Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen mandaat gemeente Druten 2019 wijziging 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen mandaat gemeente Druten 2019 wijziging 2023

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

 • -

  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  gelet op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

 • -

  gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen-gemeente Druten 2019”

 • -

  gelet op het “Wijzigingsbesluit van het Algemeen Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen-gemeente Druten 2019” (d.d. 14 november 2023, Gemeenteblad 2023 nr. 495602 d.d. 21 november 2023) van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten;

Besluit

I

In te trekken het besluit Dir 2018.004 inzake verleend ondermandaat aan de afdelingshoofden Handhaving 1, Handhaving 2, Vergunningverlening 1, Vergunningverlening 2 en Juridisch advies;

II

Ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden OD10 Interne dienstverlening, OD20 Handhaving Briks, OD30 Handhaving Milieu, OD40 Vergunningverlening BRIKS, OD50 Vergunningverlening Milieu en OD60 Juridisch advies en wel zodanig dat alle bevoegdheden worden gemandateerd zoals die na inwerkingtreding van het “Wijzigingsbesluit van het Algemeen mandaatbesluit omgevingsdienst regio Nijmegen gemeente Druten 2019” (waarin een overgangsrechtelijke bepaling is opgenomen) aan de directeur van de omgevingsdienst regio Nijmegen zijn gemandateerd;

Onder de voorwaarde dat de bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies en voorwaarden van het verstrekte mandaat zoals in de aanhef vermeld.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

 • a.

  de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,

  en

 • b.

  de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Dit besluit kan worden aangehaald als “ Besluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen mandaat gemeente Druten 2019 wijziging 2023”.

Ondertekening

Nijmegen, 14 december 2023

S. Kuils

Directeur