Delegatiebesluit Wet open overheid

Geldend van 03-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Delegatiebesluit Wet open overheid

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023,

Gelet op de artikelen 10:13 en 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 van de Gemeentewet;

Besluit het Delegatiebesluit Wet open overheid vast te stellen:

Artikel 1 Delegatiebesluit Woo

  • 1. De behandeling van verzoeken op grond van de Wet open overheid gericht aan de gemeenteraad wordt aan het college gedelegeerd.

  • 2. De raad verstrekt de bij de raad berustende documenten aan het college als een verzoek op grond van de Wet open overheid dat nodig maakt.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2022.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Wet open overheid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Maasdriel in zijn vergadering van 14 december 2023.

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier,

H.M. van ’t Westeinde

de voorzitter (wnd)

J.L. Geurts