Machtigingsbesluit portefeuillehouder IZA Peel en Maas

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Intitulé

Machtigingsbesluit portefeuillehouder IZA Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

en de

BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

Gelet op:

 • Artikel 168 Gemeentewet;

 • Artikel 171 Gemeentewet

Overwegende dat:

 • Het college van burgemeester en wethouders van de in artikel 168 Gemeentewet geboden mogelijkheid om een van zijn leden te machtigen tot uitoefening van een of meer van bevoegdheden gebruik wil maken;

 • De burgemeester van de in de artikel 171, tweede lid Gemeentewet geboden mogelijkheid gebruik wil maken om haar bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de gemeente, waaronder begrepen wordt het ondertekenen van overeenkomsten, op te dragen aan wethouders;

BESLUITEN:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit machtigingsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas;

 • b.

  portefeuillehouder IZA: de wethouder die binnen het college verantwoordelijk is voor het Integraal Zorg Akkoord;

 • c.

  PhO IZA: het Portefeuillehouders Overleg Integraal Zorgakkoord

 • d.

  machtiging: mandaat tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat tot het ondertekenen van een besluit, volmacht als bedoeld in titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek alsmede machtiging tot het uitoefenen van feitelijke handelingen.

Artikel 2 Omvang machtiging

 • 1. Het college verstrekt aan de portefeuillehouder IZA de machtiging om namens het college in het PhO IZA de bevoegdheden van het college uit te oefenen.

 • 2. De verleende machtiging geldt slechts ter uitoefening van de taken en werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder IZA vallen.

 • 3. Onder het uitoefenen van de bevoegdheden in machtiging wordt ook de beslissings-, uitvoerings- en afdoeningsbevoegdheden verstaan die hiermee verband (kunnen) houden.

Artikel 3 Machtigingsinstructies

 • 1. De portefeuillehouder IZA maakt van een aan hem gegeven machtiging geen gebruik indien:

  • a.

   het college of de burgemeester een bepaald stuk zelf wil afdoen en/of tekenen;

  • b.

   hij in een specifiek geval van de machtiging geen gebruik wil maken.

 • 2. De portefeuillehouder IZA maakt van een aan hem gegeven machtiging slechts gebruik na voorlegging van het stuk, waarop de machtiging betrekking heeft, aan het college en met inachtneming van de opmerkingen van het college, indien:

  • a.

   over een stuk intern en/of extern advies is gevraagd en de ingewonnen adviezen tegenstrijdig zijn;

  • b.

   de afdoening van een stuk, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, politieke consequenties met zich meebrengt dan wel precedentwerking zal hebben.

Artikel 4 Vervangingsregeling

Bij afwezigheid van een portefeuillehouder oefent zijn plaatsvervanger dezelfde bevoegdheden uit als degene die hij vervangt.

Artikel 5 Ondertekening

Wanneer de portefeuillehouder IZA gebruik maakt van een aan hem krachtens machtiging gegeven bevoegdheid, luidt de ondertekening op het betreffende stuk:

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

namens deze,

de wethouder …

dan wel, voor zover het de ondertekening betreft van stukken die van de gemeente uitgaan:

Gemeente Peel en Maas,

de wethouder …

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 7 Aanhalingstitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit portefeuillehouder IZA Peel en Maas.

Ondertekening

Panningen, 18 december 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo