Regeling vervallen per 09-04-2024

Uitwerkingsbesluit Economische Subsidies stadsdeel Zuid 2023

Geldend van 03-01-2024 t/m 08-04-2024

Intitulé

Uitwerkingsbesluit Economische Subsidies stadsdeel Zuid 2023

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van Amsterdam,

gelet op artikel 1.3 lid 1 en 2 van de Subsidieregeling “Economische stimulering binnen het gebiedsgericht werken” kan binnen het subsidieplafond onderscheid worden gemaakt per

soort activiteiten en gebied;

gelet op de Verordening op het lokaal bestuur, takenlijst, 6.1: opstellen en uitvoeren van economische programma’s;

gelet op W1 van het bij het Algemeen Mandaatbesluit Stadsdeel Zuid horende bevoegdhedenregister;

Subsidieregeling economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken

Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA) 2013

Besluit het volgende uitwerkingsbesluit Economische Subsidies stadsdeel Zuid 2023 vast te stellen.

Korte beschrijving

Activiteiten die gesubsidieerd worden uit het budget Buurteconomie versterken het ondernemersklimaat in stadsdeel Zuid. Daarnaast zorgen deze activiteiten en initiatieven ook voor de levendigheid en vormen ze een balans tussen de bedrijvigheid en wonen. Daarmee wordt ook geïnvesteerd in de positie van het MKB. Deze activiteiten bevorderen ook het samenwerken aan een sterker ondernemersklimaat, een van de opgaven uit de gebiedsplannen.

Subsidieplafond

€ 343.990,- Buurteconomie totaal

Verdeeld als volgt

€ 175.000,- t.b.v. Straat management

€ 168.990,- t.b.v. Gebiedsgebonden Ondernemers Initiatieven

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

  • A.

    Straatmanagement

    Inzet van straatmanagement met als doel: verbeteren economische structuur, verbeteren uitstraling van het winkelgebied, openbare ruimte van het winkelgebied, vergroten van de leefbaarheid en veiligheid, vergroten van de lokale organisatiegraad van de ondernemers. Het in stand houden van de opgebouwde status van het winkelgebied.

  • B.

    Gebiedsgebonden Ondernemers Initiatieven

    Hieronder wordt verstaan activiteiten gericht op schoon, veilig en aantrekkelijk gebied. En activiteiten gericht op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt.

Dit besluit wordt aangehaald als Subsidieplafonds economische subsidies Zuid 2023, Economische stimulering binnen het gebiedsgerichte werken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023.

De voorzitter Dagelijks Bestuur stadsdeel Zuid

De heer B. Vink

De secretaris stadsdeel Zuid

Mevrouw O. Leijten