Subsidieregeling wijkbudgetten Schiedam 2024

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling wijkbudgetten Schiedam 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

Zoals staat in artikel 3, tweede lid, van de ASV 2017

Besluit de:

Subsidieregeling wijkbudgetten Schiedam 2024

vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV 2017: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Schiedam 2017;

 • b.

  bewoner: een persoon die volgens inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) in Schiedam woont;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam;

 • d.

  leefbaarheid: hoe prettig je ergens kunt leven;

 • e.

  ontmoeting: het in contact komen met bewoners;

 • f.

  regiegroep: een door het college per wijk ingestelde adviescommissie, bestaande uit maximaal zeven bewoners van de wijk, die advies uitbrengt over toekenning van wijkbudgetten;

 • g.

  wijken: Centrum, Groenoord, Kethel, Nieuwland, Oost, Spaland/Sveaparken, West, Woudhoek en Zuid;

Artikel 2 Doelen en doelgroep

 • 1. Deze regeling heeft als doel bewoners financieel te helpen met hun activiteiten voor het verbeteren van:

  • de leefbaarheid; en

  • de ontmoeting in hun wijk.

 • 2. Subsidie voor een wijk wordt alleen verstrekt aan bewoners van die wijk.

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college verdeelt het subsidieplafond onder in wijkbudgetten.

 • 3. Het college kan per wijk nadere regels stellen over de besteding van het wijkbudget.

 • 4. Als er meer aanvragen geschikt zijn, maar te weinig wijkbudget over is, dan krijgen bij de subsidieverlening die aanvragen voorrang die het meest:

  • bijdragen aan de leefbaarheid en het bevorderen van ontmoeting;

  • zorgen voor spreiding van activiteiten over de verschillende buurten in de wijk; en

  • andere activiteiten aanvullen.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verleend voor activiteiten in de gemeente Schiedam die bijdragen aan:

  • a.

   Het verbeteren en versterken van de leefbaarheid in de wijk;

  • b.

   Het bevorderen van ontmoeting in de wijk;

 • 2. De activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   aantoonbaar draagvlak in de wijk;

  • b.

   de subsidieaanvrager speelt een actieve rol bij de uitvoering van de activiteit;

  • c.

   eventuele fysieke verbeteringen zijn in redelijkheid ook op de lange termijn te onderhouden of beheren;

  • d.

   de activiteiten passen binnen wet- en regelgeving en in het gemeentebeleid;

  • e.

   de activiteiten vinden plaats binnen Schiedam.

 • 3. Indien een activiteit ten goede komt aan verschillende wijken, dan kunnen bewoners van de betreffende wijken daar gezamenlijk een subsidieaanvraag voor indienen.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen kosten in aanmerking die, naar oordeel van het college, nodig zijn om de activiteiten van artikel 4 uit te voeren.

 • 2. Kosten gemaakt voor alcoholhoudende drank komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 3. Kosten als gevolg van werkzaamheden van de aanvrager worden niet vergoed.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten die, naar het oordeel van het college, nodig zijn om de activiteit van artikel 4 uit te voeren, doch bedraagt nooit meer dan € 10.000,-.

 • 2. In het afwijking van het eerste lid, kan er een lager subsidiebedrag worden verleend dan is aangevraagd, indien volgens het college andere financieringsbronnen mogelijk zijn.

 • 3. In afwijking van eerste lid, kan een lager subsidiebedrag worden verleend dan is aangevraagd, indien volgens het college een eigen bijdrage kan worden gevraagd.

Artikel 7 Aanvraag voor subsidie en beslissing

 • 1. Het college stelt een aanvraagformulier vast waarmee een aanvraag wordt ingediend.

 • 2. Een aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, telefoonnummer;

  • b.

   een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van de activiteit, waarbij wordt aangegeven hoe de activiteit de leefbaarheid in de wijk verbetert of de ontmoeting in de wijk bevordert;

  • c.

   een kostenraming voor de uitvoering van de activiteit;

  • d.

   antwoord op de vraag of elders subsidie of andere financieringsbonnen zijn aangevraagd;

  • e.

   bewijsmateriaal dat voor de activiteit draagvlak bestaat in de wijk.

 • 3. Er zijn vijf subsidierondes te weten:

  Uiterste indiendatum aanvraag

  Uiterste beslisdatum

  1 februari

  1 april

  1 april

  1 juni

  1 juni

  1 augustus

  1 september

  1 november

  1 november

  31 december

 • 4. De beslistermijn kan eenmalig met acht weken worden verlengd.

Artikel 8 Regiegroep

 • 1. Het college stelt per wijk een regiegroep in.

 • 2. Een regiegroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 bewoners van die wijk.

 • 3. Een regiegroeplid mag geen lid van het college of de gemeenteraad zijn.

 • 4. Het college benoemt en ontslaat de regiegroepleden.

 • 5. Een regiegroeplid wordt voor maximaal drie jaar benoemd en deze benoeming kan eenmaal met drie jaar worden verlengd.

 • 6. Een regiegroeplid kan tussentijds schriftelijk om ontslag vragen bij het college.

 • 7. In aanvulling op lid 6 kan het college een regiegroeplid tussentijds ontslaan als, volgens het college, het aanblijven van het regiegroeplid het goed functioneren van de regiegroep belemmert.

 • 8. De regiegroep wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 9. De secretaris heeft een ondersteunende rol en kan actief deelnemen aan vergaderingen van de regiegroep.

 • 10. De regiegroep vergadert achter gesloten deuren, tenzij de ambtelijk secretaris anders beslist.

 • 11. Voor het houden van een vergadering is vereist dat de meerderheid van het aantal leden en de ambtelijk secretaris aanwezig is.

 • 12. De regiegroepleden nemen niet deel aan de vergadering, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 13. De regiegroep adviseert bij meerderheid van de stemmen.

 • 14. Als de stemmen staken, dan vermeldt de regiegroep de inhoudelijke reden van het staken van de stemmen. Het college neemt vervolgens zonder advies van de regiegroep een beslissing op de aanvraag.

 • 15. Een regiegroep brengt aan het college uiterlijk twee weken voordat het college dient te beslissen advies uit over de aanvragen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 8 van de ASV 2017 genoemde gronden, kan een aanvraag voor een subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid en/of ontmoeting in de buurt, wijk of stad;

 • b.

  de activiteit niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • c.

  de subsidieaanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet of het gemeentebeleid;

 • d.

  de fysieke verbeteringen niet in redelijkheid kunnen worden beheerd;

 • e.

  de subsidieaanvrager onvoldoende kan aantonen dat voor zijn activiteit draagvlak in de buurt of wijk of stad bestaat;

 • f.

  de subsidieaanvrager geen actieve rol zal vervullen bij de uitvoering van de activiteit;

 • h.

  de activiteit plaatsvindt buiten de gemeente Schiedam;

 • i.

  subsidieaanvrager subsidie ontvangt voor dezelfde activiteit vanuit een andere subsidieregeling van de gemeente Schiedam;

 • j.

  de subsidieaanvrager loon ontvangt uit de subsidie;

 • k.

  de subsidieaanvraag meer dan € 10.000 bedraagt;

 • l.

  niet wordt voldaan aan artikelen 2, 4, 5 of als de aanvraag op grond van artikel 3, vierde lid, niet voor subsidie in aanmerking komt;

 • m.

  het college besluit zelf in de activiteit te voorzien.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van de activiteit en administreert de uitgaven door middel van betaalbewijzen.

 • 2. De subsidieontvanger vervult een actieve rol bij de uitvoering van de activiteit.

 • 3. De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het college van veranderde omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de activiteit.

 • 4. De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners voor zijn activiteit.

 • 5. De gesubsidieerde activiteit dient uitgevoerd te zijn binnen een bij verleningsbeschikking bepaalde termijn.

 • 6. Aan subsidie kan de verplichting worden verbonden dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het plan wordt gestart.

Artikel 11 Vaststelling en betaling van de subsidie

 • 1. Uiterlijk drie maanden na afloop van de gesubsidieerde activiteit dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling bij het college in.

 • 2. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)

 • 3. De subsidie kan maximaal worden vastgesteld op het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten voor de gesubsideerde activiteit. Daarbij kan het maximaal verleende subsidiebedrag niet worden overschreden.

 • 4. Indien een voorschot is verleend, dan vindt de betaling van het subsidiebedrag plaats op basis van de vaststellingsbeschikking en onder verrekening van het verleende voorschot.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 9 lid h en k, 10 en 11 buiten toepassing laten of daarvan afwijken als het doel van de regeling door toepassing van de regels in geding komt.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijkbudgetten gemeente Schiedam 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Schiedam in zijn vergadering van 14 november 2023.

De secretaris,

C.E. Bos

De voorzitter,

J.G. Bijl

Algemene toelichting op Subsidieregeling Wijkbudgetten 2024

Algemeen

Schiedam kent een lange traditie van wijkbudgetten. Al tientallen jaren kunnen bewoners van Schiedam een wijkbudgetsubsidie aanvragen. Op deze manier kunnen bewoners subsidie aanvragen om ideeën uit te voeren die zij belangrijk vinden voor de wijk. Bewoners weten het beste wat nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het stimuleren van ontmoeting kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Een wijkbudgetsubsidie is nadrukkelijk een budget van bewoners.

In deze subsidieregeling wordt waar nodig verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht en de ASV 2017.

Artikelgewijze toelichting

Per artikel wordt, indien nodig, de subsidieregeling toegelicht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Sub a tot en met g spreken voor zich.

Artikel 2 Doelen en doelgroep

Lid 1

Schiedam is een sociale stad waarin iedereen meedoet of in staat wordt gesteld om mee te doen. Wijkbudgetten geven bewoners de mogelijkheid zelf invloed te hebben op de activiteiten die voor hun wijk nodig zijn. De activiteiten maken het prettiger om ergens te wonen en stimuleren ontmoeting in de wijk. Dit kan van alles zijn, het aanvragen van bankjes, buurtfeesten, sport- en spelactiviteiten etc. Het stimuleren van ontmoeting draagt bij aan eenzaamheidsbestrijding.

Lid 2

Deze regeling is alleen bedoeld voor bewoners (natuurlijke personen). Subsidies kunnen dus alleen worden aangevraagd door bewoners. Voor stichtingen en verenigingen is er een andere subsidieregeling: de Subsidieregeling bewonersverenigingen en bewonersinitiatieven.

Artikel 3 Subsidieplafond en wijze van verdeling

Lid 1

Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat het college aan subsidie voor wijkactiviteiten kan verlenen.

Lid 2

Het wijkbudget is een deelsubsidieplafond. Het wijkbudget is het maximale budget dat aan subsidie voor activiteiten in die wijk verleend kan worden.

Lid 3

Als nadere regels door het college worden vastgesteld, dan worden deze bekendgemaakt op de website overheid.nl. Daarnaast worden de nadere regels gepubliceerd op de website van de gemeente Schiedam. Voorbeelden van zaken die door nadere regels worden geregeld zijn: het wel of niet verlenen van subsidie voor eten en drinken bij activiteiten of regels rond hanging baskets.

Lid 4

Wanneer er meer subsidieaanvragen voor toekenning in aanmerking komen dan er budget beschikbaar is, wordt er geprioriteerd. Welke aanvragen dragen het meest bij aan het bevorderen van leefbaarheid en ontmoeting? Bij welke aanvragen is sprake van een spreiding over de verschillende buurten van de wijk? Welke aanvragen zijn aanvullend op de activiteiten die al georganiseerd worden in de wijk? De aanvragen die het meest bijdragen krijgen voorrang bij de verdeling van het budget.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Lid 1

Er zijn veel verschillende activiteiten mogelijk die de leefbaarheid en ontmoeting in een wijk kunnen verbeteren/stimuleren. Zo kan er een bankje of een kunstwerk geplaatst worden. Ook kunnen sport- en spelactiviteiten of een buurtfeest worden georganiseerd. De aanvraag komt nadrukkelijk vanuit de wensen van bewoners zelf. De aanvrager is ook de contactpersoon en verantwoordelijk voor de activiteit.

Lid 2

 • a.

  Er kan op verschillende manieren worden aangetoond dat er draagvlak is. Er kan bijvoorbeeld een handtekeningenlijst worden toegevoegd of een verslag van een vergadering, waaruit blijkt dat vanuit de wijk behoefte is aan een bepaalde activiteit. Hoeveel draagvlak nodig is, hangt af van de activiteit. Heeft de activiteit impact op een groter deel van de wijk, dan is meer draagvlak nodig.

 • b.

  De subsidieaanvrager kan op verschillende manieren een actieve rol spelen bij de uitvoering. Zo kan de subsidieaanvrager draagvlak creëren in de wijk of wijkbewoners blijven betrekken bij de activiteiten.

 • c.

  Het beheer en onderhoud binnen de gemeente Schiedam wordt jaarlijks vastgesteld. Kleine aanpassingen in het openbaar gebied worden meegenomen in het meerjaarlijkse beheer- en onderhoudplan. Indien sprake is van grote wijzigingen, wordt onderzocht of dit past in het gemeentebeleid.

 • d.

  Een aanvraag mag niet in strijd zijn met wet- en regelgeving en het gemeentebeleid.

 • e.

  Spreekt voor zich.

Lid 3

Sommige aanvragen hebben betrekking op meerdere wijken. In 2021 werd bijvoorbeeld een pumptrack aangevraagd. Bewoners van alle wijken kunnen hier gebruik van maken. Vanuit zeven wijkbudgetten is vervolgens een bijdrage toegekend voor deze aanvraag. De pumptrack is inmiddels gerealiseerd.

Overigens geldt bij een dergelijk gezamenlijke aanvraag, nog steeds de susbidieplafonds die aan de verschillende wijken zijn toegekend. Mocht door toekenning van de subsidie het subsidieplaond van een wijk worden overschreden, dan moet de subsidieaanvraag voor dat gedeelte worden geweigerd voor die wijk. Ook wordt bekeken of de opgegeven kosten bij de aanvraag noodzakelijk zijn voor het te bereiken doel van de aanvraag en deze subsidieregeling.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Lid 1

Het college bepaalt of de kosten, die bij de aanvraag horen, nodig zijn om een activiteit uit te voeren. Het college heeft daarover het eindoordeel.

Lid 2 spreekt voor zich.

Lid 3

De aanvrager kan geen eigen werkzaamheden, al dan niet vanuit zijn eigen onderneming, vergoed krijgen vanuit de wijkbudgetten. Het wijkbudget is niet te gebruiken voor loonkosten/vergoedingen voor de aanvrager. Ook cadeaubonnen kunnen niet betaald worden vanuit de wijkbudgetten.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Lid 1 spreekt voor zich.

Lid 2 en 3

Het gaat hierbij om ‘kan’-bepalingen. Als volgens het college de kosten noodzakelijk zijn om een activiteit uit te voeren, dan kan het zijn dat het college toch om een eigen bijdrage vraagt, maar dit hoeft niet bij alle subsidieaanvragen het geval te zijn. Wanneer het gaat om een bijdrage voor eten en drinken wordt er bijna altijd om een eigen bijdrage gevraagd. Ook kan het college vragen om te zoeken naar andere financieringsbronnen. Dit zal afhangen van de grote van de activiteit en het benodigde bedrag. Per wijk en per aanvraag wordt gekeken wat haalbaar en wenselijk is om het uiteindelijk doel van de wijkbudgetten te halen. Zo wordt bij aanvragen, waar een groot bedrag gemoeid is, bijna altijd om cofinanciering gevraagd. De wijkbudgetten zijn namelijk niet toereikend voor grote bedragen. Door een bijdrage te ontvangen vanuit het wijkbudget, is het makkelijker om fondsen aan te schrijven.

Artikel 7 Aanvraag subsidie

Lid 1

Een wijkbudgetaanvraag wordt digitaal ingediend via het daarvoor beschikbare digitale formulier.

Lid 2

Een aanvraag dient volledig te zijn om voor beoordeling in aanmerking te komen. De termijn van beoordeling gaat pas in op het moment dat de aanvraag volledig is.

Lid 3 en 4

Spreekt voor zich.

Artikel 8 Regieroep

Lid 1 tot en met 6, 8, 10 tot met 15 spreken voor zich.

Lid 7

Het kan voorkomen dat een regiegroeplid niet meer functioneert binnen de regiegroep. Bijvoorbeeld als een regiegroeplid is veroordeeld voor of wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Of dat bij herhaling de inzichten van de regiegroeplid zo haaks op die van de andere regiegroepleden staan, dat er zelfs na goed onderling overleg geen consensus over het advies kan worden bereikt, waardoor de besluitvorming over de te geven adviezen stagneert.

Lid 9

De wijkregisseur ondersteunt en neemt actief deel aan de vergadering. De regigeroepleden hebben stemrecht de wijkregisseur niet.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Sub a, b, c spreken voor zich.

Sub d

Het is belangrijk dat een fysieke verbetering (al dan niet door de bewoners zelf) in redelijkheid kan worden beheerd en onderhouden. Als dit niet gegarandeerd kan worden, kan de aanvraag worden afgewezen. De gemeente Schiedam is eindverantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Het is het college die beoordeeld of een fysieke verbetering in redelijkheid kan worden beheerd en onderhouden. Immers als dat niet kan heeft een fysieke verbetering geen meerwaarde voor de leefbaarheid op de lange termijn.

Sub e

Er kan op verschillende manieren worden aangetoond dat er draagvlak is voor het plan. Er kan een handtekeningenlijst worden toegevoegd, een verslag van een vergadering, berichten op internet of e-mails. Het benodigde aantal medestanders is afhankelijk van aard en omvang van het plan.

Sub f

Een subsidieaanvrager kan op verschillende manieren een actieve rol vervullen bij de uitvoering van het plan. Dit kan door te zorgen voor draagvlak, het betrekken van omwonenden bij de uitvoering van het plan of het zelf organiseren van de uitvoering. De mate van bijdrage bij het plan kan dus verschillend zijn. Het gaat erom dat de subsidieaanvrager van begin tot eind verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag.

Sub h, i, j, k spreken voor zich.

Sub l

Een aanvraag kan ook gedeeltelijk worden toegekend en gedeeltelijk worden geweigerd. Een aanvraag kan worden geweigerd op grond van de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht 4:35, de ASV 2017 of de gronden zoals genoemd in deze subsidieregeling. De (gedeeltelijke) weigering dient gemotiveerd te worden. Op het moment dat, zoals verwoord in artikel 4, lid 11, er meer aanvragen voor toekenning in aanmerking komen dan het beschikbare wijkbudget toelaat, vindt er een kwalitatieve beoordeling plaats. Bij die beoordeling worden de hiervoor genoemde subsidieaanvragen onderling vergeleken. Gekeken wordt welke van de aanvragen het meest bijdragen aan de volgende punten:

 • bijdragen aan de leefbaarheid en het bevorderen van ontmoeting;

 • zorgen voor spreiding van activiteiten over de verschillende buurten in de wijk;

 • en andere activiteiten aanvullen.

Vervolgens wordt met voorrang subsidie toegekend aan de subsidieaanvragen die het beste scoren totdat het wijkbudget is bereikt.

Sub m

Voorheen werd ‘de subsidie’ ook wel verstrekt in natura. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is er dan geen sprake van subsidie. Soms is er een situatie dat het college de subsidieaanvraag wel een goed idee vindt, maar dat het college het goedkoper zelf kan regelen. De subsidieaanvraag wordt dan geweigerd, maar de aangevraagde activiteit wordt toch gerealiseerd.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Lid 1 spreekt voor zich.

Lid 2

Zie ook artikel 9 sub f.

Zoals aangegeven kan een aanvrager op verschillende manieren een actieve rol vervullen bij de uitvoering van een plan. Dit kan door te zorgen voor draagvlak, het betrekken van omwonenden bij de uitvoering van het plan of het zelf organiseren van de uitvoering. De mate van bijdrage bij het plan kan dus verschillend zijn. Het gaat er om dat de subsidieaanvrager van begin tot eind verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag.

Lid 3, 4, 5, 6 spreken voor zich.

Artikel 11 Vaststelling en betaling van de subsidie

Spreekt voor zich.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Er is een aantal artikelen die het college buiten toepassing kan verklaren. Het doel van de regeling: een budget van, voor en door bewoners om de leefbaarheid en ontmoeting in de wijken van de gemeente Schiedam te verbeteren staat altijd voorop. Als in de praktijk bij een specifieke aanvraag dit doel niet gehaald kan worden, doordat de regels dit belemmeren, kan besloten worden dat de regels in dit specifieke geval niet van toepassing zijn.

Artikel 13 Slotbepalingen

Aanvragen ingediend vóór 1 januari 2024, maar waarop nog niet is besloten op het moment dat deze subsidieregeling van kracht wordt, worden behandeld conform de Subsidieverodening wijkbudgetten gemeente schiedam 2012. Het, op grond van die verordening, vastgestelde subsidieplafond en de wijkbudgetten voor het jaar 2023 zijn op die aanvragen van toepassing.