Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024

De raad van de gemeente Olst -Wijhe,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet.

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

gemeentelijke riolering:

het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en/of beheer is voor de inzameling en het transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard,  inclusief de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt; alsmede het voor  de openbare dienst bestemde gemeentewater;

b.

aansluiting van een eigendom:

het leggen door de gemeente van een buisleiding van het aanwezige openbare afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

c.

perceel:

een gebouwde roerende of onroerende zaak — of een gedeelte daarvan - die blijkens indeling en inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel door een particuliere huishouding als woning

te worden gebruikt of door een niet particuliere huishouding als niet-woning te worden gebruikt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend;

 • 2. Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt niet geheven:

  • a.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens overeenkomst;

  • b.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens baatbelasting;

  • c.

   als het een perceel betreft dat is gelegen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en/of industrie en dat is of wordt uitgegeven door of namens de gemeente.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting op een gemengd of vuilwater of hemelwater vrijverval riool per perceel: € 798,00;

 • 2. Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting van afvalwater en hemelwater op een (verbeterd) gescheiden riool per perceel: € 1.278,00;

 • 3. Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting op een drukrioleringsstelsel per perceel: € 4.401,00.

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen die worden opgelegd in het belastingjaar waarop zij betrekking hebben, worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023", wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 18 december 2023

De raad voornoemd,

de griffier,

J.T.J.J. van Zwam

de voorzitter,

Y.P. van Mastrigt