Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024

De raad van de gemeente Hattem;

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IVa, paragraaf 1 en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op de samenwerkingsovereenkomst rekenkamers Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

B e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024

Artikel 1 - Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2 - Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3 - Klankbordgroep

 • 1. Er is een klankbordgroep van de samenwerkende gemeenteraden voor de rekenkamer.

 • 2. De klankbordgroep wordt ingesteld voor afstemming van personele zaken, zoals (her)benoeming, schorsing en ontslag van leden en als aanspreekpunt voor de secretarissen voor overige personele aangelegenheden.

 • 3. De gemeenteraad benoemt één lid en één plaatsvervangend lid voor de klankbordgroep.

 • 4. Burgemeesters van de deelnemende gemeenten kunnen als adviseur worden toegevoegd aan de klankbordgroep.

Artikel 4 - Zittingsduur

 • 1. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, worden benoemd voor een periode van zes jaar.

 • 2. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5 - Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. De griffier of een griffiemedewerker is aangewezen als ambtelijk secretaris.

Artikel 6 - Budget

De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 7 - Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden ontvangen een vaste vergoeding per jaar voor hun werkzaamheden volgens een afzonderlijk daartoe genomen raadsbesluit.

 • 2. De vergoedingen genoemd in het eerste lid komen ten laste van het budget van de rekenkamer.

Artikel 8 - Slotbepalingen

 • 1. Besluiten, genomen krachtens de 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten 2022', die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening en waardoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2. De 'Verordening op de rekenkamercommissie gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten 2022' wordt per 1 januari 2024 ingetrokken.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem, gehouden op 18 december 2023.

De raad van de gemeente Hattem,

De griffier,

mr. G.A.J. Winters

de voorzitter,

drs. M. Sanderse