Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein gemeente Westerkwartier 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier en de burgemeester van de gemeente Westerkwartier, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft,

Gelet op:

 • -

  titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017;

 • -

  de artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet;

 • -

  paragraaf 4.2.8 van de Invoeringswet Omgevingswet;

 • -

  artikel 93, eerste lid van de Woningwet;

 • -

  artikel 18.1a, eerste lid van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 33, eerste lid van de Huisvestingswet 2014;

 • -

  artikel 17 van de Leegstandswet;

 • -

  artikel 18, eerste lid van de Wet goed verhuurderschap;

 • -

  artikel 61, derde lid van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 41, eerste lid onder b van de Alcoholwet;

 • -

  artikel 34, tweede lid van de Wet op de kansspelen;

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • -

  artikel 22 van de Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019;

 • -

  artikel 22, eerste lid van de Erfgoedverordening gemeente Westerkwartier 2023;

 • -

  artikel 30, tweede lid van de Verordening jachthaven Leek gemeente Westerkwartier 2021

Overwegende:

 • -

  dat het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wetten en verordeningen die in dit aanwijzingsbesluit zijn genoemd;

 • -

  dat het vanuit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 • -

  dat op 24 juli 2019 het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein Gemeente Westerkwartier” van 17 juli 2019 is bekendgemaakt in het Gemeenteblad;

 • -

  dat het vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 noodzakelijk is het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein Gemeente Westerkwartier” te herzien;

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

Als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen alle medewerkers die zijn aangesteld en werkzaam zijn bij het team Toezicht, Controle en Handhaving van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 Omschrijving toezicht

De toezichthouders, bedoeld in artikel 1, zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Westerkwartier belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten en gemeentelijke verordeningen:

 • -

  Omgevingswet;

 • -

  Woningwet;

 • -

  Wet milieubeheer;

 • -

  Huisvestingswet 2014;

 • -

  Leegstandswet;

 • -

  Wet goed verhuurderschap;

 • -

  Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  Alcoholwet;

 • -

  Wet op de kansspelen;

 • -

  Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021;

 • -

  Verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019;

 • -

  Erfgoedverordening gemeente Westerkwartier 2023;

 • -

  Verordening jachthaven Leek gemeente Westerkwartier 2021.

Artikel 3 Wijziging wet- en regelgeving

De aanwijzing geldt tevens voor de wet- en regelgeving die in de plaats treedt van de in artikel 2 genoemde wetten en gemeentelijke verordeningen voor zover de aard en strekking niet wezenlijk is veranderd.

Artikel 4 Legitimatiebewijs

De toezichthouders, bedoeld in artikel 1, worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Bevoegdheid binnentreden woning

De bevoegdheid met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, bedoeld in artikel 18.7 van de Omgevingswet, wordt toegekend aan de toezichthouders, bedoeld in artikel 1, met dien verstande dat de toekenning van deze bevoegdheid alleen geldt voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen

Artikel 6 Duur aanwijzing

De aanwijzing tot toezichthouder geldt voor de duur dat een medewerker werkzaam is bij het team Toezicht, Controle en Handhaving dan wel tot intrekking van dit aanwijzingsbesluit.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein Gemeente Westerkwartier van 17 juli 2019 wordt ingetrokken, behalve voor zover het de aanwijzing betreft op grond van artikel 5:10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover die aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van bestuurlijke sanctiebesluiten die vallen onder paragraaf 4.2.8 van de Invoeringswet Omgevingswet.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders fysiek domein gemeente Westerkwartier 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 20 december 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders en namens de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft,

J. Spiegelaar

Teamleider Toezicht , Controle en Handhaving