Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

gelet op:

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;

 • -

  afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 18.6 Omgevingswet;

 • -

  artikel 92 Woningwet;

 • -

  artikel 6 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat:

 • bij besluit van 19 december 2023 aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders, belast met toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, is gemandateerd;

 • de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt en daarin, wat de aanwijzing van toezichthouders betreft, niet is voorzien in overgangsrecht;

 • om die reden personen moeten worden aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet;

 • van belang is dat die bevoegdheid mede aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen toekomt;

 • het mandaatbesluit aan de Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen met het oog daarop moet worden geactualiseerd;

 • wenselijk is in dat kader een geheel nieuw mandaatbesluit te nemen en het oude in te trekken.

BESLUIT:

 • I.

  de aan het college toekomende bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, gesteld bij of krachtens de:

  • Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Omgevingswet;

  • Wet milieubeheer;

  • Wet veiligheidsregio’s;

  • Woningwet.

 • te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen;

 • II.

  het mandaatbesluit van 25 juni 2018 datum in te trekken;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2023

de burgemeester,

A. van der Tuuk

de secretaris,

R. Kleijnen

Ondertekening