gemarkeerd). Deze beleidslijn zal dienen als toetsingskader bij bouwaanvragen.

Ondertekening

Bijlage 1 berekening met stage III materiaal

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 berekening met stage IV materiaal

afbeelding binnen de regeling