Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Beekdaelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

(legesverordening gemeente Beekdaelen 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalenderjaar tot en met dag n-1 in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van dag n in een kalendermaand tot en met dag n-1 in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als dag n in een kalendermaand 30 of 31 januari is, dan is dag n-1 in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.25 onder a. (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   artikel 1.31 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening gemeente Beekdaelen 2023, van 20 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12 opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening gemeente Beekdaelen 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 november 2023.

De griffier,

Mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

de voorzitter,

Dhr. ing. E. Geurts

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024 gemeente Beekdaelen

(gewijzigd college 19 december 2024)

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 en Wet goed verhuurderschap

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

Het tarief voor het in behandeling nemen van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt:

 • a.

  op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis € 386,30

 • b.

  op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis € 469,05

 • c.

  op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een door de gemeente aangewezen locatie € 386,30

 • d.

  op zaterdag en zondag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een door de gemeente aangewezen locatie € 469,05

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een ceremonie € 55,15

Artikel 1.3 Kosteloze huwelijksvoltrekking

De tijdstippen voor kosteloze huwelijksvoltrekking en het aangaan van een geregistreerd partnerschap voor ingezetenen van de gemeente Beekdaelen zijn: dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur.

Artikel 1.4

Niet van toepassing: gereserveerd

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 • a.

  als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden: € 81,65

 • b.

  als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden: € 163,30

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige: € 43,25

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Indien een aanvraag tot het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt ingetrokken, bedraagt het tarief: € 110,35

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 • a.

  een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering: € 19,60

 • b.

  een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering: € 38,85

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 • a.

  een nationaal paspoort:

  • 1.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85

  • 2.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 63,40

 • b.

  een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

  • 1.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85

  • 2.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 63,40

 • c.

  een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

  • 1.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 83,85

  • 2.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 63,40

 • d.

  een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: € 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 • a.

  een Nederlandse identiteitskaart:

  • 1.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: € 75,80

  • 2.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: € 40,90

 • b.

  een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon: € 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen: € 57,05

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: € 51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: € 39,65

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 • a.

  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking: € 15,20

 • b.

  tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) € 15,20

Artikel 1.16 verstrekking van aangehaakte gegevens

gereserveerd

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

gereserveerd

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier: € 21,70

Artikel 1.18

Niet van toepassing: gereserveerd

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  

 • a.

  een afschrift van de gemeentebegroting: € 44,10

 • b.

  een afschrift van de gemeenterekening: € 78,25

 • c.

  een exemplaar van de agenda van de openbare raadsvergaderingen, inclusief voorstellen en concept raadsbesluiten: € 16,95

Artikel 1.20

Niet van toepassing: gereserveerd

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b: € 20,00

Artikel 1.22 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 • a.

  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object: € 8,65

 • b.

  de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet: € 20,00

Artikel 1.23 Raadplegen kadastrale leggers en plannen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale leggers en plannen per kwartier manuur of gedeelte daarvan: € 23,55

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 gemeentegarantie

Gereserveerd

Artikel 1.25 overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: € 41,35

 • b.

  tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn: € 15,20

 • c.

  tot verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap: € 10,45

 • d.

  tot het legaliseren van een handtekening, foto of andere documenten: € 10,45

 • e.

  tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tabel genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon: € 10,45

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

gereserveerd

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

gereserveerd

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

gereserveerd

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

gereserveerd

Artikel 1.30 Leegstandwet

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

  • a.

   tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet: € 69,20

  • b.

   verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet: € 69,20

 • 1.

  Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

  • a.

   voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: € 56,50

  • b.

   voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat: € 56,50

   en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 34,00

  • c.

   voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: € 226,50

  • d.

   voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat: € 226,50

   en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 136,00

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning): € 22,85

 • 4

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening: € 501,10

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet: € 404,80

  • a

   als het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met: € 2,35

  • b

   als het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met: € 2,35

  • c

   als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met: € 180,35

  • d

   als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met: € 180,35

  • e

   als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2.

  Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.  

 • 3.

  Het tarief bedoeld in onderdeel 1.32.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 • a.

  een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: € 60,95

 • b.

  een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: € 48,15

 • c.

  verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 129,35

 • d.

  verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 62,40

 • e.

  tot aanwijzing van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op grond van artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer: € 172,15

 • f.

  een vergunning als bedoeld in artikel 34 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 66,20

 • g.

  een ontheffing van artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de openbare weg): € 24,05

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: € 56,70

Artikel 1.35.1 Losse standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 • a.

  per dag: € 30,00

 • b.

  per maand: € 90,00

 • c.

  geldig voor maximaal één jaar: € 367,20

Artikel 1.35.2 Stoken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • 1.

  voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld artikel 5.34 van de APV (ontheffing om te stoken) € 62,40

 • 2.

  van de leges van onderdeel 1.35.1 zijn plaatselijke culturele verenigingen of organisaties uitgesloten indien zij een vergunning als hier bedoeld aanvragen voor het houden van het "Sint Maartensvuur".

Artikel 1.35.3 kadavers gezelschapsdieren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een kadaver van gezelschapsdieren € 38,00

Artikel 1.35.4 rioolaansluiting

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting:

  • a.

   van een woning in het geval van een 1e perceelafvoerleiding € 1.500,00

  • b.

   van een woning in het geval van een 2e perceelafvoerleiding (onder voorwaarden):

   de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

  • c.

   van een keten met een aansluitleiding:

   de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

  • d.

   van één of (indien benodigd conform opgave gemeente) meerdere aansluitingen van een appartementencomplex met een aansluitleiding:

   de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

  • e.

   van een woning op een bedrijventerrein, welke in het bestemmingsplan ook als bedrijventerrein is bestemd, met een aansluitleiding:

   de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

  • f.

   van een bedrijf met een aansluitleiding:

   de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

  • g.

   buiten de bebouwde kom: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

 • 2.

  De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 3.

  Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.3.54 lid 2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 4.

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Aansluitverordening riolering en voor het verwijderen van een aansluiting: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt.

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 • 1.

  Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 • 2.

  In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 • 3.

  In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • -

   binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

  • -

   binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 • 4.

  In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

  • -

   onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

  • -

   onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

  • -

   onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 • 5.

  In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende regeling “Kengetallen toetsing bouwkosten Beekdaelen 2023” en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van deze normbouwkosten.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 • a.

  vooroverleg;

 • b.

  een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 • c.

  een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 • d.

  toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 • e.

  een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 • f.

  intrekking van een omgevingsvergunning;

 • g.

  wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 • h.

  een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 • 1.

  De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 • 2.

  Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 • 3.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 • 4.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 • 5.

  Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • 6.

  In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Vooroverleg

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 • a.

  voor een enkelvoudig overleg: € 220,75

 • b.

  voor een meervoudig overleg: € 1050,00

 • c.

  Voor het inschakelen van de RUD wordt het tarief verhoogd met : € 1.520,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  indien de bouwkosten minder dan € 51.400 bedragen: 2,4% van de bouwkosten,

  met een minimum van € 249,55

 • b.

  indien de bouwkosten € 51.400 tot € 102.800 bedragen: € 1.361,55 vermeerderd met 2,3% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 51.400 te boven gaan.

 • c.

  indien de bouwkosten € 102.800 tot € 514.000 bedragen: € 2.609,55 vermeerderd met 2,2% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 102.800 te boven gaan.

 • d.

  indien de bouwkosten € 514.000 tot € 1.028.000 bedragen: € 11.686,50 vermeerderd met 2,1% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 514.000 te boven gaan.

 • e.

  indien de bouwkosten meer dan € 1.028.000 bedragen: € 21.898,00 vermeerderd met 2,0% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 1.028.000 te boven gaan.

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 500,00

 • b.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: € 7.006,20

 • c.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

  • 1.

   Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan: Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit € 500,00

  • 2.

   Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan: Grote buitenplanse omgevingsplanactiviteit € 7.006,20

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 249,55

 • b.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 400,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

  • a.

   voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Verordening van de gemeenteraad van Beekdaelen houdende regels omtrent erfgoed (Erfgoedverordening Beekdaelen 2023 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

   • 1.

    voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of

    voorbeschermd monument: € 249,55

   • 2.

    voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument

    op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 249,55

  • b.

   voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

   • 1.

    voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of

    voorbeschermd monument: € 249,55

   • 2.

    voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument

    op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 249,55

 • 2.

  Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft,

  worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met: € 435,40

 • 3.

  Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Verordening van de gemeenteraad van Beekdaelen houdende regels omtrent erfgoed (Erfgoedverordening Beekdalen 2023 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

  • a.

   als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

  • b.

   als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument: € 249,55

 • b.

  voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 249,55

Artikel 2.9.1 Duurzaamheidsmaatregelen monumenten

Als de aanvraag als bedoeld in artikel 2.8 of 2.9 betrekking heeft op duurzaamheidsmaatregelen, dan worden de leges als bedoeld in artikel 2.8 of 2.9 niet in rekening gebracht.

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

  • a.

   voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent erfgoed (Erfgoedverordening Beekdaelen 2021) in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit: € 249,55

  • b.

   voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 249,55

 • 2.

  Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat omde in die artikelen bedoelde activiteiten: € 249,55

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten

leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen

bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

1. Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 510,45

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 510,45

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan- activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in het (tijdelijke) omgevingsplan bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 363,20

 • 2.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan- activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het (tijdelijke) omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 363,20

 • 3.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan- activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, als bedoeld in het (tijdelijke) omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 363,20

 • 4.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het (tijdelijke) omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 363,20

 • 5.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld het (tijdelijke) omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 363,20

 • 6.

  De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met: € 363,20

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 • a.

  aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 • b.

  indrijven van voorwerpen,

 • c.

  ophogen van de grond, of

 • d.

  verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het (tijdelijke) omgevingsplan: € 363,20

 • b.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 363,20

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 300,00

 • b.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 300,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Gereserveerd

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan-activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 300,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 500,00 en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met: € 250,00

 • b.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 750,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

gereserveerd

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplan-activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet,

bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 2 van de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent bomen (Bomenverordening gemeente Beekdaelen 2019) in samenhang met artikel 22.8 van de

Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 300,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

gereserveerd

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

gereserveerd

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

gereserveerd

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 • a.

  betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 300,00

 • b.

  betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

  • 1.

   voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: € 300,00

  • 2.

   voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 300,00

  • 3.

   voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de

  • 4.

   Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit: € 300,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 • a.

  voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

  • 1.

   het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • 2.

   bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • 3.

   het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

  • 4.

   het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift: € 300,00

 • b.

  in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift: € 300,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de reguliere procedure € 2.565,00

 • b.

  omgevingsplanactiviteit milieubelastende activiteit voorbereid met de uitgebreide procedure € 6.840,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift: € 300,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 • 1.

  Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

  • a.

   een bouwactiviteit, bedraagt het tarief: € 300,00

  • b.

   een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief: € 300,00

  • c.

   een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief: € 300,00

  • d.

   een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief: € 300,00

 • 2.

  Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit: € 250,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning: € 250,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

 • a.

  intrekken van een milieuvergunning € 1.615,00

 • b.

  intrekken van een omgevingsvergunning anders dan een milieuvergunning € 124,80

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

gereserveerd

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: € 10.000,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan: € 88,20

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met: € 207,00

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 • a.

  als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € 2.315,42

 • b.

  als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in onderdeel a: € 2.315,42

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 • a.

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 300,00

 • b.

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 300,00

 • c.

  voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting: € 300,00

 • d.

  voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk: € 300,00

 • e.

  voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport: € 300,00

 • f.

  voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER): € 2.500,00

 • g.

  voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport: € 300,00

Artikel 2.50 Advies

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

  • a.

   voor een advies van de gemeenteraad: € 500,00

  • b.

   voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Beekdaelen dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet: € 55,15

  • c.

   voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit Beekdaelen in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b: € 81,65

  • d.

   voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2.

  Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

  • a.

   het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

  • b.

   Voor instemming van de gemeenteraad: € 500,00

 • 2.

  Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 • 1.

  Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.4, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.6.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

  • a.

   voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

  • b.

   in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

  • c.

   binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd: € 500,00

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 • a.

  bij 5 tot 10 activiteiten: 2,0%

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 • b.

  bij 10 tot 15 activiteiten: 3,0%

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 • c.

  bij 15 of meer activiteiten: 5,0%

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt: 85%.

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf.

De teruggaaf bedraagt: 70%.

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 • a.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen twee weken na de indiening van de aanvraag: 75% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 • b.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf twee weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag: 50% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 • c.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag: 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 • a.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag: 75% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 • b.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag: 50% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 • c.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag: 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 40% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 • a.

  Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 30% van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 • b.

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 55,00 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 • a.

  een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening: € 270,55

 • b.

  een verzoek tot wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in art. 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening € 135,30

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 • a.

  een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet: € 270,55

 • b.

  een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet: € 135,30

 • c.

  een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet: € 65,30

 • d.

  een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet: € 30,45

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven (n.v.t.)

Artikel 3.3 gereserveerd

Artikel 3.4 gereserveerd

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 • a.

  een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet: € 30,35

 • b.

  wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing: € 16,65

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6

gereserveerd

Artikel 3.7

gereserveerd

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

gereserveerd

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

Gereserveerd

Artikel 3.10 gereserveerd

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 en Wet goed verhuurderschap

Artikel 3.11 Vergunning of ontheffing onttrekken woonruimte

gereserveerd

Artikel 3.12 Vergunning of ontheffing samenvoegen woonruimte

gereserveerd

Artikel 3.13 Vergunning of ontheffing omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

gereserveerd

Artikel 3.14 Vergunning of ontheffing verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

gereserveerd

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning of -ontheffing

gereserveerd

Artikel 3.16 Vergunning of ontheffing toeristische verhuur

gereserveerd

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

gereserveerd

Artikel 3.18 Verhuurvergunning woon- of verblijfsruimte

Gereserveerd

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.19 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: € 40,60

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2023,

de griffier,

mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

de voorzitter,

dhr. ing. E. Geurts

Kengetallen toetsing bouwkosten Beekdaelen 2023

Kengetallenlijst

Toetsing bouwkosten gemeente Beekdaelen 2023

Begrippenlijst

cataloguswoning

Een woning die is samengesteld uit de catalogus

praktijkwoning

Een woning waarvan een deel bestemd en in gebruik is als praktijkruimte

Passief huis

Woning die voldoet aan de eisen -certificaat (minder dan 15 kWh/m2 per jaar)

bouwconceptwoning

Standaard prefab woning

 

 
 

 
 

Woningbouw:

 
 

Vrijstaand

 
 
 

Cataloguswoning (2 laags)

€1.048/m2

 

Cataloguswoning (3 laags)

€1.041/m2

 

Bungalow (tot 120 m²)

€1.576/m2

 

Herenhuis (schuin dak)

€1.200/m2

 

Herenhuis (plat dak)

€1.435/m2

 

Herenhuis (geschakeld met garage)

€1.099/m2

 

Stedelijke villa (schuin dak)

€1.273/m2

 

Stedelijke villa (plat dak)

€1.518/m2

 

Landelijke villa (schuin dak/klein)

€1.377/m2

 

Landelijke villa (schuin dak/groot)

€1.114/m2

 

Landelijke villa (plat dak)

€1.552/m2

 

Woonboerderij

€932/m2

 

Praktijkwoning

€1.311/m2

 

Passief huis

€1.455/m2

 

Energie neutrale woning

€1.358/m2

Twee onder een kap

 
 
 

Twee onder één kap (schuin dak)

€1.091/m2

 

2^1 kap (schuin, garage geschakeld)

€1.078/m2

 

Twee onder één kap (plat dak)

€1.201/m2

 

2^1 kap (plat dak, garage geschakeld)

€1.173/m2

 
 
 

Recreatiewoningen

 
 

 

Vakantiehuisjes bungalowpark

€1.059/m2

 

Recreatiewoning (schuin dak)

€1.148/m2

 

Recreatiewoning (plat dak)

€1.357/m2

 

Chalet

€837/m2

 
 
 

Geschakeld

Seriematig 2 laags (schuin dak)

€956/m2

 

Seriematig 2 laags (plat dak)

€1.128/m2

 

Bouwconceptwoning (schuin dak)

€769/m2

 

Bouwconceptwoning (plat dak)

€821/m2

 

Seriematig 3 laags (schuin dak)

€913/m2

 

Seriematig 3 laags (plat dak)

€1.001/m2

 

Seriematig 4 laags (plat dak)

€916/m2

 

Herenhuis (standaard)

€1.230/m2

 

Herenhuis (Inpassing)

€1.258/m2

 

Herenhuis (klassiek)

€1.512/m2

 

Herenhuis (modern)

€1.572/m2

 

Sociale huurwoningen

€931m2

 

Seniorenwoningen

€977/m2

 

Drive-in woning (2 laags)

€1.167/m2

 

Drive-in woning (3 laags)

€1.039/m2

 

Drive-in woning (4 laags)

€946/m2

 

Patiowoning (1 laags)

€1.453/m2

 

Patiowoning (2 laags)

€1.326/m2

 
 
 

Gestapeld

 
 
 

Urban villa (2 span)

€1.405/m2

 

Urban villa (3 span)

€1.289/m2

 

Urban villa (4 span)

€1.166/m2

 

Woontoren (tot 6 lagen)

€1.096/m2

 

Woontoren (tot 8 lagen)

€1.149/m2

 

Woontoren (tot 12 lagen)

€1.280/m2

 

Woontoren (tot 16 lagen)

€1.309/m2

 

Woontoren (tot 22 lagen)

€1.338/m2

 

Woontoren (tot 30 lagen)

€1.461/m2

Portiekwoning (tot 4 lagen)

€1.092/m2

 

Portiekwoning (vanaf 4 lagen)

€1.192/m2

 

Beneden-bovenwoning (2 laags)

€1.188/m2

 

Beneden-bovenwoning (3 laags)

€971/m2

 

Appartementenblok (tot 3 lagen)

€1.269/m2

 

Appartementenblok (tot 6 lagen)

€1.240/m2

 

Galerijflat, tot 8 lagen

€1.163/m2

 

Appartementenblok (tot 10 lagen)

€1.224/m2

 

Appartementenblok (tot 15 lagen)

€1.240/m2

 

Galerijflat, tot 12 lagen

€1.175/m2

 

Galerijflat, vanaf 12 lagen

€1.188/m2

 

Studentenwoningen (tot 4 lagen)

€1.202/m2

 

Studentenwoningen (hoogbouw)

€1.516/m2

 

Starterswoningen

€1.082/m2

 

Sociale huurwoningen

€1.053/m2

 

Seniorenwoningen

€1.418/m2

 

Sociale huurwoningen (tot 8 lagen)

€1.156/m2

 

Levensloopbestendige woningen

€1.280/m2

 

Zorgwoningen

€1.356/m2

 
 
 

Verplaatsbaar / Tijdelijk

 
 
 

Containerwoningen (tot 20 m²)

€1.533/m2

 

Containerwoning (vanaf 20 m²)

€1.278/m2

 

Woonwagen

€883/m2

 
 
 

Woonfunctie uitbreiding woning (Uitbreiding met woonfunctie)

 
 
 

Optopping

€1.641/m2

 

Opbouw

€1.462/m2

 

Kapopbouw

€760/m2

 

Dakopbouw geschakeld

€653/m2

 

Uitbouw

€1.612/m2

 

Aanbouw

€1.647/m2

 

Serre

€2.892/m2

 

Erker

€2.566/m2

 

Erker geschakeld

€2.146/m2

 
 
 

(Uitbreiding geen woonfunctie)

 
 
 

Garageaanbouw

€825/m2

 

Bergingaanbouw

€1.225/m2

 

Zwembadaanbouw

€3.068/m2

 

Praktijkaanbouw

€1.372/m2

 

Kelder

€1.057/m2

 
 
 

Woonfunctie aanpassing woning (Toevoeging vast)

 
 
 

Daklicht

€1.064/m2

 

Dakraam

€1.881/m2

 

Lichtkoepel

€601/m2

 

Dakkapel prefab

€1.399/m2

 

Dakkapel uitgetimmerd

€1.880/m2

 

Gevelraam begane grond

€943/m2

 

Gevelraam verdieping

€1.093/m2

 

Deurluifel

€811/m2

 

Carport prefab

€413/m2

 

Carport uitgetimmerd

€698/m2

 

Veranda / overkapping

€738/m2

 

Dakterras

€120/m2

 
 
 

Woonfunctie bijgebouwen

 
 

Vrijstaand

 
 
 

Garage ongeïsoleerd

€1.027/m2

 

Garage geïsoleerd

€1.260/m2

 

Berging ongeïsoleerd

€1.083/m2

 

Berging geïsoleerd

€1.372/m2

 

Schuur

€652/m2

 

Carport prefab

€479/m2

 

Carport gebouw

€675/m2

 

Carport met berging

€700/m2

Geschakeld

 
 

 

Garageboxen ongeïsoleerd

€786/m2

 

Garageboxen geïsoleerd

€961/m2

 

Bergingen ongeïsoleerd

€705/m2

 

Bergingen geïsoleerd

€856/m2

 
 
 

Woonfunctie opties bij nieuwbouw

 
 
 

Prefab kelder onder woning

€800/m2

 

Kelder onder woning

€896/m2

 
 
 

Kantoorfunctie nieuwbouw

 
 
 

Kantoorvilla (luxe)

€1.530/m2

 

Kleinschalig kantoor

€1.118/m2

 

Klein kantoor op bedrijfsterrein

€1.026/m2

 

Kantoorblok (max 6 lagen)

€1.211/m2

 

Kantoorblok (tot 8 lagen)

€1.330/m2

 

Kantoorblok (tot 12 lagen)

€1.438/m2

 

Binnenstedelijke inpassing

€1.599/m2

 

Bijzondere vorm (tot 12 lagen)

€1.498/m2

 
 
 

Bruggebouw

 
 
 

Bruggebouw (tot 8 lagen)

€1.703m2

 

Bruggebouw hoogbouw

€1.852/m2

 
 
 

Tijdelijk

 
 
 

Semi-permanent kantoor

€886/m2

 

Tijdelijke bebouwing (max. 2 jaar)

€676/m2

 
 
 

Inpassing

 
 
 

Kleinschalige inpassing

€1.495/m2

 
 
 

Kantoortoren

 
 
 

Hoogbouw (tot 16 lagen)

€1.505/m2

 

Hoogbouw (tot 20 lagen)

€1.551/m2

 

Hoogbouw (vanaf 20 lagen)

€1.810/m2

 

Bijzondere vorm (hoogbouw)

€1.786/m2

 
 
 

Kantoor-/ publieke functies

 
 
 

Gemeentehuis tot 2 lagen

€1.683/m2

 

Stadhuis

€1.834m2

 

Politiebureau (regioniveau)

€1.882/m2

 

Politiebureau (buurtniveau)

€1.772/m2

 

Brandweerkazerne (buurtniveau)

€1.753/m2

 

Brandweerkazerne (regioniveau)

€1.922/m2

 
 
 

Onderwijsfunctie nieuwbouw

 
 
 

Kinderdagverblijf

€1.280/m2

 

Basisschool

€1.203/m2

 

Voortgezet onderwijs, tot twee lagen

€1.220/m2

 

Voortgezet onderwijs, tot vier lagen

€1.294/m2

 

Brede school

€1.407/m2

 

ROC

€1.475/m2

 

Hogeschool

€1.623/m2

 

Universiteit (< 12 lagen)

€1.595/m2

 

Tijdelijke huisvesting

€741/m2

 

Speciale school, lichamelijk

€1.362/m2

 

Laboratorium/ Experimenteergebouw

€2.267/m2

 
 
 

Ziekenhuis

 
 
 

Ambulance station

€2.185/m2

 

Perifeer ziekenhuis (< 400 bedden)

€2.739/m2

 

Perifeer ziekenhuis (> 400 bedden)

€2.485/m2

 

Academisch ziekenhuis

€2.874/m2

Zorginstelling

Apothekers-/ Huisartsenpost

€1.545/m2

 

Tijdelijke apothekers/huisartsenpost

€1.034/m2

 

Gezondheidscentrum

€1.447/m2

 

Begeleid wonen

€1.442/m2

 
 
 

Logies-/ Hotelfunctie nieuwbouw

 
 
 

Hotel

€1.298/m2

 
 
 

Bijeenkomst-/ Recreatiefunctie nieuwbouw

 
 
 

Museum

€2.371/m2

 

Muziekzaal

€1.503/m2

 

Muziekcentrum

€1.683/m2

 

Schouwburg met toneeltoren

€2.862/m2

 

Theater

€2.022/m2

 

Bioscoop

€2.067/m2

 

Kerkgebouw

€1.608/m2

 

Moskee

€1.725/m2

 

Buurthuis

€1.510/m2

 
 
 

Winkel-/ Horecafunctie nieuwbouw

 
 
 

Supermarkt (buurtniveau)

€605/m2

 

Bankgebouw

€1.407/m2

 

Meubelhal

€960/m2

 

Bouwmarkt (enkellaags)

€530/m2

 

Bouwmarkt (tweelaags)

€509/m2

 

Vrijstaand paviljoen

€1.232/m2

 

Autowerkplaats

€747/m2

 

Autoshowroom

€955/m2

 

Winkelstraat met bovenwoningen

€1.165/m2

 

Winkelcentrum

€778/m2

 

Warenhuis

€1.950/m2

 

Meubelplein

€716/m2

 
 
 

Sportfunctie nieuwbouw

 
 
 

Gymzaal

€1.568/m2

 

Kleed- en kantineruimte

€1.310/m2

 

Kantine voetbalvereniging

€1.112/m2

 

Tennishal

€859/m2

 

Sportcentrum

€1.632/m2

 

Zwembad

€2.521/m2

 
 
 

Bedrijfs- / Industriefunctie nieuwbouw

 
 
 

Met kantoren

€645/m2

 

Bedrijfspanden geschakeld

€797/m2

 

Distributiecentrum

€716/m2

 

Self-storage

€1.325/m2

 
 
 

Opslagloodsen

 
 
 

Zadeldakloods

€272/m2

 

Opslagloods

€490/m2

 

Bedrijfspanden geschakeld (opslag)

€607/m2

 
 
 

Opslagloodsen(ongeïsoleerd)

 
 
 

Zadeldakloods

€221/m2

 

Romneyloods

€122/m2

 
 
 

Agrarische functies, stalen nieuwbouw

 
 
 

Loods (open)

€191/m2

 

Loods (dicht)

€301/m2

 

Opslagloods agrarische gewassen

€352/m2

 

Veestal

€427/m2

 

Paardenstal

€451/m2

 

Tuinbouwkas

€50/m2

 
 
 

Parkeergarages nieuwbouw

 
 
 

Overdekte fietsenstalling

€211/m2

 

Meerlaagse fietsenstalling

€274/m2

 

Bovengronds

€523/m2

 

Verdiept onder plein

€989/m2

 

Gecombineerd met bebouwing

€587/m2