Aanvullend mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

Geldend van 04-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanvullend mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

en de

BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

Gelet op:

 • -

  artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 171 van de Gemeentewet;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat:

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg de gemeente Venlo hebben aangewezen als mandaatgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA);

Verder overwegende dat de taken die daarbij horen, zijn:

 • -

  het aanvragen van middelen, het beheren en uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • -

  het samen met de zorgverzekeraar coördineren van de samenwerking tussen partijen;

 • -

  het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA;

 • -

  het zijn van een aanspreekpunt voor betrokkenen bij het opstellen van de regiobeelden en het regioplan;

  • En dat er reeds op 26 juni 2023 (bekendgemaakt op 6 juli 2023) een mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit door de gemeente Peel en Maas is vertrekt aan de gemeente Venlo en dat deze moet worden aangevuld in verband met nadere uitwerking in de Samenwerkingsovereenkomst.

en dat ter uitvoering van deze taken de juiste mandaten, volmachten en machtigingen aan de mandaatgemeente Venlo verleend dienen te worden;

BESLUITEN:

vast te stellen het volgende:

Aanvullend mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas

Artikel 1. Taken, verantwoordelijkheden en besluitvorming Mandaatgemeente Venlo

 • 1. Partijen hebben de gemeente Venlo aangewezen als Mandaatgemeente voor de Samenwerkingsregio NML (collegebesluiten juni/juli 2023).

 • 2. De Mandaatgemeente vraagt namens de Samenwerkingsregio NML SPUK IZA aan, ontvangt deze en beheert de middelen conform het hierna bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst.

 • 3. De Mandaatgemeente is aanspreekbaar op afspraken hoe de verdeling van middelen in zijn werk gaat.

 • 4. De Mandaatgemeente is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming in de Samenwerkingsregio NML over de inzet en verdeling van de middelen en voor de terugkoppeling aan de VNG ten behoeve van landelijk overleg en monitoring.

 • 5. De Mandaatgemeente vormt samen met de Zorgverzekeraar de Stuurgroep IZA waarin tevens een afvaardiging van de regionale aanbieders van zorg en ondersteuning , zorgverzekeraars, burgers/patiënten en gemeenten zitting nemen. De Mandaatgemeente zit namens Partijen in de Stuurgroep.

 • 6. De Mandaatgemeente kan extra vergaderingen van het PhO IZA of van de Kerngroep uitschrijven.

 • 7. De Mandaatgemeente organiseert de Projectleiding voor de Samenwerkingsregio NML, gefinancierd uit de SPUK IZA middelen.

 • 8. De Mandaatgemeente legt verantwoording af aan de Kerngroep over de zelfstandig uitgevoerde acties en uitgaven.

Artikel 2 Voorwaarden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 handelt de gemeente Venlo overeenkomstig de eigen wet- en regelgeving en nationale/internationale regelgeving.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanvullend mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Peel en Maas.

Ondertekening

Panningen, 18 december 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,

K.H. Werps-Aerts

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

De burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo