Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2024

Zaaknummer: Z23-104271

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op de Gemeentewet, titel 3 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, het Organisatiebesluit, de Financiële verordening Amstelveen 2017, de Controleverordening Amstelveen 2016 en de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019;

gelezen het advies van de afdeling Juridische Zaken van 1 december 2023;

besluiten vast te stellen het:

Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2024

Artikel 1 Definities

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • Attributie: het toekennen van een nieuwe bestuursbevoegdheid, zoals bedoeld in paragraaf 10.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Bevoegdheden: onder “organisatorische” bevoegdheden wordt aanpassingen in de structuur van de organisatie verstaan. Onder “personele” bevoegdheden wordt het aannemen, ontslaan, functiewijzigingen en dergelijk verstaan. De “inhoudelijke” bevoegdheden zijn bevoegdheden die voortvloeien vanuit de publiekrechtelijke taak;

 • Gemandateerde: degene die het mandaat ontvangt;

 • Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. In dit mandaatbesluit wordt steeds gesproken over het begrip “mandaat”, ook wanneer feitelijk volmacht of machtiging is bedoeld;

 • Mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • Mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten en ondermandaten zijn opgenomen;

 • Ondermandaat: de door de mandaatgever aan de gemandateerde verleende bevoegdheid het mandaat door te mandateren aan een derde;

 • Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandeling en te verrichten;

 • Machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Het mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer.

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 3.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij het bevoegde bestuursorgaan hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 4.

  Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vigerende Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019.

 • 5.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien. De mandaatgever stelt per budgetbeheerder een maximum tekenbevoegdheid vast conform de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019.

 • 6.

  Bevoegdheden die voortvloeien vanuit attributie, kunnen in mandaat worden genomen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.

 • 7.

  De (onder)mandaten zijn gebaseerd op specifieke functiebenamingen.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die

bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4 Geen mandaat

Onverminderd de (onder)mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • 1.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijk handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting, of

 • 2.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling (naar redelijkerwijs mag worden aangenomen), grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat de burgemeester of een wethouder persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken, of

 • 3.

  uit de te nemen besluiten, privaatrechtelijk rechtshandelingen of feitelijke handelingen, aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien, of

 • 4.

  stukken zijn gericht aan de Kroon, een minister, een staatssecretaris, de Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten, of

 • 5.

  stukken geen routinematig karakter hebben. Onder stukken met een routinematig karakter wordt mede verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie, of

 • 6.

  de mandaatgever daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5 Vervallen van het (onder)mandaat

Het (onder)mandaat vervalt indien:

 • a.

  het bestuursorgaan die het (onder)mandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt; of

 • c.

  de functionaris niet meer werkzaam is in de functie waarvoor hij is (onder)gemandateerd.

Artikel 6 Terugkoppeling portefeuillehouder

 • 1.

  Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de burgemeester, het college of een portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek-bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 2.

  Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd. Indien de burgemeester dit nodig acht, neemt hij zelf een besluit in de zaak.

 • 3.

  Indien de gemandateerde dit nodig acht, stelt de gemandateerde het directieteam ervan op de hoogte indien een te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan een portefeuillehouder of de burgemeester.

 • 4.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat, of zou kunnen bestaan, over de inhoud en/of reikwijdte van beleidskaders wordt de portefeuillehouder hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 7 Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid, Gemeentewet

 • 1.

  Indien een bevoegdheid als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e, f, g en h (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten) is gemandateerd, wordt de zaak vooraf aan het college voorgelegd, indien het college op grond van artikel 169, vierde en vijfde lid, van de Gemeentewet gehouden is de raad vooraf of zo snel mogelijk inlichtingen te geven;

 • 2.

  Indien een zaak als bedoeld in het eerste lid wordt voorgelegd aan het college, wordt de directie hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 8 Afstemming

Indien bij een krachtens mandaat te nemen besluit of andere handeling een andere afdeling een belang heeft of de betreffende zaak het taakgebied van een andere afdeling raakt, legt de gemandateerde de zaak vooraf aan het hoofd van die afdeling voor. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak voor aan de directie, dan wel een lid daarvan.

Artikel 9 Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit de artikelen 6 en 7 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd is genomen.

Artikel 10 Plaatsvervanging

 • 1.

  Als een “personele” of “organisatorische” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelingshoofd;

 • 2.

  Als een “inhoudelijke” bevoegdheid is gemandateerd aan een afdelingshoofd, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de door het afdelingshoofd aangewezen plaatsvervanger binnen de afdeling en binnen de gestelde kaders van de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019, of door het in het bij dit besluit gevoegde "Overzicht horizontale plaatsvervanging" genoemde afdelingshoofd;

 • 3.

  Als een bevoegdheid (anders dan een personele bevoegdheid ten aanzien van de leden van de directie), is gemandateerd aan de secretaris, wordt deze bij diens afwezigheid uitgevoerd door de loco-secretaris.

Artikel 11 Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

Handtekening

handtekening

naam (onder)gemandateerde

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

Als er sprake is van vervanging van afdelingshoofd:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

Burgemeester van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

namens deze,

handtekening

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

naam vervanger (onder)gemandateerde

hoofd van de afdeling … (plv)

hoofd van de afdeling … (plv)

Artikel 12 Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, kan hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de mandaatgever. Hierbij worden ten minste genoemd: het aantal malen dat van de bevoegdheid gebruik is gemaakt en indien van toepassing: het aantal toe- en afwijzingen en eventuele

bijzonderheden.

Artikel 13 Volmacht en machtiging

Aan de functionaris aan wie, als opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht, mandaat is verleend, wordt, in relatie tot dat mandaat, volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de hiervoor bedoelde volmacht dan wel de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die betrekking hebben op mandaat, zijn immers van overeenkomstige toepassing op volmachten en machtigingen (artikel 10:12 Awb).

Artikel 14 Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 15 Intrekking oud Mandaatbesluit

Het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2023, vastgesteld op 20 december 2023 (kenmerk: Z22-095601) met bijbehorende mandaten en alle nadien verleende mandaten, behoudens de aan externen verleende mandaten, wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 december 2023.

De burgemeester,

Tjapko Poppens

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Bijlage I Mandatenoverzicht

INDELING MANDATENOVERZICHT

1) Algemene mandaten;

2) Mandaten directie en afdelingshoofden;

3) Mandaten gemeentesecretaris;

4) Mandaten directie;

5) Mandaten per afdeling;

6) Mandaten aan externe partijen.

BIJLAGEN:

(II) Overzicht horizontale plaatsvervanging;

(III) Nota van toelichting bij het mandaatbesluit.

* In het overzicht is per mandaat onder het kopje ondergemandateerde aangegeven of er naast mandaat tevens sprake is van een verleend ondermandaat en aan welke specifieke functionarissen dit ondermandaat is verleend.

* Indien er bij een mandaat tevens ondermandaat verleend is aan teamleiders of bepaalde functionarissen, wordt gedoeld op de teamleiders/functionarissen binnen d e afdeling waar het specifieke mandaat onder valt.

* Het mandatenoverzicht heeft betrekking op de mandaten die door het college en de burgemeester zijn verleend aan interne ambtenaren. Voor het overzicht zijn ook enkele mandaten in het overzicht opgenomen die eerder door de heffingsambtenaren (bij aparte mandaatbesluiten) zijn verleend. Tot slot is er in Hoofdstuk 6 een overzicht opgenomen van mandaten die eerder door het college/de burgemeester (bij aparte mandaatbesluiten) aan externe partijen zijn verleend.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE MANDATEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directeuren, de griffier en de afdelingshoofden van de gemeente Amstelveen.

Door de gemeente Aalsmeer is geen mandaat verleend voor besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen. Hier wordt onder verstaan: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijke en een financieel belang heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Onder

mandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

WET OPEN OVERHEID (WOO)

1

Beslissen op verzoeken om informatie ingevolge de Wet open overheid

Wet open overheid

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders,

Woo-coördinator

 

2

Beslissen om een verzoek om opheffing van geheimhouding, in verband met een ingediend Woo-verzoek, niet te honoreren

Wet open overheid en artikel 89 Gemeentewet

Burgemeester en college

Nee

Voor het opheffen van geheimhouding is géén mandaat verleend

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

3

Alle bevoegdheden bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

4

Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

 

5

Het behandelen van en waar nodig beslissen op aanvragen nadeelcompensatie

Titel 4.5 Algemene wet bestuursrecht , i.s.m. gemeentelijke verordeningen Nadeelcompensatie

College

Ja

Teamleiders

6

Het aanvragen van rechten voor medewerkers voor het gebruik van eHerkenning (machtigingsaanvraag beheer eHerkenning);

of:

Het afgeven/aanvragen van een machtiging voor organisaties om namens de gemeente met gebruik van eHerkenning gegevens aan te leveren bij organisaties (ketenmachtiging)

Artikel 10:21 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

Onder dit mandaat wordt mede verstaan het namens de gemeente ondertekenen van stukken ten behoeve van een aanvraag of machtiging

PARTICIPATIE- EN INSPRAAKVERORDENINGEN AMSTELVEEN EN AALSMEER

7

Alle bevoegdheden omtrent participatie

Participatie- en inspraakverordeningen

Burgemeester en college

Nee

 

 

GEMEENTEWET

8

Binnen de kaders en werkzaamheden van de betreffende afdeling en conform artikel 2 van het mandaatbesluit, het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de betreffende afdeling

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders, beleidsmedewerkers, technisch adviseur

verkeer en vervoer, coördinatoren, programmamanager, medewerker leerlingenvervoer, medewerker statistiek en onderzoek, projectmanagers, klantmanagers, fraudepreventiemedewerkers

De (financiële) verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst dienen te passen binnen de gebruikelijke werkzaamheden van de afdeling en de vastgestelde bedragen conform de budgethoudersregeling gemeente Amstelveen.

Onder het mandaat vallen bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten, de aankoop van bedrijfsauto of computers, de aankoop van software, het aangaan van een onderhoudsovereenkomst met een softwarebedrijf, de aankoop van struiken voor onderhoud van een park, aangaan van reclameovereenkomsten

LET OP: t.a.v. de gemeente Aalsmeer geen mandaat voor besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomsten met verbonden partijen (zie boven)

9

Binnen de kaders en werkzaamheden van de betreffende afdeling te besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten die géén direct financieel karakter kennen

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

Dit betreffen bijvoorbeeld overeenkomsten die gericht zijn op samenwerkings-verbanden met een derde partij/derde partijen.

Onder het mandaat wordt bijvoorbeeld verstaan:

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten (bijv. een convenant), Intentieovereenkomsten,intentieverklaringen, gebruikersovereenkomsten, overeenkomsten tot opdracht, bruikleenovereenkomsten etc.

10

Het besluiten tot het inhuren van derden

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk Wetboek

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

11

Het nemen van besluiten over subsidie(s)

Algemene subsidieverordening bijzondere

subsidieverordeningen,

beleidsregels en nadere regels mbt subsidies

College

Ja

Teamleiders,

procesmanager Energietransitie, beleidsmede-werkers, projectleiders

Voor zover de gemandateerde op grond van dit mandaat een financiële verplichting aangaat, worden de gestelde kaders van de Budgethoudersregeling in acht genomen

GEMEENTEWET/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

12

Het aanvragen van subsidies

Hoofdstuk 4 Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

College

Ja

Teamleiders, programmamanagers, projectleiders

beleidsmedewerkers, vakadviseurs

Voor zover de gemandateerde op grond van dit mandaat een financiële verplichting aangaat, worden de gestelde kaders van de Budgethoudersregeling in acht genomen

13

Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleiders

Voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen

HOOFDSTUK 2. DIRECTIE EN AFDELINGSHOOFDEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directie en de afdelingshoofden van de gemeente Amstelveen

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Onder

mandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Alle arbeidsrechtelijke beslissingen, daarin begrepen alle besluiten ten aanzien van het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 160, eerste lid, sub d en e Gemeentewet

College

Ja

Teamleiders

Ingevolge artikel 171 gemeentewet en artikel 13 van dit mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan de directeuren, hoofden en teamleiders tot hetaangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren.

Het mandaat voor de teamleiders geldt alleen voor zover zij de werkinstructie van de directie in acht nemen.

2

Digitaal ondertekenen van de overeenkomsten en brieven voortvloeiend uit de arbeidsrechtelijke beslissingen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers Servicedesk

De medewerker servicedesk voert alleen de actie digitaal ondertekenen uit.

HOOFDSTUK 3. GEMEENTESECRETARIS

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de gemeentesecretaris van de gemeente Amstelveen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar gericht tegen Amstelveense burgemeester- en collegebesluiten die in mandaat zijn genomen

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

 

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden. Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar. Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

GEMEENTEWET/BURGERLIJK WETBOEK

2

Het opleggen van een raadhuisverbod of verbod om andere gemeentelijke eigendommen te betreden

Artikel 160 Gemeentewet jo. artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek

College

Nee

HOOFDSTUK 4. DIRECTIE

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de directie van de gemeente Amstelveen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het nemen van beslissingen op bezwaar gericht tegen Amstelveense burgemeester- en collegebesluiten die in mandaat zijn genomen door de gemeentesecretaris

Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Nee

 

Met in achtneming van het advies van de ambtelijke commissie op de bezwaarschriften. Wanneer wordt afgeweken van dit advies, moet dit gemotiveerd worden. Bij afwijking van het primaire besluit wordt het hoofd van de afdeling of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van dit besluit in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorgenomen beslissing op bezwaar. Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

GEMEENTEWET

2

Het nemen van besluiten over de wijze waarop wijzigingen van de ambtelijke organisatie plaats gaat vinden

Artikel 108 en artikel 147 Gemeentewet

College

Nee

 

Met inachtneming van het gestelde in het organisatiebesluit"

3

Opstellen van collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Cao Gemeenten

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

4

Vaststellen geschillenregeling

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

5

Het stellen van overige nadere regels met betrekking tot het dienstverband, met uitzondering van de organisatie van de griffie

Artikel 160, eerste lid, sub c Gemeentewet

College

Nee

6

Het nemen van een aanwijzingsbesluit mbt ambtenaren die een functie uitoefenen waarvan op grond van wet- of regelgeving een aanwijzingsbesluit nodig is

Diverse wet- en regelgevingen

nee

7

Alle bevoegdheden t.a.v. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

Afdeling 9.1.1 en 9.1.2 Algemene wet bestuursrecht en Interne instructie klachtbehandeling

Burgemeester en college

Ja

Klachtenfunctionaris

HOOFDSTUK 5. MANDATEN PER AFDELING

5.1 SERVICES

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het (vervangend) hoofd van de afdeling Services.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

1

Het machtigen van medewerkers om namens het bestuursorgaan bij de rechtbank Amsterdam, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep op te treden, (hoger) beroep in te stellen en het ondertekenen van de machtiging

Artikelen 8:23 en 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider Juridische zaken

De lijst van aangewezen personen dient jaarlijks te worden geactualiseerd

2

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 8:42 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken,

Gemeente-advocaat

 

3

Het indienen van bezwaar-, beroep- en hoger beroepschriften, het aanvragen van voorlopige voorzieningen en het indienen van verzoekschriften

Artikelen 7:1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken, Gemeente-advocaat

 

4

Het voeren van verweer en het ondertekenen van verweerschriften in Awb-procedures alsmede andere wettelijke beroepsprocedures inzake beslissingen van burgemeester en college

Artikelen 9:30, eerste lid en 9:31, tweede, derde en vierde lid Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken,

Gemeente-advocaat

 

GEMEENTEWET

5

Te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten

Artikel 160, eerste lid onder e Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleider en medewerkers Juridische zaken, Gemeente-advocaat

Met uitsluiting van belastingen, deze zijn nader geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen gemeente Amstelveen 2021

6

Doen van aangifte van een tegen de gemeente gepleegd strafbaar feit ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische

zaken

 

7

Het voegen als benadeelde partij in strafzaken ingeval van vernielingen van gemeentelijke eigendommen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider Juridische

zaken

 

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AMSTELVEEN/REGELING OP DE AMBTELIJKE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN AALSMEER

8

Het aanwijzen om als lid van de ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften deel te nemen

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider Juridische

zaken

 

9

Het uitoefenen van de bevoegdheden en de werkzaamheden zoals gesteld in de Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

Verordening en Regeling op de Ambtelijke commissie voor de bezwaarschriften

College

Ja

Teamleider en medewerkers

Juridische zaken

 

GEMEENTEWET

10

Zorgdragen voor verzekeringen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider Juridische zaken 

 

ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN

11

Het instellen van cassatie beroep bij de Hoge Raad inzake WOZ en belastingen

Artikel 28a Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, artikel 231 Gemeentewet

College

Ja

Heffingsambtenaar

Nader geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen gemeente Amstelveen 2021

5.2 AUTOMATISERING- EN INFORMATIEMANAGEMENT

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Automatisering- en Informatiemanagement.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ARCHIEFWET EN ARCHIEFBESLUIT

1

Het ontwerpen van selectielijsten waarin tenminste wordt aangegeven welke aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen

Artikel 5, eerste lid Archiefwet

College

Nee

 

 

2

Het opmaken van een verklaring van vernietiging, van archiefbescheiden

Artikel 8 Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

 

3

Het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen

Artikel 7 Archiefwet 1995 en artikel 6 Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

4

Het opmaken van een verklaring van vervanging van archiefbescheiden door reproducties

Artikel 8 Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

5

Het vervreemden van archiefbescheiden

Artikel 8, eerste en tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

6

Het opmaken van een verklaring van vervreemding van archiefbescheiden

Artikel 8 van het Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

7

Het overbrengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van het Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

8

Het opmaken van een verklaring van overbrenging van archiefbescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats

Artikel 8 van het Archiefbesluit 1995

College

Ja

Teamleider informatievoorziening

9

Het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden

Artikel 15, eerste en tweede lid, en artikel 16, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

College

Nee

Teamleider informatievoorziening

WET BASISREGISTRATIE ADRESSEN EN GEBOUWEN (WET BAG)/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

10

Benoemen standplaatsen en ligplaatsen en de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie

 

11

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Wet BAG, Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Gegevensbeheerders Basisinformatie

 

12

Vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten

Wet BAG

College

Ja

Medewerker geo-informatie binnen/buiten, landmeter

 

WET BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE (WET BGT)

13

Alle bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet BGT

Wet BGT

College

Ja

Medewerker geo binnen/buiten, landmeter, teamleider Basisinformatie

 

WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN (Wkpb)/

UITVOERINGSBESLUIT WET KENBAARHEID PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN ONROERENDE ZAKEN

14

Het afgeven, toezenden en waarmerken van een afschrift, uittreksel of verklaring als bedoeld in de Wkpb

Wkpb en Uitvoeringsbesluit Wkpb

College

Ja

Teamleider Basisinformatie, gegevensbeheerders Basisinformatie

 

5.3 PUBLIEKSZAKEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Publiekszaken.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

BESLUIT VERKRIJGING EN VERLIES NEDERLANDERSCHAP

1

De bevoegdheden op grond van het Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

Besluit Verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Ja

Consulent burgerzaken burgerlijke stand, teamleider burgerzaken

 

BURGERLIJK WETBOEK

2

Het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 16, Boek 1 Burgerlijk Wetboek

College

Ja

Teamleider publiekszaken

 

KIESWET EN AANVERWANTE REGELGEVING

Daar waar volgens wetgeving een ambtenaar kan worden aangewezen voor het uitvoeren van een bevoegdheid, is in plaats van het aanwijzen gekozen voor het mandateren van de bevoegdheid. Hierdoor is geen apart besluit (van de betrokken organen van beide gemeenten) nodig bij iedere ambtenarenwijziging.

3

De bevoegdheden op grond van de Kieswet en aanverwante kieswetgeving

Kieswet en aanverwante kieswetgeving

Burgemeester

Ja

BRP specialist, consulent burgerzaken, medewerker verkiezingen, teamleider burgerzaken

 

4

De bevoegdheden op grond van de Kieswet en aanverwante kieswetgeving

Kieswet en aanverwante kieswetgeving

College

Ja

BRP specialist, consulent burgerzaken, medewerker verkiezingen, teamleider burgerzaken

 

LEEGSTANDVERORDENING

5

Het opleggen van een boete bij het niet melden van leegstand

Artikel 8 leegstandverordening

College

Ja

Consulent burgerzaken BRP huisbezoek

6

Het nemen van een besluit

of een woning in gebruik te nemen is

Artikel 5 leegstandverordening

College

Ja

Consulent burgerzaken BRP huisbezoek

PASPOORTWET

7

De bevoegdheden op grond van de Paspoortwet

Paspoortwet

Burgemeester

Ja

Consulent burgerzaken, teamleider burgerzaken

 

WEGENVERKEERSWET

8

De bevoegdheden op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester

Ja

Consulent burgerzaken, teamleider burgerzaken

De gemandateerde bevoegdheden betreffen rijbewijzen

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

9

De bevoegdheden op grond van de Wet BRP, met uitzondering van hoofdstuk 1, artikel 2.40, lid 4 en artikel 4.2

Wet BRP

College

Ja

BRP specialist, consulent burgerzaken, consulent burgerzaken burgerlijke stand, consulent burgerzaken migratie, specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL), teamleider burgerzaken

Aan de specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam geldt dit mandaat alleen voor Amstelveen en beperkt het mandaat zich tot:

het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen;

het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen;

het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 van de Wet BRP

WET OP DE LIJKBEZORGING

10

Het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie, dan de in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging genoemde

Artikel 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Consulent burgerzaken burgerlijke stand, teamleider burgerzaken

 

11

Het verlenen van verlof tot ontleding

Artikel 68, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Consulent burgerzaken burgerlijke stand, teamleider burgerzaken

 

5.4 PROJECTEN EN ADVIES

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Projecten en Advies.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- hoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

 Teamleider

 

4

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

5

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekeningsmandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

6

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

7

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op eigendomstransacties

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekeningsmandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

8

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

9

Verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

10

Aankoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,00 exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover betrekking hebbende op percelen grond met of zonder opstallen, ruiling inbegrepen

11

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van beperkt zakelijke rechten (anders dan hypotheek), op onroerende zaken (percelen grond en water), waarbij de tegenprestatie ineens niet meer bedraagt dan

€ 15.000,- per jaar exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, notaris- en kadasterkosten en andere bijkomende kosten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Hier onder wordt verstaan (onder)erfpachtrecht of (onder)opstalrecht

12

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

13

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een gebruiksovereenkomst

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Alleen voor eigendommen waar de gemeente geen lange termijn verplichting wenst i.v.m. ontwikkelingen

14

Het in gebruik geven van gemeente-eigendommen door middel van een recognitie tegen een symbolische vergoeding, ter voorkoming van het optreden van verkrijgende verjaring

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Voor zover het stukjes grond of openbaar gebied betreft die niet voor verkoop in aanmerking komen en wel worden gebruikt door derden

15

Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

16

Het vertegenwoordigen van de gemeente in een vereniging van eigenaren (VVE) waarin de gemeente één of meer meerdere appartementsrechten bezit

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Per VVE te besluiten

17

Het verhuren van onroerend goed van de gemeente en aan de gemeente toebehorende zakelijke rechten en het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

18

Het onderverhuren van door de gemeente gehuurde opstallen en grond. Het ondertekenen van de genoemde huurovereenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

19

Het aangaan van pachtovereenkomsten als bedoeld in Boek 7 BW en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

20

Het wijzigen van huur- en pachtprijzen op basis van bepalingen uit de lopende overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

21

Het ondertekenen van de opdracht of overeenkomst waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot een in de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling opgenomen product of investering met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

22

Het aansprakelijk stellen van een wederpartij voor een gebrek in de nakoming van verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

23

Het ondertekenen van correspondentie met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen uit een opdracht of overeenkomst met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

24

Het in het geval van een calamiteit geven van een opdracht waarbij een verplichting wordt aangegaan met betrekking tot de werkzaamheden van Vastgoed voor een bedrag dat de productbegroting of het investeringsplan van de afdeling te boven gaat, een en ander naar redelijkheid en billijkheid en in verhouding met de in verband met de betreffende calamiteit te nemen maatregel

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

 

25

Het tegen betaling aangaan van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk en het ondertekenen van die overeenkomst met een met de gemeente op grond van een subsidierelatie of beleidsmatige keuze verbonden instelling, waarbij Vastgoed door deze instelling wordt ingehuurd voor advies of voor het begeleiden van werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van gebouwen

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College Burgemeester

Ja

Teamleider sectie Vastgoed

Voor zover dienend ter uitvoering van bestaande hoofd- en raamovereenkomsten

26

Het aangaan van huurovereenkomsten met betrekking tot woonwagenstandplaatsen, woonwagens en tijdelijke huisvesting (o.a. tijdelijke woningen) en het ondertekenen van deze overeenkomsten

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet en Artikel 171 Gemeentewet

College en Burgemeester

Nee

 

 

27

Het verzekeren en verzekerd houden van gemeentelijk vastgoed (inclusief tijdelijke huisvesting) en de inventaris van dit vastgoed en de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen opstallen die geen eigendom zijn van de gemeente, maar waar de gemeente wel eigenaar is van de ondergrond te verzekeren als de eigenaar de opstallen niet verzekerd krijgt

Art 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

28

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

APV en Verordening Naamgeving en nummering Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

 

29

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

TELECOMMUNICATIEWET/BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT/ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN (AVOI)/BURGERLIJK WETBOEK

30

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

Telecommunicatiewet, Belemmeringenwet privaatrecht, Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Amstelveen,

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, coördinator kabels en leidingen, specialist Bodem en Bouwstoffen, vakspecialist kabels en leidingen

Met in achtneming van de “Werkafspraken voor ondergrondse infrastructuren in Amstelveen”

31

Het verlenen van toestemming aan derden om in verontreinigde grond van de gemeente werkzaamheden te verrichten

Artikel 20 Burgerlijk

Wetboek (eigendom grond), Wet Bodembescherming

College en burgemeester

Ja

Specialist Bodem en Bouwstoffen

Met in achtneming van de “Werkafspraken voor ondergrondse infrastructuren in Amstelveen“ en eisen gesteld in de Wet Bodembescherming mbt werken in vervuilde grond

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

32

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

33

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider , coördinator spelrecreatie

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/VOERTUIGENREGLEMENT

34

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van o.a. verkeersbesluiten voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan die onder het beheer van het rijk, provincie of waterschap staan

Wegverkeerswet 1994

College

Ja

Teamleider, verkeersdeskundige, junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit

Gemeenteraad tekent kombesluiten

PARKEERVERORDENING /VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING AMSTELVEEN

35

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, aanwijzingen, vaststellen en het treffen van maatregelen

Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, verkeersdeskundige, junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

36

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/aanwijzingen

Verordening op de heffing en invordering Amstelveen

College

Ja

Teamleider, verkeersdeskundige, junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

RIOOLAANSLUITVERORDENING

37

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordening

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordening gemeente Amstelveen, Rioolaansluitverordening gemeente Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

WET BASISREGISTRATIE ONDERGROND

38

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet Basisregistratie ondergrond

Wet basisregistratie ondergrond

College

Ja

Teamleider,

specialist Bodem en Bouwstoffen

HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN

45

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening, vervallen, intrekken, meldingen, ontheffingen en vrijstellingen van een standplaatsvergunningen voor een woonwagenstandplaats

Huisvestingsverordening Gemeente Amstelveen

College

Nee

BELEIDSREGELS AANVRAGEN EN AFGIFTE ONTHEFFINGENOUDE DORP AMSTELVEEN

46

De bevoegdheden op grond van de Beleidsregels aanvragen en afgifte ontheffingen Oude Dorp Amstelveen

Beleidsregels aanvragen en afgifte ontheffingen Oude Dorp Amstelveen

College

Ja

Junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit, consulent parkeren, medewerker ondersteuning parkeren, medewerker uitvoering parkeerbeleidparkeer-regisseur

Bij het nemen van een afwijkend besluit als genoemd in artikel 4.1, lid 4 en artikel 5.3, lid 2 van de Beleidsregels: alleen mandaat voor de junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit en de parkeerregisseur

GEMEENTEWET/VERORDENING PARKEERBELASTINGEN AMSTELVEEN

47

Het opleggen van belastingaanslagen omtrent het verlenen van parkeervergunningen, het seponeren van naheffingsaanslag parkeerbelasting en het restitueren van parkeergelden en parkeervergunningen

   

Artikel 225 Gemeentewet, Verordening parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar), i.c. het hoofd van de afdeling Projecten & Advies

Ja

Junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit, medewerker ondersteuning parkeren, medewerker uitvoering parkeerbeleid parkeer-regisseur

Nader geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen gemeente Amstelveen 2021

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN

48

De bevoegdheden omtrent het verlenen van parkeervergunningen

   

Parkeerverordening Amstelveen

   

College

Ja

Junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit, consulent parkeren, medewerker ondersteuning parkeren, medewerker uitvoering parkeerbeleid, parkeerregisseur

Met uitzondering van aanwijzingsbesluiten en het stellen van nadere regels

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

Bij het nemen van een afwijkend besluit als genoemd in artikel 4, lid 9 en 11 van de Parkeerverordening alleen de junior adviseur parkeren en duurzame mobiliteit en de parkeerregisseur

PARKEERVERORDENING GEMEENTE AALSMEER

49

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing blauwe zones

Parkeerverordening gemeente Aalsmeer

College

Ja

Consulent parkeren

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

SCHEEPVAARTVERKEERSWET/BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT/BELEID SNELVAREN WESTEINDERPLASSEN 2013

50

Het beschikken m.b.t. aanvragen ontheffing voor de maximum vaarsnelheid aan snelle motorboten

Scheepvaartverkeerswet, Binnenvaartpolitiereglement, Beleid snelvaren Westeinderplassen

College

Ja

Consulent parkeren

Dit mandaat geldt alleen voor Aalsmeer

5.5 CENTRALE BEHEERTAKEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Centrale Beheertaken.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten van verhuur van containers

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet, resp. artikel 171, lid 1 Gemeentewet

College resp. burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor bedrijfsafval

 

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen

2

Het ondertekenen van contracten voor het verlenen van diensten en de daarbij behorende bijlagen voor afvalinzameling en/of afvaltransport en/ of afvalverwerking

Artikel 171, lid 1 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Het ondermandaat geldt voor contracten voor afvalverwerking m.u.v. contracten voor gft- en restafval

3

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en het anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- hoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

4

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

5

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg van de verrichte rechtshandelingen voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

 

AFVALSTOFFENVERORDENING

6

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Afvalstoffenverordening

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordening van de gemeente Amstelveen,

Afvalstoffenverordening

Aalsmeer

College

Ja

 Teamleider

De uitvoering van de Afvalstoffenverordening in Aalsmeer is opgedragen aan de Meerlanden

7

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Afvalstoffenverordening van de gemeente

Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

8

Regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden

Afvalstoffenverordening van de gemeente

Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

9

Regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Afvalstoffenverordening van de gemeente

Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

10

Besluiten tot het aanbrengen, onderhouden, wijzigen of verwijderen van voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de openbare verlichting op of aan een bouwwerk van een derde rechthebbende en dit besluit aan de rechthebbende op het bouwwerk bekendmaken

 APV

College

Ja

Teamleiders, vakadviseurs

 

11

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV, artikel 141, 242 en 350 Wetboek van Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

12

Aanzeggen van preventieve bestuursdwang aan de opdrachtgevers van een ontruiming van een woning

APV, artikel 5.25-5.30 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College en burgemeester

Ja

Teamleider afvalinzameling

 

13

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning de verharding van een weg op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen, vakspecialist kabels en leidingen

 

14

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning om een uitweg te maken naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg en verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg

APV

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

15

Het van tevoren schriftelijk kennis geven aan de rechthebbende, van het voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van wijk- of buurtaanduidingen, straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, huisnummers, brandkraanbordjes of borden ter aanduiding van de positie van brandkranen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding

Verordeningen naamgeving en nummering Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider, coördinator Wegen

 

RIOOLAANSLUITVERORDENING

16

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Rioolaansluitverordeningen

Artikel 147 Gemeentewet, Wet Milieubeheer, Rioolaansluitverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleider

 

WARENWETBESLUIT ATTRACTIE- EN SPEELTOESTELLEN

17

Indienen van een aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel

Artikel 9, lid 1 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

18

Doen van aangifte bij de Voedsel- en warenautoriteit van het feit dat het college een attractietoestel voorhanden heeft

Artikel 20, lid 1 en 2 Warenwetbesluit

College

Ja

Teamleider, coördinator spelrecreatie

 

TELECOMMUNICATIEWET/BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT/ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN (AVOI)/BURGERLIJK WETBOEK

19

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI)

Telecommunicatiewet, Belemmeringenwet privaatrecht, Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Amstelveen,

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, coördinator kabels en leidingen, specialist Bodem en Bouwstoffen, vakspecialist kabels en leidingen

Met in achtneming van de “Werkafspraken voor ondergrondse infrastructuren in Amstelveen”

KENTEKENREGLEMENT/ REGELING LEGITIMATIEVOORSCHRIFTEN TENAAMSTELLING EN KENTEKENPLATEN

20

Alle bevoegdheden rondom het inschrijven en de tenaamstelling van gemeentelijke voertuigen in het kentekenregister van de RDW

Artikel 171 Gemeentewet, Kentekenreglement,

Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten

Burgemeester

Ja

Teamleider, Wagenpark-beheerder

5.6 WIJKBEHEER

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Wijkbeheer.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET

1

Het verwerven van bedrijfsmiddelen en anderszins aangaan van financiële verplichtingen, nodig voor het realiseren van producten waarvoor het afdelingshoofd via een dienstverleningsovereenkomst opdracht heeft gekregen van het afdelings- of bedrijfshoofd dat in de vastgestelde productbegroting, inclusief investeringsplannen, als ambtelijk resultaatverantwoordelijke is aangewezen voor het betreffende product

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Met inachtneming van het gestelde in de dienstverleningsovereenkomst

2

Het aangaan van raamovereenkomsten met of zonder afroepverplichting voor de inkoop van materialen (voor bestrating, riolering, oeverbescherming en dergelijke) en voor dienstverlening (van architectenbureaus, ingenieursbureaus en dergelijke)

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

3

Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet leiden tot inkomsten en uitgaven als gevolg voor de gemeente

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

 Teamleider

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN EN GEMEENTE AALSMEER

4

Het verlenen of weigeren van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staat in een park of plantsoen of een gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook

APV

College

Ja

Teamleider

 

5

Doen van aangifte van voorvallen van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen middels een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

APV en artikel 141, 242 en 350 Wetboek van

Strafrecht

College en burgemeester

Ja

Teamleider

 

6

Het verlenen van een ontheffing voor het rijden dan wel laten staan van een voertuig in een park of plantsoen

APV

College

Ja

Teamleider

 

7

Het opleggen van de verplichting aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, te herbeplanten overeenkomstig de gegeven aanwijzingen binnen de gestelde termijn, indien houtopstanden waarop het verbod vellen als bedoeld in de bomenlijst van toepassing is, zonder vergunning van het college is geveld, anders dan bij wijze van dunning dan wel op andere wijze teniet is gegaan

APV

College

Ja

Teamleider

 

8

Het aanschrijven van de rechthebbende en verplichten binnen de bij de aanschrijving vermelde termijn: a. indien de iepen in de grond staan deze te vellen; b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen; c. of de niet-ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepenziekte wordt voorkomen, indien zich op een terrein een of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van de iepenziekte of voor vermeerdering van de iepenspintkevers

APV

College

Ja

Teamleider

 

MARKTVERORDENING

9

Alle bevoegdheden op grond van de Marktverordeningen

Marktverordeningen

Aalsmeer en Amstelveen

College

Nee

 

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

10

Alle besluiten t.a.v. dagplaatsen dan wel standwerkersplaatsen op de markt van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Marktverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

De uitvoering van de markt is in Aalsmeer opgedragen aan de Meerlanden

11

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Marktverordening gemeente Amstelveen

Marktverordening

gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

 

12

Alle bevoegdheden voortvloeiende uit het Standplaatsenplan, Branchebesluit en Sanctiematrix

Marktverordening

gemeente Amstelveen

College

Ja

Marktmeester of diens plaatsvervanger

 

GRONDBANK

13

Het uitvoeren van grondbankactiviteiten

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Beheerder Grondbank

Met in achtneming van het gestelde in de BRL Handboeken Grondbank

SPELREGELS GEVELTUINTJES AMSTELVEEN

14

De bevoegdheid tot het aangaan, het beëindigen en het ondertekenen van de afsprakenbrief

Artikel 4:81 Awb, Spelregels geveltuintjes Amstelveen

College

Ja

Adviseur Groen, projectondersteuner

5.7 VEILIGHEID EN HANDHAVING (VH)

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid en Handhaving.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

Onder het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van wet- en regelgeving vallen besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom en tot intrekking van verleende vergunningen. Hieronder wordt tevens begrepen het nemen van een besluit op een verzoek om handhaving.

Besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang/dwangsom dienen in geval van de gemeente Aalsmeer vooraf overlegd te zijn met de portefeuillehouder.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

1

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Algemene plaatselijke verordening

Alle verbodsbepalingen Algemene plaatselijke verordeningen

College en burgemeester

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

2

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen (behalve Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. zie hiervoor nrs. 3 en 4)

Het bevoegd bestuursorgaan (burgemeester of college)

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Collegemandaat: Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider na afstemming met portefeuillehouder

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

3

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Algemene plaatselijke verordeningen onder Hoofdstuk 3: niet openbaar toegankelijke inrichtingen (bijvoorbeeld escortbedrijven)

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

4

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 3: openbare inrichtingen Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer géén mandaat verleend.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT/GEMEENTEWET

5

Het nemen van een besluit tot het invorderen van een dwangsom

Artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht, artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

6

Het nemen van een besluit over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht

College en/of burgemeester

Ja

Teamleider, inspecteurs

Voor de gemeente Aalsmeer heeft alleen de teamleider ondermandaat

7

Het nemen van een besluit over de kosten verbonden aan het uitvoeren van bestuursdwang

Artikel 4:86 en 5:25 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester

Ja

Teamleider

GEMEENTEWET

8

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter finale beslechting van een handhavingsprocedure.

Artikel 160 jo 171 Gemeentewet

Burgemeester en college

Ja

Teamleider

Dit mandaat vloeit voort uit mandaat nr. 7 van de Algemene mandaten

BESLUIT BODEMKWALITEIT

9

Toepassing van artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

Artikel 4 Besluit bodemkwaliteit

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

ALCOHOLWET

10

Het nemen van een besluit tot schorsen en intrekking van een drank- en horecawetvergunning

Alcoholwet

Burgemeester

Ja

Teamleider

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

11

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Alcoholwet

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

12

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Alcoholwet

Alcoholwet:

Artikel 44, eerste lid (tijdelijk de bevoegdheid ontzeggen zwak-alcoholhoudende drank te verkopen), artikel 44, vierde lid (last onder bestuursdwang) en artikel 44a (bestuurlijke boete)

Burgemeester

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

Dit mandaat geldt niet voor Aalsmeer

VERORDENING PARACOMMERCIE

13

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordeningen paracommercie

Burgemeester

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

GEMEENTEWET

14

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar)

Ja

Nader

geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen

Amstelveen 2021

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING

15

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordeningen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING

16

Het toepassen van bestuursdwang op grond van de Wegenverkeerswet 1994

Artikel 170 Wegenverkeerswet juncto artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider VH-HOR en handhavers die zijn beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Bestuursdwang tot maximaal € 50.000,-

17

Alle bevoegdheden omtrent het besluiten op aanvragen tot het verlenen van ontheffingen van het verbod om een wedstrijd met voertuigen te houden, of daaraan deel te nemen, indien de wegen, waarvoor de ontheffing wordt gevraagd alle gelegen zijn binnen de gemeente

Wegenverkeerswet

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten

In Aalsmeer is dit niet gemandateerd, behoudens het verkeersbesluit voor het plaatsen van een bord ter aanduiding van een gehandicaptenparkeerplaats (bord E6)

18

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Parkeerverordening Aalsmeer, Parkeerverordening Amstelveen

College

Ja

Teamleider, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten 

Voor Aalsmeer geldt dat het ondermandaat niet lager ligt dan teamleider

OMGEVINGSWET EN AANVERWANTE REGELGEVING

19

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Omgevingswet en aanverwante regelgeving

Hoofdstuk 18 Omgevingswet jo. Titel 5.3 Awb jo. Artikel 125 Gemeentewet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

WET JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS/BESLUIT JUSTITIËLE EN STRAFVORDERLIJKE GEGEVENS

20

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, DHW artikel 13 lid 1 en 3 onder a van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, Kansspelen artikel 13 lid 1 en 3 onder e, Prostitutie artikel 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid, administratie cluster APV/horeca

 

21

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst

Betreft uitvoering Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) Artikel 15 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, kansspelen art. 13 lid 1 en 3 onder e van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, prostitutie art. 13 lid 1, 2 en 4 van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 9 t/m 13 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

College

Ja

Teamleider, Trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten, medewerker Openbare Orde en Veiligheid, administratie cluster APV/horeca

 

WET OP DE KANSSPELEN (zie ook afdeling 10 van de APV)/VERORDENING OP DE SPEELAUTOMATEN

AMSTELVEEN/VERORDENING SPEELAUTOMATENAALSMEER

22

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op de Kansspelautomaten

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

23

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Wet op de kansspelen: deel betrekking hebbend op kleine kansspelen zoals Bingo en Loterij

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

24

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Verordening op de speelautomaten Amstelveen en Verordening

speelautomaten Aalsmeer

Burgemeester

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

Ten aanzien van weigeringen is voor Aalsmeer GEEN mandaat verleend

WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

25

Het doen van aanvragen om inlichtingen bij Bureau Bibob bij overige vergunningverlening

Wet Bibob

Burgemeester of college

ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

 

WET KINDEROPVANG/BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG

26

Het geven van een schriftelijke aanwijzing dan wel het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Wet Kinderopvang

Wet kinderopvang, Beleidsregels Toezicht en Handhaving Wet kinderopvang en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

27

Het nemen van besluiten inzake aanvragen exploitatie, wijzigingen in de geregistreerde gegevens dan wel beëindiging van de exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang in het LRKP

Wet kinderopvang, Beleidsregels Toezicht en Handhaving Wet

kinderopvang en eventueel verdere aanverwante wet- en regelgeving

College

Ja

Teamleider, medewerker Kinderopvang

 

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

28

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Wet milieubeheer

Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer, afdeling 5.3 en 5.4 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/AMVB BRANDVEILIG GEBRUIK EN BASISHULPVERLENING OVERIGE PLAATSEN

29

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s, Amvb Brandveiliggebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

WINKELTIJDENWET/VERORDENING WINKELTIJDEN

30

Het nemen van een handhavingsbesluit betreffende de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

31

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Winkeltijdenwet, Verordeningen winkeltijden Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, trajectbegeleider APV en bijzondere wetten, vergunningenmanager APV en bijzondere wetten

WONINGWET

32

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Woningwet

Artikel 1a, 1b, 13 t/m 14, 15 en 92 Woningwet

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

HUISVESTINGSWET/HUISVESTINGSVERORDENING

33

Het opleggen van een boete voor toeristische verhuur

Artikel 3.7.2 t/m 3.7.4, 3.8.3, 3.8.4 en 4.3.2.

College

Nee

34

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Huisvestingswet/Huisvestingsverordening

Huisvestingswet, Huisvestingsverordening

College

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING

35

Het nemen van een handhavingsbesluit wegens overtreding van de Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

Verordeningen naamgeving en nummering Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

Bestuursdwang/last onder dwangsom tot maximaal € 50.000,-

AANWIJZEN TOEZICHTHOUDERS AMSTELVEEN EN AALSMEER

36

Het aanwijzen van toezichthouders

Diverse wet- en regelgeving

College

Nee

 

 

37

De ingehuurde medewerkers en stagiaires als onbezoldigd ambtenaar aan te stellen opdat zij aangewezen kunnen worden als toezichthouder

Diverse wet- en regelgeving

College

Nee

 

 

5.8 STEDELIJKE ONTWIKKELING

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.

Onder 'alle bevoegdheden omtrent vergunningen/meldingen/ontheffingen/vrijstellingen/besluiten/aanwijzingen' vallen handelingen die nodig zijn om een aanvraag correct af te handelen, waaronder het stellen van eisen aan aanvragen, opschorten, verdagen, het niet-ontvankelijk verklaren, het niet in behandeling nemen van aanvragen in verband met ontbrekende gegevens, het opvragen van aanvullende gegevens, het besluiten op aanvragen om vergunning, meldingen en ontheffingen, het verbinden van (maatwerk)voorschriften aan besluiten en meldingen, het aanvullen, wijzigen of intrekken van voorschriften, het wijzigen en intrekken van besluiten, het heffen van een recht, het stellen van termijnen en het ondertekenen van kennisgevingen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

OMGEVINGSWET EN AANWERWANTE REGELGEVING/VERORDENING NADEELCOMPENSATIE

1

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet en planschade op basis van de Wro voor zover sprake is van overgangsrecht

Omgevingswet, Verordening Nadeelcompensatie Amstelveen, Verordening nadeelcompensatie Aalsmeer

Voor zover sprake is van overgangsrecht:

Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (Amstelveen) en Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (Aalsmeer)

College

Ja

Teamleiders

Dit mandaat hangt samen met mandaat nr. 5 in het algemene mandatenoverzicht, waarin nadeelcompensatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld

Voor Aalsmeer geldt dit mandaat niet indien wordt afgeweken van het advies van de externe planschadeadviseur

2

Het aan een ieder elektronisch beschikbaar stellen van visies, plannen, besluiten, verordeningen en overige omgevingsdocumenten op grond van de Omgevingswet en aanverwante regelgeving

Omgevingswet en aanverwante regelgeving

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

3

Het waarmerken/digitaal ondertekenen van omgevingsplannen en omgevingsvisies

Omgevingswet en aanverwante regelgeving

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

4

Publicatie en terinzagelegging omgevingsvisies, omgevingssplannen en daaruit voortvloeiende besluitvorming en overige omgevingsdocumenten, alsmede de ontwerpen daarvan

Omgevingswet en aanverwante regelgeving (i.c.m. afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

5

Het plegen van overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de fysieke leefomgeving of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn

Artikel 2.2 lid 1 Omgevingswet (i.c.m. artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht)

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

6

Kennisgeving voornemen tot vaststellen omgevingsplan en kennisgeving tot voornemen wijzigen omgevingsplan

Artikel 16.29 Omgevingswet, artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleiders, grafisch vormgever, adviseur ruimtelijke ontwikkeling

ERFGOEDWET/ERFGOEDVERORDENING / Nadere regels voor subsidiëring ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten

7

Kennisgeving doen van een aangifte van een vondst met archeologische waarde bij het doen van opgravingen of waarnemingen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen c.q. de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoedwet

College

Ja

Teamleiders

 

8

Het ondertekenen van kennisgevingen, besluiten en brieven ter uitvoering van collegebesluiten in het kader van de Monumentenwet

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleiders

Aanwijzing, wijziging en intrekking vindt plaats door het college Aalsmeer

9

Het besluiten op aanvragen op omgevingsvergunningen, het ter inzage leggen en het aanvragen van adviezen

Erfgoedwet, Erfgoedverordeningen Aalsmeer en Amstelveen

College

Ja

Teamleiders

10

Alle bevoegdheden omtrent de afhandeling van subsidieverzoeken

Nadere regels voor subsidiering ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

11

Alle bevoegdheden met betrekking tot het indienen van bezwaarschriften

Artikel 7.1 en hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en College

Ja

Teamleiders, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

 

12

Het voeren van verweer in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Hoofdstuk 8 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

Teamleiders, (senior) adviseur bestemmingsplannen, senior juridisch medewerker SO

 

13

Het ondertekenen van verweerschriften in Algemene wet bestuursrecht-procedures in het kader van planologische besluiten

Artikel 8.42 Algemene wet bestuursrecht

College

Ja

 Teamleiders

 

GEMEENTEWET

14

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

 

15

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

16

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

Voor zover de akte betrekking heeft op de uitvoering van collegebesluiten (zie Mandaat nummer 13 van deze afdeling) of van besluiten die onder dit Mandaatbesluit vallen

17

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

Ondertekeningsmandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

18

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken c.q. de vestiging van beperkte zakelijke rechten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

 

In de gevallen waarvoor een besluitvormingsmandaat is opgenomen in dit Mandaatbesluit, voor het overige is het algemene ondertekeningsmandaat onder nummer 13 van deze afdeling van toepassing

19

Besluiten tot verkoop van onroerende zaken tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

20

Besluiten tot aankoop van onroerende zaken c.q. beperkte zakelijke rechten tot een bedrag van € 200.000,-, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten. In deze gevallen mag ook het besluit tot het beëindigen van het beperkt zakelijk recht c.q. tot het doen van afstand worden genomen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

21

Besluiten tot het bezwaren van onroerende zaken met een beperkt zakelijk recht (anders dan hypotheek), waarvan de tegenprestatie ineens niet meer bedraagt dan € 200.000,- of 6% van dat bedrag per jaar, exclusief de kosten van eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, omzetbelasting, kosten van overdracht en andere bijkomende kosten. In deze gevallen mag ook het besluit tot het beëindigen van het beperkt zakelijk recht worden genomen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Hier onder wordt verstaan erfpachtrecht of opstalrecht

22

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

23

Besluiten tot het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling tot een waarde

€ 200.000,-

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

24

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

25

Besluiten tot het verkopen van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen en/of, indien alle Tranches al zijn of worden afgenomen, het resterende bloot eigendom

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

26

Besluiten tot het geven van uitstel van een aankoopverplichting van een Tranche in het kader van de Startkoopwoningen Amstelveen in het geval wordt aangetoond dat er geen financiering kan worden verkregen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

27

Het besluiten tot privaatrechtelijke handhaving van de nawerkende bepalingen uit overeenkomsten en/of notariële aktes met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

28

Het besluiten tot het doen van afstand van nawerkende bepalingen uit overeenkomsten en/of notariële aktes met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover dit betrekking heeft op oude nawerkende bepalingen die niet meer relevant zijn binnen de gemeentelijke beleidskaders en/of waarvoor inmiddels een andere wijze van (publiekrechtelijk) regelen voor handen is

29

Het besluiten tot het publiceren van een kennisgeving van het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van een onroerende zaak en/of een beperkt zakelijk recht

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover het aangaan van de betreffende overeenkomst onder het Mandaatbesluit valt.

Een en ander ter uitvoering van het arrest HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam-arrest)

30

Het verstrekken van een voltooiingsverklaring met betrekking tot een bij de verkoop van een perceel opgelegde bouwplicht zoals geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie

 

31

Het opvragen van offertes en het geven van opdrachten aan derden ten behoeve van advisering Projecten Stedelijke Ontwikkeling

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

ja

Programmamanagers, projectmanagers, adviseurs

Tot het maximum van de op het procuratiefomulier gegeven bevoegdheden

32

Het verlenen van ontheffing van de ten gunste van de gemeente in overeenkomsten en/of notariële akten opgenomen zelfbewoningsverplichting

Artikel 160, eerste lid, onder d Gemeentewet

College

Ja

Senior Stedelijke

Ontwikkeling, teamleider Stedelijke Ontwikkeling

Dit mandaat is van toepassing in het geval er sprake is van een verzoek op grond van een in de hardheidsclausule van de zelfbewoningsverplichting opgenomen, met name genoemde, omstandigheid. In alle andere gevallen kan alleen van het mandaat gebruik worden gemaakt na afstemming met de portefeuillehouder

33

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst (de zogenoemde Project Start Up-brief) met een particuliere initiatiefnemer, ten behoeve van het op de initiatiefnemer verhalen van de gemeentelijke kosten die moeten worden gemaakt in verband met het opstarten van het betreffende project.

Te weten: het opstellen van een projectopdracht en het in onderhandeling treden met initiatiefnemer over het aangaan en opstellen van een voorovereenkomst ten behoeve van het onderzoeken van de haalbaarheid van de door de initiatiefnemer gewenste ontwikkeling

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Dit mandaat kan worden toegepast indien er sprake is van een initiatiefnemer met een initiatief waarover door het college een positief besluit is genomen op grond van de eerste beleidstoets en deze overeenkomst wordt aangegaan binnen de geldingsduur van de door het college vastgestelde beleidstoets (zoals aangegeven in de daarover aan initiatiefnemer verstuurde brief) en onder de voorwaarde dat het door initiatiefnemer ingediende schetsplan inhoudelijk gelijk is aan het eerder getoetste initiatief

VERORDENING DUURZAAMHEIDLENINGEN AALSMEER/NADERE REGELS STIMULERINGSLENING

DUURZAAMHEIDSFONDS AALSMEER

34

Alle bevoegdheden omtrent duurzaamheidleningen

Verordening Duurzaamheidleningen Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

VERORDENING STARTERSLENING

35

Alle bevoegdheden omtrent startersleningen

Verordening Starterslening gemeente Amstelveen, Verordening VROM Starterslening Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

36

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen/niet in behandeling nemen

Algemene plaatselijke verordeningen

College

Ja

Teamleiders

GEMEENTEWET

37

Het opleggen van belastingaanslagen betreffende belastingen en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk XV, paragraaf 3 van de Gemeentewet

Hoofdstuk XV, paragraaf 3 Gemeentewet

De heffingsambtenaar van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer, aangewezen zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (de heffingsambtenaar)

Nee

Nader

geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen

Amstelveen 2021

LEEGSTANDWET

38

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Leegstandwet

College

Ja

Teamleiders

 

HUISVESTINGSWET 2014/HUISVESTINGSVERORDENING

39

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Huisvestingswet, Huisvestingsverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

OMGEVINGSWET EN AANVERWANTE REGELGEVING

40

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit

Voor zover sprake is van overgangsrecht:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht, Regeling omgevingsrecht

College

Ja

Teamleiders

(Tijdelijke) afwijkingen die niet voldoen aan de ‘beleidsregels planologische afwijkingen’ moeten in Aalsmeer altijd eerst worden afgestemd met de portefeuillehouder

Dit geldt eveneens voor activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist is

Een kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning mag alleen worden verzonden na het informeren van de portefeuillehouder

Vergunningverlening, indien wordt afgeweken van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, is niet gemandateerd door Aalsmeer

WET GELUIDHINDER/BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING

41

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en ontheffingen/vrijstellingen

Industrieterreinen waarvoor geen GPP is vastgesteld: Wet geluidhinder. Wegen en spoorwegen: § 5.1.4.2a Bkl

College

Ja

Teamleiders

 

LIGPLAATSENVERORDENING

42

Alle bevoegdheden omtrent vergunningverlening en meldingen/ontheffingen/vrijstellingen

Ligplaatsenverordening Aalsmeer, Ligplaatsenverordening Amstelveen

Voor zover sprake is van overgangsrecht:

Woonschepenverordening Amstelveen

College

Ja

Teamleiders

WET MILIEUBEHEER EN AANVERWANTE AMVB'S EN MINISTERIËLE REGELINGEN

43

Alle bevoegdheden omtrent vergunningen en ontheffingen/vrijstellingen

Hoofdstuk 8 Wet Milieubeheer

College

Ja

Teamleiders

 

WEGENVERKEERSWET 1994/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990/

VOERTUIGREGLEMENT/GEMEENTEWET/PARKEERVERORDENING

44

Alle bevoegdheden omtrent het nemen van beslissingen op aanvragen op ontheffingen als bedoeld in artikel 87 RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Parkeerverordeningen Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleiders

 

5.9NIEUW LEGMEER

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Nieuw Legmeer.

De mandaten voor deze afdeling zijn beperkt tot de plangebieden Nieuw Legmeer en Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

1

Het ondertekenen van overeenkomsten die voortvloeien uit (eind-)beslissingen van het bestuur met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

2

Het ondertekenen van correspondentie ter uitvoering van raadsbesluiten en collegebesluiten met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekeningsmandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

3

Het ondertekenen van de volmacht waarbij de notaris de gemeente mag vertegenwoordigen bij het verlijden van notariële akten, voor zover betrekking hebbende op de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

Voor zover de akte betrekking heeft op de uitvoering van collegebesluiten (zie Mandaat nummer 1) of van besluiten die onder dit Mandaatbesluit vallen

4

Het ondertekenen van akten tijdens het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verlijden van notariële akten voor zover betrekking hebbende op de werkzaamheden van de afdeling

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Ja

Medewerkers afdeling

Ondertekenings-mandaat alleen ondermandateren in door het afdelingshoofd aan te geven gevallen

5

Ondertekenen van overeenkomsten t.z.v. koop en verkoop van onroerende zaken c.q. de vestiging van beperkte zakelijke rechten

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Nee

In de gevallen waarvoor een besluitvormingsmandaat is opgenomen in dit Mandaatbesluit, voor het overige is het algemene ondertekeningsmandaat onder punt 1 van toepassing

6

Besluiten tot het vestigen en beëindigen van erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen ten gunste en ten laste van gemeente-eigendommen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

7

Het ten behoeve van de gemeente om niet in eigendom overnemen van stoepen, stegen, voorgronden, stukjes straat en dergelijke, alsmede percelen grond en water

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

8

Het besluiten tot privaatrechtelijke handhaving van de nawerkende bepalingen uit overeenkomsten en/of notariële aktes met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

9

Het verstrekken van een voltooiingsverklaring met betrekking tot een bij de verkoop van een perceel opgelegde bouwplicht zoals geregeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Medewerkers Cluster Grondzaken & Planeconomie Nieuw Legmeer

10

Het opvragen van offertes en het geven van opdrachten aan derden ten behoeve van advisering Projecten Nieuw Legmeer

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Ja

Projectmanagers, adviseurs

Tot het maximum van de op het procuratiefomulier gegeven bevoegdheden

11

Het verlenen van ontheffing van de ten gunste van de gemeente in overeenkomsten en/of notariële akten opgenomen zelfbewoningsverplichting

Artikel 160, eerste lid, onder d Gemeentewet en grondcontracten

College

Ja

Senior Nieuw Legmeer

In het geval er sprake is van een verzoek op grond van een in de hardheidsclausule van de zelfbewoningsverplichting opgenomen, met name genoemde omstandigheid. In alle andere gevallen kan alleen van het mandaat gebruik worden gemaakt na afstemming met de portefeuillehouder

12

Het besluiten tot het doen van afstand van nawerkende bepalingen uit overeenkomsten en/of notariële aktes met betrekking tot de werkzaamheden van de afdeling en het ondertekenen van berichten daarover aan betrokkenen

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover dit betrekking heeft op oude nawerkende bepalingen die niet meer relevant zijn binnen de gemeentelijke beleidskaders en/of waarvoor inmiddels een andere wijze van (publiekrechtelijk) regelen voor handen is

13

Het besluiten tot het publiceren van een kennisgeving van het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van een onroerende zaak en/of een beperkt zakelijkrecht

Artikel 160, lid 1, sub e Gemeentewet

College

Nee

Voor zover het aangaan van de betreffende overeenkomst onder het Mandaatbesluit valt.

Een en ander ter uitvoering van het arrest HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778 (Didam-arrest)

5.10 SOCIALE VOORZIENINGEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Sociale Voorzieningen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA

1

Het verstrekken dan wel weigeren van alle in de Participatiewet genoemde vormen van bijzondere

bijstand

Artikel 7, eerste lid juncto artikel 35 Participatiewet en de beleidsregels bijzondere bijstand en

minimaregelingen

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen, consulent minimaregelingen

 

2

Het verstrekken dan wel weigeren van een individuele Inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36 Participatiewet

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen, consulent minimaregelingen

 

3

Het verlagen van de bijzondere bijstand en/of de langdurigheidstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en de Afstemmingsverordening gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen, consulent minimaregelingen

Ondermandaat aan de Senior consulent minimaregelingen bij een boete tot 340 euro

4

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet

College

Ja

Teamleider, Senior consulent minimaregelingen, consulent minimaregelingen

 

HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN

5

Besluiten tot toekennen dan wel afwijzen van urgenties

Huisvestingswet, Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen en

Uitvoeringsregels Wonen gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, Consulent urgente woonzaken

Dit mandaat geldt alleen voor de gemeente Amstelveen

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)/VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE

ONDERSTEUNING/BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

6

Alle besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo, de Verordening maatschappelijke

ondersteuning en Beleidsregels maatschappelijke

Ondersteuning Amstelveen en Aalsmeer

College

Ja

Teamleider, Indicatie-

adviseur Wmo

 

GEMEENTEWET

7

Het verlenen van opdrachten aan leveranciers en aannemers voor het realiseren van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen in het kader van de WMO

Artikel 160, eerste lid, sub e, Gemeentewet

College

Ja

Indicatie-

adviseur Wmo

 

8

Het afsluiten van bruikleencontracten voor het lenen/uitlenen van woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen met leveranciers en cliënten

Artikel 160, eerste lid, sub e, Gemeentewet

College

Ja

Indicatie-

adviseur Wmo

 

FAILLISSEMENTSWET/WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP)

9

Het tekenen van een verklaring als bedoeld in artikelen 284, 287 lid 4, 287a en 287b van de faillissementswet inzake schuldsanering natuurlijke personen

284, 287 lid 4, 287a en 287b van de

faillissementswet

College

Ja

Consulent schuldhulpverlening

 

WET OP DE LIJKBEZORGING

10

Zorgdragen voor de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet op de lijkbezorging, indien niemand daarin voorziet en hiervoor opdracht geven aan een begrafenisondernemer

Artikel 21 Wet op de

lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Teamleider Urgente Woonzaken

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

11

Het verhalen van kosten verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor door of namens de burgemeester zorggedragen wordt, op de nalatenschap, op bloed- of aanverwanten of op de reder

Artikel 22 Wet op de

Lijkbezorging

Burgemeester

Ja

Teamleider Urgente Woonzaken

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer heeft geen mandaat gegeven

VERORDENING LEERLINGENVERVOER

12

Het nemen van beslissingen met betrekking tot aanvragen om bekostiging van vervoerskosten ten behoeve van schoolbezoek van in de gemeente verblijvende leerlingen

Artikel 4 Wet op het primair onderwijs, artikel 4 Wet op de expertisecentra, artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs en de verordening leerlingenvervoer gemeenten Amstelveen /Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer

College

Ja

Teamleider Wmo, Consulent leerlingenvervoer

 

13

Het afsluiten van contracten met vervoerders voor het uitvoeren van leerlingenvervoer

Artikel 160, eerste lid sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

BESLUIT ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN INZAKE HET WEGVERKEER (BABW)

14

Het verlenen dan wel weigeren van gehandicaptenparkeerkaarten

Hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Ja

consulent gehandicaptenparkeerkaarten

 

WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING

15

Besluiten op aanvragen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Teamleider schuldhulpverlening

 

16

Het verzoeken van een moratorium

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Ja

Consulent schuldhulpverlening

 

5.11 WERK EN INKOMEN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Werk en Inkomen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

PARTICIPATIEWET

1

Het verstrekken, weigeren dan wel wijzigen van algemene bijstand op grond van de Participatiewet, inclusief verlagen van de norm of lager vaststellen van de norm, betreffende bijstand om niet, als geldlening, in de vorm van borgtocht of krediethypotheek

Artikel 7, eerste lid Participatiewet, artikel 16, eerste lid Participatiewet en § 3.3 Participatiewet en de beleidsregels Inkomensvoorziening

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

Verstrekken van een voorschot op de uitkering t/m € 2.000,00 per keer door de klantmanager. Een voorschot per kas uitbetalen t/m € 500,00 per keer door de administratief medewerkers en hierboven t/m € 2.000,00 door de Teamleider klantmanager

2

Het verstrekken dan wel weigeren van een

voorschot voor bijzondere

bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten, op grond van de

Participatiewet

Artikel 5 en artikel 35 Participatiewet en artikel 8 beleidsregels bijzondere bijstand en

minimaregelingen

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

3

Het verstrekken dan wel weigeren van een Individuele inkomenstoeslag op grond van de Participatiewet

Artikel 7, eerste lid, juncto artikel 36, eerste lid Participatiewet en de verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

4

Het ondersteunen van personen met een bijstandsuitkering, een ANW uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

§ 2.1 Participatiewet juncto artikel 55 Participatiewet en de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Amstelveen

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

 

5

Het verlagen van de algemene bijstand en/of de Individuele inkomenstoeslag of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

§ 2.3 Participatiewet en Boetebesluit sociale

zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanagers

Ondermandaat aan de klantmanager bij een

benadelingsbedrag tot 340 euro

6

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet

Artikel 9, zesde lid Participatiewet, artikel 18, tweede lid Participatiewet en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

7

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale

zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

 

TERUGVORDERING, INVORDERING EN VERHAAL

8

Het verhalen van kosten van bijstand en besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het verhalen van bijstand

§ 6.5 Participatiewet

College

Ja

Medewerker

Terugvordering en

verhaal

 

9

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het

terugvorderen van bijstand

§ 6.4 Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers of medewerkers terugvordering en verhaal

 

IOAW/IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

10

Het verstrekken, weigeren, wijzigen en beëindigen van uitkeringen op grond van de IOAW en IOAZ

§ 3 IOAW en IOAZ

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

 

11

Het ondersteunen van personen met een IOAW en IOAZ uitkering en het aan de bijstand verbinden van verplichtingen en besluiten aan de bijstand verbonden verplichtingen op te heffen, of daarvan (tijdelijke) ontheffing te verlenen

Hoofdstuk III IOAW en IOAZ

College

ja

Klantmanagers

 

12

Het weigeren of verlagen van de algemene bijstand of het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Artikel 20 IOAW en IOAZ en de Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen gemeente Amstelveen en Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Klantmanagers

Ondermandaat aan de klantmanager bij een

benadelingsbedrag tot 340 euro

13

het verlagen van de algemene bijstand bij zeer ernstige misdragingen tegenover personen en instanties die zijn belast met de uitvoering van de

Participatiewet

Artikel 20, tweede lid IOAW en IOAZ en de Afstemmingsverordening Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

 

14

Het opleggen van een bestuurlijke boete indien de opgelegde verplichtingen niet worden nagekomen

Boetebesluit sociale zekerheidswetten

College

Ja

Medewerker terugvordering en verhaal

 

15

Het terugvorderen van

kosten van de uitkeringen en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van

uitkeringen

§ 5 IOAW en IOAZ

College

Ja

Klantmanagers of senior medewerker terugvordering en verhaal

 

BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004 (Bbz 2004)

16

Het verstrekken, weigeren dan wel wijzigen van uitkeringen op grond van de Bbz

Artikel 35 Bbz

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

 

17

Het opleggen van verplichtingen bij bijstandsverlening, bijstand voor

bedrijfskapitaal, geldlening en borgtocht

Hoofdstuk V Bbz

College

Ja

Klantmanagers

 

18

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het terugvorderen van bijstand

Hoofdstuk VI Bbz

College

Ja

Klantmanagers of Senior medewerker terugvordering en verhaal

 

TIJDELIJKE OVERBRUGGINSREGELING ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (TOZO)

19

Het verstrekken, weigeren, dan wel wijzigen van

uitkeringen en leningen voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo

Tijdelijke overbruggings-

regeling zelfstandige ondernemers, Participatiewet

College

Ja

Teamleider, klantmanagers

Dit betreft een tijdelijk mandaat in verband met de coronacrisis.

20

Het opleggen van verplichtingen bij bijstandsverlening en bijstand voor

bedrijfskapitaal

Tijdelijke overbruggings-

regeling zelfstandige ondernemers, Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers

Dit betreft een tijdelijk mandaat in verband met de coronacrisis.

21

Het terugvorderen van kosten van bijstand en het besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van het

terugvorderen van bijstand

Tijdelijke overbruggings-

regeling zelfstandige ondernemers, Participatiewet

College

Ja

Klantmanagers of senior medewerker terugvordering en

verhaal

Dit betreft een tijdelijk mandaat in verband met de coronacrisis.

WET INBURGERING

22

Het op basis van een brede intake opstellen van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en op basis van dit PIP een aansluitend inburgeringsaanbod doen.

Wet Inburgering 2021

College

Ja

Werkmakelaar, Klantmanagers

23

Het opleggen van een bestuurlijke boete wanneer inburgeringsplichtige asielmigranten verwijtbaar niet meewerken aan hun inburgering

Algemene wet bestuursrecht. Wet Inburgering 2021

College

Ja

Werkmakelaar, Klantmanagers

24

Financieel ontzorgen door zes maanden lang de vaste lasten, zoals huur en energiekosten en de verplichte verzekeringen, uit de bijstand te betalen. De statushouder ontvangt het resterende deel van de uitkering en de toeslagen.

Wet Inburgering 2021

College

Ja

Werkmakelaar, Klantmanagers

25

Alle overige besluiten op grond van de wet

Wet Inburgering 2021 en Wet Inburgering 2007

College

Ja

Werkmakelaar, klantmanagers

WET KINDEROPVANG

26

Het verstekken van een tegemoetkoming in

aanvulling op de

kinderopvangtoeslag

Artikel 1.13 juncto artikel 1.6, eerste lid, sub c en e, Wet kinderopvang

College

Ja

Klantmanagers

 

5.12 ZORGVLIED

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van Zorgvlied.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

WET OP DE LIJKBEZORGING/BEHEERSVERORDENING ZORGVLIED 1990/BEGRAAFPLAATSVERORDENING AALSMEER 2012

1

Het uitgeven en ondertekenen van werkvergunningen en het toestaan van werkzaamheden voor derden op de begraafplaats door uitvaartondernemers, steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

2

Het vaststellen van de tijden voor het begraven worden. Op grond van de exploitatie kunnen gedeelten van die tijden worden aangewezen als buitengewone uren

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider 

 

3

Het opmaken en ondertekenen van stukken met betrekking tot de uitgifte, verlenging of overschrijving van eigen graven en urnengraven op de begraafplaats en het daarbij stellen van voorwaarden

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

Burgemeester resp. College

Ja

Bedrijfsleider Zorgvlied

 

4

Het geven van nadere voorschriften voor het opgraven respectievelijk overbrengen van stoffelijke resten, behoudens de geldende wettelijke bepaling (grafrusttermijn van 10 jaar) en het door de burgemeester van Amsterdam te verlenen verlof

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

5

Het weigeren of verlenen van een vergunning, onder nader te stellen voorwaarden, voor het bouwen van een kelder en die daarna als grafkelder wordt uitgegeven

Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

6

Het vaststellen van voorschriften voor graftekens en beplanting op graven

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied, Begraafplaatsverordening Aalsmeer

College

Ja

Teamleider

 

7

Ter beschikking stellen deel gemeentelijke begraafplaats aan een kerkgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

8

Overdragen van grond aan een kerk- geloofsgenootschap

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

9

Het voorschrijven van maatregelen om de grond geschikt te maken om als begraafplaats te dienen

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

10

Het sluiten van een (deel) gemeentelijke begraafplaats en/of het gesloten verklaren van een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats

Wet op de Lijkbezorging

College

Nee

 

 

11

Besluiten op een verzoek om vergunning voor het vestigen, uitbreiden en wijzigen van een bijzonder crematorium

Wet op de Lijkbezorging, Beheersverordening Zorgvlied

College

Nee

 

 

12

Beëindiging van termijn van recht tot begraven van eigen graven en terugname van eigen graven waarvan rechthebbende en/of adres rechthebbende onbekend is

Wet op de Lijkbezorging

College

Ja

Bedrijfsleider Zorgvlied 

 

ALGEMENE VOORSCHIRIFTEN BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED

13

Alle bevoegdheden op grond van de Algemene voorschriften Begraafplaats Zorgvlied

Algemene voorschriften begraafplaats Zorgvlied

College

Ja

Bedrijfsleider Zorgvlied  

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

14

Het verlenen van ontheffingen van het verbod aan degene die daartoe niet bevoegd is, zich te bevinden in of op bij de gemeenten onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

15

Het verlenen van ontheffingen van het verbod op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats: a. de daarbij aangeduide bloemen of planten te plukken, bij zich te hebben; dan wel b. hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

16

Het verlenen van ontheffingen van het verbod met een voertuig, fiets, of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook met betrekking tot begraafplaatsen

APV

College

Nee

 

 

5.13 FINANCIËN

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Financiën.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

GEMEENTEWET (FINANCIËN)

1

Het aantrekken en uitzetten van financieringsmiddelen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

Met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

2

Het namens de gemeente openen, sluiten en wijzigen van bankrekeningen en tekenen voor het doen van betalingen van deze rekeningen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

met in achtneming van het gestelde in het Treasurystatuut Gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer

3

Het verrichten van afschrijvingen op niet invorderbare belastingvorderingen

Artikel 160, eerste lid, sub e Gemeentewet

College

Nee

 

 

5.14 JEUGD EN ONDERWIJS

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Jeugd en Onderwijs.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

JEUGDWET/VERORDENING JEUGDWET

1

Besluiten in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet en de Verordeningen Jeugdwet respectievelijk Amstelveen, Aalsmeer

College

Ja

Jeugdhulpverlener

 

2

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemmen met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Ja

Jeugdhulpverlener

LEERPLICHTWET

3

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat een jongere die ten minste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt gedurende een bepaald schooljaar, voor zover nodig, aan de school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwijs en besluiten op een verzoek deze toestemming te verlengen (vervangende leerplicht)

Artikel 3a Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

4

Besluiten op een verzoek om toe te staan dat de inschrijving van een jongere aan een school voor het laatste schooljaar, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a of b, wordt vervangen door de inschrijving als leerling van een instelling als bedoeld in paragraaf 2a van de Leerplichtwet (vervangende leerplicht laatste schooljaar)

Artikel 3b Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

5

Het op grond van bijzondere omstandigheden verlenen van vrijstelling van de in artikel 4a Leerplichtwet opgelegde verplichtingen, indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet (vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs)

Artikel 15 Leerplichtwet 1969

College

Ja

Leerplichtambtenaar

 

5.15SOCIALE SAMENLEVING

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Sociale Samenleving.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Ondermandaat

Ondergemandateerde

Specifieke bepalingen

1

Besluiten in het kader van de Jeugdwet

Jeugdwet en de Verordeningen Jeugdwet respectievelijk Amstelveen, Aalsmeer

College

Ja

Procesregisseurs IHV13w

Dit mandaat geldt alleen voor trajecten IHV13w

2

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemmen met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Ja

Teamleider, medewerkers sociaal team met SKJ registratie, gezinscoaches sociaal team met SKJ registratie, procesregisseurs IHV13W

3

Doorverwijzing naar jeugdhulp (signaalbudget en maatwerkbudget)

Jeugdwet

College

Ja

Teamleider, procesregisseurs IHV13W

4

Het nemen van besluiten tot toekenning en/of

beëindiging van opvang in verband met economische dakloosheid

Beleid aanpak economische dak- en thuisloosheid

College

Ja

Teamleider

6. OVERZICHT EXTERNE MANDATEN AMSTELVEEN

De volgende bevoegdheden zijn krachtens artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht gemandateerd aan externen die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amstelveen. De externe mandaten die door Aalsmeer bij aparte mandaatbesluiten zijn verleend, zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Ondergeman-dateerde

Specifieke bepalingen

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

1

Het vertegenwoordigen van de burgemeester, bij het tegenwoordig zijn bij het openen van deuren en huisraad door de deurwaarder

Artikelen 444, 445, 446 en 447 van Burgerlijke Rechtsvordering

Burgemeester

De politie-chef van de eenheid Amsterdam

Ja

Ambtenaren van politie die tevens hulpofficier van justitie zijn

Van de tegenwoordigheid van deze ambtenaar en van hetgeen in zijn bijzijn, uit kracht van artikel 444 en de artikelen 445, 446 en 447 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering is verricht, zal melding worden gemaakt in het proces verbaal van beslag (artikel 444, tweede lid, laatste volzin, Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering)

WEGENVERKEERSWET/GEMEENTEWET

2

Het toepassen van bestuursdwang te weten het overbrengen en ter bewaring stellen van een op de weg staand voertuig, indien met het voertuig een bij of krachtens de WvW 1994 vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met: (a) het belang van de veiligheid op de weg, of (b) het belang van de veiligheid van het verkeer, of het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Artikel 170, eerste lid Wegenverkeerswet jo artikel 125, artikel 166 Gemeentewet

College

De politie-chef van de eenheid Amsterdam

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEMEENTE AMSTELVEEN (APV)

3

Het toepassen van de gestelde bevoegdheid om vrij rondlopende dieren aan te lijnen en/of te muilkorven

Artikel 2:59, eerste lid, APV

Burgemeester

Politiechef van de eenheid Amsterdam

Ja

Van elk besluit dat op grond van deze bevoegdheid wordt genomen, wordt z.s.m. een afschrift toegezonden aan de gemeente

4

Besluiten op verzoeken om honden te laten verblijven of te laten lopen

Artikel 2.57A APV

College

Hoofd van het Amsterdamse Bos

Ja

medewerkers van de gemandateerde

WET TIJDELIJK HUISVERBOD

5

Het besluit nemen voor de duur van 10 dagen een tijdelijk huisverbod op te leggen aan personen indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem/haar in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat

Artikel 2, eerste, derde, zevende en achtste lid Wet

Tijdelijk Huisverbod

Burgemeester

Hulpofficieren van justitie van de eenheid Amsterdam

Nee

 

Mandaat is slechts verleend aan de hulpofficieren van justitie die belast zijn met het uitvoeren van het huisverbod en opgeleid zijn om het Risico-instrument Huiselijk Geweld (RiGH) af te nemen

WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (WET BRP)

6

Het (beschikken over het) verstrekken van gegevens, het doen van mededelingen, het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen, het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens op basis van de Wet BRP

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

College

Coördinator team Dienstverlening bij IN Amsterdam, directie EZC Gemeente Amsterdam

Ja

Specialistisch medewerker Immigratie IN Amsterdam (Dienstverlening-DVL) van de Gemeente Amsterdam

Dit mandaat geldt alleen voor Amstelveen en beperkt zich tot: het (beschikken over het) verstrekken van gegevens; het doen van mededelingen; het ondertekenen en verstrekken van gewaarmerkte afschriften en verklaringen; het in- en uitschrijven van personen en het opnemen en wijzigen van persoonsgegevens o.b.v. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de Wet BRP

WEGENVERKEERSWET/VOERTUIGREGLEMENT/REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS

7

Het verlenen van ontheffingen van het bepaalde krachtens de Wegenverkeerswet 1994 voor andere wegen dan wegen die onder het beheer van het Rijk, de Provincie of een Waterschap vallen

Artikel 149, eerste lid, aanhef en onder d Wegenverkeerswet 1994, artikel 7.1 van het Voertuigreglement en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW)

Ja

Medewerkers van de gemandateerde

Conform de bepalingen uit het bijbehorende mandaatbesluit

FPU-REGELING

8

De uitvoering van de gemeentelijk FPU-regeling

Hoofdstuk 5a collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

College

Stichting Pensioenfonds ABP

Nee

 

Dit mandaat geldt ten behoeve van de medewerkers die onder het overgangsrecht vallen

WET VEILIGHEIDSREGIO'S/LANDELIJKE BELEIDSKADER NL-ALERT MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN

JUSTITIE/REGIONAAL BELEIDSKADER NL-ALERT VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

9

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Dienstdoend (Hoofd)Officier van Dienst Brandweer Amsterdam-Amstelland

Ja

 

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

10

De bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert ingeval een ramp of crisis die de gemeente Amstelveen treft of bedreigt en bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis met een handelingsperspectief

Artikel 7, eerste lid en artikel 39, eerste lid Wet veiligheidsregio's, artikelen 175 en 176 Gemeentewet

Burgemeester

Hoofdofficier van Dienst van politie en Algemeen Commandant van de politie

Ja

 

Alleen in acute gevallen en na (vooraf) verkregen goedkeuring van het gezag mag het WAS geactiveerd of een NL-Alert bericht afgegeven worden

OMGEVINGSWET EN AANVERWANTE REGELGEVING/WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

11

Het uitvoeren van diverse taken en het nemen van diverse besluiten namens het college van de gemeente Amstelveen

Omgevingswet en aanverwante regelgeving, Wet Milieubeheer etc.

College

Directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ja

 

Welke taken en mandaten dit betreft, is nader vastgelegd in het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 gemeente Amstelveen

WEGENVERKEERSWET 1994/WEGSLEEPVERORDENING AMSTELVEEN 2015

21

Het nemen van besluiten over de toepassing van bestuursdwang in spoedeisende situaties

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

22

Het innen van openstaande vorderingen

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

Alleen voor zover de bevoegdheid en de uitvoering van taken behorend tot het basistakenpakket

23

Het afgeven van voertuigen aan de rechthebbende na betaling van de kosten bestuursdwang aan het kaskantoor

Hoofdstuk 5 Algemene Wet bestuursrecht, bijlage 1 Wegsleepverordening Amstelveen 2015

College

Directeur RVE Handhaving en Toezicht Gemeente Amsterdam

Ja

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo)

24

Het nemen van besluiten indien er sprake is van een behoefte aan maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

 

25

Het nemen van besluiten inzake een maatwerkvoorziening of PGB ten behoeve van maatschappelijke opvang, ambulante verslavingszorg en/of beschermd wonen

Artikelen 2.3.8 en 2.4.4 van de Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

 

26

De bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarvan op te verrichten

Hoofdstuk 7 en 8 Algemene Wet bestuursrecht

College

Wethouder Zorg van de centrumgemeente Amsterdam

Ja

 

Rechtsgedingen omvat ook het instellen van een kortgeding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening

HUISVESTINGSVERORDENING AMSTELVEEN

27

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een huisvestingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen

Huisvestingsverordening Amstelveen

College

Directie van Eigen Haard

Ja

 

 

28

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een stadvernieuwingsurgentie op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen

Huisvestingsverordening Amstelveen

College

Directie van Eigen Haard

Ja

29

Beslissen op een aanvraag verklaring situatiepunten, situatiepunten voor jongeren en een aanvraag voor verlenging daarvan

Paragrafen 2.5, 2.6 en 2.7 van de Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen en artikel 10:3, 10:4 en 10:9 Awb

College

Algemeen directeur van Stichting Het Vierde Huis

Ja

Dit mandaat omvat mede alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van dit mandaat moeten worden verricht

30

Beslissen tot intrekking van zoekpunten, situatiepunten, situatiepunten voor jongeren of startpunten, op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen

Artikelen 2.4.8, 2.5.3, 2.6.1 en 2.7.3 van de Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen en artikel 10:3, 10:4 en 10:9 Awb

College

Directeur-bestuurders van woningcorporaties Eigen Haard en Woonzorg Nederland

Dit mandaat omvat mede alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van dit mandaat moeten worden verricht

31

De bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten met betrekking tot zoekpunten, situatiepunten, situatiepunten voor jongeren en startpunten, op grond van de Huisvestingsverordening Amstelveen

Paragrafen 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 Huisvestingsverordening Amstelveen en

artikel 10:3, 10:4, 10:9 en hoofdstuk 6 en 7 Awb

College

College van B&W gemeente Amsterdam/afdeling Omgevingsrecht, het Juridisch Bureau gemeente Amsterdam

Ja

Dit mandaat omvat mede alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van dit mandaat moeten worden verricht

32

Het voeren van verweer bij de rechtbank en de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in (hoger)beroepszaken die betrekking hebben op zoekpunten, situatiepunten, situatiepunten voor jongeren en startpunten;

en:

Het indienen van hoger beroepschriften, het aanvragen van voorlopige voorzieningen en het indienen van verzoekschriften, in het kader van bovengenoemde beroepszaken

Paragrafen 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 Huisvestingsverordening Amstelveen en

artikelen 10:3, 10:4 en 10:9 en hoofdstuk 6 en 7 Awb

College

College van B&W gemeente Amsterdam/afdeling Omgevingsrecht, het Juridisch Bureau gemeente Amsterdam

Dit mandaat heeft mede heeft mede betrekking op alle handelingen die binnen het kader van de uitoefening van dit mandaat moeten worden verricht

JEUGDWET

33

Bij de kinderrechter een verzoek voor een (spoed) machtiging gesloten jeugdhulp indienen indien de ouder met gezag en het college instemmen met de plaatsing

Artikel 6.1.2, lid 3 sub c en verder Jeugdwet

College

Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA)

Ja

Teammanager belast met plaatsingen gesloten jeugdhulp

 

34

Doorverwijzing naar enkelvoudige jeugdhulp (Signaalbudget)

Jeugdwet

College

Ambulant hulpverleners in de functie van schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs in dienst bij Altra in de regio Amstelland

Nee

VERORDENING PARKEERBELASTING/PARKEERVERORDENING

35

Het nemen van een besluit tot naheffingsaanslag parkeerbelasting naar aanleiding van ingediend bezwaar en/of beroep en uitvoering hiervan

Verordening parkeerbelasting, Parkeerverordening

Heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur

Cannock Chase

Public

Ja

 

Nader

geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen

Amstelveen 2021

36

Het innen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting Amstelveen en het opvragen van kentekengegevens uit het RDW om de gegevens van Amstelveen te verrijken

Verordening Parkeerbelasting en Parkeerverordening

De heffingsambtenaar parkeerbelastingen

Directeur

Cannock Chase

Public

Ja

 

Nader

geregeld in het Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen

Amstelveen 2021

WET VERPLICHTE GGZ

37

Het horen van betrokkene voorafgaand aan het

nemen van een besluit tot een crisismaatregel

Artikel 7.1, lid 1 en lid 3 Wvggz

Burgemeester

Directeur GGD

Medewerkers GGD Amsterdam

Bijlage II Horizontale plaatsvervanging

Overzicht Horizontale plaatsvervanging als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen, vastgesteld bij directiebesluit van 6 december 2023.

Naam afdeling

Hoofd wordt vervangen door hoofd van de afdeling van

SOCIAAL DOMEIN

Sociale Voorzieningen

1. Werk & Inkomen

2. Jeugd & Onderwijs

3. Publiekszaken

Werk & Inkomen

 • 1.

  Sociale Voorzieningen

 • 2.

  Sociale Samenleving

 • 3.

  Jeugd en Onderwijs

4. Publiekszaken

5. Financiën

6. HRM

Sociale Samenleving

1. Jeugd & Onderwijs

2. Werk & Inkomen

3. Sociale Voorzieningen

4. Publiekszaken

5. Financiën

6. HRM

Jeugd & Onderwijs

1. Sociale Samenleving

2. Werk & Inkomen

3. Sociale Voorzieningen

4. Publiekszaken

5. Financiën

6. HRM

FYSIEK DOMEIN

Zorgvlied

1. Veiligheid & Handhaving

2. Stedelijke Ontwikkeling

3. Wijkbeheer

4. Centrale Beheertaken

5. Projecten & Advies

Veiligheid & Handhaving

1. Stedelijke Ontwikkeling

2. Wijkbeheer

3. Centrale Beheertaken

4. Projecten & Advies

5. Zorgvlied

Stedelijke Ontwikkeling

1. Veiligheid & Handhaving

2. Wijkbeheer

3. Centrale Beheertaken

4. rojecten & Advies

5. Zorgvlied

Nieuw Legmeer

1. Stedelijke Ontwikkeling

2. Projecten & Advies

3. Veiligheid & Handhaving

4. Wijkbeheer

5. Centrale Beheertaken

Wijkbeheer

1. Projecten & Advies

2. Centrale Beheertaken

3. Veiligheid & Handhaving

4. Stedelijke Ontwikkeling

5. Zorgvlied

Projecten en Advies

1. Wijkbeheer

2. Centrale Beheertaken

3. Veiligheid & Handhaving

4. Stedelijke Ontwikkeling

5. Zorgvlied

Centrale Beheertaken

1. Wijkbeheer

2. Projecten en Advies

3.Veiligheid & Handhaving

4. Stedelijke Ontwikkeling

5.Zorgvlied

IN- EN EXTERNE DIENSTVERLENING

Services

1. Automatisering & informatiemanagement

2. HRM

3. Financiën

4. Control

5. Publiekszaken

Financiën

1. Automatisering & informatiemanagement

2. HRM

3. Publiekszaken

4.Control

Automatisering & informatiemanagement

1.Financiën

2. HRM

3.Publiekszaken

4.Control

HRM

1.Control

2. Financiën

3. Automatisering & informatiemanagement

4. Publiekszaken

Control

1. HRM

2. Financiën

3. Automatisering & informatiemanagement

4. Publiekszaken

Publiekszaken

1. HRM

2. Control

3. Financiën

4. Automatisering & informatiemanagement

Bijlage III Nota van toelichting

Nota van toelichting

Algemeen

De begrippen mandaat, delegatie, attributie en volmacht worden vaak in één adem genoemd. Vandaar dat vooraf een korte toelichting op deze begrippen wordt gegeven.

Mandaat: het door een ander laten uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheid, waarbij de verantwoordelijkheid bij het mandaterende bestuursorgaan blijft en waarover het ook zeggenschap behoudt. In voorkomende gevallen kan ook door de mandaatgever zelf een besluit worden genomen. Een besluit van de gemandateerde dat is genomen binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, geldt als besluit van de verstrekker van het mandaat. Mandaat geschiedt zowel aan ondergeschikten als aan niet-ondergeschikten.

Delegatie: het door een ander laten uitoefenen van de publiekrechtelijke bevoegdheid, waarbij de verantwoordelijkheid niet langer bij de overdrager van de bevoegdheid (de delegans) berust, maar bij degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd (de delegataris). De delegans kan de gedelegeerde bevoegdheid niet zelf meer uitoefenen. Artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat delegatie aan ondergeschikten niet is toegestaan.

Attributie: het toekennen van een nieuwe bestuursbevoegdheid. Het gaat om toekenning van bevoegdheden die rechtstreeks uit de wet voortvloeien.

Volmacht: Anders dan bij delegatie, mandaat en attributie gaat het bij de volmacht niet om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, maar om bevoegdheden tot het verrichten van feitelijke handelingen of tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. De regels rondom delegatie en mandaat zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing op feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen (schakelbepaling 10:21 Awb)

Door de uitoefening van bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen komen de voordelen, maar ook de nadelen van mandaat tot leven. De aard van de te nemen beslissing speelt natuurlijk een rol. Beleidsmatige en politieke gevoelige zaken vereisen een hoger niveau, terwijl uitvoerende en (door regels) ingekaderde beslissingen op de werkplek kunnen worden genomen, dus niet noodzakelijk door een leidinggevende. Op basis van artikel 10:9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de mandaatgever de mogelijkheid tot ondermandaat geven. Een bezwaar dat hiertegen nog weleens wordt aangevoerd, is dat de leidinggevende de bevoegdheid nodig heeft om zijn gezag te doen gelden. De bevoegdheidstoedeling doet niet af aan de hiërarchische verhouding en sluit ook een aanwijzingsbevoegdheid van de leidinggevende niet uit.

Zoals hierboven gezegd wordt onder mandaat verstaan een bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 Awb). Anders dan bij delegatie blijft de bevoegdheid bij het betreffende bestuursorgaan. Een in mandaat genomen besluit geldt dus als een besluit dat door het bestuursorgaan zelf is genomen. Het bestuursorgaan blijft dus verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor de genomen besluiten. Een besluit dat via een mandaat is genomen moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (artikel 10:10 Awb) en welke functionaris de bevoegdheid heeft gekregen om het besluit namens het bestuursorgaan te mogen nemen. Artikel 11 van het mandaatbesluit geeft daarom precies aan hoe een besluit ondertekend moet worden:

Burgemeester en wethouders van Amstelveen/Aalsmeer,

namens dezen,

handtekening

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

De verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan blijkt ook uit het feit dat het altijd mogelijk blijft dat zij de bevoegdheid zelf kunnen blijven uitoefenen (artikel 10:7 Awb). Met andere woorden: bestuursorganen blijven altijd bevoegd zelf besluiten te nemen, ook al hebben ze hiervoor een mandaat verleend.

Het bestuursorgaan heeft vele sturingsmogelijkheden bij het verlenen van mandaten. Hij kan bijvoorbeeld per geval of in het algemeen instructies geven over de uitoefening van de bevoegdheid (artikel 10:6, eerste lid Awb) en de gemandateerde is verplicht om op verzoek inlichtingen te verschaffen (artikel10:6, tweede lid Awb). Tenslotte kan het bestuursorgaan het verleende mandaat te allen tijde intrekken.

Geen mandaat

De mogelijkheden voor het verlenen van mandaat zijn ruim. Het uitgangspunt is dat een mandaat altijd mogelijk is, tenzij…… In artikel 10:3 Awb staan de “tenzij gronden”.

Mandaat is niet toegestaan als dit bij wet is verboden.

Mandaat is ook niet toegestaan bij het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften.

Mandaat om te beslissen op een bezwaarschrift kan niet worden verleend aan de persoon die het primaire besluit in mandaat heeft genomen.

Beslissen op een verzoek om instemming met rechtstreeks beroep (artikel 7:1a Awb) kan niet worden gemandateerd aan de persoon die het primaire besluit in mandaat heeft genomen.

Mandaat is niet toegestaan indien de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. Uit de Memorie van Toelichting1 zijn twee situaties hiervan af te leiden:

Mandaatverlening is geheel uitgesloten omdat besluitvorming alleen mag plaatsvinden door het orgaan dat door de wetgever is aangewezen. Het gaat hier om zware bevoegdheden op basis waarvan ingrijpende besluiten kunnen worden genomen, zoals bijvoorbeeld de bevoegdheid tot het geven van noodbevelen door de burgemeester en het mandateren van de ondertekeningsbevoegdheid van de gemeentesecretaris ex-artikel 59a Gemeentewet;

Mandaatverlening is in een concreet geval uitgesloten vanwege de hoedanigheid of positie van de mandaatontvanger, bijvoorbeeld indien:

de gemandateerde een eigen belang heeft bij de mandaatuitoefening (verlening bouwvergunning door ambtenaar die naast of in het betreffende pand woont);

de uitoefening van het mandaat inhoudelijk buiten de normale taken van de gemandateerde ligt (besluiten over een bijstandsuitkering mandateren aan het hoofd facilitaire zaken of aan het hoofd vergunningen).

Mandatering voor het nemen van besluiten op bezwaar

Het is in beginsel mogelijk een mandaat te verlenen voor het nemen van een beslissing op bezwaar. Er gelden echter wel enkele beperkingen.

Ambtenaren die het primaire besluit in mandaat hebben genomen (artikel 10:3, derde lid Awb) kunnen geen beslissing op bezwaar nemen over datzelfde besluit. De bedoeling van de bezwaarschriftenprocedure is een volledige heroverweging van het besluit. Een gecombineerd mandaat aan dezelfde persoon, biedt onvoldoende waarborgen voor een dergelijk open, volledige heroverweging2. Binnen de gemeente Amstelveen heeft de gemeentesecretaris mandaat om te besluiten op bezwaarschriften. In zijn geval zal er dus voor gezorgd moeten worden dat er een functiescheiding plaats vindt wanneer de gemeentesecretaris als gemandateerde een primair besluit neemt. Het is wel mogelijk dat een ander ambtenaar (bijvoorbeeld een directielid) namens het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar neemt. Het is toegestaan dat de voorbereiding van beide besluiten door dezelfde persoon geschiedt, zolang de besluiten door verschillende personen worden genomen.3

De raad kan haar bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar niet mandateren aan het college of een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Mandatering is niet mogelijk wanneer het primaire besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen. De heroverwegingsfunctie van bezwaar vergt namelijk dat degene die de beslissing in bezwaar neemt, zich volledig vrij moet voelen om indien nodig een ander besluit te nemen dan het in bezwaar bestreden besluit. Daarom is het niet toegestaan dat een lid van het college op bezwaar beslist over een besluit dat door het college als geheel is genomen. Datzelfde geldt ook voor de situatie waarin sprake is van een besluit dat door de wethouder zelf is genomen. Ook dan is mandatering van het besluit op bezwaar aan de betreffende wethouder niet toegestaan.

Ondertekeningen van overeenkomsten

Veel functionarissen hebben de bevoegdheid om privaatrechtelijke overeenkomsten te kunnen ondertekenen. Deze ondertekening is echter niet onbeperkt. Privaatrechtelijke overeenkomsten hebben een financieel risico. Om dit risico te beperken heeft het college een budgethoudersregeling vastgesteld. Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien en conform budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019 worden toegepast. Een budgethouder op het niveau van afdelingshoofd kan een factuur (en overige financiële verplichtingen) akkoord voor betaling geven tot een maximum transactiebedrag van 500.000 euro per transactie (exclusief btw), met uitzondering van aanzuiveringen van de betaalrekeningen ten laste van de ‘rekening schatkistbankieren’. Overeenkomsten die boven dit bedrag komen worden door een budgethouder op het niveau van directielid ondertekend.

Ondermandaten

Mandaten en ondermandaten worden op functie verleend. Dit betekent dat de mandaatregeling niet bij iedere personeelswijziging hoeft te worden aangepast: degene die benoemd is in een functie heeft automatisch de mandaatbevoegdheden van de afdeling waar hij/zij werkzaam is zoals deze in het mandatenoverzicht zijn opgenomen.

In beginsel volgen de ondermandaten de hiërarchische lijn. Dit betekent dat het hoofd van een afdeling ondermandaat kan verlenen aan de teamleider(s). Door de uitoefening van bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen worden veel ondermandaten rechtstreeks aan behandelende functionarissen ondergemandateerd.

Plaatsvervanging

Een plaatsvervanger heeft geen zelfstandig mandaat, maar treedt op bij afwezigheid van de mandaathouder. Artikel 10 van het mandaatbesluit heeft aansluiting gemaakt aan de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019. Bij het toepassen van een plaatsvervangingsregeling voor budgethouders wordt uitgegaan van de volgende voorkeursvolgorde:

• Horizontale vervanging binnen het niveau van gelijkwaardige budgethouders als eerste keus;

• Verticale vervanging naar een hoger hiërarchisch niveau van de te vervangen budgethouder als tweede keus;

• Verticale vervanging naar een lager hiërarchisch niveau als dat onvermijdelijk is. Met dien verstande dat dit niet naar een lager niveau dan teamleider kan plaatsvinden.

Plaatsvervanging is aan de orde (i) in het geval van ontstentenis of belet van de mandaathouder en (ii) ten tijde van deze ontstentenis of belet het relevante besluit geen uitstel kan lijden;

Een afdelingshoofd kan bij afwezigheid tijdelijk worden vervangen door een collega afdelingshoofd volgens het overzicht horizontale vervanging. Verticale vervanging kan uitsluitend aan een teamleider binnen zijn afdeling en binnen de gestelde kaders van de budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019.

Centrumregeling

Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeente Aalsmeer en de gemeente Amstelveen een Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen (hierna te noemen: Centrumregeling) aangegaan. Deze regeling is getroffen ten behoeve van het vormen van een gemeenschappelijke ambtelijke organisatie die belast is met de uitvoering van de door de bestuursorganen van de gemeenten opgedragen taken, waarbij de gemeente Amstelveen aangewezen is als centrumgemeente als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad van Amstelveen heeft 8 februari 2012 besloten om de voorgenomen ambtelijke samenwerking met de gemeente Aalsmeer goed te keuren. Op 16 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer met de ambtelijke samenwerking ingestemd. Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen raad en een eigen college van B&W. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten worden sinds 1 januari 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen. Per 1 januari 2022 is de Centrumregeling aangevuld en opnieuw vastgesteld door de colleges en burgemeesters. In de Centrumregeling is nu in artikel 8 opgenomen dat de kaders en inhoud van de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die de colleges gezamenlijk ondertekenen.

In hoofdstuk 2 van de Centrumregeling is, voor zover van toepassing, de volgende centrumconstructie opgenomen.

De volgende bevoegdheden van college en burgemeester van de gemeente Aalsmeer worden gemandateerd volgens de artikelen 4 en 6 van de Centrumregeling:

Het college alsmede de burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om binnen de beleidskaders van de gastgemeente namens het college alsmede de burgemeester van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, provinciale verordeningen en gemeentelijk verordeningen, de gastgemeente betreffende, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 230 tot en met 257 van de Gemeentewet in samenhang met de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en door de raden van de gastgemeente vastgestelde belastingverordeningen. Daarnaast is de gemeente Aalsmeer eveneens aparte deelnemer in de gemeenteschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Het college van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens het college van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van het college van de gastgemeente. De burgemeester van de centrumgemeente wordt mandaat verleend om namens de burgemeester van de gastgemeente alle feitelijke en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de burgemeester van de gastgemeente.

De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste en het derde lid van de Centrumregeling wordt niet opgedragen aan het college alsmede aan de burgemeester van de centrumgemeente. Het college van de centrumgemeente kan wel namens het college van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten. De burgemeester van de centrumgemeente kan wel namens de burgemeester van de gastgemeente alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar verrichten.

Ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan het college van de centrumgemeente, kan dit college ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente. Ook ten aanzien van de bevoegdheden die in dit artikel in mandaat worden opgedragen aan de burgemeester van de centrumgemeente, kan deze burgemeester ondermandaat verlenen aan medewerkers van de centrumgemeente.

Verordeningen

Veel verordeningen die de raad van Amstelveen en de raad van Aalsmeer vaststellen zijn identiek. Ze hebben dezelfde citeertitel met gemeentenaam en een jaartal. Om het mandaatbesluit overzichtelijk te houden wordt bij gelijkluidende citeertitels geen gemeentenaam en jaartallen in het overzicht genoemd. Op deze manier wordt voorkomen dat bij wijziging van een verordening, waarbij de mandaatbevoegdheden niet wijzigen, het mandaatoverzicht moet worden aangepast.

De spelers

In de organisatie zijn er medewerkers, afdelingshoofden, directeuren, de gemeentesecretaris, de griffier en de directie. Vanwege de hiërarchische bevoegdheid is er voor de griffier een apart

mandaatbesluit opgesteld.

Directie

De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en twee directeuren. De secretaris is voorzitter van de directie. Aan de directeuren zijn een gering aantal mandaten verleend, om de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. De mandaten van de secretaris en de directeuren zijn beperkt tot het hoognodige.

College en burgemeester

In het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen worden bevoegdheden van het Amstelveense college en de burgemeester gemandateerd. De voorwaarden die het college en de burgemeester van Aalsmeer aan de mandaatverlening stellen zijn in de kolom “specifieke bepalingen” te lezen.

Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019

Bij het opstellen van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen is naast de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen ook uitgegaan van het Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019. Hierin staat het uitgangspunt om de bevoegdheden laag in de organisatie te leggen. Dit blijkt met name uit artikel 1.5 van het Organisatiebesluit. Dit artikel bepaalt dat de werkwijze van de ambtelijke organisatie is gebaseerd op management dat vanuit een organisatiebrede scope en verantwoordelijkheid de taken en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau mandateert. Artikel 6 van het Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019 gaat over mandaat. De bepaling is vergelijkbaar met het in de Algemene wet bestuursrecht over mandaat bepaalde. De letterlijke tekst van dit artikel is als volgt:

Het college kan de uitoefening van een of meer van hun bevoegdheden mandateren aan een ambtenaar, tenzij de regeling waarop die bevoegdheid steunt zich daartegen verzet. Ondermandaat is mogelijk tenzij het mandaatbesluit zich daartegen verzet. De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het college uitgeoefend. Besluiten tot mandatering worden door het bevoegde bestuursorgaan schriftelijk vastgelegd in het zogenaamde “mandaatbesluit”. Naast het college kan ook de burgemeester de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheid mandateren aan een ambtenaar.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze bepaling wordt een aantal begrippen gedefinieerd.

Degene die een bevoegdheid mandateert wordt ook mandaatgever genoemd en degene aan wie een bevoegdheid wordt gemandateerd heet gemandateerde. Deze terminologie sluit aan bij hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht.

Mandaat, volmacht en machtiging zijn verschillende rechtsvormen. In het onderhavige besluit wordt voor het gemak steeds van mandaat gesproken, waar soms volmacht en machtiging bedoeld worden. In artikel 13 van het mandaatbesluit is bepaald dat de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing zijn op volmacht en machtiging. Volledigheidshalve wordt hier het onderscheid tussen de begrippen uitgelegd.

Artikel 2. Bepalingen bij uitvoering mandaten

Het mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer is voor de gemeente Amstelveen en voor de gemeente Aalsmeer van toepassing. Indien sprake is van uitzonderingen/voorwaarden die een van de gemeenten stelt, dan worden deze uitzonderingen/voorwaarden in de specifieke bepalingen vermeld. Aan de mandaten ten behoeve

van de gemeente Aalsmeer ligt de Centrumregeling Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen ten grondslag.

Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Hierin past dat wanneer een bestuursorgaan een bevoegdheid mandateert tevens ondermandaat wordt toegestaan.

Mandaten moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vigerende Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019 en de vigerende Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019. Als er een nieuw Organisatiebesluit of een nieuwe Budgethoudersregeling wordt vastgesteld, moeten mandaten vanaf het moment van vaststellen worden uitgevoerd overeenkomstig de nieuwe vigerende versie.

Artikel 3. Reikwijdte mandaat

Het ligt voor de hand dat bij mandatering van een bevoegdheid ook de daarbij behorende handelingen, bijvoorbeeld ondertekening van de stukken, door de gemandateerde worden verricht. In plaats van per gemandateerde bevoegdheid ook de bijbehorende handelingen te mandateren, is deze algemene bepaling in het mandaatbesluit opgenomen.

Artikel 4. Geen mandaat

Indien het om zeer politiek gevoelige zaken gaat, overschrijding van het budget c.q. begroting en in het verkeer met hogere overheden, wordt het in beginsel niet passend geacht dat correspondentie in mandaat wordt ondertekend. Om die reden zijn deze uitzonderingen opgenomen.

Artikel 5. Vervallen ondermandaat

Geen nadere toelichting.

Artikel 6. Terugkoppeling portefeuillehouder

In bepaalde gevallen moet de portefeuillehouder of de burgemeester geconsulteerd worden voordat van een mandaat gebruik gemaakt wordt. Het gaat daarbij met name om politiek gevoelige zaken of zaken met mogelijke onvoorziene consequenties. Het mandaat blijft ook bij zeer politiek gevoelige zaken en dergelijke van kracht, indien de portefeuillehouder of de burgemeester is geconsulteerd. Het bepaalde in artikel 4 doet dan niet af aan de werking van het mandaat. Dit neemt niet weg dat de mandaatgever kan besluiten de besluitvorming naar zich toe te trekken, de mandaatgever blijft immers altijd zelf bevoegd het besluit te nemen.

Artikel 7. Terugkoppeling college bij toepassing van artikel 169, vierde lid Gemeentewet

Op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet geeft het college de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder d, e, f en g (privaatrechtelijke rechtshandelingen, procesbesluiten, civiele verdediging en jaarmarkten), indien de raad daarom verzoekt, of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen terzake ter kennis van het college heeft kunnen brengen. In het vijfde lid van artikel 169 is bepaald dat wanneer het uitoefenen van de bevoegdheid uit art 160, eerste lid, onder e geen uitstel kan dulden de raad zo snel mogelijk wordt geïnformeerd.

Als een situatie als bedoeld in artikel 169, vierde lid aan de orde is, moet het college bij de besluitvorming betrokken worden. Het mandaat blijft van kracht, maar het college kan desgewenst zelf de besluitvorming op zich nemen.

Zaken als bedoeld in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet vallen vaak ook onder artikel 4 van dit mandaatbesluit. Gelet op het speciale karakter van artikel 4 van het mandaatbesluit, gaat dit artikel voor en worden dergelijke zaken altijd aan het college voorgelegd, in plaats van de portefeuillehouder te consulteren.

Op de vraag wanneer sprake is van een besluit dat "ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente", is geen eenduidig antwoord te geven. Per geval moet bekeken worden of sprake is van een dergelijke situatie. Voorbeelden kunnen zijn: politiek gevoelige situaties, zaken die door de media gevolgd worden, zaken waarbij veel of grote belangen zijn betrokken en zaken waarbij de gemeente een risico loopt om een groot bedrag aan schadevergoeding te moeten betalen.

Artikel 8. Afstemming

Indien een gemandateerde bevoegdheid raakvlakken heeft met het werkterrein van een of meer andere afdelingen, is het van belang dat afstemming met die afdelingen plaatsvindt. De gemandateerde is in die gevallen verplicht een zaak voor te leggen aan de betreffende afdelingen. Als geen overeenstemming kan worden bereikt, moet de zaak worden voorgelegd aan de directie of een lid van de directie. In het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen wordt aangesloten bij artikel 4.6 van het Organisatiebesluit gemeente Amstelveen 2019, waarin bepaald is dat geschillen waarvoor het overleg tussen afdelingen en bedrijven geen oplossing heeft gebracht, worden voorgelegd aan de directie of een lid daarvan.

Artikel 9. Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het consulteren van de directie, een portefeuillehouder of de burgemeester zijn interne procedurele aangelegenheden. Er wordt met deze bepalingen in het mandaatbesluit niet beoogd externe werking in het leven te roepen.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 6 augustus 2003 (200301625/1) geoordeeld over een mandaatbesluit waarin bepaald was dat stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming moesten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan. Stukken werden volgens het besluit (onder andere) geacht beleidsaspecten te bezitten als ze leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgestelde gedragslijn of politiek gevoelig zijn. De Afdeling oordeelde hierover dat deze criteria voor velerlei uitleg vatbaar en onduidelijk waren, zodat aan de hand van de mandateringsregeling niet kon worden bepaald in welke gevallen mandaat is verleend, hetgeen in strijd werd geacht met afdeling 10.1.1. van de Awb.

Anders dan in de situatie waarover deze uitspraak gaat, is in de artikelen 7, 8 en 9 van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie gemeenten Amstelveen en Aalsmeer sprake van terugkoppeling; de zaken moeten aan de portefeuillehouder, burgemeester, college of directie worden voorgelegd, maar niet teruggelegd ter besluitvorming. Benadrukt wordt dat het mandaat te allen tijde van kracht blijft. Dit neemt echter niet weg dat het bevoegde bestuursorgaan de besluitvorming zelf op zich kan nemen.

Artikel 10. Plaatsvervanging

Wanneer een bevoegdheid door een afdelingshoofd is ondergemandateerd aan een medewerker, kan het hoofd de bevoegdheid bij afwezigheid van deze medewerker uitoefenen. Als het hoofd ook afwezig is, dan geldt de plaatsvervangingsbepaling die geldt met betrekking tot het hoofd.

Met dit artikel wordt aangesloten bij het overzicht horizontale plaatsvervanging gemeente Amstelveen en de budgethoudersregeling gemeente Amstelveen 2019. Het principe is dat bij afwezigheid het afdelingshoofd in eerste instantie wordt vervangen door het in het overzicht horizontale plaatsvervanging genoemde afdelingshoofd. Een inhoudelijke bevoegdheid wordt bij afwezigheid van het afdelingshoofd vervangen door een aangewezen plaatsvervanger binnen de gestelde kaders van de Budgethoudersregeling gemeente Amstelveen. Hierin wordt gesteld dat als tweede keus een budgethouder wordt vervangen naar een hoger hiërarchisch niveau van de te vervangen budgethouder. Verticale vervanging naar een lager hiërarchisch niveau als dat onvermijdelijk is. Met dien verstande dat dit niet naar een lager niveau dan teamleider kan plaatsvinden.

Artikel 11. Wijze van ondertekenen

Artikel 10:10 van de Awb bepaalt dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Met het bepaalde in dit artikel wordt aangegeven hoe hieraan voor Amstelveen en Aalsmeer op uniforme wijze uitvoering wordt gegeven.

Artikel 12. Verantwoording

Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Daartegenover staat dat over het uitvoeren van de bevoegdheden terugkoppeling plaats moet vinden naar het orgaan dat het mandaat verleend heeft.

Artikel 13. Volmacht en machtiging

Waar over mandaten gesproken wordt, wordt in sommige gevallen volmacht (voor een privaatrechtelijke rechtshandeling) of machtiging (voor een handeling niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling) bedoeld. Gemakshalve wordt ook in die gevallen van mandaat gesproken. De bepalingen over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging (artikel 10:12 Awb).

Artikel 14. Toepassing mandaatbesluit

In dit artikel is bepaald dat het mandaatbesluit mede van toepassing is op in de toekomst te verlenen mandaten. Alle in het verleden aan medewerkers verleende mandaten zijn ingetrokken.


Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994,23700, nr. 3 pag. 170.

Noot
2

ECLI:NL:RVS:1996:ZF2333, ABRvS, 16091996.

Noot
3

ECLI:NL:RVS:2015:3362, ABRvS, 4-11-2015, r.o. 3.1.