Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent subsidies voor verenigingen en hoeskamers (Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers 2024)

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken ter voldoening aan het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening Beekdaelen 2021 bekend dat zij in hun vergadering van 19 december 2023 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024

Reikwijdte

Artikel 1

Deze nadere subsidieregeling is van toepassing op de hierna genoemde categorieën organisaties:

 • 1.

  Binnensportorganisaties

 • 2.

  Buitensportorganisaties

 • 3.

  Sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking

 • 4.

  Zwemsportorganisaties

 • 5.

  Natuureducatie

 • 6.

  Heemkunde

 • 7.

  Oranjeverenigingen

 • 8.

  Volkscultuur- en erfgoedorganisaties

 • 9.

  Carnavalsorganisaties

 • 10.

  Schutterijen

 • 11.

  Toneelorganisaties

 • 12.

  Vocale muziekorganisaties

 • 13.

  Instrumentale muziekorganisaties

 • 14.

  Organisaties voor kunst- en cultuureducatie

 • 15.

  E.H.B.O.-organisaties

 • 16.

  Ouderenverenigingen

 • 17.

  Buurtverenigingen

 • 18.

  Vrouwenorganisaties

 • 19.

  Ziekenorganisaties

 • 20.

  Hulporganisaties

 • 21.

  Kindervakantiewerkorganisaties

 • 22.

  Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties

 • 23.

  Gesloten Jeugd- en jongerenwerkorganisaties

 • 24.

  Sint Nicolaasorganisaties

 • 25.

  Speeltuinwerk

 • 26.

  Instrumentale muziekorganisaties voor senioren

 • 27.

  Hoeskamers

 • 28.

  Overige organisaties

Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De organisatie waaraan subsidie verstrekt wordt moet zijn gevestigd in de gemeente Beekdaelen tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat een organisatie die niet in Beekdaelen is gevestigd een duidelijke meerwaarde heeft ten aanzien van bestaande organisaties in Beekdaelen en dat die voorziet in een aantoonbare behoefte van jeugdigen (18 jaar en jonger) en ouderen (55 jaar en ouder) woonachtig in de gemeente Beekdaelen.

 • 2. Nieuwe organisaties en organisaties die nog geen subsidie ontvangen komen alleen voor subsidiëring in aanmerking indien burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de doelstelling van de organisatie een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van de reeds bestaande organisaties in de (kernen van de) gemeente Beekdaelen.

Artikel 3

 • 1. Onder actief lid wordt verstaan een lid dat volgens opgave van de organisatie actief deelneemt aan de activiteiten van de organisatie. Ereleden, rustende leden etc. die volgens opgave van de organisatie niet regelmatig actief aan de activiteiten deelnemen worden niet als actieve leden aangemerkt. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de opgave van de organisaties steekproefsgewijs te controleren bijvoorbeeld door het opvragen van de ledenlijst of activiteitenoverzicht.

 • 2. Onder subsidiabel lid wordt verstaan een actief lid dat volgens opgave van de organisatie op 1 januari van het boekjaar 18 jaar of jonger is, respectievelijk 55 jaar of ouder. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de opgave van de organisaties steekproefsgewijs te controleren bijvoorbeeld door het opvragen van de ledenlijst.

 • 3. Onder boekjaar wordt verstaan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 4. De datum die geldt voor de bepaling van het aantal subsidiabele leden, actieve leden en inwoners is 1 januari van het boekjaar.

Artikel 4

 • 1. Het subsidiebedrag voor het boekjaar wordt voor de in de gemeente Beekdaelen gevestigde organisaties vastgesteld op grond van een basissubsidie, eventueel vermeerderd met een bedrag per subsidiabel lid van de organisatie.

 • 2. Organisaties die buiten de gemeente Beekdaelen zijn gevestigd, zoals bedoeld in artikel 2.1, ontvangen alleen een bedrag per subsidiabel lid van de organisatie.

 • 3. Indien het aantal werkende leden van een organisatie drie jaar lang onder het in deze nadere subsidieregeling bepaalde minimum blijft, wordt de subsidiëring van de betreffende organisatie gestopt.

 • 4. De in deze nadere subsidieregeling opgenomen subsidiebedragen betreffen het boekjaar 2024.

 • 5. Subsidieaanvragen worden voor een tijdsvak van 2024 tot en met 2027 vastgesteld.

 • 6. Afwijkingen in het aantal subsidiabele ledenaantallen ten opzichte van het boekjaar 2024 van meer dan 25% dienen kenbaar gemaakt te worden bij de gemeente en komen voor herbeoordeling in aanmerking voor het restant van het tijdsvak. Dit geldt ook indien verenigingen onder de minimum criteria komen binnen de betreffende categorie.

 • 7. De regeling wordt elk jaar voorgelegd aan de gemeente ten behoeve van het vaststellen van de geïndexeerde subsidiebedragen.

 • 8. Conform artikel 2 lid 2 worden nieuwe aanvragen voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien de betreffende aanvraag in aanmerking komt voor subsidie dan geldt dit voor het restant van het tijdsvak.

Subsidieaanvraag en subsidievaststelling

Artikel 5.

 • 1. De organisaties dienen uiterlijk 31 maart van het boekjaar de subsidie aan te vragen.

 • 2. Indien de subsidieaanvraag binnenkomt na de in artikel 5.1 genoemde datum kunnen burgemeester en wethouders besluiten de subsidie te weigeren.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen uiterlijk 1 september van het boekjaar de subsidie per organisatie direct vast.

 • 4. De subsidie wordt uiterlijk 1 september van het boekjaar volledig uitbetaald.

1. Binnensportorganisaties

Artikel 6

 • 1. Onder een binnensportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening in clubverband van sport dan wel lichamelijke oefening ten doel stelt en die voor de beoefening van haar sport uitsluitend of in overwegende mate gebruik maakt van een binnensportaccommodatie of een andere geschikte accommodatie.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  69,00

  Basissubsidie

  688,00

2. Buitensportorganisaties

Artikel 7

 • 1. Onder een buitensportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de sportbeoefening in clubverband ten doel stelt en die voor de beoefening van haar sport uitsluitend of in overwegende mate gebruik maakt van een sportaccommodatie in de open lucht.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  688,00

3. Sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking

Artikel 8

 • 1. Onder een sportorganisatie voor sporters met een functiebeperking wordt verstaan een organisatie die zich de sportbeoefening door mensen met een functiebeperking ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  688,00

4. Zwemsportorganisaties

Artikel 9

 • 1. Onder een zwemsportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening van de zwemsport in verenigingsverband ten doel stelt.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. In afwijking van artikel 3 lid 2 worden alle leden in de categorie zwemsportorganisaties als subsidiabel lid beschouwd, ongeacht leeftijd.

 • 4. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  69,00

  Basissubsidie

  1336,00

5. Natuureducatie

Artikel 10

 • 1. Onder een organisatie voor natuureducatie wordt verstaan een organisatie die bijdraagt aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap door middel van het aanbod van educatieve activiteiten.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  1033,00

6. Heemkunde

Artikel 11

 • 1. Onder een heemkundeorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het bevorderen van de kennis van en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis, folklore en volkstaal in de gemeente Beekdaelen ten doel stelt, alsmede het beheer van uit heemkundig oogpunt belangrijke voorwerpen.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  1033,00

7. Oranjeverenigingen

Artikel 12

 • 1. Onder een Oranjevereniging wordt verstaan een organisatie die als doelstelling heeft het voor kinderen organiseren van activiteiten rondom de viering van Koningsdag.

 • 2. Het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners onder de 13 jaar van de kern waarin de betreffende vereniging actief is.

  Bedrag per inwoner jonger dan 13 jaar

  3,00

8. Volkscultuur- en erfgoedorganisaties

Artikel 13

 • 1. Onder een volkscultuur- en erfgoedorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich één van de onderstaande zaken ten doel stelt:

  • a.

   Beschermen en in stand houden van een conform de Erfgoedwet door het Rijk aangewezen Rijksbeschermd dorpsgezicht, alsook het stimuleren van renovatie en reconstructie hiervan;

  • b.

   Beschermen en in stand houden van een specifiek lokaal erfgoedstuk, met een bijzondere historische en volksculturele waarde voor de kern waarin het zich bevindt;

  • c.

   Beschermen en in stand houden van een specifiek lokaal erfgoedstuk, met een bijzondere culturele waarde en dit beleefbaar maken voor de inwoners van Beekdaelen door middel van activiteiten;

  • d.

   Onder de aandacht brengen van lokale en regionale geschiedenis en folklore en deze beleefbaar maken voor de inwoners van Beekdaelen door middel van onderzoek én publicaties én activiteiten;

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  186,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  186,00

  lid 1, sub c.

  Basissubsidie

  319,00

  lid 1, sub d.

  Basissubsidie

  533,00

9. Carnavalsorganisaties

Artikel 14

 • 1. Onder een carnavalsorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt de viering van carnaval te organiseren.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  688,00

10. Schutterijen

Artikel 15

 • 1. Onder een schutterij wordt verstaan een organisatie die zich het behoud van het historische schutterswezen ten doel stelt en aangesloten is bij een schuttersfederatie danwel overkoepelend schuttersorgaan.

 • 2. De schutterij dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  69,00

  Basissubsidie

  688,00

 • 4. Indien de schutterij een drumband/klaroenkorps heeft met minimaal 15 in Beekdaelen woonachtige actieve leden dan zal de basissubsidie verhoogd worden van € 688,00 naar € 2.411,00

11. Toneelorganisaties

Artikel 16

 • 1. Onder een toneelorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening en de bevordering van de toneelkunst dan wel de uitvoering van toneelstukken ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  1721,00

12. Vocale muziekorganisaties

Artikel 17

 • 1. Onder een vocale muziekorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het beoefenen van de zangkunst ten doel stelt.

 • 2. Vocale organisaties die direct of indirect zijn verbonden aan kerkgenootschappen en die zich overwegend of uitsluitend bezighouden met liturgische koorzang worden niet als vocale muziekorganisatie aangemerkt.

 • 3. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  1721,00

13. Instrumentale muziekorganisaties

Artikel 18

 • 1. Onder instrumentale muziekorganisaties worden verstaan:

  • a.

   harmonie- en fanfarekorpsen die zijn aangesloten bij een overkoepelende muziekfederatie of muziekbond

  • b.

   drumbands (tamboerkorpsen, tamboer- en pijperkorpsen c.q. fluitkorpsen en tamboerkorpsen met klaroenen, signaaltrompetten, jachthoorns of lyra's) voor zover het zelfstandige organisaties aangesloten bij een overkoepelende muziekfederatie of muziekbond betreft dan wel voor zover zij deel uitmaken van een onder letter a. genoemde organisatie;

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  69,00

  Basissubsidie

  2411,00

14. Organisaties voor kunst- en cultuureducatie

Artikel 19

 • 1. Onder een organisatie voor kunst- en cultuureducatie wordt verstaan een organisatie die zich één van de onderstaande zaken ten doel stelt:

  • a.

   Lokaal in Beekdaelen lezingen organiseren over onderwerpen als beeldende kunst, muziek, literatuur, architectuur, film, enzovoorts.

  • b.

   Lokaal in Beekdaelen organiseren van cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst en creativiteit met het doel de mensen de mogelijkheid te bieden hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  186,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  1332,00

Artikel 20

 • 1. Onder een E.H.B.O.-organisatie wordt verstaan een organisatie die zich het bevorderen van al datgene dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  34,00

  Basissubsidie

  2755,00

16. Ouderenverenigingen

Artikel 21

 • 1. Onder een ouderenvereniging wordt verstaan een organisatie die zich het uitvoeren van sociaal culturele activiteiten voor ouderen ten doel stelt, alsmede het behartigen van de belangen van ouderen.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  1887,00

17. Buurtverenigingen

Artikel 22

 • 1. Onder een buurtvereniging wordt verstaan een vereniging die zich ten doel stelt de sociale cohesie op kernniveau te vergroten door activiteiten te organiseren in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  106,00

18. Vrouwenorganisaties

Artikel 23

 • 1. Onder een vrouwenorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt activiteiten voor vrouwen te organiseren en uit te voeren.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

  Basissubsidie

  688,00

19. Ziekenorganisaties

Artikel 24

 • 1. Onder ziekenorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de bevordering van het welzijn der zieken binnen de gemeente Beekdaelen ten doel stelt.

 • 2. Het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van de kern waarin de betreffende organisatie actief is:

  Bedrag per inwoner van de kern(en) waar de organisatie actief is

  0,198

20. Hulporganisaties

Artikel 25

 • 1. Onder hulporganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt onderstaande hulp te verlenen:

  • a.

   Maatschappelijke ondersteuning voor (oud-)geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening

  • b.

   Hulpbehoevende en armlastige mensen ondersteuning te bieden bij het voorzien in primaire levensbehoeften (voedsel, kleding, basale inrichting woning) en bij de deelname aan sociaal-maatschappelijke activiteiten.

  • c.

   Een platform vormen voor en ondersteuning bieden aan lokaal in Beekdaelen gevestigde (non-gouvernementele) organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  265,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  425,00

  lid 1, sub c.

  Basissubsidie

  559,00

21. Kindervakantiewerkorganisaties

Artikel 26

 • 1. Onder een kindervakantiewerkorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het organiseren van het kindervakantiewerk ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een basisbedrag en een bedrag per unieke deelnemer op basis van de laatste kindervakantiekwerk activiteit:

  Bedrag per unieke deelnemer op basis van de laatste kindervakantiewerk activiteit

  14,00

  Basissubsidie

  € 

  1.721,00

22. Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties

Artikel 27

 • 1. Onder een Open jeugd- en jongerenwerkorganisatie wordt een organisatie verstaan die zich ten doel stelt sociaal culturele activiteiten te ontplooien ten behoeve van jeugdigen en jongeren onder leiding van vrijwilligers waarbij geen lidmaatschap is vereist en die tenminste 12 keer per jaar plaatsvinden.

 • 2. Activiteiten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders voornamelijk betrekking hebben op politieke, economische en kerkelijke aangelegenheden vallen niet onder de werking van deze nadere subsidieregeling.

 • 3. Activiteiten die reeds onder andere categorieën uit deze nadere subsidieregelingen worden gesubsidieerd vallen niet onder de werking van dit artikel.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3.198,00

23. Gesloten Jeugd- en jongerenwerkorganisaties

Artikel 28

 • 1. Onder een Gesloten jeugd- en jongerenwerkorganisatie wordt een organisatie verstaan die zich ten doel stelt sociaal culturele activiteiten te ontplooien ten behoeve van jeugdigen en jongeren onder leiding van vrijwilligers waarbij een lidmaatschap van toepassing is.

 • 2. Activiteiten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders voornamelijk betrekking hebben op politieke, economische en kerkelijke aangelegenheden vallen niet onder de werking van deze nadere subsidieregeling.

 • 3. Activiteiten die reeds onder andere categorieën uit deze nadere subsidieregelingen worden gesubsidieerd vallen niet onder de werking van dit artikel.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3.198,00

  Bedrag per subsidiabel lid

  14,00

24. Sint Nicolaasorganisaties

Artikel 29

 • 1. Onder een Sint-Nicolaasorganisatie wordt verstaan een organisatie die de intocht van Sint Nicolaas in een van de kernen van de gemeente organiseert en uitvoert.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  344,00

25. Speeltuinwerk

Artikel 30

 • 1. Onder een speeltuinwerkorganisatie wordt verstaan een organisatie die een buitenruimte beheert waar kinderen op bepaalde openingstijden onder toezicht van vrijwilligers kunnen spelen.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3788,00

26. Instrumentale muziekorganisaties voor senioren

Artikel 31

Onder instrumentale muziekorganisaties worden verstaan:

 • 1.

  Zelfstandige organisaties waarbij sprake is van het beoefenen en ten gehore brengen van aan harmonie- en fanfarekorpsen gelieerde muziekstukken, en waarbij het nevendoel van de organisatie is om cultuur en muziek participatie op hogere leeftijd in stand te houden / te bevorderen.

 • 2.

  De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  1033,00

27. Hoeskamers

Artikel 32

Onder hoeskamers worden verstaan:

 • 1.

  Onder een hoeskamer wordt verstaan een toegankelijke voorziening in een dorp voor inwoners zonder zorgindicatie, die activiteiten aanbiedt of ontplooit gericht op het bevorderen van ontmoeting van inwoners, tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van vaardigheden gericht op het behoud van zelfstandig functioneren en wonen.

 • 2.

  Organisaties of hoeskamerinitiatieven komen alleen voor subsidiering in aanmerking als burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de doelstelling van de organisatie van duidelijke meerwaarde is in de (kernen van de) gemeente Beekdaelen.

 • 3.

  Alleen activiteiten die voor- en door de hoeskamerorganisaties worden georganiseerd komen in aanmerking voor subsidies (activiteiten vanuit bijv. KBO, Beweegdaelen, of in deze regeling genoemde verenigingscategorieën, komen niet voor subsidie in aanmerking).

 • 4.

  Bij de beoordeling van het tweede lid moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De hoeskamer wordt door inwoners georganiseerd en gerund;

  • b.

   Activiteiten vinden plaats vanuit de hoeskamer locatie;

  • c.

   Indien er meerdere hoeskamers in een kern actief zijn dan mag er geen concurrentie ontstaan en dient er actieve samenwerking/afstemming plaats te vinden over het activiteitenaanbod;

  • d.

   Er wordt aangesloten bij wat al in een kern aanwezig is;

  • e.

   Activiteiten sluiten aan bij de behoefte van inwoners in de kern. Het organiseren van activiteiten is geen doel op zich;

  • f.

   De activiteiten bevorderen het ontmoeten van mensen in de kern, het tegengaan van eenzaamheid en/of het stimuleren van vaardigheden gericht op het behoud van zelfstandig functioneren en wonen;

  • g.

   Bij voorkeur gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, zoals een gemeenschapshuis, zodat deelnemers zoveel mogelijk in contact blijven met andere inwoners van de kern;

 • 5.

  Enkel zelfstandige hoofdactiviteiten komen voor subsidie in aanmerking. Activiteiten die bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een hoeskamerbijeenkomst of een eettafel worden geacht onderdeel uit te maken van deze (hoofd)activiteit.

 • 6.

  De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per extra zelfstandige hoofdactiviteit die minimaal 12 keer per jaar plaats vindt (deelnemers min 10)

  500,00

  Indien bovenstaande hoofdactiviteit meer dan 20 deelnemers kent, wordt een toelage van € 300,00 toegekend

  300,00

  Basissubsidie: minimaal 12 activiteiten per dorp per jaar

  1600,00

28. Overige organisaties

Artikel 33

 • 1. Organisaties die niet behoren tot de in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 27 genoemde organisaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten af te wijken van artikel 33, lid 1.

Artikel 34 Bijzondere situaties

Indien organisaties fuseren wordt de hoogte van de basissubsidie voor de nieuwe organisatie voor een periode van 3 jaar vastgesteld op de som van de basissubsidies die de afzonderlijke organisaties ontvingen voor de fusie.

Artikel 35 Intrekking en overgangsbepaling

 • 1. De nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024 treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. De nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2023 wordt in getrokken met ingang van 1 januari 2024.

 • 3. De nadere subsidieregeling Hoeskamers Beekdaelen 2022 wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

Artikel 36 Slotbepalingen

 • 1. Burgemeester en wethouders voorzien in die gevallen waarin deze nadere subsidieregeling niet voorziet.

Artikel 37 Citeertitel

Deze nadere subsidieregeling wordt aangehaald als nadere subsidieregeling verenigingen en hoeskamers Beekdaelen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2023.

De secretaris,

Mevr. mr. S.M.J. Troisfontaine

De burgemeester,

Dhr. ing. E. Geurts