Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 30-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Nieuwegein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats(en) “Kerkveld” en “Noorderveld”;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • h.

  rechthebbende: degene aan wie een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Lijkbezorging is verleend;

 • i.

  gedenkteken: een object, hieronder mede begrepen één of meer kruisen en/of één of meer zerken, opgericht ter nagedachtenis van de overledene.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechtelijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen mits deze met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 t/m 4.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, worden geheven bij wijze van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht, voor de gehele gebruiksperiode.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van het tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’ van 19 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

Jan Karens

griffier

Marijke van Beukering-Huijbregts

voorzitter

Bijlage Tarieventabel, behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

Tarieventabel, behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

Hoofdstuk 1

Uitsluitend recht

 
 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven in een eigen graf wordt geheven

 
 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar locatie Noorderveld

 
 

1.1.1.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

1.602

1.1.1.2

Voor personen van 2 tot 12 jaar

1.165

1.1.1.3

Voor personen van 0 tot 2 jaar

583

1.1.2

voor een periode van 20 jaar locatie Kerkveld

 
 

1.1.2.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

1.843

1.1.3

voor een periode van 10 jaar locatie Noorderveld

 
 

1.1.3.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

880

1.1.3.2

Voor personen van 2 tot 12 jaar

640

1.1.3.3

Voor personen van 0 tot 2 jaar

321

1.1.3.4

Voor foetussen

236

1.1.4

voor een periode van 10 jaar locatie Kerkveld

 
 

1.1.4.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

1.016

1.1.5

voor een periode van 10 jaar locatie Noorderveld

 
 

1.1.5.1

Voor een urnengraf

245

1.1.5.2

Voor een urnenkelder

468

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar

 
 

1.2.1

Locatie Noorderveld

 
 

1.2.1.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

458

1.2.1.2

Voor personen van 2 tot 12 jaar

339

1.2.1.3

Voor personen van 0 tot 2 jaar

170

1.2.1.4

Voor foetussen

129

1.2.2

Locatie Kerkveld

524

1.2.3

Locatie Noorderveld

 
 

1.2.3.1

Voor urnengraf

142

1.2.3.2

Voor urnenkelder

253

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar

 
 

1.3.1

Locatie Noorderveld

 
 

1.3.1.1

Voor personen van 12 jaar en ouder

832

1.3.1.2

Voor personen van 2 tot 12 jaar

615

1.3.1.3

Voor personen van 0 tot 2 jaar

309

1.3.1.4

Voor foetussen

235

1.3.2

Locatie Kerkveld

956

1.3.3

Locatie Noorderveld

 
 

1.3.3.1

Voor urnengraf

245

1.3.3.2

Voor urnenkelder

468

Hoofdstuk 2

Begraven

 
 

2.1

Voor het begraven op locatie Noorderveld van een lijk van een persoon

 
 

2.1.1

Van 12 jaar en ouder

2.169

2.1.2

2 tot 12 jaar

1.702

2.1.3

0 tot 2 jaar

853

2.1.4

Voor foetussen

142

2.2

Voor het begraven op locatie Kerkveld van een lijk van een persoon

 
 

2.2.1

Van 12 jaar en ouder

2.687

2.2.2

2 tot 12 jaar in bestaand graf

2.276

2.2.3

0 tot 2 jaar in bestaand graf

1.137

2.2.4

Voor foetussen in bestaand graf

142

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met

 
 

2.3.1

- maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur

356

2.3.2

- zaterdag voor 09.00 uur en na 13.00 uur

397

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 
 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

411

3.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1 verhoogd met

 
 

3.2.1

- maandag t/m vrijdag voor 09.00 uur en na 16.00 uur

121

3.2.2

- zaterdag voor 09.00 uur en na 13.00 uur

138

Hoofdstuk 4

Grafbedekking en onderhoud

 
 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning:

 
 

4.1.1

- voor het stichten van een grafkelder

109

4.1.2

- voor het stichten van een gedenkteken of graftuin

54

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen wordt geheven:

 
 

4.2.1

- voor een grafkelder per jaar

347

4.2.2

- voor gedenkteken of graftuin:

 
 

4.2.2.1

Voor een periode van 20 jaar voor

 
 

4.2.2.1.1

een graf met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar

2.676

4.2.2.1.2

een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar

2.066

4.2.2.1.3

een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar

1.036

4.2.2.2

Voor een periode van 10 jaar voor

 
 

4.2.2.2.1

een Algemeen graf

997

4.2.2.2.2

een Algemeen kindergraf

812

4.2.2.2.3

een graf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar

1.427

4.2.2.2.4

een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar

1.092

4.2.2.2.5

een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar

547

4.2.2.2.6

een urnengraf met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 jaar

720

4.2.2.2.7

een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 jaar

898

4.2.2.2.8

Een foetusgraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar

157

4.2.2.3

Voor een periode van 5 jaar

 
 

4.2.2.3.1

een graf met uitsluitend recht voor een verlenging van 5 jaar

736

4.2.2.3.2

een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

561

4.2.2.3.3

een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

283

4.2.2.3.4

een urnengraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

352

4.2.2.3.5

een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

434

4.2.2.3.6

Een foetusgraf met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

85

4.3

Jaarlijkse onderhoudskosten op Noorderveld en Kerkveld, voor graven uitgegeven vóór 2002

 
 

4.3.1

Graf zonder gedenkteken

16

4.3.2

Graf met een staand gedenkteken

46

4.3.3

Graf met een staand en een liggend gedenkteken

62

4.3.4

Indien sprake is van een verenging

 
 

4.3.4.1

voor een periode van 10 jaar jaarlijks voor

 
 

4.3.4.1.1

een graf met uitsluitende recht en / of een verlenging van 10 jaar

142,69

4.3.4.1.2

een kindergraf 2 - 12 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 10 jaar

109,20

4.3.4.1.3

een kindergraf 0 - 2 jaar met uitsluitend recht en /of een verlenging van 10 jaar

54,70

4.3.4.1.4

een urnengraf met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 jaar

71,97

4.3.4.1.5

een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging voor een periode van 10 jaar

89,75

4.3.4.1.6

een foetusgraf met uitsluitend recht en /of een verlenging van 10 jaar

15,70

4.3.4.2

voor een periode van 5 jaar jaarlijks voor

 
 

4.3.4.2.1

een graf met uitsluitend recht voor een verlenging van 5 jaar

147,26

4.3.4.2.2

een kindergraf 2 – 12 jaar met uitsluitend recht en /of een verlenging van 5 jaar

112,11

4.3.4.2.3

een kindergraf 0 – 2 jaar met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

56,58

4.3.4.2.4

een urnengraf met uitsluitend recht en /of een verlenging van 5 jaar

70,30

4.3.4.2.5

een urnenkelder met uitsluitend recht en / of een verlenging van 5 jaar

86,74

4.3.4.2.6

een foetusgraf met uitsluitend recht en /of een verlenging van 5 jaar

17,06

Hoofdstuk 5

leges

 
 

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graf, urnengraf of urnenkelder in een daartoe bestemd register wordt geheven

35

Hoofdstuk 6

Opgraven, ruimen, verstrooien

 
 

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

319

6.2

Voor het na opgraving weer opnieuw begraven, in hetzelfde of een ander graf, wordt geheven

 
 

319

6.3

Voor het opgraven van een asbus of urn of bij het weer terugplaatsen van een asbus of urn wordt geheven:

319

6.4

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de recht- belanghebbende wordt geheven

319

6.5

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 
 

6.5.1

- in een graf of urnengraf

238

6.5.2

- op een verstrooiingsplaats

126

6.5.3

- as van een foetus op een verstrooiingsplaats

35

6.6

- plaatsen in memoriam bordje voor de duur van 2 jaar

263

6.7

- verlenging plaatsen in memoriam bordje per jaar

61

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2023,

de griffier