Normenkader Gemeente Olst-Wijhe 2023

Geldend van 03-01-2024 t/m heden

Intitulé

Normenkader Gemeente Olst-Wijhe 2023

Inleiding

Het College van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks een normenkader op, waarin wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de rechtmatigheidsverantwoording. Dit normenkader wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het normenkader is de basis voor de verbijzonderde interne controle, die door Bakertilly Advisory wordt uitgevoerd, en de financiële rechtmatigheidsverantwoording door het College.

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording 2023 bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. Daarnaast zijn regels met betrekking tot handelingen en beslissingen van niet financiële aard opgenomen.

Dit overzicht moet als volgt worden gelezen:

  • Kolom programma’s / taakvelden: een algemene omschrijving die overeenkomt met een algemene aanduiding van programma´s en/of taakvelden.

  • Kolom externe wet- en regelgeving: de te toetsen algemene wet- en regelgeving, met een directe relatie met het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. Wetgeving geldig voor meerdere verordeningen en/of besluiten wordt eenmalig vermeld.

  • Kolom regelgeving Gemeente Olst-Wijhe: de door de gemeenteraad van Olst-Wijhe vastgestelde verordeningen. Gemeenten moeten volgens de Bekendmakingswet de gemeentelijke verordeningen, elektronisch bekend maken. Die verplichting geldt ook voor samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in een gemeenschappelijke regeling. De verordeningen van de gemeente Olst-Wijhe zijn geplaatst op site overheid.nl.

Programma’s/taakvelden

Externe wet- en regelgeving

Regelgeving Gemeente Olst-Wijhe/ verordeningen van belang voor financiële rechtmatigheid

BESTUUR

 
 
 

Algemene Wet Bestuursrecht

Arbo wetgeving

Archiefwet

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

Grondwet

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Wet Dualisering gemeentelijke medebewinds-bevoegdheden

Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT)

Woningwet

Wet Dwangsom

Wet open overheid (WOO)

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)

Besluit proceskosten bestuursrecht

Financiële verhoudingswet

Besluit Financiële verhoudingswet

Kieswet

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Rechtspositiebesluit wethouders

Rechtspositiebesluit burgemeesters

Reisregeling binnen- en buitenland

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Uitvoeringsregeling loonbelasting

Wet Bescherming persoonsgegevens

Wet op het financieel toezicht

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Wet inkomstenbelasting

Wet markt en overheid

Wet nadeelcompensatie

Wet normering topinkomens

Wet op de loonbelasting

Wet op de Omzetbelasting

Wet op het BTW-compensatiefonds

Wet Openbaarheid van Bestuur

Wet dualisering gemeentebestuur

Wet financiering politieke partijen

Wet Uniformering Loonbegrip

Verplaatsingskostenbesluit

Regeling Verzameluitkering

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden

Wet financiering decentrale overheden

Regeling schatkistbankieren decentrale overheid

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen

Algemene burgerlijke pensioenwet

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)

Ambtenarenwet

Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Arbeidsomstandighedenwet

Wet op de ondernemingsraden

Ziektewet

Zorgverzekeringswet

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Wet Pensioencommunicatie

Arbeidstijdenwet

Aanbestedingswet

Aanbestedingsbesluit

EU - aanbestedingsregels

EU - staatssteunregels

Mededingingswet

Aanbestedingswet

Wet Keten aansprakelijkheid

CAO gemeenten

Wet op de loonbelasting 1964

Algemene Plaatselijke Verordening

Bezoldigingsverordening

Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Olst-Wijhe

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Verordening Rekenkamer gemeente Olst-Wijhe 2023

Budgetregeling 1

Delegatiebesluit

Aanbestedingsregels2

Mandaat- en volmachtstatuten3

Algemene subsidieverordening

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Olst-Wijhe 2023

Nota Grondbeleid 2023-2026

Dienstverlening

Besluit burgerservicenummer

Besluit paspoortgelden

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Paspoortwet

Vreemdelingenwet

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet inburgering

Besluit onderwijs aan vreemdelingen

Besluit inburgering

Regeling inburgering

Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

Reglement Rijbewijzen

Wet rechten burgerlijke stand

 

Veiligheid

Drank- en horecawet

Opiumwet

Politiewet

Speelautomatenbesluit

Wet op de kansspelen

Wet Veiligheidsregio’s

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

Bouwbesluit

Wet op de identificatieplicht

Wet tijdelijk huisverbod

Wet verplichte GGZ

Wet zorg en dwang

 

Leefomgeving

 
 
 

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

Invoeringswet Wet Ruimtelijke Ordening

Wet en besluit op de lijkbezorging

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Crisis- en herstelwet

Wet Voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningswet

Bouwbesluit

Huisvestingswet

Huursubsidiewet

Intrekkingswet Wet Stedelijke Vernieuwing

Leegstandswet

Luchtvaartwet

Wet bevordering eigenwoningbezit

Wet op de Huurtoeslag

Woningwet

Besluit op de archeologische monumentenzorg

Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten

Monumentenverordening Provincie Noord Brabant

Erfgoedwet

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Telecommunicatiewet

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

Taxiwet

Wegenverkeerswet

Wet personenvervoer

Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer

Besluit wegslepen van voertuigen

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Wegenverkeerswet

Drinkwaterwet

Boswet

Plantenziektewet

Waterwet

Natuurbeschermingswet

Flora- en Faunawet

Wet Geluidhinder

Procedureverordening advisering planschade 2008

Verordening starterslening 2018

Monumentenverordening

Subsidieverordening afkoppelen dakoppervlak

Verordening Stimuleringsregeling toekomstgericht wonen 2018 gemeente Olst-Wijhe

Wegsleepverordening Olst-Wijhe 2023

Duurzaamheid

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet Milieubeheer

Wet vervoer van gevaarlijke stoffen

Besluit beheer autowrakken

Europese verordening voor overbrenging afvalstoffen

Wegenverkeerswet

Wet op de economische delicten

Besluit Externe Veiligheid inrichtingen

Wet Geluidhinder

Wet Bodembescherming

Afvalstoffenverordening

Economie, recreatie en toerisme

 
 

 
 

SAMENLEVING

 
 

Welzijn

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en

zwemgelegenheden

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Mediawet

Gezondheid- en welzijnswet voor dieren

Besluit houders van dieren in werking

Staatsteunregels

Algemene subsidieverordening

Percentageregeling toepassing beeldende kunst in Olst-Wijhe

 

 

Jeugd en onderwijs

Wet OKE (Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie)

Verzamelwet kinderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Leerplichtwet

Uitvoeringsbesluit/regeling WEB

Wet educatie- en beroepsonderwijs (WEB)

Wet op de basiseducatie

Wet op de expertisecentra

Jeugdwet

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet op het primair onderwijs

Wet passend onderwijs

Wet op het onderwijstoezicht

Verordening sociaal domein Olst-Wijhe

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Olst-Wijhe 2020

Subsidieverordening gecertificeerde instellingen 2023 Regio IJsselland

Werk, inkomen en zorg

 
 
 

Participatiewet

Invoeringswet Participatiewet

Besluit Participatiewet

Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk

Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)

Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk

Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)

Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen

Besluit Brede doel uitkeringen Sociaal Integratie Veiligheid

Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten

Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en BBz

Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en BBz 2004

Regeling uitkeringen gemeenten BBZ voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende

Regeling vaststelling grondslagen IOAW

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen

Wet Structuur Uitvoeringorganisatie Werk en Inkomen

Besluit gelijkstellingen vreemdelingen Participatiewet, IOAW, IOAZ

Besluit Loonkostensubsidie Participatiewet

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Jeugdwet

Besluit Jeugdwet

Invoeringswet Jeugdwet

Wet hervorming kindregelingen

Wet inkomstenbelasting

Wet aanpak schijnconstructies

Wet Sociale Werkvoorziening

Wet werk en zekerheid

Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitvoeringsbesluit WMO

Uitvoeringsregeling WMO

Wet Studiefinanciering

Subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF)

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijk ondersteuning

Wet Langdurige Zorg

Wet Publieke Gezondheid

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Opiumwet

Wet toelating zorginstellingen

Algemene Nabestaandenwet

Algemene Ouderdomswet

Wet participatiebudget

Besluit Participatiebudget

Regeling Participatiebudget

Wet inburgering 2021

Verordening sociaal domein Olst-Wijhe

Verordening Wet Inburgering gemeente Olst-Wijhe

 

 

Algemene dekkingsmiddelen

 
 
 

Algemene termijnenwet

Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Faillissementswet

Invorderingswet

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Wet op belastingen van rechtsverkeer

Algemene Termijnenwet

Wet waardering Onroerende Zaken

Legesverordening/tarieventabel

Treasurystatuut

Verordening Onroerendezaakbelastingen

Verordening reclamebelasting centrum Wijhe

Verordening reclamebelasting centrum Olst

Verordening toeristenbelasting/tarief toeristenbelasting

Verordening afvalstoffenheffing

Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval

Verordening rioolheffing

Verordening kwijtschelding gem. bel. 2006

Verordening lijkbezorgingsrechten

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht

Baatbelasting riolering, cluster Boerhaar

Baatbelasting riolering, cluster SV 1

Baatbelasting riolering, cluster SV 2

Baatbelasting riolering, cluster SV 3

Baatbelasting riolering, cluster G 1

Baatbelasting riolering, cluster G 2

Baatbelasting riolering, cluster G 3

Baatbelasting riolering, cluster G 4

Baatbelasting riolering, cluster SV 4 Olst

Baatbelasting riolering, cluster SV 4 Marle

Ondertekening


Noot
1

Voor zover van invloed op de getrouwheidscontrole

Noot
2

Voor zover van invloed op de getrouwheidscontrole

Noot
3

Voor zover van invloed op de getrouwheidscontrole