Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels overgangsregeling verkorting gemeentelijke schuldenregelingen

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels overgangsregeling verkorting gemeentelijke schuldenregelingen

Zaaknummer: Z23-102782

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 20 november 2023;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels overgangsregeling verkorting gemeentelijke schuldenregelingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • inwoner: persoon aan wie op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) schuldhulpverlening wordt gegeven;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • afloscapaciteit: het bedrag dat de inwoner maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden;

 • de afloscapaciteit wordt bepaald op basis van het Vrij Te Laten Bedrag (VLTB): het bedrag waarmee de inwoner noodzakelijke kosten voor levensonderhoud op bijstandsniveau en de vaste lasten kan betalen. Voor de berekening van de afloscapaciteit en het vrij te laten bedrag wordt aangesloten bij de landelijke systematiek. Al het inkomen boven het VTLB wordt ingezet voor aflossing van de schulden.

 • minnelijk traject: traject waarin door tussenkomst van de gemeente wordt geprobeerd schulden buiten de rechter om te schikken. Schuldeisers dienen hieraan vrijwillig mee te werken. Deze overgangsregeling heeft betrekking op de volgende onderdelen van het minnelijk traject:

 • saneringskrediet: methode om schulden te regelen waarbij de inwoner een lening bij een kredietbank krijgt ter hoogte van de afloscapaciteit. Daarmee worden de schuldeisers in één keer afbetaald. Het bedrag dat aan de schuldeisers wordt aangeboden ligt daarmee vast. De inwoner betaalt daarna de lening terug aan de kredietbank. De looptijd van leningen die voor 1 juli 2023 zijn gestart is 36 maanden. De looptijd van leningen die vanaf 1 juli 2023 zijn gestart is doorgaans 18 maanden.

 • schuldbemiddeling: het college sluit een schuldregelingsovereenkomst met de inwoner. Daarin staan de rechten en plichten van beide partijen. Daarna maakt het college afspraken met de schuldeisers. Als alle schuldeisers instemmen met het voorstel van de schuldhulpverlener komt er een algeheel akkoord met de schuldeisers tot stand. Gedurende de looptijd van de schuldhulpbemiddeling betaalt de inwoner naar draagkracht zoveel mogelijk af. De looptijd van schuldbemiddelingen die zijn gestart voor 1 juli 2023 is 36 maanden, de looptijd van schuldbemiddelingen die zijn gestart vanaf 1 juli 2023 is doorgaans 18 maanden.

Artikel 2 Doelgroep

De volgende inwoners kunnen gebruik maken van de overgangsregeling:

1. inwoners die door tussenkomst van het college een kredietovereenkomst met de Kredietbank Amsterdam hebben ondertekend tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023;

2. inwoners die een schuldregelingsovereenkomst hebben ondertekend tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 met een schuldenregeling die doorloopt na 1 januari 2025.

3. inwoners die een algeheel akkoord met hun schuldeisers zijn overeen gekomen tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023. Als ingangsdatum wordt de datum gekozen die het meest gunstig is voor de inwoner.

Artikel 3 Doelstelling

 • 1.

  De overgangsregeling heeft tot doel inwoners met een lopende gemeentelijke schuldenregeling (saneringskrediet of schuldbemiddeling) sneller uitzicht te bieden op een schuldenvrije toekomst, zodat zij weer optimaal kunnen functioneren in hun persoonlijke leven en in de maatschappij.

 • 2.

  Daar waar het niet mogelijk is een lopende regeling te verkorten wordt ingezet op het vergemakkelijken en verzachten van de al lopende schuldenregeling voor de inwoner. Het college bevordert dat er in samenwerking met de schuldeisers de meest optimale oplossing wordt getroffen voor inwoners.

Artikel 4 Aansluiting op beleid en regelgeving

Deze overgangsregeling is aanvullend op:

 • 1.

  Het besluit van de gemeenteraad van Amstelveen op 5 juli 2023, terugwerkend tot 1 juli 2023, waarbij het beleidsplan “De toekomst in Balans, beleidsplan schuldhulpverlening 2021 – 2024” als volgt is gewijzigd voor het onderdeel gemeentelijke schuldenregelingen:

  • a.

   de standaard looptijd van de schuldbemiddeling wordt verkort van 36 naar 18 maanden.

  • b.

   de standaard looptijd van het saneringskrediet wordt verkort van 36 naar 18 maanden.

2. De wijziging van de Faillissementswet, van kracht sinds 1 juli 2023, waarbij in artikel 349A de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is teruggebracht van 36 maanden naar 18 maanden.

3. De Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Amstelveen 2021.

Artikel 5 Werkwijze

Deelname aan de regeling is vrijwillig voor inwoners. Het college neemt contact op met de inwoners die tot de doelgroep behoren. Nadat de inwoner heeft aangegeven gebruik te willen maken van de overgangsregeling doet het college aan de schuldeisers die deelnemen aan de schuldenregeling een voorstel tot verkorting van de lopende schuldenregeling waarbij:

 • 1.

  Voor de kredietovereenkomst van toepassing is dat:

  • a.

   Van alle kredietovereenkomsten die zijn aangevangen voor 1 juli 2023 én die na 1 januari 2025 nog doorlopen, worden de termijnen vanaf 1 januari 2025 door het college vergoed.

  • b.

   De kredietovereenkomst tussen inwoner en de kredietverstrekker blijft hierbij ongewijzigd in stand

  • c.

   Achterstallige aflostermijnen van de inwoner worden niet vergoed door het college;

  • d.

   Als de inwoner op eigen initiatief al extra heeft afgelost bovenop het afgesproken termijnbedrag wordt dit niet vergoed door het college.

 • 2.

  voor de schuldregelingsovereenkomst en het algehele akkoord met de schuldeisers (schuldbemiddeling) van toepassing is dat:

  • a.

   Het college als inzet naar de schuldeisers hanteert dat de lopende regeling ineens wordt afgekocht.

  • b.

   De hoogte van het af te kopen bedrag wordt bepaald op basis van de afloscapaciteit die geldt op het moment dat aan de schuldeisers een afkoopvoorstel wordt gedaan.

  • c.

   Het af te kopen bedrag wordt bepaald op basis van het VTLB.

  • d.

   In principe wordt de afloscapaciteit die zal ontstaan tussen de datum van het afkoopvoorstel en 1-1-2025 geleend bij de kredietbank Amsterdam. De afloscapaciteit die na 1-1-2025 zal ontstaan, wordt bij een algeheel akkoord door het college betaald aan de schuldeisers.

  • e.

   Schuldeisers nemen op vrijwillige basis deel aan de overgangsregeling. Het college zet als stimuleringsmaatregel in dat de totale afloscapaciteit met €500,00 wordt verhoogd. Hierbij wordt nooit meer dan 100% van de vastgestelde schuldpositie betaald.

   • f.

    de schuldbemiddingsovereenkomst tussen inwoner en het college blijft ongewijzigd in stand, indien niet alle schuldeisers en de inwoner instemmen met een eerdere beëindiging;

   • g.

    achterstallige aflostermijnen van de inwoner worden niet vergoed door het college.

Artikel 6 Werkwijze als schuldeisers niet akkoord gaan

Indien één of meerdere schuldeisers definitief niet akkoord gaan met het voorstel wordt de

bestaande schuldbemiddeling voortgezet. Dan is in het kader van de overgangsregeling van toepassing:

 • a.

  De door de inwoner te betalen termijnen die volgen uit de berekening van de maandelijkse afloscapaciteit (inkomen min VTLB) na 1-1-2025 worden door het college betaald.

 • b.

  Extra inkomsten of andere in de boedel vallende middelen worden niet door het college vergoed.

 • c.

  Achterstallige aflostermijnen van de inwoner worden niet vergoed door het college;

 • d.

  De inwoner hoeft na 1-1-2025 alleen nog de afloscapaciteit over te maken die ontstaat door extra inkomsten, die niet zijn voorzien in de berekening van het VTLB.

 • e.

  Indien blijkt dat de schuldregeling door toedoen van de inwoner niet meer kan slagen, dan zijn de “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Amstelveen 2021”van toepassing.

Artikel 7 Onvoorziene Omstandigheden

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbenden afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden. Het college kan in gevallen waarin zij dat opportuun acht, in overleg treden met de schuldeisers om het af te lossen bedrag dat de inwoner na 1-1-2025 betaald zou moeten worden vervroegd af te lossen.

Artikel 9 Looptijd

Deze overgangsregeling is tijdelijk en eindigt op 1 juli 2026.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden de dag na de bekendmaking in werking en worden aangehaald als:

Beleidsregels overgangsregeling verkorting gemeentelijke schuldenregelingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 december 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1

Het rijk heeft diverse maatregelen genomen om mensen met problematische schulden sneller perspectief te bieden. Eén van deze maatregelen is de verkorting van de looptijd van de WSNP in de Faillissementswet van 36 naar 18 maanden. In lijn hiermee heeft de gemeenteraad ook de looptijd van de gemeentelijke schuldenregelingen verkort van 36 naar 18 maanden. Het betreft hier het saneringskrediet en de schuldbemiddeling.

Doelgroep

Het college beoogt met deze overgangsregeling dat de inwoners die voor 1 juli 2023 zijn gestart niet later klaar zijn met hun schuldenregeling dan inwoners die na 1 juli 2023 zijn gestart. Voor de inwoners die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 zijn gestart geldt dat ze met hun regeling van 36 maanden later klaar zijn dan inwoners die op 1 juli 2023 zijn gestart en na 18 maanden hun regeling afronden. Bij het bepalen van de doelgroep voor de regeling is afgewogen dat bij inwoners die voor 1 januari 2023 geruime tijd voor de ingang van de nieuwe regeling zijn gestart met hun traject. We hebben hierin een pragmatische keus gemaakt.

Saneringskrediet

De gemeentelijke kredietbank verstrekt een kredietovereenkomst (saneringskrediet) waarmee de schulden tegen finale kwijting worden afgekocht. De schuldeisers krijgen het bedrag in één keer uitbetaald. De inwoner moet gedurende 18 maanden (voor 1 juli 2023 36 maanden) het krediet aflossen.

De inwoner heeft dan alleen nog de kredietbank als schuldeiser. De overgangsregeling is daarom bij het saneringskrediet relatief eenvoudig omdat het college alleen met de Kredietbank een afspraak moet maken. Met de schuldeisers hoeft niet meer overlegd te worden, die hebben aan het begin van het saneringskrediet al hun aandeel van hun vordering ontvangen.

Medewerking schuldeisers bij schuldbemiddelingen

Dit is een overeenkomst tussen de schuldenaar en de schuldeisers waarbij gedurende de looptijd 36 maanden naar draagkracht wordt afgelost tegen finale kwijting. Jaarlijks vindt een hercontrole plaats. Het vrij te laten bedrag wordt opnieuw berekend en het gereserveerde geld wordt afgedragen aan de schuldeisers. Het aan de schuldeisers aangeboden percentage is een prognose. Het bedrag dat de schuldeisers uiteindelijk ontvangen, kan hiervan afwijken vanwege bijvoorbeeld het verkrijgen of verlies van een baan.

In beginsel betekent medewerking aan deze overgangsregeling dat schuldeisers bij een schuldbemiddelingsregeling minder geld van de inwoner ontvangen dan bij aanvang van de bemiddeling als prognose is gegeven. Er is geen wet- of regelgeving op grond waarvan het college schuldeisers kan dwingen om regelingen te verkorten. Medewerking van schuldeisers is dus vrijwillig.

De praktijk is dat schuldeisers meestal een zeer beperkt percentage van hun vordering ontvangen. De verwachting is daarom dat een aanzienlijk deel van de schuldeisers bereid zal zijn om medewerking te verlenen aan de overgangsregeling. Het is voor schuldeisers vooral belangrijk dat de leefsituatie van inwoners zodanig verbetert dat er niet opnieuw schulden ontstaan. Als stimulans zet het college een verhoging van de afloscapaciteit in van € 500.