Regeling vervalt per 01-01-2025

Verordening Duurzaamheidssubsidie 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Verordening Duurzaamheidssubsidie 2024

De raad van de gemeente Zoeterwoude;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Zoeterwoude 2012,

BESLUIT;

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024, luidende aldus,

Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: Een woningeigenaar of huurder van een bestaande woning die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • b.

  Aanvraag: Een verzoek van de aanvrager voor het vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een aanvraagformulier met bijbehorende bewijsstukken (betalingsbewijs en factuur).

 • c.

  Bestaande woning of woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt en is omschreven in artikel 3.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude.

 • e.

  Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels, en bebording die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind- regen- en sneeuwbelasting op te vangen.

 • f.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende, duurzaam energieopwekkende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1.

 • g.

  Energiebesparende maatregel: maatregel die verband houdt met het isoleren van de bestaande thermische schil van de bestaande woning, niet zijnde nieuwbouwdelen, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in tabel 1 van bijlage 1.

 • h.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • i.

  Geveltuin: strook tuin met verticaal groeiende planten tegen de buitenmuur van een bestaande woning of verharde erfafscheiding, op of langs de contour van de kadastrale grens.

 • j.

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, die de werking van het groene dak belemmerd.

 • k.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houdt met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in tabel 3 van bijlage 1.

 • l.

  Normbedrag: de subsidievergoeding per eenheid voor een duurzaamheidsmaatregel of voorziening zoals opgenomen in tabel 1, 2 en 3 van bijlage 1.

 • m.

  Onderhoud: herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.

 • n.

  Postcoderoosregeling: regeling voor kleinverbruikers wonend in een postcode plus de direct aangrenzende postcodegebieden waarin de lokale duurzame energieproductie-installatie ligt, met een maximaal eigen verbruik van 10.000 kWh per jaar. De kleinverbruikers zijn leden van coöperaties of verenigingen van eigenaren en komen in aanmerking voor een verlaging van de energiebelasting, omdat zij samen eigenaar zijn van een lokale duurzame energieproductie-installatie.

 • o.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude.

 • p.

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van een gescheiden rioolstelsel.

 • q.

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad ten hoogste beschikbaar is gesteld voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening.

 • r.

  Subsidievaststelling: het besluit van het college waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • s.

  Thermische schil: het gedeelte van de bestaande woning of gebouw, die de verwarmbare gedeelte scheidt van de buitenomgeving of aangrenzende onverwarmde gedeelten.

 • t.

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd inclusief btw.

 • u.

  Woningverbetering: de aangebrachte maatregelen of voorzieningen leiden tot meer woongenot van de woning.

 • v.

  Wooneenheid: een deel van een tot woning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen.

Artikel 2 Doelstelling verordening

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatbestendige maatregelen in de lijn van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente:

 • 1.

  het verlagen van de CO2-uitstoot en het voorbereiden van woningen op aardgasvrij verwarmen door:

  • a.

   een verlaging van de energievraag;

  • b.

   het opwekken en gebruiken van groene energie.

 • 2.

  en het klimaatbestendig maken van de gebouwde omgeving.

De ambitie op lange termijn is, omschreven in het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, om in 2050 als regio Holland Rijnland energieneutraal te zijn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  aanvragen die betrekking hebben op een voor permanente bewoning bestemde bestaande woning of gebouw dat ook als zodanig bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Zoeterwoude en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • 2.

  een aanvrager in de zin van een eigenaar of huurder, van een bestaande woning in Zoeterwoude; optioneel gemachtigd door een Vereniging van Eigenaren (VvE) in de zin van titel negen van boek vijf van het Burgerlijk Wetboek. Deze verordening is niet van toepassing op een verzorgingshuis, zorginstelling, recreatiewoning die als zodanig geregistreerd staat of woningcorporatie volgens artikel 19 van de woningwet.

 • 3.

  maatregelen:

  • a.

   die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel waaronder alleen de materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten;

  • b.

   die direct bij plaatsing, eigendom worden van de woningeigenaar. Maatregelen die worden gehuurd of geleased, dan wel anderszins als zodanig gefinancierd vallen hierbuiten;

  • c.

   die bij energiebesparing zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage 1 alleen geldt voor het isoleren van de bestaande thermische schil. De aanvraag kan gecombineerd worden met een nieuwbouwdeel; uitbreiding of aanpassing van de woning, echter dan moeten de bestaande en nieuwbouwdelen worden gesplitst in de factuur.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Voor het kalenderjaar 2024 wordt het subsidieplafond jaarlijks via de gemeentebegroting voor het betreffende kalenderjaar vastgesteld.

 • 2. Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   volledig ingediende subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

  • c.

   voor zover, door verstrekken van subsidie voor aanvragen tegelijkertijd zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 3. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3 wordt vastgesteld op € 115.000 ,-.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 2.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een subsidie vast te stellen;

Artikel 6 Aanvullende bepalingen bij het zelf uitvoeren van maatregelen

 • 1. De in bijlage 1 genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten incl. btw een subsidie verstrekt.

 • 2. De aanvrager die de maatregelen zelf uitvoert, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding uit.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen vaststellen van de subsidie

Artikel 7 Aanvraag subsidie

 • 1. De aanvrager vraagt, uiterlijk zes maanden na de uitvoering van de maatregelen, subsidie aan bij het college via een volledig ingevuld aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2. De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • c.

   het e-mailadres van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van de woning;

  • e.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • f.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • g.

   een factuur en betaalbewijs voor de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel(en) of voorziening(en);

  • h.

   het rekeningnummer van de aanvrager;

  • i.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • j.

   een ondertekening van de aanvrager;

  bij een huurder:

  • k.

   een toestemming van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen;

  bij een verhuurder:

  • l.

   een ondertekening van de huurder voor de eventuele huurverhoging van de te treffen woningverbetering zonder de kosten voor (groot) onderhoud en eventuele te ontvangen subsidies, op basis van een redelijk afschrijftermijn;

  • m.

   en:

   • i.

    bij een renovatie aan een wooncomplex met minder dan tien woningen: een toestemming van de huurder voor het treffen van de maatregelen, of;

   • ii.

    bij een renovatie aan een wooncomplex met tien of meer woningen: van minimaal 70% van de huurders een toestemming voor het treffen van de maatregelen;

  bij een VvE:

  • n.

   een ondertekening van de tekenbevoegde van de VvE;

  bij duurzame energieproductie via postcoderoosregeling:

  • o.

   het adres waar de lokale duurzame energieopwekkende maatregelen zijn geplaatst;

  • p.

   een overeenkomst van de coöperatie met de eigenaar waar de zonnepanelen zijn gelegd;

  • q.

   een factuur of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregelen met daaraan toegevoegd de leden-/financieringsovereenkomst met de coöperatie voor het samenhangende vermogen dat de aanvrager als lid van de coöperatie financiert.

Artikel 8 Procedure aanvraag subsidie

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, dan stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn volledig is gemaakt, dan stelt het college deze als gevolg daarvan binnen vier weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 4. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd.

 • 5. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.

 • 7. Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met vier weken.

 • 8. Uit overschrijding van de in lid 6 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen subsidieaanvraag en intrekken subsidievaststelling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de subsidieaanvraag af indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

 • 2.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  een eventueel benodigde (omgevings-)vergunning niet is verleend;

 • 4.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • 5.

  de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe is voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 10 Inhoud van de beschikking tot subsidievaststelling en afhandeling subsidie

 • 1. Het college neemt een besluit tot vaststellen van de subsidie indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2. Het besluit tot vaststellen van de subsidie wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt in ieder geval:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   de maatregelen waarvoor de subsidie is vastgesteld;

  • c.

   aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 3. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen zes weken na de verzending van het besluit tot de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 9 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023,

de griffier,

G.J. Buijs

de voorzitter,

F.Q.A. van Trigt

Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024 Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

Algemene opbouw van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer de woning gebouwd is voor 1945, dan bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 5.000,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 • 2.

  Het laagste bedrag dat voortkomt uit het gesubsidieerd percentage, dan wel het vastgesteld normbedrag is de subsidie voor die specifieke maatregel. Echter, nooit meer dan het maximale bedrag per maatregel/groep maatregelen.

 • 3.

  Per woning/gebouw kan meerdere malen subsidie worden aangevraagd gedurende de looptijd van deze verordening. Een eerder vastgestelde subsidie op basis van deze verordening wordt in mindering gebracht op het maximaal vast te stellen subsidiebedrag per maatregel.

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

Isolatie-maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Isolatie-waarden

Rd in m2K/W

U in W/m2K

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteed, is dit inclusief direct gerelateerde arbeid incl. btw.

Vastgesteld normbedrag

per m²

Vastgesteld maximaal bedrag per maatregel

Bodem- isolatie

Rd ≥ 3,51

25%

€ 10,-

€ 1.000,-/ € 2.000,-2

Gevel- isolatie

Rd ≥ 3,51

25%

€ 30,-

€ 1.000,-/ € 2.000,-2

Vloerisolatie

(eventueel met bodemfolie)

Rd ≥ 3,51

25%

€ 10,-

€ 1.000,-/ € 2.000,-2

Spouwmuur- isolatie

Rd ≥ 1,11

25%

€ 10,-

€ 1.000,-/ € 2.000,-2

Dakisolatie

Rd ≥ 3,51

25%

€ 20,-

€ 1.000,-/ €2.000,-2

Raamisolatie; HR++-glas

U ≤ 1,21

50%3

€ 70,-

€ 2.000,-

Raamisolatie; HR+++-glas

U ≤ 0,81

50%3

€ 90,-

1: Bij woningen die zijn gebouwd voor 1945 geldt dat afgeweken kan worden van de gestelde isolatiewaarden, mits aantoonbaar gemaakt wordt dat een grotere waarde Rd of kleinere waarde U niet mogelijk is.

2: Bij woningen die gebouwd zijn voor 1945 geldt een verdubbeling van het maximale bedrag naar € 2.000,- per maatregel, uitgezonderd maatregelen m.b.t. raamisolatie.

3: Bij raamisolatie heeft de direct gerelateerde arbeid enkel betrekking op het plaatsen van het glas in het kozijn.

Tabel 2 Installatietechnische en duurzaam opwekkende maatregelen

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesub-sidieerd percentage incl. btw.

Vastgesteld normbedrag

per eenheid of maximum bedrag

Vastgesteld maximaal bedrag per maatregel

Zonnepanelen (eigen dak)

 • Bestemd voor rechtstreekse voorziening van de eigen woning.

 • De zonnepanelen zijn geplaatst binnen de kadastrale contouren van de woning of Vereniging van Eigenaren.

10%

€ 0,15 per Wattpiek

€ 500,-

Zonnepanelen (op niet eigen dak)

 • Bestemd voor rechtstreekse voorziening van de eigen woning via de postcoderoosregeling.

 • Het dak van het gebouw waar de zonnepanelen zijn geplaatst bevindt zich in de gemeente Zoeterwoude.

10%

€ 0,15 per Watt

€ 500,-

Inductiekookplaat

-

50%

-

€ 300,-

Elektrisch fornuis

-

50%

-

€ 300,-

Tabel 3 Klimaatbestendige maatregelen

Doel meer regenwater vasthouden door middel van;

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage incl. btw.

Vastgesteld normbedrag per eenheid of maximaal bedrag

Vastgesteld maximum- bedrag

Vertragen hemelwaterafvoer

Groen dak

 

25%

€ 25,- per m2

€ 1.000,-

Geveltuin

>20 cm breed en toestemming van eigenaar

25%

€ 25,- per m

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Aansluiten regenpijp op regenwaterriool

Indien gescheiden rioolstelsel aanwezig is

25%

€ 30,- per strekkende meter

€ 250,-

Regenton

≥ 100 liter

25%

 

€ 50,-

Regenton

≥ 250 liter

25%

 

€ 100,-

Regenwateropvang voor toiletdoorspoeling en/of wasmachine

Filter

25%

 

€ 250,-

Verwijderen van verhard oppervlak

Huidige verharding vervangen door waterbergende of waterdoorlatende (semi)verharding

Vervangen door waterdoorlatende tegels, grind, boomschors, schelpen of gelijkgesteld materiaal.

Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd

25%

€ 5,- per m2

€ 1.000,-

Verwijderen verhard oppervlak en bodem verbeteren

Vervangen door beplanting

25%

€ 10,- per m2